Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Analýza dat z registrů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13834

Název zakázky: Analýza dat z registrů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 47, 587 33 Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MT Legal s.r.o., advokátní kancelár, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2
 • Telefon: +420222866555
 • E-mail: vz@mt-legal.com

IČ zadavatele: 70890749

DIČ zadavatele: CZ70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Věra Švarcová
 • Telefon: +420564602819
 • E-mail: svarcova.v@kr-vysocina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 7. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
poštou na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava; osobně na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Název veřejné zakázky: Analýza dat z registrů.

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Předmětem veřejné zakázky je sběr a analýza dat ze sekundárních zdrojů pro změření vstupních hodnot (baseline) a výstupních hodnot (endline) u vybraných indikátorů evaluačních otázek a analýza dat z Portálu sociálně zdravotního pomezí pro průběžnou evaluaci i závěrečné evaluační vyhodnocení. Vypracované analýzy budou sloužit jako dílčí vstupy pro souběžně realizovaný předmět plnění veřejné zakázky s označením „Kvantitativní a kvalitativní výzkumy při evaluaci“. Bližší specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Analýza dat z registrů“ (dále jen Výzva) – Závazný návrh smlouvy, a to především v její  přílohové části (viz příloha č. 1 smlouvy – Specifikace plnění).

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0013974, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 396694,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Harmonogram prací a výstupy: Písemné doporučení (max. 5 normostran+ přílohy) – termín do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy (předání k akceptaci). Vstupní datová analýza (baseline zpráva, max. 10 normostran + přílohy) – termín do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy (předání k akceptaci). 2 průběžné analýzy dat z Portálu sociálně zdravotního pomezí (max. 5 normostran + přílohy) – termíny do 30. 9. 2021 (předání k akceptaci) a 31. 3. 2022 (předání k akceptaci). Výstupní datová analýza (endline zpráva, max. 15 normostran + přílohy) – termín do 30. 9. 2022 (předání k akceptaci). Doba plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze Výzvy č. 1 – Závazný návrh smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Hmotné výstupy plnění musí být předány v sídle (Krajský úřad Kraje Vysočina), a to k rukám oprávněné osoby ve věcech realizačních: Ing. Lenka Mikletičová, mikleticova.l@kr-vysocina.cz (dle odst. 9.6 smlouvy).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě

následujících kritérií hodnocení (bližší specifikace ve Výzvě):

 • Nabídková cena (váha: 60 %)
 • Hodnocení kvality návrhu (váha: 40 %)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzor čestného prohlášení viz příloha č. 2 Výzvy)

 • Profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence)

 • Technická kvalifikace - Seznam významných zakázek (vzor seznamu realizovaných zakázek viz příloha č. 3 Výzvy), Realizační tým (formulář viz příloha č. 4 Výzvy); Blíže specifikováno ve Výzvě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Střet zájmů - Dodavatel ve své nabídce předloží prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Vzor prohlášení tvoří přílohu č. 5 Výzvy.

 

Obchodní podmínky

Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy. Závazný návrh

smlouvy tvoří přílohou č. 1 Výzvy a je pro dodavatele závazný.

Dodavatel je povinen podat závazný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

 

Poddodavatelé

V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, požaduje

zadavatel v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést,

kterou (věcně určenou) část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro splnění

této povinnosti může dodavatel využít formulář v příloze č. 6 Výzvy. Bude-li s dodavatelem

uzavřena dle rozhodnutí zadavatele smlouva, stane se předložený seznam přílohou smlouvy.

Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění předmětu

veřejné zakázky.

 

Dodavatel ve své nabídce předloží dokument popisující vlastní způsob realizace předmětu

plnění veřejné zakázky, který bude odpovídat všem požadavkům zadavatele vymezeným ve Výzvě, a to s využitím osnovy návrhu realizace předmětu plnění dle přílohy č. 7 Výzvy.

 

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Nabídka musí být podepsána v souladu s obecnými právními předpisy.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel současně výslovně připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude dodavatel používat odborné termíny

a názvosloví. V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Nabídka musí být podána písemně v listinné podobě.

Blíže specifikováno ve Výzvě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v závazném návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena (odměna) za celý předpokládaný předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH (v případě plátce DPH). Celková nabídková cena (odměna) v Kč včetně DPH (v případě plátce DPH) nebo celková nabídková cena (odměna) v Kč (v případě neplátce DPH) bude předmětem hodnocení v rámci kritéria hodnocení ekonomická výhodnost nabídky.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel.

Nabídková cena (odměna) musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněnímveřejné zakázky. Součástí sjednané ceny (odměny) jsou veškeré služby, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci plnění, není-li ve výzvě výslovně stanoveno jinak.

Pokud mají být do nabídky zahrnuty slevy z ceny (odměny), budou přímo promítnuty do nabídkové ceny (odměny). Jiná forma slevy z nabídkové ceny (odměny) není přípustná.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídkové ceny (odměny).

Nabídkovou cenu (odměnu) lze měnit v případech uvedených v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelem stanovená nabídková cena (odměna) v Kč včetně DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky dle Závazného návrhu smlouvy nepřesáhla cenu (odměnu) 480 000 Kč včetně DPH. Nerespektování tohoto požadavku ze strany dodavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem s následkem vyloučení dodavatele z výběrového řízení veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 250000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., se sídlem Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 28614950PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se sídlem Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 28576217 (společné podání nabídky)

  Datum podpisu smlouvy: 22. 12. 2021

Datum ukončení: 22. 12. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2021
 
Aktualizováno: 29. 12. 2021