Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Projektová příručka je platná pouze pro projekty zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů v rámci výzvy č. A4 a výzvy č. B5.

Příručka nahrazuje Desatero OP LZZ, tj. žadatelé a příjemci podpory na tyto specifické projekty se neřídí dokumenty patřícími do Desatera OP LZZ. Jedinou výjimku tvoří D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ, na který je v Projektové příručce explicitně odkazováno. Dokumenty, na které se tato Příručka neodkazuje, nejsou pro výše specifikované žadatele a příjemce relevantní.

Příručka je určena jak pro fázi přípravy projektů, tak následně pro realizaci těch projektů, kterým bude podpora poskytnuta.