Dokumenty

Příklady podvodných jednání odhalených u projektů OPZ

Operační program Zaměstnanost 

 • Text programu v češtině a angličtině včetně příloh, výroční zprávy programu

Pravidla pro žadatele a příjemce

 • Obecná a specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Formuláře a pokyny potřebné v rámci přípravy žádosti o podporu

 • Projektový záměr, vyplnění žádosti o podporu

Příručka pro hodnotitele a pravidla výběrových komisí 

 • Příručka pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu se skutečně prokazovanými výdaji, statut a jednací řád výběrových komisí

Formuláře z oblasti veřejné podpory a podpory de minimis

 • Čestná prohlášení, vzory žádostí apod.

Formuláře pro uzavření právního aktu a vzory právních aktů o poskytnutí podpory na projekt

 • Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti, vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace, vzory podmínek použití podpory apod.
 • Bez formulářů týkajících se veřejné podpory (viz výše)

Obvyklé ceny a mzdy/platy

 • Přehled nejčastěji v projektech nakupovaného zboží a také nejčastějších pracovních pozic

Pracovní výkaz

 • Vzor pracovního výkazu pro záznam činností prováděných za účelem realizace projektu

Monitorování podpořených osob

 • Formulář k záznamu charakteristik podpořených osob a pokyny k evidování podpory, kterou podpořené osoby v rámci projektu využily

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu

 • Pokyny pro specifické úkony v IS KP14+

Šablony a vzory pro vizuální identitu

 • Šablony pro vytvoření povinných nástrojů, povinné prvky vizuální identity apod.

Vzory a postupy pro zadávací/výběrová řízení

 • Výzva k podání nabídek, vzor zápisu z posouzení a hodnocení nabídek

Žádosti o  přezkum, námitky proti neproplacení dotace

 • Pokyny k žádosti, vzor námitek

Závěrečný dotazník o výsledcích, produkty projektů, sebeevaluace

 • Doporučení pro příjemce týkající se výsledků projektů

Projekty přeměny subjektu příjemce dotace

 • Přenositelnost dotačního titulu a žádost příjemce dotace na poskytovatele dotace o souhlas s projektem přeměny

Pravidla zapojení Místních akčních skupin do OPZ

 • Informace týkající se investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Časté dotazy

 • Soubory se zodpovězenými často kladenými dotazy