Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo: 073

Platnost od: 1. 9. 2017 08:00

Platnost do: 23. 11. 2017 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2017 10:00

Alokace v Kč: 1 129 844 630

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:01:21

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

14. 2. 2018 bylo schváleno navýšení výzvy č. 073 na 1 129 844 630 Kč tak, aby mohly být podpořeny všechny obdržené žádosti v oblasti A, které zároveň úspěšně prošly procesem formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Žadatelé, kterých se to týká, budou v nejbližší době vyzváni k poskytnutí potřebné součinnosti prostřednictvím depeše v IS KP14+ formou Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře.
3. 11. 2017, 12.00: Upozorňujeme žadatele, že ve výzvě 073 došlo k překročení alokace. Ve výzvě byly zaregistrovány žádosti v souhrnné hodnotě překračující 1,38 miliardy Kč. Žadatelům, jejichž projekty uspějí v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a kteří poskytnou potřebnou součinnost k vydání právního aktu o poskytnutí podpory, bude poskytována podpora z OPZ podle pořadí, v jakém byly žádosti o podporu předloženy v MS2014+.

Seznam podpořených projektů (stav k 19. 9. 2018)

Soubory ke stažení:

Metodickou podporu pro zakládání a provoz dětských skupin poskytuje příslušná kancelář krajských metodiků projektu Podpora implementace dětských skupin. Více informací a kontakty na metodiky naleznete na webu www.dsmpsv.cz.

Bližší informace k výzvě budou poskytnuty v rámci seminářů, které organizuje přímo řídicí orgán OPZ, který má v kompetenci hodnocení podaných žádostí o dotaci. V rámci jednotlivých seminářů bude podrobně krok po kroku prezentován postup pro podání žádosti. MPSV veškeré konzultace a semináře poskytuje bezplatně.

Semináře pro příjemce:

Semináře pro příjemce před zprávou o realizaci 

Semináře pro příjemce po uzavření právního aktu

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 1. 9. 2017
 
Aktualizováno: 6. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel