Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvyšování odbornosti zaměstnanců poskytujících sociální služby II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13642

Název zakázky: Zvyšování odbornosti zaměstnanců poskytujících sociální služby II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
  • Telefon: +420734285412

IČ zadavatele: 70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Zuzana Melicharová
  • Telefon: +420734285412
  • E-mail: melicharova@pkvysocina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 11. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je realizace školení/kurzů pro zaměstnance čtyř poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci níže uvedeného projektu. Jedná se o kurzy zaměřené na zvyšování odbornosti zaměstnanců v oblasti individuální péče o klienty v sociálních službách. Celkem bude realizováno 34 kurzů a proškoleno minimálně 180 zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb, kteří ke své činnosti potřebují zvýšit kompetence v oblasti individuálního plánování zaměřeného na člověka, přičemž někteří mohou absolvovat více kurzů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1171900,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1/2021 - 5/2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky jsou místa poskytování sociálních služeb vybraných organizací v Kraji Vysočina, převážně sídla organizací, není-li dohodnuto jinak.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena stanovená v souladu s čl. 3.5 této výzvy. Pořadí nabídek bude určeno podle výše celkových nabídkových cen, nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou vítěznou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

a) Základní způsobilost splní dodavatel, který předloží čestné prohlášení (v rozsahu dle přílohy č. 3 výzvy) o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.


b) Profesní způsobilost splní dodavatel, který předloží:

- prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců. Kritérium kvalifikace lze splnit i uvedením URL adresy výpisu z obchodního rejstříku – viz krycí list.

- rozhodnutí MPSV o akreditaci vzdělávacích programů dle ust. § 117a a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ke všem kurzům uvedeným v příloze č. 1 výzvy.

c)Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží:

- seznam významných zakázek poskytnutých dodavatelem včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktní osoby objednatele (dle vzoru v příloze č. 3 této výzvy).

Pro prokázání splnění kritéria kvalifikace dodavatele musí ze seznamu významných zakázek vyplývat, že dodavatel realizoval v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení minimálně 2 zakázky obdobného předmětu plnění, kterou se rozumí zakázka, jejíž součástí bylo vzdělávání týmů poskytovatelů sociálních služeb v oblasti na člověka zaměřené sociální práce. Minimální hodnota plnění každé takové služby činí 50 000,- Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude členěna na následující po sobě jdoucí části:

Část A: Krycí list dle přílohy č. 2 této výzvy a případně doklady prokazující oprávnění osoby podepisující nabídku zastupovat dodavatele.

Část B: Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 3.2 této výzvy.

Část C: Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokazuje část kvalifikace (je-li relevantní) s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů a popisu, kterou část předmětu plnění bude každý z poddodavatelů plnit.

Část D: Elektronická kopie nabídky na záznamovém nosiči (CD, DVD, USB), položkový rozpočet ve formátu MS Excel, krycí list ve formátu MS Word (doporučující).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v krycím listu dle přílohy č. 2 této výzvy, a to v korunách českých jako celková částka zahrnující celý předmět veřejné zakázky a všechny činnosti nezbytné k jeho splnění dle obchodních podmínek (příloha č. 4 výzvy). Cena uvedená dodavatelem zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k řádné realizaci zakázky a je cenou nejvýše přípustnou a neměnnou. Cena nesmí překročit částku uvedenou v čl. 1 výzvy.

Nabídkovou cenou je cena vč. DPH (u neplátců DPH celková cena).

Dodavatel předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

Cena celkem bez DPH

Sazba a výše DPH

Celková cena včetně DPH

V případě, že dodavatel není plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

Celková cena, včetně poznámky o tom, že dodavatel není plátcem DPH.

V případě, že dodavatel, který není plátcem DPH, se do uzavření smlouvy nebo v průběhu doby plnění stane plátcem DPH, platí, že ceny uvedené ve smlouvě a v položkovém rozpočtu tvořícím její přílohu jsou cenami konečnými včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel podá nabídku písemně v listinné podobě; součástí nabídky bude i elektronická kopie nabídky na záznamovém nosiči (CD, DVD, USB), krycí list ve formátu MS Word.Nabídka musí být podána v řádně uzavřené, neprůhledné obálce zabezpečené v místě uzavření obálky prostředky proti neoprávněné manipulaci, označena bude názvem zakázky, obchodním jménem dodavatele a slovem „NEOTVÍRAT“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídky obsahující variantní řešení budou vyřazeny a dodavatel vyloučen z výběrového řízení této zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé mohou požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Dotazy k zadávacím podmínkám (žádost o vysvětlení) je možné zasílat písemnou formou listině nebo elektronicky (e-mailem) kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, žádost však musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele uvedené v záhlaví výzvy) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli na adresu či kontaktní e-mail uvedený v záhlaví výzvy. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle tazateli vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek a pravidly poskytovatele dotace (Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze 12 – dostupné na www.esfcr.cz).

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2020
 
Aktualizováno: 15. 10. 2020