Zpět

Revize pravidel OPZ k 1. 6. 2016

S účinností od 1. 6. 2016 dochází k revizi pravidel OP Zaměstnanost. Některé dokumenty byly aktualizovány, případně byly uveřejněny dokumenty zcela nové.

Pravidla pro žadatele a příjemce:

 • Obecná část pravidel (verze 4)
 • Specifická část pravidel pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji a ataké s nepřímými náklady (verze 4)
 • Specifická část pravidel pro projekty financované s využitím jednotkových nákladů zaměřené na zařízení péče o děti (verze 2)
 • Specifická část pravidel pro projekty financované s využitím jednotkových nákladů zaměřené na další profesní vzdělávání (nová)

Ve všech dokumentech je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi. Upozorňujeme, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel. V případě nejasností týkajících se nových pravidel, kontaktujte pracovníka ŘO, který s vámi ve věci vašeho projektu komunikuje.

Formuláře a pokyny potřebné v rámci přípravy žádosti o podporu:

 • Projektový záměr (verze 3)

Příručka pro hodnotitele:

 • Příručka pro hodnotitele (verze 4)

Formuláře z oblasti veřejné podpory a podpory de minimis:

 • Rozdělení veřejné podpory / podpory de minimis v rámci projektu (verze 2)

Formuláře pro uzavření právního aktu a vzory právních aktů o poskytnutí podpory na projekt OPZ:

 • Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (verze 6)
 • Vzor podmínek použití podpory pro projekty, kdy příjemcem je útvar v rámci MPSV (verze 6)
 • Vzor podmínek použití podpory pro projekty, kdy příjemcem je příspěvková organizace zřizovaná organizační složkou státu kromě MPSV (verze 4)
 • Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace - jednotkové náklady u zařízení péče o děti (verze 4)
 • Vzor podmínek použití podpory, kdy příjemcem podpory je OSS kromě MPSV - jednotkové náklady u zařízení péče o děti (verze 4)
 • Vzor podmínek použití podpory, kdy příjemcem je útvar v rámci MPSV - jednotkové náklady u zařízení péče o děti (verze 4)

Monitorování podpořených osob:

 • Monitorovací list podpořené osoby (verze 4)

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu:

 • Plán aktivit projektu (nový)

Příjemci, které o to požádá ŘO, musí (od 1. 6. 2016) poskytnout plán aktivit projektu ve stanoveném formátu a struktuře. 

Informace pro Místní akční skupiny:

 • Pravidla zapojení MAS do OPZ při implementaci strategií CLLD (verze 2) + složka s formuláři, které tvoří přílohu těchto pravidel

Projekty přeměny subjektu příjemce dotace:

 • Rozklad_Nesouhlas poskytovatele s projektem přeměny příjemce (nový)
 • Žádost o souhlas poskytovatele_Projekt přeměny příjemce (nová)

Vzory pro zadávací / výběrová řízení:

 • Pokyny k předkládání dokumentace k zakázkám prostřednictvím IS KP14+ (dokumenty předkládané během zadávání) (nové)

Nově je k dispozici pomůcka pro příjemce, která upravuje zasílání dokumentace k zadávacím řízením ke kontrole ze strany ŘO prováděné před zahájením zadávání nebo v jeho průběhu. Dokumenty je třeba zasílat ŘO s využitím interních depeší z IS KP14+.


 
Uveřejněno: 30. 5. 2016
 
Aktualizováno: 31. 5. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce