Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

50PLUS Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13151

Název zakázky: 50PLUS Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: 50 PLUS, z.s.

Sídlo zadavatele: U Divadla 49, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. František Janeba
 • Telefon: +420776211677
 • E-mail: janeba@podporovat.eu

IČ zadavatele: 22758941

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: David Janeba
 • Telefon: +420773929260
 • E-mail: d.janeba@podporovat.eu

Lhůta pro podání nabídek: 20. 12. 2019 08:00

Místo pro podání nabídek:
U Divadla 49, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je zajištění realizace vzdělávacích aktivit pro členy 50 PLUS z.s. v rámci projektu OPZ výzva: „Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!, projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010888  „50PLUS Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů“

 

Vzdělávací aktivity budou realizovány formou uzavřených a v odůvodněných případech i otevřených kurzů.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na čtyři části se samostatným plněním:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

 

Zadavatel předpokládá počet kurzů v dílčích částech:

 • Obecné IT – 11x 8h kurz pro 8 osob – maximálně 724 osobohodin
 • Měkké a manažerské dovednosti – 30x 8h kurz pro 8 osob – maximálně 1918 osobohodin
 • Jazykové vzdělávání – 5x 40h kurz pro 4 osoby – maximálně 879 osobohodin
 • Technické a jiné odborné vzdělávání – 20x 40h kurz pro 1 osobu – maximálně 1118 osobohodin

 

Předpokládaná hodnota dílčích částí zakázky byla určena průzkumem trhu následovně:

 • Obecné IT – 112 220,- Kč,
 • Měkké a manažerské dovednosti – 429 632,- Kč,
 • Jazykové vzdělávání – 61 021,- Kč.

Předpokládaná hodnota dílčí části zakázky byla stanovena jako nejvyšší možná částka, protože se na výzvu průzkumu trhu neozvala žádná společnost pro:

 • Technické a jiné odborné vzdělávání – 232 839,- Kč.

 

Částky jsou uvedeny bez DPH.

 

Možné rámcové obsahové náplně kurzů pro každou dílčí část jsou uvedeny v Příloze č. 1 Seznam kurzů. 

 

Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, dvě, tři a nebo na všechny části veřejné zakázky. Údaje uvedené v této zadávací dokumentaci jsou závazné pro všechny části veřejné zakázky, 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

 

Podmínky pro realizaci jednotlivých kurzů jsou uvedeny v Příloze č. 2 Podmínky realizace.

 

Každý jednotlivý kurz bude považován za řádně provedený a dokončený, byl-li řádně realizován za podmínek uvedených ve smlouvě a po předání zpracované dokumentace objednateli dle Přílohy č. 3 Povinná dokumentace.

 

Nabídka bude doručena výhradně poštovní službou ( Česká pošta apod.) na korespondenční adresu dodání.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 835712,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.1.2020 – 30.6.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pro všechny dílčí části je stanoveno jedno hodnotící   kritérium:

Cena za osobohodinu.  

Dodavatel uvádí maximální cenu za osobohodinu bez DPH. Cena zahrnuje veškeré výdaje, potřebné pro realizaci kurzů (odměnu lektora, dopravu, nájemné, občerstvení účastníků apod.)

 

Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Profesní způsobilost podle:
 •  § 77 odst.1 ZZVZ Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 
 • § 77 odst.2 ZZVZ Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Objednatel stanovuje splnění této způsobilosti v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. předložením  výpisu z  živnostenského rejstříku, jehož předmět podnikání odpovídá předmětu zakázky.
 1. Čestné prohlášení, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vzor čestného prohlášení - viz. Příloha č. 6

 

Výše uvedené dokumenty se pro účely nabídky předkládají v prosté kopii.

 

Vítězný dodavatel dodá originál příslušných dokladů bezprostředně před podpisem smlouvy. Doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel nabídku sestaví v pořadí:

 1. Krycí list (vzor Příloha č. 5)
 2. Dokumenty prokazující způsobilost a kvalifikaci
 3. Seznam poddodavatelů (vzor Příloha č. 7)
 4. Smlouva o poskytování služeb (vzor Příloha č. 4)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Pro dílčí části Obecné IT , Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy platí:

cena za osobohodinu je stanovena na výuku kurzu v délce trvání 8 hodin (8x 60 min) při počtu účastníků 8.

 

Pro dílčí část Jazykové vzdělávání platí:

cena za osobohodinu je stanovena na výuku kurzu v délce trvání 40 hodin (1 hodina = 60 min) při počtu účastníků 4.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v listinné formě v originále v jednom vyhotovení.Nabídka bude předložena v českém jazyce.Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude doručena výhradně poštovní službou ( Česká pošta apod.) na korespondenční adresu dodání.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel se může účastnit všech dílčích částí zakázky.Pro každou dílčí část může každý dodavatel podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po objednateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být objednateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatel se bude ve věci vysvětlení zadávacích podmínek obracet na e-mailovou adresu d.janeba@podporovat.eu do předmětu uvede „Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek“

Další požadavky na zpracování nabídky:
Je povoleno plnění prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě musí být každý poddodavatel schválen objednatelem. Poddodavatele je možné přidávat během realizace zakázky. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel objevil závažné nedostatky v definování jednotlivých kurzů. Tyto nedostatky přímo ovlivňují hodnocené kritérium ve všech dílčích částech výběrového řízení. Zadavatel tímto oznamuje úplné zrušení výběrového řízení.

Datum ukončení: 16. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 12. 2019
 
Aktualizováno: 16. 12. 2019