Zpět

Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně v Moravskoslezském kraji

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10159

Název zakázky: Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně v Moravskoslezském kraji

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 10. 2014

Název/obchodní firma zadavatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Sídlo zadavatele: Na Poříčním právu 1/376

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Petr Nečina, ředitel odboru řízení projektů. E-mail: petr.necina@mpsv.cz, tel. +420 221 921 111.

IČ zadavatele: 00551023

DIČ zadavatele: -

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Veronika Mesarčová
 • Telefon: +420 221 922 130
 • E-mail: veronika.mesarcova@mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 11. 2014 10:00

Místo pro podání nabídek:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vytvoření a ověření strategie osvětové a náborové kampaně pro zájemce o výkon náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči, jejímž cílem bude zvýšit povědomí o výkonu pěstounské péče mezi potenciálními zájemci a vytvořit pozitivní obraz náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči u široké veřejnosti.

 

Vzhledem k současnému nedostatku zájemců o výkon pěstounské péče, kdy jedním z hlavních důvodů je nedostatek povědomí o náhradní rodinné péči a potřebách dětí, které v náhradní rodinné péči vyrůstají, bude v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) s názvem „

 

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

“ úkolem vybraného dodavatele toto povědomí u veřejnosti vytvořit a informovat veřejnost o náhradní rodinné péči a zejména o pěstounské péči.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž pilotní ověření vytvořené kampaně v praxi, a to v Moravskoslezském kraji. Cílem a účelem pilotního ověření vytvořené kampaně je, v rámci ověřování jednotného systému výkonu náhradní rodinné péče, získání nových zájemců o výkon pěstounské péče. Na základě provedeného pilotního ověření vyhodnotí dodavatel dopad vytvořené kampaně a navrhne případné změny pro její další využití.

 

Kampaň je zaměřena lokálně a v průběhu její realizace je potřeba zohlednit především aktuální dění v Moravskoslezském kraji, zejména pak využít příležitosti, které jsou vhodné pro zvýšení povědomí o výkonu pěstounské péče (např. konference nebo společenské akce zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče). Z tohoto důvodu není možné dopředu stanovit harmonogram kampaně.

 

Kampaň bude využívat jak lokální, tak celostátní média.

 

Podrobnější specifikace přemětu plnění je uvedeno v zadávací dokumentaci.

 

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení: ihned po podpisu smlouvy, ukončení nejpozději do 31.10.2015.

Místo dodání / převzetí plnění:
Zadavatel nestanoví konkrétní místo plnění zakázky. Vybraný uchazeč je povinen předat veškeré hmotné výstupy plnění na kontaktní adrese zadavatele, tj. na adrese Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání · Další požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci a jejích přílohách

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10., na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Specifikovány v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Leones Production, spol. s r.o.
  IČ: 63671913
  DIČ: CZ63671913
  Sídlo: Křemencova 178, Praha 1
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:
  LEONA TALÁCKOVÁ
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: MAFRA, a.s.
  IČ: 45313351
  DIČ: CZ45313351
  Sídlo: Karla Engliše 519/11, Praha 5

 • 3. uchazeč
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:

Datum ukončení: 1. 12. 2014


 
Uveřejněno: 16. 10. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016