Prioritní osy programu

Prioritní osa 1 - Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti podporuje zvyšování zaměstnatelnosti pracovní síly upřednostňováním aktivních preventivních opatření před poskytováním sociálních dávek, které příjemce bez uplatnění aktivizačních impulsů v řadě případů udržují v pasivitě. Nejlepším způsobem prevence nezaměstnanosti je podpora rozvoje individuálních schopností, znalostí a motivace k práci nebo ke vzdělávání.

Prioritní osa 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí

Priorita 2 bude realizována ve třech oblastech – zaměstnanosti, sociálních službách a politice rovných příležitostí. V oblasti zaměstnanosti půjde zejména o zvyšování zaměstnatelnosti osob sociálně znevýhodněných z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, v oblasti sociálních služeb je potřeba podporovat sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva a v oblasti politiky rovných příležitostí jde o podporu principu rovných příležitostí pro muže a ženy.

Prioritní osa 3 - Rozvoj celoživotního učení

V kontextu cílů uvedených ve strategických dokumentech prochází Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení napříč celou oblastí vzdělávání, přičemž se soustřeďuje na následující klíčové úkoly: vytvoření nezbytné základny pro celoživotní učení, vytvoření a posilování vazeb mezi učením a prací a vytvořření uceleného systému dalšího vzdělávání se zvláštním důrazem na rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Prioritní osa 4 - Adaptabilita a podnikání

Implementace Priority 4 podstatnou měrou přispěje i k naplnění cílů Akčního programu k posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR. V rámci této priority budou podporována i opatření na sektorově specifické odborné vzdělávání, která jsou komplementární k opatřením a aktivitám operačního programu Průmysl a podnikání a Společného regionálního operačního programu.

Priorita 5 - Technická pomoc

Tato priorita poskytne technickou pomoc Řídícímu orgánu a implementačním orgánům pro řádné řízení a administraci programu zahrnující aktivity spojené s procesem výběru a hodnocení projektů, poradenství pro žadatele, monitorování postupu realizace a podporu koordinace při implementaci programu. V rámci priority budou také realizována opatření Komunikačního akčního plánu pro OP RLZ. Priorita bude podporovat i aktivity zaměřené na hodnocení výsledků a dopadů programu. Podporován bude také provoz a další rozvoj monitorovacího a informačního systému.