Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo: 073

Platnost od: 1. 9. 2017 08:00

Platnost do: 1. 2. 2018 10:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2017 10:00

Alokace v Kč: 1 100 000 000

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Metodickou podporu pro zakládání a provoz dětských skupin poskytuje příslušná kancelář krajských metodiků projektu Podpora implementace dětských skupin. Více informací a kontakty na metodiky naleznete na webu www.dsmpsv.cz.

Bližší informace k výzvě budou poskytnuty v rámci seminářů, které organizuje přímo Řídící orgán, který má v kompetenci hodnocení podaných žádostí o dotaci. V rámci jednotlivých seminářů bude podrobně krok po kroku prezentován postup pro podání žádosti. MPSV veškeré konzultace a semináře poskytuje bezplatně.

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 1. 9. 2017
 
Aktualizováno: 14. 9. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel