Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management – Baur Formschaumtechnik s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12625

Název zakázky: Age management – Baur Formschaumtechnik s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Baur Formschaumtechnik s.r.o.

Sídlo zadavatele: Valašské Meziříčí 75701, Krásno nad Bečvou, Solární 870

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Nicholas Richard Gwynne
  • Telefon: +491622456674
  • E-mail: ngwynne@formschaum.de

IČ zadavatele: 27830543

DIČ zadavatele: CZ27830543

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lucie Kramolišová
  • Telefon: +420553030609
  • E-mail: lkramolisova@formschaum.de

Lhůta pro podání nabídek: 17. 1. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
Baur Formschaumtechnik s.r.o. Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Solární 870

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem projektu je vytvoření strategie společnosti Baur Formschautechnik s.r.o. postavené na hodnotách Age managementu a návazné personální politiky, důsledné proškolení vedoucích pracovníků v oblasti Age managementu a jejich podpora v procesech úspěšné implementace nástrojů Age managementu. Dále pak podpora a rozvoj pracovních schopností zaměstnanců firmy, jejich kvalitní a bezpečné práce a aktivit v oblasti ergonomie a zdraví. V souvislosti s plněním těchto cílů je nutné ve firmě realizovat výběrové řízení rozdělené do dvou dílčích plnění. VŘ je zaměřeno na Age management a Ergo a Fyzio problematiku.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména pak odměna lektora, cestovné, stravné a ubytování nebo školicí pomůcky, materiály či prezentační technika. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

 

Zakázka je rozdělena do dvou dílčích plnění, která se dále dělí do několika aktivit:

 

Dílčí plnění 1 – Age management

KA03 Proškolení manažerů v oblasti AM pro důkladné seznámení
KA04 Definice strategie
KA05 Definice personální politiky a implementace prvků AM
KA06 Proškolení manažerů v oblasti práce s novými nástroji a dokumenty zohledňujícími problematiku AM
KA07 Koučing/mentoring – podpora manažerů při zavádění AM nástrojů
KA08 Team Leader/Instruktor – podpora kvalitní a bezpečné práce
KA09 Odborná podpora team leader/instruktorů – konzultace

 

Dílčí plnění 2 – Ergo a Fyzio

8) KA10 Orientační ergonomické zhodnocení provozu (prohlídka + zpráva)

9) KA11 Ergo a fyzio workshop

10) KA12 Ergo a fyzio poradenství

 

Konkrétní specifikace a obsah aktivit je uvedena v příloze č. 2: Specifikace klíčových aktivit pro DP 1 a v příloze č. 3 Specifikace klíčových aktivit pro DP 2.

 

Každý účastník výběrového řízení může podat nabídku na jedno nebo všechny dílčí plnění. Vždy je ale nutné podat nabídku na celé, zadavatelem specifikované dílčí plnění.

Uchazeč je povinen podat nabídku vždy výhradně na plnění předmětu celého, zadavatelem definovaného, dílčího plnění, není přípustné nabídnout pouze některé vybrané aktivity nebo jejich části. Nabídka do každého dílčího plnění bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi.

 

Uchazeč, který bude na základě výběrového řízení vybrán pro realizaci vzdělávací aktivity, vydá účastníkům kurzu Potvrzení o absolvování.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1672000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
únor 2019–červen 2020 Projektové aktivity budou po celou dobu realizovány dle harmonogramu a možností zadavatele. Konkrétní termíny budou sjednány v harmonogramu dle dohody mezi vítězným uchazečem a zadavatelem. Harmonogram bude přílohou smlouvy mezi uchazečem a zadavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Baur Formschaumtechnik s.r.o. Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Solární 870

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Pravidla pro hodnocení nabídek pro dílčí plnění 1- age management i dílčí plnění 2 - ergo a fyzio jsou detailně uvedena ve výzvě pro podání nabídek, která je uvedena v příloze. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele pro dílčí plnění 1- age management i dílčí plnění 2 - ergo a fyzio jsou detailně uvedena ve výzvě pro podání nabídek, která je uvedena v příloze. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči: Firma, IČO, sídlo a kontaktní osoba ve věci nabídky.
Krycí list nabídky (příloha č. 1) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci.
Specifikace klíčových aktivit pro dílčí plnění 1 nebo dílčí plnění 2 (příloha č. 2 nebo 3) – dle dílčího plnění, do kterého uchazeč podává nabídku. Příloha bude doplněná uchazečem o nabídkové ceny a dokument bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (Příloha č. 4 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech). – pro dílčí plnění 1 nebo 2 dle dílčího plnění, do kterého podává nabídku
Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů – pro dílčí plnění 1 nebo 2 dle dílčího plnění, do kterého podává nabídku
Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů – pro dílčí plnění 1 nebo 2 dle dílčího plnění, do kterého podává nabídku
Uchazeč předloží podrobný návrh nabízeného plnění pro dílčí plnění 1 nebo 2 dle dílčího plnění, do kterého podává nabídku. 

Plná moc – Uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že budou Doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.

Uchazeč může k nabídce předložit i další dokumenty jako je např. ukázka vzdělávacích materiálů atp.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení uvedena v českých korunách a je závazná pro uzavření smlouvy. 

Celková nabídková cena bude uchazečem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování aktivity.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, názvem dílčího plnění pro které je nabídka podána a zároveň nápisem „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“, vzor je uveden níže: „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“„Dílčí plnění 1 – Age management“NEBO „Dílčí plnění 2 – Ergo a Fyzio“a zároveň vždy uchazeč uveden název zakázky„Age management – Baur Formschaumtechnik s.r.o.“Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu – Baur Formschaumtechnik s.r.o, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Solární 870. Podání nabídek e-mailem není možné. V případě osobního doručení nabídky budou nabídky doručeny na vrátnici v sídle společnosti, kde budou nabídky převzaty.Nabídka do každého dílčího plnění bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Pokud uchazeč podává nabídky pro více dílčích plnění zakázky, může nabídky doručit v jedné společné obálce, vždy ale musí být na obálce označeno, pro jaké dílčí plnění jsou nabídky podávány.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každého dílčího plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz soubory ke stažení: Rozhodnutí o zrušení DP č. 1 a DP č. 2

Datum ukončení: 5. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 12. 2018
 
Aktualizováno: 7. 2. 2019