Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zavedení Portálu občana a efektivního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva města

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13997

Název zakázky: Zavedení Portálu občana a efektivního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva města

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 3. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Město Čáslav

Sídlo zadavatele: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. Vlastislav Málek
 • Telefon: +420327300202
 • E-mail: malek@meucaslav.cz

IČ zadavatele: 00236021

DIČ zadavatele: CZ00236021

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Adéla Mocová Rybová
 • Telefon: +420720078686
 • E-mail: mocova@meucaslav.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 3. 2022 11:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky budou zasílány a otevírány elektronicky

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Součástí předmětu plnění bude:

- Dodávka Portálu občana (v rámci aktivity Přívětivý úřad) - jedná se webovou aplikaci, která umožní vyřídit občanům některé činnosti elektronicky bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

Portál občana města Čáslavi bude napojen na Portál občana (portal.gov Ministerstva vnitra ČR).

- Dodávka efektivního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva města (v rámci aktivity Procesní řízení) – jedná se o aplikaci, která umožní efektivně řídit jednání Rady a Zastupitelstva města, a to vč. zajištění hlasování a evidence úkolů.
- Zajištění integrace na stávající informační systém zadavatele - IS VERA (dodavatel VERA, spol. s. r.o.).

Z důvodu právní jistoty zadavatel uvádí, že náklady na integraci systému ponese zadavatel, tj. zadavatel je schopen zajistit rovné podmínky a technologickou neutralitu.

Detailní popis rozhraní poskytne zadavatel na vyžádání uchazeči s doložkou o mlčenlivosti.

- Provedení implementace, jež bude zahrnovat instalaci aplikací, konfiguraci prostředí, uvedení do testovacího a rutinního provozu, zaškolení.
- Poskytování maintenance (údržby systému) a technické podpory po dobu 48 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a uvedení do provozu,  

      - maintenance SW se pro účely této smlouvy rozumí poskytování nových verzí Portálu občana a efektivního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva města, a          legislativní údržba řešení (zajištění souladu s předmětnými právními předpisy),

      - technickou podporou se pro účely této smlouvy rozumí zajištění příjmu požadavků na opravu a rozvoj prostřednictvím service desku, realizace řešení                      incidentů a požadavků na rozvoj.

Zajištění maintenance SW a technické podpory bude řešeno samostatnou smlouvou.

Podrobněji je předmět zakázky specifikován v příloze zadávací dokumentace č. 05 Detailní specifikace předmětu zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2220000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění zakázky bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Zakázka bude dokončena nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo. Maintenance SW a technickou podporu bude dodavatel poskytovat nepřetržitě po dobu 48 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele, tj. Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit pouze podle nejnižší nabídkové ceny (100  %).

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění díla uvedená v krycím listě. Celková nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému provedení VZ. Nabídky budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě odchylky mezi cenou díla ve smlouvě o dílo, servisní smlouvě a krycím listě, má při hodnocení nabídek přednost celková nabídková cena uvedená v krycím listě.

Hodnocení nabídek provádí komise stanovená zadavatelem, která po posouzení a hodnocení nabídek sestaví o tomto zápis včetně pořadí nabídek a tento zápis včetně kompletní dokumentace zadávacího řízení předloží Radě města Čáslavi, která jako zadavatel rozhodne o výběru zhotovitele veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

  Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele čestným prohlášením dle přílohy č. 02 zadávací dokumentace.

 • Profesní způsobilost

  Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti analogicky k § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona.

  Účastník zadávacího řízení předloží jako doklady potvrzující profesní způsobilost prosté kopie těchto dokladů:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (dle § 77 odst. 1 Zákona),
  - doklad o oprávnění k podnikání v oboru souvisejícím s předmětem této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  (dle  § 77 odst. 2 písm. a) Zákona).

 • Technická kvalifikace

  Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek technické kvalifikace analogicky k § 79 odst. 2 písm. b), c) a k) Zákona.

  Zadavatel požaduje v rámci prokázání technické kvalifikace předložení:

  - Seznamu významných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona).

  Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných zakázek byly alespoň 3 zakázky obdobného charakteru, každá z nich v minimální výši plnění 570 000,- Kč bez DPH (obdobným charakterem se rozumí dodávka a implementace informačního systému).
  Dále zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných zakázek byla také 1 zakázka zaměřená na maintenance SW a technickou podporu informačního systému.

  Výše uvedený požadavek na prokázání technické kvalifikace může být také doložen seznamem významných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, který bude obsahovat alespoň 3 zakázky, každou z nich v  minimální výši plnění 570 000,- Kč bez DPH, jejichž předmětem plnění byla dodávka, implementace a dále také maintenance SW a technická podpora informačního systému (tj. vše bylo součástí jedné zakázky).

  Účastník zadávacího řízení prokáže doložení referenčních zakázek formou přílohy č. 03 ZD. Seznam zakázek musí obsahovat tyto informace: Název realizované zakázky, název objednatele, doba a místo plnění zakázky, stručný popis předmětu plnění zakázky, finanční objem zakázky, vztah k zakázce, kontaktní osoba objednatele.

  Pokud dodavatel dokládá prokázání technické kvalifikace referenční zakázkou, kterou realizoval společně s jiným dodavatelem, musí zadavatel v souladu s rozhodovací praxí ÚOHS prověřit dodavatele, zda v rámci vykazované zakázky sám realizoval právě takovou část plnění, která odpovídá požadavkům na prokazovanou kvalifikaci.

  Za účelem vyloučení pochybností zadavatel požaduje, aby dodavatel při prokazování této části technické kvalifikace výslovně uvedl jeho vztah k referenční zakázce.

  - Seznamu členů realizačního týmu, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (dle § 79 odst. 2 písm. c) Zákona).

  Součástí seznamu členů realizačního týmu by měl být min.

  - vedoucí realizačního týmu: požadavky na kvalifikaci:

  alespoň 3 roky prokazatelných zkušeností v poskytování služeb informačních technologií vč. řízení dodávek agendových informačních systémů prokázané seznamem realizovaných významných dodávek v oblasti ICT, ve kterých působil v pozici obdobné jako vedoucí realizačního týmu – min. 2  realizované významné zakázky musí být zaměřeny na dodávku, implementaci, integraci na agendové IS objednatele, testování, zprovoznění a technickou podporu portálového řešení jako jednotného komunikačního rozhraní mezi externím uživatelem služeb úřadu a úřadem

  - technik IS (1 osoba): požadavky na kvalifikaci:

  alespoň 3 roky prokazatelných zkušeností v poskytování služeb informačních technologií – min. 2 realizované významné zakázky musí být zaměřeny na dodávku, implementaci, integraci na agendové IS objednatele, testování, zprovoznění a technickou podporu portálového řešení jako jednotného komunikačního rozhraní mezi externím uživatelem služeb úřadu a úřadem

  - servisní technik IS (1 osoba): požadavky na kvalifikaci:

  alespoň 3 roky prokazatelných zkušeností v poskytování služeb informačních technologií – min. 2 realizované významné zakázky musí být zaměřeny na technickou podporu portálového řešení jako jednotného komunikačního rozhraní mezi externím uživatelem služeb úřadu a úřadem

  Požadované pracovní pozice mohou být vykonávány třemi samostatnými osobami, popř. i pouze dvěma.

  Ke každému odbornému pracovníkovi uvedenému v Seznamu členů realizačního týmu bude doloženo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, min. s těmito údaji:

  - vztah k uchazeči (zaměstnanec, poddodavatel),
  - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  - přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru k předmětu této veřejné zakázky,
  - informace o požadovaných zkušenostech v rozsahu, který umožní posouzení splnění kvalifikace zadavatelem, tj. uvedení konkrétních projektů, kterých se tyto osoby účastnily a na jaké pozici, včetně uvedení subjektů, pro které byly služby poskytovány, přesného vymezení předmětu projektu a doby poskytování služby, finanční výše plnění těchto služeb, uvedení kontaktních údajů objednatele projektu.

Podrobněji jsou požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele specifikovány v přiloženém dokumentu - Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě (nikoli v listinné podobě) a to pomocí elektronického nástroje CENT a profilu zadavatele na adrese

https://caslav.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2633.html.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Zadavatel doporučuje předložení nabídky ve formátu pdf.

Nabídky budou zpracované formou návrhu smlouvy o dílo a návrhu servisní smlouvy (závazné znění obou těchto smluv je přílohou č. 07 a 08 zadávací dokumentace). Uchazeč je oprávněn do návrhu smlouvy doplnit pouze podbarvené údaje. Pokud budou návrhy smluv uchazečem pozměněny (vyjma doplnění podbarvených údajů), bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Uchazeč je dále povinen vyplnit Seznam požadovaných funkcionalit/akceptačních kritérií předmětu plnění, závazný vzor je přílohou č. 06 ZD:

Zadavatel požaduje informaci o skutečné funkcionalitě nabízených systémů.
Uchazeč jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého z uvedených požadavků (funkcionalit), a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ v příloze č. 06 ZD.
Uchazeč vybere jednu z nabízených možností:

       - „ANO“ - v případě že nabídka uchazeče minimální požadavek splňuje, nebo

       - „NE“ - v případě že nabídka uchazeče minimální požadavek nesplňuje

V případě, že uchazeč v příslušné položce pole neoznačí nebo v položce budou označeny obě možnosti („ANO“ i „NE“), může být zadavatelem vyzván k objasnění či doplnění nabídky.

V případě, že uchazeč v příslušné položce pole označí „NE“, bude taková položka posuzována jako nesplnění minimálních požadavků zadavatele a bude znamenat vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit splnění požadavků na funkcionality prvků předmětu plnění ještě před podpisem Smlouvy o dílo, a to formou předvedení klíčových funkcí systému (např. konto plátce, odeslání formuláře do spisové služby, proces evidence žádosti o dotaci).

V případě, že uchazeč nebude schopen plnění požadavků prokázat, bude vyloučen z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

 

Nabídka bude obsahovat tyto údaje a doklady:

Krycí list (příloha č. 01 ZD),
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 02 ZD),
Výpis z obchodního rejstříku,
Doklad o oprávnění k podnikání,
Seznam významných zakázek (příloha č. 03 ZD),
Prohlášení o poddodavatelích (příloha č. 04 ZD),
Seznam požadovaných funkcionalit/akceptačních kritérií předmětu plnění (příloha č. 06 ZD),
Seznam členů realizačního týmu vč. čestných prohlášení a dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
podepsaný Návrh smlouvy o dílo v závazném znění (příloha č. 07 ZD),
podepsaný Návrh servisní smlouvy v závazném znění (příloha č. 08 ZD)

Nabídka a dokumenty podávané do nabídky nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, pokud bude osobou registrovanou v el. systému CENT statutární orgán účastníka nebo jiná osoba oprávněná na základě plné moci účastníka zastupovat. V tomto případě se připouští předložení skenu listiny podepsaného dokumentu. V opačném případě bude nutné nabídku vč.  všech příloh uznávaným elektronickým podpisem statutárního orgánu účastníka nebo jiné osoby oprávněné na základě plné moci účastníka zastupovat opatřit.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady uchazeče.

Všechny ceny budou uváděny v CZK, zaokrouhlené na celé Kč. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, může být upravena pouze při zákonné změně DPH. Nabídková cena bude uvedena ve struktuře: cena bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH.

Údaje ve smlouvách uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky, v případě odchylky mezi cenou díla ve smlouvě o dílo, servisní smlouvě a krycím listě, má při hodnocení nabídek přednost celková nabídková cena uvedená v krycím listě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě (nikoli v listinné podobě) a to pomocí elektronického nástroje CENT a profilu zadavatele na adrese https://caslav.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2633.html.Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Zadavatel doporučuje předložení nabídky ve formátu pdf. Nabídka a dokumenty podávané do nabídky nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, pokud bude osobou registrovanou v el. systému CENT statutární orgán účastníka nebo jiná osoba oprávněná na základě plné moci účastníka zastupovat. V tomto případě se připouští předložení skenu listiny podepsaného dokumentu. V opačném případě bude nutné nabídku vč. všech příloh uznávaným elektronickým podpisem statutárního orgánu účastníka nebo jiné osoby oprávněné na základě plné moci účastníka zastupovat opatřit.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Variantní řešení nabídky zadavatel nepřipouští.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být doručena elektronicky nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nevyřizovat. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele. Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč.

Datum ukončení: 28. 3. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 3. 2022
 
Aktualizováno: 28. 3. 2022