Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management ve společnosti G.N.P.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12802

Název zakázky: Age management ve společnosti G.N.P.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: G.N.P. spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Daniela Grösslová
 • Telefon: +420571414322
 • E-mail: age-management@gnp.cz

IČ zadavatele: 63319926

DIČ zadavatele: CZ63319926

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Pavlína Komedová
 • Telefon: +420604207021
 • E-mail: komedova@ak-komedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, nabídky mohou být doručovány vždy v pracovní dny mezi 9.00 a 16:00.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících zejména ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele a dalších níže uvedených souvisejících služeb. Předmět zakázky je rozdělen na dvě části:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících zejména ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele a dalších níže uvedených souvisejících služeb. Předmět zakázky je rozdělen na dvě části:

 

1.část: Vzdělávací aktivity v oblasti Age managementu

 

tato část bude složena z následujících seminářů / koučingů:

 

Semináře pro zaměstnance v oblasti Age managementu (semináře zaměřené na zvýšení kompetencí v mezilidských vztazích, komunikaci a vzájemné sdílení, mezilidské vztahy, podpora adaptability na zavádění nových technologií (zejm. skupina 50+))
Koučing vedoucích pracovníků v oblasti Age managementu

2 . část: Prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření

Preventivní cvičení, psychohygiena a relaxační techniky

 

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

 

Účastníci (dále též i „dodavatelé“) jsou oprávněni podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, nebo na obě části veřejné zakázky. Nabízenou část veřejné zakázky však musí nabídnout kompletně. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 603000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Veškeré aktivity budou realizovány v období od června 2019 (zahájení aktivit se očekává neprodleně po uzavření smlouvy) do prosince 2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Služby budou poskytovány v místě sídla zadavatele, tj. na adrese Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín. Zadavatel si vyhrazuje právo požadované místo poskytování služeb změnit, v takovém případě ponese náklady na případný pronájem prostor a dopravu účastníků.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 •  

  Hodnocení nabídek

  Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek Výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedených kritérií.

  Nabídky budou posouzeny a hodnoceny tříčlennou komisí, přičemž hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem s vahou uvedenou v hodnotících kritériích. Vítěznou nabídkou je nabídka s nejvyšším bodovým hodnocením.

  Nabídky neúplné budou z výběrového řízení vyloučeny. Obálky s nabídkami přijaté po termínu pro podání nabídek nebudou otevřeny.

  1. část: Vzdělávací aktivity v oblasti Age managementu

  Nabídky na první část veřejné zakázky budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

  Hodnocená kritéria

  Váha v %

  Nabídková cena v Kč bez DPH

  60%

  Referenční zakázky nad rámec kvalifikace

  20%

  Kvalita realizačního týmu

  15%

  Kvalita koncepce poskytování služeb

  5%

   

  Nabídková cena bez DPH

  Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnost – nabídkové ceny bez DPH – se provádí bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídka získá maximum bodů, tedy 100. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

  X = 100 * nejnižší nabídková cena / nabídková cena hodnocené nabídky

   

  Posouzení zakázek nad rámec kvalifikace

   

  Přidělené body

  Limit

  Každé další školení zaměstnanců v pracovních dovednostech s ohledem na problematiku Age managementu v hodnotě min. 240.000,- Kč bez DPH

  5 za každou další referenční zakázku

  Max. 50 přidělených bodů

  Každé další provedení koučingu pracovníků ve vedoucích pozicích (tedy těch, kteří vykonávají funkci nadřízeného) v problematice Age managementu v hodnotě min. 24.000,- Kč

  5 za každou další referenční zakázku

  Max. 50 přidělených bodů

   

  Max. 100 přidělených bodů

   

  Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k hodnocené nabídce.

  Účastníkovi, který nepředloží žádné další zakázky nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria.

  X = 100 * (dosažené body za zakázky nad rámec kvalifikace hodnocené nabídky / počet bodů nejlépe hodnocené nabídky v rámci kritéria)

   

  Kvalita realizačního týmu

  Hodnoceny jsou přitom dvě vybrané osoby s nejvyšší kvalifikací, které se budou podílet na provádění zakázky.

   

  Přidělené body

  Limit

  1. vybraná osoba

  Každý další 1 rok praxe v oblasti vzdělávání dospělých v jakémkoliv oboru

  5 za každý další rok

  Max. přidělených 50 bodů

  Každý další 1 rok praxe v oblasti vzdělávání dospělých a/nebo koučingu a/nebo poskytování poradenství v problematice Age Managementu

  5 za každý další rok

  Max. 50 přidělených bodů

  2. vybraná osoba

  Každý další 1 rok praxe v oblasti vzdělávání dospělých v jakémkoliv oboru

  5 za každý další rok

  Max. 50 přidělených bodů

  Každý další 1 rok praxe v oblasti vzdělávání dospělých a/nebo koučingu a/nebo poskytování poradenství v problematice Age Managementu

  5 za každý další rok

  Max. 50 přidělených bodů

   

  MAX 200 přidělených bodů

   

  Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k hodnocené nabídce.

  Účastníkovi, který nepředloží žádné další zakázky nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria.

  X = 100 * (dosažené body za kvalitu realizačního týmu hodnocené nabídky / počet bodů nejlépe hodnocené nabídky v rámci kritéria)

   

  Kvalita koncepce poskytovaných služeb

  Posuzována bude vhodnost koncepce a provázání seminářů a koučingů s navrženými opatřeními v oblasti Age Managementu, spolu se systémem zapracování zpětných vazeb poskytovaných zaměstnanci zadavatele. Cílem je v maximální možné míře přizpůsobit strategii předávání vědomostí a dovedností z oblasti Age managementu individuálním potřebám a schopnostem vzdělávaných pracovníků zadavatele tak, aby tito pracovníci nabyly co největší množství vědomostí a dovedností a tyto byli schopni ve své praxi následně využívat.

   

  Koncepce poskytovaných služeb by měla popisovat:

  • použité metodiky a organizace jednotlivých kurzů;
  • způsob a forma předávání zpětné vazby klientovi o školené skupině;
  • použití podpůrných opatření za účelem efektivního získání/udržení předávaných dovedností;
  • způsoby ověření předávaných dovedností u cílové skupiny.

  Koncepce bude mít rozsah 5 – 10 normostran (normostrana = 1 800 znaků (symbolů a mezer)).

  Vhodnost koncepce s ohledem na schopnost přizpůsobovat vzdělávací strategii individuálním potřebám a schopnostem vzdělávaných pracovníků bude ohodnocena nejvýše 50 body, nejméně 1 bodem.

  Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k hodnocené nabídce.

  X = 100 * (dosažené body za kvalitu koncepce poskytovaných služeb hodnocené nabídky / počet bodů nejlépe hodnocené nabídky v rámci kritéria)

   

  Výpočet celkového hodnocení

  Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanovy váhy v %, jejichž součet je 100. Výpočet bude proveden tak, že se jednotlivá bodová hodnocení dílčích kritérií vynásobí vahou daného kritéria.

  X = (Bodové hodnocení za cenu x 0,60) + (Bodové hodnocení za referenční zakázky nad rámec kvalifikace x 0,20) + (Bodové hodnocení za kvalitu realizačního týmu x 0,15) + (Bodové hodnocení za koncepci poskytovaných služeb x 0,05)

  2.část : Prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření

   

  Nabídky na druhou část veřejné zakázky budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

  Hodnocená kritéria

  Váha v %

  Nabídková cena bez DPH

  60%

  Referenční zakázky nad rámec kvalifikace

  20%

  Kvalita realizačního týmu

  20%

   

  Nabídková cena bez DPH

  Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnost – nabídkové ceny bez DPH – se provádí bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídka získá maximum bodů, tedy 100. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

  X = 100*(nejnižší nabídková cena / nabídková cena hodnocené nabídky)

   

  Posouzení zakázek nad rámec kvalifikace

   

  Přidělené body

  Limit

  Každá další řádně realizovaná a dokončená služba, v rámci níž dodavatel prováděl vzdělávací aktivity v oblasti prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření.

  Finanční hodnota každé služby musí činit alespoň 35.000,- Kč.

  5 za každou další referenční zakázku

  Max. 50 přidělených bodů

   

  Max. 50 přidělených bodů

   

  Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k hodnocené nabídce.

  Účastníkovi, který nepředloží žádné další zakázky nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria.

  X = 100 * (dosažené body za zakázky nad rámec kvalifikace hodnocené nabídky / počet bodů nejlépe hodnocené nabídky v rámci kritéria)

  Kvalita realizačního týmu

  Hodnoceny jsou přitom dvě vybrané osoby s nejvyšší kvalifikací, které se budou podílet na provádění zakázky.

   

  Přidělené body

  Limit

  1. vybraná osoba

  Každý další 1 rok praxe v oblasti vzdělávání dospělých v jakémkoliv oboru

  5 za každý další rok

  Max. přidělených 50 bodů

  Každý další 1 rok praxe ve vzdělávání v oblasti prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření

  5 za každý další rok

  Max. 50 přidělených bodů

  2. vybraná osoba

  Každý další 1 rok praxe v oblasti vzdělávání dospělých v jakémkoliv oboru

  5 za každý další rok

  Max. 50 přidělených bodů

  Každý další 1 rok praxe ve vzdělávání v oblasti prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření

  5 za každý další rok

  Max. 50 přidělených bodů

   

  MAX 200 přidělených bodů

   

  Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k hodnocené nabídce.

  Účastníkovi, který nepředloží žádné další zakázky nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria.

  X = 100 * (dosažené body za kvalitu realizačního týmu hodnocené nabídky / počet bodů nejlépe hodnocené nabídky v rámci kritéria)

   

  Výpočet celkového hodnocení

  Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanovy váhy v %, jejichž součet je 100. Výpočet bude proveden tak, že se jednotlivá bodová hodnocení dílčích kritérií vynásobí vahou daného kritéria.

  X = (Bodové hodnocení za cenu x 0,60) + (Bodové hodnocení za referenční zakázky nad rámec kvalifikace x 0,20) + (Bodové hodnocení za kvalitu realizačního týmu x 0,20)

  Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 •  

  Pokud nebude uvedeno jinak, níže uvedené požadavky jsou pro obě části veřejné zakázky shodné.

  Základní kvalifikace

  • Výpis z rejstříku trestů účastníka ne starší než 3 měsíce před datem zahájení zadávacího řízení
   • Je-li účastník právnickou osobou, pak je nutné předložit výpis z RT
    • účastníka,
    • členů statutárních orgánů,
    • členů dozorčí rady, je-li zřízena
    • prokuristy či vedoucího závodu
   • Výpis z RT lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

   

  • Bezdlužnost
   • potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci splatných daňových nedoplatků
   • potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci splatných nedoplatků na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   • neexistence nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (stačí čestné prohlášení).

  Pro účely účasti ve výběrovém řízení mohou být výše uvedená potvrzení a výpis z rejstříku týkající se základní kvalifikace nahrazena předložením čestného prohlášení. V případě, že bude nabídka účastníka vybrána jako nejvýhodnější, je účastník povinen předložit před uzavřením smlouvy veškeré doklady prokazující kvalifikaci v originále nebo úředně ověřené kopii, vyjma potvrzení zdravotních pojišťoven o neexistenci nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

   

  Profesní kvalifikace pro 1: část (Vzdělávací aktivity v oblasti Age managementu)

  • Živnost
   • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

   

  • Výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu (lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů)

   

  Profesní kvalifikace pro 2: část (Prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření)

  • Živnost
   • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
   • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy
   • Masérské, rekondiční a regenerační služby

   

  • Výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu (lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů)

   

  Profesní kvalifikace (týká se obou částí) bude prokázána předloženým alespoň prostých kopií výpisů z příslušných veřejných rejstříku. V případě, že bude nabídka účastníka vybrána jako nejvýhodnější, je účastník povinen předložit před uzavřením smlouvy veškeré doklady prokazující kvalifikaci v originále nebo úředně ověřené kopii.

   

  Technická kvalifikace

  • Referenční zakázky pro 1. část: Vzdělávací aktivity v oblasti Age managementu

  K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje doložení Seznamu významných služeb za poslední 3 roky před datem zahájení zadávacího řízení v minimálním rozsahu:

  1. Alespoň 3 řádně realizované a dokončené služby, v rámci nichž dodavatel provedl školení pracovníků v pracovních dovednostech s ohledem na problematiku Age Managementu. Finanční hodnota každé služby musí činit alespoň 240.000,- Kč bez DPH.

   

  1. Alespoň 3 řádně realizované a dokončené služby, v rámci nichž dodavatel provedl koučing pracovníků ve vedoucích pozicích (tedy těch, kteří vykonávají funkci nadřízeného) v problematice Age managementu. Finanční hodnota každé služby musí činit alespoň 24.000,- Kč bez DPH.

  Zahrnuje-li jedna referenční zakázka jak školení pracovníků, tak zároveň splňuje hodnotu požadovanou pro významnou zakázku týkající se koučingu vedoucích pracovníků, má se za to, že jsou splněny oba požadavky na referenční zakázky.

  • Referenční zakázky pro 2. část: Prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření

  K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje doložení Seznam významných služeb za poslední 3 roky před datem zahájení zadávacího řízení v minimálním rozsahu:

  1. Alespoň 3 řádně realizované a dokončené služby, v rámci nichž dodavatel prováděl vzdělávací aktivity v oblasti prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření. Finanční hodnota každé služby musí činit alespoň 35.000,- Kč.

   

   

   

  Pro obě části veřejné zakázky platí, že seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení (vzor seznamu referencí je v příloze č. 5 pro 1. část veřejné zakázky a v příloze č. 6 pro 2. část veřejné zakázky). Popis zakázek bude obsahovat:

  • Identifikační údaje objednatele
  • Přesný název / označení zakázky
  • Přesný popis poskytnuté významné služby, ze které bude zřejmé, zda jsou splněny požadavky na zhodnocení služby coby významné ve smyslu výše uvedeného popisu
  • Kontaktní osoba objednatele pro ověření reference
  • Termín realizace služby (od – do)
  • Celkové finanční plnění za poskytnutou službu v částce bez DPH
  • Případný podíl účastníka na realizaci plnění v případě, že službu plnil ve spolupráci s jinou osobou (uvedení konkrétní části služby, kterou účastník plnil, a procentuální vyjádření tohoto plnění)

   

  Je-li část technické kvalifikace prokazována prostřednictvím jiné osoby, je účastník povinen předložit písemný závazek této jiné osoby k poskytnutí služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

   

  Seznam osob, které se budou podílet na provádění zakázky

  Budou uvedeny alespoň 2 fyzické osoby – členové týmu, které se budou podílet na provádění zakázky a kteří budou splňovat alespoň následující kritéria:

  pro 1. část veřejné zakázky Vzdělávací aktivity v oblasti Age managementu

  • Dosažené SŠ s maturitou / VŠ vzdělání
  • Min. 3 roky praxe v oblasti vzdělávání dospělých v jakémkoliv oboru
  • Min. 1 rok praxe v oblasti vzdělávání dospělých a/nebo koučingu a/nebo poskytování poradenství v problematice Age Managementu
  • Podílení se na realizaci min. 2 zakázek, které splňují parametry coby zakázky referenční dle této Výzvy (člen týmu přitom může uvést jak zakázky, které realizoval coby dodavatel či zaměstnanec účastníka, tak zakázky, na jejichž realizaci se podílel coby samostatná osoba svým jménem a na svou odpovědnosti, popř. zakázky, které realizoval pro jiný subjekt, který služby konečnému objednateli dodal)

  (Za 1 rok praxe se přitom považuje kalendářní rok, v němž osoba provedla alespoň 15 vzdělávacích akcí; za vzdělávací akci se přitom považuje jedno školení v rozsahu alespoň 4 hodin – za hodinu školení je přitom považováno 60 minut - nebo provedení jednoho koučingu v rozsahu alespoň 90 minut.)

   

  pro 2. část veřejné zakázky Prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření

  • Dosažené SŠ s maturitou / VŠ vzdělání
  • Min. 2 roky praxe v oblasti vzdělávání dospělých v jakémkoliv oboru
  • Min. 1 rok praxe v oblasti aktivit zaměřených na prevenci zdraví a předcházení syndromu vyhoření.
  • Podílení se na realizaci min. 1 zakázky, které splňuje parametry coby zakázka referenční dle této Výzvy (člen týmu přitom může uvést jak zakázky, které realizoval coby dodavatel či zaměstnanec účastníka, tak zakázky, na jejichž realizaci se podílel coby samostatná osoba svým jménem a na svou odpovědnosti, popř. zakázky, které realizoval pro jiný subjekt, který služby konečnému objednateli dodal)

  (Za 1 rok praxe se přitom považuje kalendářní rok, v němž osoba provedla alespoň 50 lekcí; za lekci se přitom považuje aktivita v rozsahu alespoň 1 hodiny - za hodinu školení je přitom považováno 60 minut.)

   

   

  Výše uvedená kritéria budou doložena předložením:

  • prostých kopií příslušných dokumentů týkajících se dosaženého vzdělání (VŠ diplomů, maturitního vysvědčení apod.). Doklady o vzdělání mohou být předloženy v latinském jazyce.
  • podepsaného profesního životopisu, z nějž bude vyplývat dosažená praxe a vzdělání a dále informace o tom, v jakém vztahu je osoba s účastníkem, tedy jedná-li se o zaměstnance či je s účastníkem v jiném vztahu – vzor profesního životopisu je v příloze č. 3 pro 1. část veřejné zakázky a v příloze č. 4 pro 2. část veřejné zakázky

   

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně jinou osobou, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje způsobilost, nebo kvalifikaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění veřejné zakázky, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky a ostatních vedlejších nákladů jakou jsou např. poplatky, inflační vlivy, náklady na dopravu, cestovné, tisk a jakékoliv další výdaje, jsou-li nutné pro řádné, úplné a kvalitní plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena musí být uvedena v korunách českých (CZK).

Nabídková cena musí být členěna na cenu s DPH, bez DPH a samostatné DPH.

Nabídková cena musí být uvedena pro jednotlivé části veřejné zakázky zvlášť.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – Vzdělávací aktivity v oblasti Age managementu“ pro 1. část veřejné zakázky, a / nebo nápisem „Neotevírat – Prevence zdraví a předcházení syndromu vyhoření“ pro 2. část veřejné zakázky. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude podána ve 2 písemných vyhotoveních, 1 originál + 1 kopie, a v 1 elektronickém vyhotovení na CD. Všechny listy nabídky včetně všech příloh (tedy i včetně jednoho vyhotovení podepsané smlouvy) budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly zabezpečeny před vyjmutím nebo vložením listů. K nabídce budou zvlášť přiložena další dvě vyhotovení podepsané písemné smlouvy.Podává-li účastník nabídku na obě části zakázky, musí být kompletní nabídka pro každou část podána zvlášť v samostatné obálce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat do předmětné části pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou odpověď zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem a to do dvou pracovních dnů.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka účastníka bude obsahovat minimálně tyto dokumenty:

 1. Vyplněný krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka (viz příloha č. 2)
 2. Dokumenty prokazující způsobilost a splnění kvalifikace (viz příloha č.3, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 6 a příloha č. 9)
 3. Účastníkem podepsaný návrh smlouvy o poskytování služeb – dle přílohy č.7 či přílohy č. 8 – účastník doplní pouze údaje označené k doplnění
 4. Další relevantní přílohy (např. plné moci aj.)

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 528000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DUET, spol. s r. o., Poděbradova 856/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 48399892

  Datum podpisu smlouvy: 8. 7. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DUET, spol. s r. o., Poděbradova 856/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 48399892

  Datum podpisu smlouvy: 8. 7. 2019

Datum ukončení: 8. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 5. 2019
 
Aktualizováno: 15. 7. 2019