Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. – vzdělávání, poradenství a měření

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12804

Název zakázky: Age management v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. – vzdělávání, poradenství a měření

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú.

Sídlo zadavatele: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ludmila Navrátilová
  • Telefon: +420724652046
  • E-mail: navratilova@tpzpk.cz

IČ zadavatele: 05329175

DIČ zadavatele: CZ05329175

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Josef Šváb
  • Telefon: +420728009738
  • E-mail: svab@tpzpk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 6. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Smilova 703, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je realizace služeb spočívajících v poradenských a vzdělávacích činnostech.

Veřejná zakázka je rozdělena do 4 samostatných částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu či více částí. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku.

Podmínky a požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek platí vždy stejně pro všechny části veřejné zakázky, není-li výslovně stanoveno jinak.

A) Dílčí část 1:  Program „Poradenství k  age managementu“, který zahrnuje poradenské činnosti při  implementaci  principů age managementu ve firmě (dále také jen AM), realizaci výstupního auditu AM a průzkumů zaměřených na zjištění údajů pro stanovení dlouhodobé strategie a plánů činností v souladu s principy a vizemi AM (dále také jen souhrnně jako „Poradenství“). 
Specifikace předmětu plnění této části zakázky je blíže specifikována v příloze č. 3 zadávací dokumentace – položky č. 1 až 4.

B) Dílčí část 2:  Program „Nástroje age managementu“, který zahrnuje vzdělávání a výcvik zaměstnanců s využitím skupinové metody práce (skupinové poradenství) a specializovaných vzdělávacích akcí zaměřených na implementaci  age managementu (dále také jen AM), (dále také jen souhrnně jako „Nástroje“). 

Specifikace předmětu plnění této části zakázky je blíže specifikována v příloze č. 3 zadávací dokumentace – položky č. 5 až 9.

C) Dílčí část 3:  Ergonomický audit, který zahrnuje posouzení aktuálního stavu pracoviště zadavatele (pracoviště, kde opakovaně nebo pravidelně a dlouhodobě probíhají pracovní činnosti s potenciálem jednostranné zátěže zaměstnanců s rizikem zdravotního poškození (dále také jen souhrnně jako „Ergo audit “). 

Specifikace předmětu plnění této části zakázky je blíže specifikována v příloze č. 3 zadávací dokumentace – položky č. 10.

D) Dílčí část 4:  Měření indexu pracovní schopnosti (dále také jen jako „Měření“), spočívá v provedení měření indexu pracovní schopnosti zaměstnanců Zadavatele dle platných a mezinárodně uznávaných metodik včetně vyhodnocení zjištěných dat;

Specifikace předmětu plnění této části zakázky je blíže specifikována v příloze č. 3 zadávací dokumentace – položky č. 11.

Principy zavádění strategie age managementu jsou zde míněny vize (pilíře) age managementu, principy, zásady, způsoby a postupy vycházející z publikace „Age management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky“, veřejně dostupné na stránkách Asociace pro vzdělávání dospělých ČR:  http://www.aivd.cz/soubor-doc740/

Cílovou skupinou jsou vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci firmy Zadavatele.

Realizace dílčích činností předmětu zakázky bude probíhat v souladu s uzavřenou smlouvou s vybraným dodavatelem.   Dodavatel je povinen zahájit realizaci aktivit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o zahájení. Současně je povinen dodržet oznámené termíny pro realizaci aktivit.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 491738,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění VZ: 1. 8. 2019 (nejdříve však od data uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem). Ukončení plnění VZ: 31. 1. 2021 Termíny realizace jednotlivých aktivit oznámí zadavatel dodavateli elektronickou formou (prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo elektronického informačního systému) vždy v předstihu minimálně 3 pracovních dnů před zahájením konkrétní aktivity. Dodavatel je povinen takto oznámené termíny dodržet.

Místo dodání / převzetí plnění:
prostory zadavatele na adrese Pardubice, Smilova 703

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena - viz Zadávací dokumentace kapitola 5

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

   Viz Zadávací dokumentace kapitola 3

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka, včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky, musí být zpracována v českém jazyce.

 

Formální požadavky na zpracování nabídky

Účastník zadávacího řízení předloží úplnou nabídku v listinné podobě.
Nabídka musí obsahovat všechny dokumenty a doklady požadované v zadávací dokumentaci.
V krycím listu nabídky musí být uvedena kontaktní osoba dodavatele pro nabídku a to včetně uvedení kontaktních údajů, její číslo telefonu (nejlépe mobilního) a e-mailová adresa.
Každý dodavatel může podat jen jednu nabídku, variantní nabídky se nepřipouští.
Součástí nabídky je i doložení elektronické verze kompletní nabídky ve formátu PDF na datovém nosiči CD nebo DVD.  Elektronická verze nabídky musí být shodná co do doložených dokumentů v listinné podobě včetně jejich pořadí.  Všechny stránky elektronické verze musí být dobře čitelné tak, aby je bylo možné vytisknout.
Nabídka v elektronické verzi musí mít podobu jednoho PDF dokumentu (ne více souborů).
Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty (dle materiálních a formálních požadavků zadavatele) uvedené v této zadávací dokumentaci, případně v Pravidlech.
Všechny listy nabídky musí být na spodním okraji očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na Krycím listu (např. ručně psané). Vkládá-li účastník zadávacího řízení do nabídky jako její součást některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, účastník zadávacího řízení zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady nabídky.

 

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Veškeré dokumenty v nabídce musí být čitelné a nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by mohly

Zadavatele uvést v omyl.

 

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty v tomto doporučeném pořadí:

Krycí list dle Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace;
Doklad k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (bod 3.1 výše);
Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů (bod 3.2 výše);
Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů (bod 3.3 výše);
Položková nabídka – vyplněná tabulka na straně č. 1 v příloze č. 3 ZD.
Doklady a informace k využití poddodavatelů, v souladu s výše uvedenými požadavky.
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka. (Příloha č. 4 této výzvy).

 

Dokumenty uvedené v písmenech 1., 2., 5., 6. a 7. musí být podepsány osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za účastníka zadávacího řízení. Pokud tento požadavek nebude splněn, bude nabídka považována za neúplnou.

 

V případě smluvního zastoupení musí být předložena plná moc dle § 441 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen vyplnit všechny položky nabídky uvedené v Příloze č. 3 za dílčí část, o kterou se uchází. Vyplněná a podepsaná tabulka s cenovou nabídkou, tj. první strana z přílohy č. 3 je přílohou podané nabídky (viz čl. č. 8 ZD).
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za dílčí část, o kterou se uchází jako celkovou cenu všech položek dílčího plnění uvedeného v tabulce na první straně přílohy č. 3. Nabídková cena se uvádí absolutní částkou v českých korunách (CZK), vždy bez DPH.
Celkovou nabídkovou cenu za dílčí část doplní účastník do Krycího listu nabídky (Příloha zadávací dokumentace č. 1).
Cena uvedená na Krycím listu je cena nabídková a tato cena bude podkladem pro hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení.
Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se Zadávací dokumentací a jejími přílohami upřesňujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče, se všemi náležitostmi definovanými v Zadávací dokumentaci. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
1.Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.2.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle odst. 10/ 1. Současně vysvětlení uveřejní na portálu www.esfcr.cz. 3.Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle odstavce 10/4.4.Žádost o vysvětlení zadávací odešle dodavatel na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou ve výzvě k podání nabídky.5.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 9 ze dne 22.10.2018); na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 433320.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Age Management z.s.Orlí 542/27, Brno-město, 602 00 Brno IČ:01318063

    Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

Zrušené části zakázky: Dílčí část 3: Ergonomický audit

Datum ukončení: 31. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 6. 2019
 
Aktualizováno: 3. 9. 2019