Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze

Číslo: 103

Platnost od: 11. 2. 2019 08:00

Platnost do: 30. 6. 2021 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 2. 2019 10:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:01:51

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: Dne 5. 10. 2020 byla schválena změna textu výzvy č. 103. Změna výzvy spočívá v rozšíření okruhu oprávněných žadatelů, kdy tito příjemci touto změnou budou mít možnost podat další navazující projekt tak, aby jejich kontinuální financování bylo zajištěno až do 30. 6. 2022. Současně došlo k časovému ohraničení možnosti předkládání žádostí, a to tak, že žadatel podá žádost o podporu navazujícího projektu v rámci této výzvy nejpozději 6 měsíců po ukončení realizace projektu, na který navazuje. Dále došlo na základě vydání tzv. Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 k doplnění bodu 3.8. Informace o podmínkách veřejné podpory, kdy je možné za předem stanovených podmínek využít vedle podpory de minimis i podporu dle Dočasného rámce. Dále došlo k úpravě přílohy č. 2 Specifikace režimů zařízení péče o děti a přílohy č. 3 Odůvodnění zacílení výzvy.

UPOZORNĚNÍ: Vážení příjemci, vzhledem k současné situaci v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 Řídicí orgán OPZ upozorňuje na zveřejnění informace pro příjemce, která obsahuje výjimku č. III upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů s účinností od 1. 11. 2021. Pro přehlednost níže uvádíme časové rozmezí platnosti jednotlivých výjimek a přímý odkaz na daný dokument.

Propagační fotoPropagační foto

UPOZORNĚNÍ: Z výzvy lze podpořit pouze dětské skupiny dosud financované z OPZ a žádost o podporu lze podat nejdříve 4 měsíce před ukončením stávajícího projektu. Krátkých lhůt na podání žádosti ani vyčerpání alokace dříve podanými projekty se nemusí nikdo obávat. Podrobné informace naleznete v textu výzvy a jejích přílohách.

Soubory ke stažení:

Seminář pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 11. 2. 2019
 
Aktualizováno: 10. 1. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel