Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Aktualizace webových stránek města Nového Jičína

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14093

Název zakázky: Aktualizace webových stránek města Nového Jičína

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 8. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Nový Jičín

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Stanislav Kopecký
 • Telefon: +420556768225
 • E-mail: stanislav.kopecky@novyjicin.cz

IČ zadavatele: 00298212

DIČ zadavatele: CZ00298212

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Pavel Kašuba
 • Telefon: +420556768301
 • E-mail: pavel.kasuba@novyjicin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 8. 2022 11:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídku včetně všech požadovaných příloh v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Nabídkové řízení Aktualizace webových stránek města Nového Jičína – NEOTVÍRAT”, je možno podat poštou na adresu sídla zadavatele nebo osobně na podatelnu města Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín, a to ve dnech pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek v době od 8 do 14 hodin, pátek v době od 8 do 11 hodin. Na obálce musí být uvedeno jméno a adresa odesílatele. Nabídky doručené po skončení lhůty pro podání nabídek nebudou otvírány.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je:

 • poskytnout veřejnosti aktualizované webové stránky města a vytvoření nových podstránek města pro tematické oblasti. Nové webové stránky by měly být pro veřejnost více uživatelsky přívětivé a měly by nabídnout novou jednodušší strukturu a přehlednější menu. Nové webové stránky musí splňovat legislativní pravidla pro provozování webových stránek orgánem veřejné moci (povinné informace, přístupnost webu, otevřený datový formát apod.).
 • Podrobně viz Příloha č.1 – Technická specifikace díla.

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh bude zveřejněna na portálu www.esfcr.cz a

následně na webu zadavatele, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

Projekt „Efektivní veřejná správa – Město Nový Jičín“; CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016813 je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 495000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jednotlivých kritérií s různými váhami. Hodnotícími kritérii pro zadání veřejné zakázky jsou:

•     1. kritérium: Celková nabídková cena za poskytnutí služby v Kč bez DPH (40 %)

•     2. kritérium: Celková nabídková cena za provozní fázi na 60 měsíců v Kč bez DPH (20 %)

•     3. kritérium: Kvalita návrhu plnění (40 %)

Zadavatel posoudí obdržené nabídky a ty které splní požadavky uvedené ve výzvě zařadí do hodnocení nabídek.

V případě rovnosti výsledného hodnocení nabídek bude vítězná nabídka vybrána losováním.

Zadavatel může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Vysvětlení uchazeče a doplnění nabídky nesmí obsahovat podstatnou změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání nabídek.

 

Postup při hodnocení nabídek  

Zadavatel stanovuje způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti a stanovených kritérií takto:

Nejvhodnější nabídce je přiděleno v daném kritériu bodové hodnocení max. 100 bodů. Každé další jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria vzhledem k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto:

1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH za poskytnutí služby, a to podle její absolutní výše.

Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce nejnižší cena v Kč bez DPH

100x -------------------------------------------------------------------------- x váha kritéria

hodnocená cena v Kč bez DPH

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH za provozní fázi na 60 měsíců, a to podle její absolutní výše.

Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce  

nejnižší paušální cena za 60 měsíců v Kč bez DPH

100x -------------------------------------------------------------------------- x váha kritéria

hodnocená paušální cena za 60 měsíců v Kč bez DPH

3. kritérium: Zadavatel zvolil jako prostředek hodnocení nabídek pro toto kritérium formu prezentace dvou funkčních grafických návrhů + čtyř grafických návrhů v obrázkové podobě, jež představí a předvede na konkrétních stránkách a podstránkách, jejíž podmínky a požadavky jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1.

K účasti na prezentaci budou vyzváni uchazeči, jejichž nabídka nebyla v rámci posouzení nabídek vyloučena z výběrového řízení, a to zasláním elektronické výzvy, která bude obsahovat další podrobnosti.

Prezentace uchazečů nebude probíhat dříve než 3 pracovní dny po konci lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč se svou účastí ve výběrovém řízení zavazuje akceptovat zadávací podmínky a souhlasí s tím, aby byly za účelem splnění těchto podmínek v rámci prezentace uchazečem nabízených grafických návrhů pořizovány videozáznamy, které budou sloužit jako podklad pro hodnocení nabídek a budou k dispozici spolu s ostatní dokumentací vzniklou v souvislosti s tímto výběrovým řízením pro případ dalších kontrol, neboť všechny úkony zadavatele musí být ověřitelné a přezkoumatelné.

Veškeré doklady o průběhu realizace veřejné zakázky malého rozsahu musí být po dobu uvedenou v platném Spisovém a skartačním řádu Města Nový Jičín (tj. 120 měsíců) uloženy ve spisovnách MěÚ.

Zadavatel bude hodnotit toto subjektivní kritérium tak, že každé nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které odpovídá míře naplnění hodnotícího kritéria ve vztahu k požadavkům zadavatele a které bude vycházet z porovnání nejvhodnější a hodnocené nabídky.

Pro hodnocení 4. kritéria „Kvalita návrhu plnění“ se použije bodová stupnice 1 až 50. Pracovní skupina o pěti členech přiřadí hodnocené nabídce body podle následujícího klíče:

Maximálně 50 bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci hodnotícího kritéria jako celku plně vyhovující a představuje vysoce profesionálně zpracovaný návrh plnění s porozuměním dané problematice, zadání a aktivním proklientským přístupem.

 

Zadavatel bude hodnotit míru plnění dle níže uvedených pěti požadavků (vždy v rozmezí 1 až 10 bodů):

1. Komplexnost a provázanost jednotlivých kroků (nejlépe bude hodnocena ta nabídka, u níž bude zadavateli představen návrh, který bude v rámci bodů modelové situace nejvíce komplexní a bude navzájem provázán)

2. Uživatelskou přívětivost

• intuitivnost (nejlépe bude hodnocena ta nabídka, která bude z pohledu uživatele maximálně intuitivní, přičemž intuitivností zadavatel rozumí především snadnou orientaci při používání redakčního systému)

• přehlednost (nejlépe bude hodnocena ta nabídka, která bude maximálně uživatelsky přehledná)

• jednoduchost (nejlépe bude hodnocena ta nabídka, která bude obsahovat nejjednodušší návrh práce s multimédii a při sdílení informací),

3. Úprava textu (nejlépe bude hodnocena ta nabídka, u níž bude zadavateli představen návrh, který obsahuje nejvíce způsobů úpravy textu,

4. Připojení souborů a galerie

• nejlépe bude hodnocena ta nabídka, u níž bude zadavateli představen návrh, který umožňuje připojení souboru k příspěvku/stránce co nejjednodušším způsobem, například přímo ve formuláři pro úpravu příspěvku/stránky

• nejlépe bude hodnocena ta nabídka, u níž bude zadavateli představen návrh, který umožňuje připojení galerie obrázků k příspěvku/stránce co nejjednodušším způsobem, například přímo ve formuláři pro úpravu příspěvku/stránky.

Takto přidělené bodové hodnocení bude dále násobeno vahou 3. kritéria.

Zadavatel použije pro hodnocení výše popsanou bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce  

získané body

    100x -------------------------------------------------------------------------- x váha kritéria

Nejvyšší hodnota získaných bodů v rámci všech nabídek


Celkové hodnocení bude provedeno součtem dílčích hodnocení dle kritérií tak, jak je uvedeno v samostatné příloze č. 6. Pořadí nabídek bude stanoveno podle počtu dosažených bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti předložením:
  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení bude zpracováno podle vzoru, který tvoří nedílnou přílohu č. 3 – Čestné prohlášení. Čestné prohlášení musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
 • Uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
  • kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů,
  • kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. výpisu ze živnostenského rejstříku pro obory činností: Poskytování SW, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Výpis z živnostenského rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

 • Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

 • profesní způsobilost v rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
 • základní způsobilost.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce. Zadavatel nesmí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů.

 • Uchazeč prokáže splnění technické způsobilosti předložením:
 • seznamu významných dodávek poskytnutých za posledních 36 měsíců před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele pro 3 veřejné zakázky obdobného charakteru jako je předmět zadávacího řízení. Veřejnou zakázkou obdobného charakteru se rozumí redesign či modernizace webových stránek.

Za splněnou dobu se považuje dodávka uvedená v příslušném seznamu, která byla v průběhu této doby dokončena. Uchazeč může použít dodávky, které poskytl:

 • společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
 • jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.
 • popisu díla určeného k dodání s přesným označením typu předmětu plnění nabízeného účastníkem s technickými parametry.
Uchazeč je povinen předložit, jako součást své nabídky i čestné prohlášení že dodané dílo splní beze zbytku vymezené technické parametry.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

 • Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
 • Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
 • Podepsaný Návrh smlouvy včetně oceněného položkového rozpočtu
 • Čestné prohlášení že dodané zboží splní beze zbytku vymezené technické parametry

Uchazeč je povinen na výzvu zadavatele předvést v místě sídla zadavatele funkčnost nabízeného řešení a prokázat požadované funkcionality.

Zadavatel umožní uchazeči elektronickou komunikaci ve věci přípravy dat na prezentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, DPH a s DPH za plnění celkového předmětu zakázky včetně veškerých vedlejších nákladů v souladu s podmínkami výběrového řízení.

Nabídková cena bude zahrnovat:

 • Cenu za poskytnutí služby (vytvoření nové šablony pro webové stránky města, vytvoření 5 ks nových šablon pro podstránky města, převod dat z původních webů, zaškolení uživatelů - administrátora (jednodenní v rozsahu 8 hodin /45 minut jedna hodina/ pro cca 20 osob) a zvýšená technická a uživatelská podpora (kterou se rozumí aktivní přístup při řešení nastalých problémů a donastavení systému dle požadavků objednatele v pracovní dny Po - Pá od 8 do 15 hodin) po dobu 60 dnů ode dne předání díla)
 • Cenu za provozní fázi - technickou podporu (hosting, technická podpora, upgrade systému, zákaznická podpora a zálohování dat) a záruku za navrhované řešení po dobu 60 měsíců

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy.

Ve smlouvě bude samostatně uvedena cena za technickou podporu (technická podpora, upgrade systému, zákaznická podpora a zálohování/obnova dat), která bude hrazena pravidelně 1× ročně po dobu 60 měsíců. Fakturu za technickou podporu se splatností 21 dnů vystavuje dodavatel zpětně za uplynulé období, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení uplynulého (fakturovaného) období.

 

Pokud bude potřeba k provozu webových stránek města zvláštních licencí, budou tyto licence součástí plnění.

 

Ceny vyplní uchazeč do Krycího listu nabídky – viz příloha č.2 a do Položkového rozpočtu – viz příloha č.5.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v listinné podobě. Pod pojmem nabídka se rozumí předložení údajů, dokumentů, které potřebuje zadavatel k hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky a k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Nabídka bude zpracována v českém jazyce písemnou formou, v souladu s podmínkami tohoto zadání. Forma nabídky:•nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,•uchazeč musí předložit nabídku v písemné podobě, a to v jednom originále,•veškeré náklady a výdaje spojené se zpracováním a předložením nabídky nese uchazeč,•k nabídce, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dodavatele, který nabídku podal, do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněním oznámení na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepené obálce s označením: „Nabídkové řízení Aktualizace webových stránek města Nového Jičína – NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedeno jméno a adresa odesílatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení výzvy, a to písemně na adrese sídla zadavatele nebo elektronicky e-mailem na adrese: pavel.kasuba@novyjicin.cz. Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o vysvětlení výzvy doručené ve stanovené lhůtě zadavatel doručí uchazeči vysvětlení k výzvě, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Zadavatel současně zveřejní vysvětlení (včetně přesného znění žádosti uchazeče) anebo dodatečné informace na místech, kde bude zveřejněna výzva, tj. na portále www.esfcr.cz a na portále ezak.novyjicin.cz. Zadavatel má právo poskytnout uchazečům vysvětlení výzvy i bez předchozí žádosti uchazeče. Takovéto vysvětlení výzvy uveřejní zadavatel nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky

 • Zadavatel pro plnění předmětu zakázky stanovuje obchodní podmínky formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.
 • Uchazeč je povinen akceptovat obchodní podmínky zadavatele stanovené formou návrhu smlouvy v plném rozsahu. Uchazeč není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato výzva výslovně nepředpokládá. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru smlouvy označeny červeným textem jako nedoplněné [DOPLNÍ ÚCHAZEČ]. Návrh Smlouvy bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.

Platební podmínky

 • Zadavatel neposkytuje zálohy.
 • Úhrada ceny bude provedena jednou fakturou po předání a převzetí kompletní dodávky bez vad a nedodělků zadavateli.
 • Úhrada ceny za technickou podporu (technická podpora, upgrade systému, zákaznická podpora a zálohování/obnova dat), bude hrazena pravidelně 1× ročně po dobu 60 měsíců. Fakturu za technickou podporu vystavuje dodavatel zpětně za uplynulé období, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení uplynulého (fakturovaného) období.
 • Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.
 • Další podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách zadavatele zpracovaných v návrhu smlouvy.

Společensky a environmentálně odpovědné zadávání

 

 • Objednatel má zájem dílo realizovat v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání. Sociálně odpovědné zadávání Objednatel podporuje krátkou splatností faktur. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost zohlednit i ve vztazích vůči subjektům spolupracujícím se Zhotovitelem.
 • Podmínka environmentálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna v samotném účelu veřejné zakázky, neboť projekt zaměřený na aktualizaci webových stránek rozšiřuje pro uživatele nové možnosti elektronických služeb, čímž nahrazuje papírovou alternativu, popř. osobní návštěvu úřadu. Občan tak může z pohodlí domova zjistit vše potřebné a nemusí nikam dojíždět.

 

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz. dokument Esfcr_Rozhodnuti_o_zruseni_zadavaciho_rizeni.pdf

Datum ukončení: 26. 9. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 8. 2022
 
Aktualizováno: 29. 9. 2022