Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management jako RADOST

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13046

Název zakázky: Age management jako RADOST

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Miloš Malaník

IČ zadavatele: 61329266

DIČ zadavatele: CZ61329266

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Miess
  • Telefon: +420602140757
  • E-mail: lmiess@dpd.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 11. 2019 16:00

Místo pro podání nabídek:
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha 2

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

OBECNÁ ČÁST

Zadavatel není zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ“), poptávkové řízení je realizováno jako zakázka malého rozsahu a spolufinancováno z dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/1.3/079/0009429 a dle pravidel pro zadávání zakázek dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost OPZ dostupných na www.esfcr.cz

Dodavatel je povinen při zpracování nabídky dle této zadávací dokumentace dodržet požadavky zadavatele uvedené v části 1 Obecná část, a to vždy s ohledem na specifika konkrétní části veřejné zakázky uvedenými v příslušné části 2 Zvláštní části této zadávací dokumentace.

Tato veřejná zakázka vychází z projektu Age management jako RADOST, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009471 dle rozhodnutí o poskytnutí dotace je spolufinancována z prostředků z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto zadávací řízení je realizováno v souladu s Pravidly OPZ.

Dodavatel je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje vyplněním krycího listu nabídky, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Cílem projektu je zavést ve firmě age management, který chápeme jako způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců, který zohledňuje průběh životních fází člověka na pracovišti a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům (zdraví, kompetence, ale i hodnoty, postoje a motivace). V popředí tohoto konceptu stojí tedy člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. V rámci změny řízení firmy budou zakotveny zásady age managementu do komplexní personální strategie.

Postupným cílem je zpracovat strategii age managementu, zejména strategii plánování nástupnictví za klíčové zaměstnance a také plány v oblasti zaměstnanosti s ohledem na postupující robotizaci a digitalizaci. Principy age managementu budou zabudovány do personální politiky firmy a do všech personální činností.

Manažeři absolvují vzdělávací aktivity zaměřené na věkovou diverzitu, na výhody věkově diverzifikovaných týmů a věkovou diskriminaci. Manažeři budou získané poznatky využívat při vedení lidí.

Bude se měřit pracovní schopnost. Výsledky měření managementu umožní cílenou podporu jednotlivých skupin zaměstnanců.

Zavede se systém ergonomických opatření a systém podporující zdraví zaměstnanců.

Připraví se interní lektoři pro práci se stárnoucími zaměstnanci.

Při tvorbě pracovních míst se budou zohledňovat potřeby zaměstnanců dle věkových skupin a s ohledem na zdravotní a funkční kapacitu starších zaměstnanců.

 

S ohledem na skutečnost, že v rámci plnění veřejné zakázky by měly být zabezpečovány vzdělávací moduly odlišného obsahu a rozsahu, rozhodl se zadavatel tuto veřejnou zakázku dále rozdělit na čtyři části. S ohledem na skutečnost, že k plnění v rámci jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky bude docházet v různých časových obdobích a v různých vzdělávacích modulech, rozhodl se zadavatel zadat jednotlivé části veřejné zakázky samostatně, přičemž ve vztahu ke každé dílčí části bude uzavřena samostatná smlouva s jedním uchazečem.

Rozsah a požadavky na jednotlivé části předmětu zakázky jsou stanoveny v příloze č.1 výzvy, k nacenění poskytovaného plnění uchazečům slouží příloha č. 2

Veřejná zakázka je dělena na dílčí části:

Část

Název dílčí části veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota dílčí části v Kč (bez DPH)

1

Zpracování strategie dle pravidel Age managementu

228.499,-Kč

2

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

1.153.979,-Kč

3

Podpora zdraví zaměstnanců

433.495,-Kč

4

Pracovní schopnosti zaměstnanců

75.995,-Kč

Celková hodnota veřejné zakázky činí 1.891.968,-Kč bez DPH

 

Předpokládaná hodnota každé dílčí části je zároveň nejvýše přípustná a nepřekročitelná nabídková cena pro příslušnou část.

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE!!!

Pokud dodavatel v rámci své nabídky nabídne vyšší cenu, než je zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota nabídkové ceny příslušné dílčí části, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího hodnocení a dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení.

 

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více dílčích částí této veřejné zakázky. V případě, že dodavatel podá nabídku na více dílčích částí veřejné zakázky, každá nabídka jednotlivého dodavatele bude hodnocena samostatně a nezávisle na ostatních nabídkách stejného dodavatele na jinou/jiné dílčí část/části veřejné zakázky.

 

Dodavatel je povinen předložit nabídku pro každou dílčí část v samostatné obálce.

Nabídky na jednotlivé dílčí části zakázky budou posuzovány a hodnoceny samostatně a nezávisle na ostatních nabídkách stejného dodavatele na jinou dílčí část (jiné dílčí části) zakázky.

Na každou dílčí část zakázky bude s vybraným dodavatelem uzavřena samostatná smlouva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky uvedené v této výzvě platí vždy stejně pro všechny dílčí části zakázky, není-li pro konkrétní dílčí část zakázky výslovně stanoveno jinak.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zejména pak odměna lektora, cestovné, stravné a ubytování nebo školicí pomůcky, materiály či prezentační technika. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

 

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dílčí plnění 1 – Zpracování strategie dle pravidel Age managementu: předpoklad 12/ 2019 (ve vazbě na ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy) -03/2021 Dílčí plnění 2 – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: předpoklad 12/2019 (ve vazbě na ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy) – 12/2020 Dílčí plnění 3 – Podpora zdraví zaměstnanců: předpoklad 12/2019 (ve vazbě na ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy) – 03/2021 Dílčí plnění 4 – Pracovní schopnosti zaměstnanců: předpoklad 12/2019 (ve vazbě na ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy) - 03/2021 Projektové aktivity budou po celou dobu realizovány dle harmonogramu a možností zadavatele. Konkrétní termíny budou sjednány v harmonogramu dle dohody mezi vítězným dodavatelem a zadavatelem. Harmonogram plnění pro danou dílčí část zakázky bude předložen dodavatelem k odsouhlasení zadavateli po podpisu smlouvy o poskytování dílčího plnění uzavřené mezi vítězným dodavatelem a zadavatelem a bude přílohou této smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha 2

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze hodnocení jednotlivých nabídek.

Do hodnocení budou zahrnuty jen ty nabídky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, a které budou posouzeny jako úplné a obsahově odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek, nebo které budou neúplné, nebo které nebudou obsahově odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci, budou z výběrového řízení vyloučeny.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnoticího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek u všech částí VZ se hodnotí na základě Nejnižší nabídkové ceny.

Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria hodnocení je pro něj nejvýhodnější nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění dané části veřejné zakázky. Celkové hodnocení provede komise tak, že jednotlivé nabídkové ceny v Kč bez DPH seřadí od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadavky na prokázání základní kvalifikace dodavatele

Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní způsobilost nesplňuje ten dodavatel, který:

a)      byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)      má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)      má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)      má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)      je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V případě právnické osoby musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Prokazování základní způsobilosti:

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále.

Požadavky na prokázání profesní kvalifikace dodavatele

Splnění a prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Profesní způsobilost splňuje a zároveň prokáže ten dodavatel, který předloží prostou kopii:

a)    výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (výpis z živnostenského rejstříku apod.), pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b)    dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to zejména

-          živnostenské oprávnění pro provozování živnosti poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - pro dílčí plnění 1 a 4.

-          živnostenské oprávnění pro provozování živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - pro dílčí plnění 2 a 3.

Požadavky na prokázání technické kvalifikace dodavatele

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

1)    seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele

Účastník prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

min. 3 referenčních zakázek, kdy předmět poskytovaných služeb odpovídá svým rozsahem a povahou předmětu zakázky za dobu posledních 3 let  ve výši minimálně 

pro dílčí plnění č.1 : 100.000 Kč bez DPH za každou zakázku u minimálně 2 odlišných subjektů, kterým byly poskytnuty služby HR konzultace obdobného charakteru jako předmět dílčího plnění

pro dílčí plnění č. 2 : 600.000,-Kč bez DPH  za každou zakázku u minimálně  3 odlišných subjektů, kterým byly poskytnuty služby školení obdobného charakteru jako předmět dílčího plnění

pro dílčí plnění č. 3 :  200.000,-Kč bez DPH za každou zakázku u minimálně 2 odlišných subjektů, kterým byly poskytnuty služby í obdobného charakteru jako předmět dílčího plnění

pro dílčí plnění č. 4 :  40.000,-Kč bez DPH za každou zakázku u minimálně 2 odlišných subjektů, kterým byly poskytnuty služby obdobného charakteru jako předmět dílčího plnění

Seznam významných služeb předloží dodavatel ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky

(i)            Identifikace služby

(ii)           Cena služby bez DPH

(iii)          Doba realizace (rok a měsíc)

(iv)          Uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu

2)    osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům,

Pro dílčí plnění č. 1  Zpracování strategie dle pravidel Age managementu

Dodavatel předloží jmenný seznam 2 kvalifikovaných HR konzultantů (jehož vzor je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace), kteří povedou konzultace a analýzy.

Kvalifikovaným HR konzultantem je ten, který:

-       má vysokoškolské vzdělání

-       má minimálně 3-letou praxi na pozici HR konzultanta

Každý HR konzultant prokáže účast na realizaci min. 2 obdobných zakázek u různých objednatelů – uvedením referenčních zakázek v životopise

 Zadavatel požaduje, aby se min. 1 lektor prokázal Osvědčení  o absolvování kurzu „ Auditor age

 Managementu“ nebo osvědčení o absolvování kurzu obdobného  typu, který je s kurzem

„ Auditor age managementu“ srovnatelný a kompatibilní,

Přílohou seznamu kvalifikovaných HR konzultantů musí být:

-       kopie dokladu o dosaženém vzdělání,

-       kopie certifikátu odborné kvalifikace,

-       profesní životopis pro každého HR konzultanta uvedeného v seznamu, ze kterého bude zřejmý rozsah zkušeností s vedením HR, přehled a doba profesní praxe

-       referenční zakázky, na kterých se dotyčná osoba podílela – u každé zakázky bude uveden objednatel, předmět zakázky, včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu objednatele a doba realizace referenční zakázky,

-       součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se jako člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky. Součástí bude prohlášení o pravdivosti údajů obsažených v profesním životopise.

Pro dílčí plnění č.2  Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Dodavatel předloží jmenný seznam min. 3 kvalifikovaných lektorů (jehož vzor je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace), kteří povedou školení a trénink.

Kvalifikovaným lektorem je ten, který:

-       má vysokoškolské vzdělávání

-       má minimálně 3 roky praxe jako lektor/školitel v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Každý lektor prokáže účast na realizaci min. 3 obdobných zakázek u různých objednatelů – uvedením referenčních zakázek v životopise.

Zadavatel požaduje, aby se min. 1 lektor prokázal certifikací kouče získanou v některé profesní organizaci koučů,  a dále aby se min. 1 lektor prokázal certifikací v oblasti Profesní seniorita nebo osvědčení o absolvování kurzu obdobného typu, který je s kurzem „ Profesní seniorita“ srovnatelný a kompatibilní,

Přílohou seznamu kvalifikovaných lektorů musí být:

-       kopie dokladu o dosaženém vzdělání každého lektora,

-       kopie certifikátu příslušné odborné kvalifikace u příslušného lektora,

-       profesní životopis každého lektora uvedeného v seznamu, ze kterého bude zřejmý rozsah zkušeností s vedením školení vzhledem k předmětu plnění příslušné dílčí části veřejné zakázky, přehled a doba profesní praxe

-       referenční zakázky, na kterých se dotyčná osoba podílela – u každé zakázky bude uveden objednatel, předmět zakázky, včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu objednatele a doba realizace referenční zakázky,

-       součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se jako člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky. Součástí bude prohlášení o pravdivosti údajů obsažených v profesním životopise.

Pro dílčí plnění č. 3 Podpora zdraví zaměstnanců

Dodavatel předloží jmenný seznam min. 2 kvalifikovaných lektorů/konzultantů (jehož vzor je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace), kteří povedou školení, trénink a analýzu, a jejich stručný profesní životopis

Kvalifikovaným lektorem/konzultantem je ten, který:

-       má minimálně středoškolské vzdělání.

Každý lektor prokáže účast na realizaci min. 2 obdobných zakázek u různých objednatelů – uvedením referenčních zakázek v životopise.

Zadavatel požaduje, aby uvedení lektoři/konzultanti měli alespoň 3 roky lektorských/ konzultačních  zkušeností v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu

Přílohou seznamu kvalifikovaných lektorů musí být:

-       kopie dokladu o dosaženém vzdělání,

-       kopie certifikátu odborné kvalifikace,

-       profesní životopis pro každého lektora uvedeného v seznamu, ze kterého bude zřejmý rozsah zkušeností s vedením školení vzhledem k předmětu plnění příslušné dílčí části veřejné zakázky, přehled a doba profesní praxe

-       referenční zakázky, na kterých se dotyčná osoba podílela – u každé zakázky bude uveden objednatel, předmět zakázky, včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu objednatele a doba realizace referenční zakázky,

-       součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se jako člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky. Součástí bude prohlášení o pravdivosti údajů obsažených v profesním životopise.

Pro dílčí plnění č.4 : Pracovní schopnosti zaměstnanců

Dodavatel předloží jmenný seznam min. 2 kvalifikovaných lektorů  (jehož vzor je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace), kteří povedou měření, a jejich stručný profesní životopis

Kvalifikovaným lektorem/konzultantem je ten, který:

-       má vysokoškolské vzdělání.

-       má min. tříletou praxi v oblasti vzdělávání dospělých anebo VŠ vzdělání v oboru humanitních věd (např. Andragogika, Pedagogika, Personální práce, Sociální práce apod.)

Zadavatel požaduje, aby se min. 1 lektor prokázal Osvědčením o absolvování kurzu „Auditor age managementu“ nebo osvědčení o absolvování kurzu obdobného typu, který je s kurzem „Auditor age managementu“ srovnatelný a kompatibilní,

Každý lektor prokáže účast na realizaci min. 2 obdobných zakázek u různých objednatelů – uvedením referenčních zakázek v životopise.

Přílohou seznamu kvalifikovaných lektorů musí být:

-       kopie dokladu o dosaženém vzdělání,

-       kopie certifikátu odborné kvalifikace,

-       profesní životopis pro každého lektora uvedeného v seznamu, ze kterého bude zřejmý rozsah zkušeností s vedením školení vzhledem k předmětu plnění příslušné dílčí části veřejné zakázky, přehled a doba profesní praxe

-       referenční zakázky, na kterých se dotyčná osoba podílela – u každé zakázky bude uveden objednatel, předmět zakázky, včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu objednatele a doba realizace referenční zakázky,

-       součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se jako člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky. Součástí bude prohlášení o pravdivosti údajů obsažených v profesním životopise.

Společné ustanovení ke kvalifikaci:

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatelé podají nabídku následujícím způsobem:

Obálka s nabídkou bude označena slovy „NEOTVÍRAT“ a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - „Age management jako RADOST.“ a dále číslem a názvem příslušné dílčí části, tj.

„Dílčí plnění 1 – Zpacování strategie dle pravidel Age managementu“

nebo

 „Dílčí plnění  2 – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“

nebo

„Dílčí plnění 3 – Podpora zdraví zaměstnanců“

nebo

„Dílčí plnění 4 – Pracovní schopnosti zaměstnanců“

 

Obálka bude doručena osobně, poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha 2.

 

Nabídka uchazeče pro každou dílčí část zakázky bude obsahovat:

1.     Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči v rozsahu: Obchodní název / Firma, IČO, sídlo / místo podnikání,  a jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon a e-mailové adresa kontaktní osoby ve věci nabídky; je-li dodavatel zastoupen, uvedou se také identifikační údaje zástupce, a to minimálně v rozsahu: jméno a příjmení / název / obchodní firma, IČO (bylo-li přiděleno, kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa.

2.     Cenovou nabídku (Příloha č. 2 zadávací dokumentace)

3.     Krycí list nabídky (příloha č. 3 zadávací dokumentace) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci.

4.     Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 4 zadávací dokumentace)

5.     Doklady k prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů

6.     Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 5 zadávací dokumentace)

7.     Seznam členů realizačního týmu (Příloha č. 6 zadávací dokumentace)

8.     Podrobný popis nabízeného plnění pro příslušnou dílčí část zakázky,

9.     Osobou oprávněnou jednat za uchazeče podepsanou Smlouvu o poskytování služeb pro příslušnou dílčí část zakázky (Příloha č. 7 nebo příloha č. 8 nebo příloha č. 9 nebo příloha č.10), a to v originále ve dvojím vyhotovení

10.  Seznam poddodavatelů (Příloha č. 11 zadávací dokumentace), bude-li je dodavatel v rámci plnění zakázky využívat

11.  Plná moc (uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že budou některý z dokumentů uvedených pod body 1-… podepsány nikoliv statutárním orgánem, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude uchazečem uvedena v českých korunách bez DPH a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude uchazečem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, studijní materiály, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování školení.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce a bude podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele.Nabídka bude dodaná poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu – Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha 2. Podání nabídek e-mailem není možné. V případě osobního doručení nabídky budou nabídky doručeny na vrátnici v sídle zadavatele, kde budou nabídky převzaty.Nabídka do každého dílčího plnění bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Pokud uchazeč podá nabídky pro více dílčích plnění zakázky, musí nabídky doručit v samostatných obálkách, vždy musí být na obálce označeno, pro jaké dílčí plnění je nabídka podávána.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a v jedné kopii v elektronické podobě na CD nebo flash disku.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každého dílčího plnění. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečně informaci k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum andragogiky, s.r.o.,K Dolíkám 809, Hradec Králové, 503 11, IČ: 27489698

    Datum podpisu smlouvy: 20. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 10. 2019
 
Aktualizováno: 28. 1. 2020