Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Evaluace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022 – reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13702

Název zakázky: Evaluace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022 – reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 1. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Hlavní město Praha

Sídlo zadavatele: Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Tomáš Klinecký
 • Telefon: +420236004156
 • E-mail: tomas.klinecky@praha.eu

IČ zadavatele: 00064581

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Monika Dolejšová
 • Telefon: +420236004302
 • E-mail: Monika.dolejsova@praha.eu

Lhůta pro podání nabídek: 23. 2. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
Hlavní podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, pracoviště Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zhodnocení projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022“ z hlediska implementace, nastavení procesů, výsledků, krátkodobých dopadů za účelem zvýšení efektivity navazujících projektů a zhodnocení naplnění hlavního cíle projektu. Dále dodavatel identifikuje faktory, které ovlivnily dosažení cílů projektu a zhodnotí, zda se podařilo zajistit stabilní fungování služeb zapojených do projektu.

Cílem evaluace bude ověření naplnění plánovaných cílů a zajištění poskytování efektivních a kvalitních sociálních služeb. Evaluační proces bude sledovat stav při zahájení projektu, monitorování a hodnocení průběhu realizace projektu. Výstupem bude vstupní, průběžná a závěrečná zpráva. Předmětem evaluace jsou následující evaluační úkoly a otázky:

Úkol 1: Zhodnocení procesu realizace projektu.

V rámci tohoto úkolu je Zhotovitel povinen zodpovědět následující otázky:

1.1. Do jaké míry byl projekt navržen tak, aby přinášel očekávané dopady?
1.2. Do jaké míry byl projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?
1.3. Jsou vzniklé hmotné výstupy či produkty projektu kvalitní a využitelné (pokud je relevantní, tj. zejména, pokud je cílem projektu tvorba nových produktů, metodik, studií, publikací či jiných nástrojů, které mají zlepšit práci s cílovými skupinami)?
1.4. Jaké faktory vedly k úspěšné realizaci projektu?
1.5. Jaké překážky bylo nutné v realizaci projektu překonat?
1.6. Jakým způsobem a do jaké míry projekt zajišťuje mapování a vyhodnocování potřeb uživatelů podpořených druhů sociálních služeb?

Úkol 2: Zhodnocení dopadů realizace projektu, zejm. dopady poskytnutých intervencí na uživatele služeb a řešení jejich nepříznivé životní situace, a to ve vazbě na vynaložené finanční prostředky.

V rámci tohoto úkolu je Zhotovitel povinen zodpovědět následující otázky:

2.1. Jakých zamýšlených dopadů bylo dosaženo? A jaké faktory k nim vedly?
2.2. Jakých nezamýšlených dopadů bylo dosaženo? A jaké faktory k nim vedly?
2.3. Jaké negativní dopady nastaly? A jaké faktory k nim vedly?
2.4. Hrály v projektu významnou roli i některé z následujících efektů – creaming-off, lock-in efekt, alternativní atribuce, substituce, mrtvá váha? Pokud ano, jak tyto efekty reflektujete při celkovém hodnocení dopadů projektu?
2.5. Napomáhají využívané služby v projektu řešení situace cílových skupin? Pomáhají tyto služby v rámci řešení problému sociálního vyloučení případně zaměstnanosti, vstupu či udržení se na trhu práce?
2.6. Lišily se dopady projektu pro jednotlivé cílové skupiny?
2.7. Byly sociální služby podpořené projektem poskytovány v požadované kvalitě a kapacitě?
2.8. Došlo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb díky realizovanému projektu? Došlo v rámci tohoto ke zvýšení kvality také v porovnání s předchozím projektem na sociální služby?
2.9. Lišila se kvalita poskytovaných služeb ze strany dodavatele v jednotlivých městských obvodech?
2.10. Liší se dopady na účastníky dle pohlaví, případně vzdělání?
2.11. Jak k dopadům dochází a za jakých předpokladů?
2.12. Došlo ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na území hl. města Prahy díky využívání sociálních služeb podpořených projektem?
2.13. Je síť sociálních služeb zařazených do projektu funkční nebo jsou potřeba změny? Existuje návaznost sociálních služeb?
2.14. Je nastavené spektrum služeb tím nejlepším, nebo je potřeba jej nějak změnit/upravit?
2.15. Ubývá klientů? Proč ano, proč ne?
2.16. Je vidět rozdíl v rámci cílové skupiny mezi těmi, kteří využívají služeb a těmi, kteří službu nevyužívají?
2.17. Došlo během realizace projektu ke zkvalitnění/zefektivnění služeb?
2.18. Byly v průběhu poskytování sociálních služeb v rámci projektu dodržovány zásady horizontálního principu rovné příležitosti a nediskriminace?

Úkol 3: Zhodnocení účelnosti, účinnosti a užitečnosti projektu.

V rámci tohoto úkolu je Zhotovitel povinen zodpovědět následující otázky:

3.1. Jak celkově hodnotíte naplnění účelnosti (effectiveness) projektu na základě zhodnocení jeho reálných (čistých) dosažených dopadů (impact)?
3.2. Jak hodnotíte naplnění účinnosti (efficiency) projektu? (Byl splněn stanovený cíl? Mohlo být dosaženo lepšího výsledku?)
3.3. Jak hodnotíte naplnění úspornosti/hospodárnosti (economy) projektu? (Byly vynaložené prostředky ve výši v místě a čase obvyklé?)
3.4. Jak hodnotíte naplnění užitečnosti (utility) projektu?           
3.5. Jak hodnotíte naplnění udržitelnosti (sustainability) projektu?

Úkol 4: Zpracování doporučení pro další realizaci projektů obdobného charakteru.

Další informace viz návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 výzvy. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 825000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od nabytí účinnosti smlouvy do 28.2.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Všechna číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria uvede účastník výběrového řízení ve všech místech nabídky shodně.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:

1.Nabídková cena bez DPH – váha: 100% - číselné kritérium

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídnutou cenu za předmět plnění zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.

 

Popis způsobu hodnocení:

Hodnotící komise seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

V případě, že zadavatel obdrží nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, bude výběr proveden losem.

Losování proběhne v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Losování se mají právo účastnit ti dodavatelé, kterých se bude losování týkat a kteří budou zadavatelem písemně vyrozuměni a vyzvání k účasti na losování, a to nejméně 2 pracovní dny před termínem konání losování.

 

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 13).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který:

 1. splní základní způsobilost
 2. splní profesní způsobilost
 3. splní technickou kvalifikaci

 

 1. Základní způsobilost

Způsobilým je dodavatel, který:

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. Tuto podmínku musí splňovat také osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním/rozhodováním/kontrolou dodavatele.

 1. nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
 2. nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
 3. nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 4. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání plnění: Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 2 této výzvy.

 

 1. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje:

 • předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

Doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Způsob prokázání splnění: Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence.

 

 1. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje:

 1. seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Způsob prokázání splnění: Předložení seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje:

 • název objednatele
 • předmět významné služby a její rozsah (cena)
 • doba realizace významné služby
 • kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit.

Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval: Alespoň 2 služby, spočívající v realizaci evaluace zaměřené na sběr, analýzu, interpretaci dat a definici doporučení s cílem získání „důkazů“ o fungování programů, politik či projektů a navržení vhodných opatření. A to v minimálním finančním objemu 250.000,- Kč bez DPH celkem za 1 službu za požadované tříleté období.

Pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, považují se doby podle odstavce a) za splněné, pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

Nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle odstavce a) použít služby, které poskytl

 1. Společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo 
 2. jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

 

 1. realizační tým, který se bude na realizaci služby podílet:

Základní požadavky na realizační tým, který se bude na realizaci služby podílet

Splnění tohoto požadavku dodavatel prokáže předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Složení realizačního týmu, minimální počet členů musí být 2 (z toho jeden odborník na sociální služby a jeden vedoucí týmu - odborný garant). Všichni členové týmu musí mít vysokoškolské vzdělání. Dodavatel u každého člena týmu uvede popis způsobu jeho zapojení do realizace předmětu plnění.

Tým dodavatele musí obsahovat následující pozice:

Požadavky na vedoucího týmu (odborného garanta):

 • expert s praxí minimálně 3 let v provádění evaluací,
 • prokazatelná zkušenost s prováděním evaluace na pozici vedoucího evaluačního týmu, a to v posledních 3 letech. Tzn. Účast na minimálně dvou zakázkách obdobného charakteru.

Požadavky na odborníka na sociální služby:

 • expert s praxí minimálně 2 roky v provádění evaluací,
 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména znalost druhů sociálních služeb a praktická zkušenost s procesy hodnocení efektivity sociálních služeb nebo s řízením sociálních služeb nebo plánováním sociálních služeb vč. metodické a analytické činnosti.

Tuto zkušenost doloží životopisem. Zadavatel požaduje nejméně 2 zkušenosti v hodnocení efektivity, řízení nebo plánování sociálních služeb, včetně metodické či analytické činnosti.

Zadavatel žádá dodavatele, aby přílohou seznamu byly vlastnoručně podepsané strukturované profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu v minimálním rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • nejvyšší dosažené vzdělání (vč. prosté kopie dokladu o dosažení vzdělání),
 • doložení zkušeností dle výše uvedených požadavků,
 • přehled profesní praxe se zaměřením na předmět zakázky.

V případě změny složení realizačního týmu bude dodavatel povinen doložit splnění požadavků na jednotlivé pozice této výzvy. Změna složení týmu podléhá schválení kontaktní osobou zadavatele.

K prokázání splnění technické kvalifikace je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 3 této výzvy – Seznam významných služeb

 

Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních požadavků

Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou. Kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní zadávacího řízení a který byl vybrán k uzavření smlouvy) je povinen zadavateli na jeho žádost předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Nepředložení požadovaných dokumentů vybraným dodavatelem se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy. Vybraný dodavatel bude k případnému předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace vyzván zadavatelem prostřednictvím datové schránky a v případě, že ji vybraný dodavatel nemá zřízenou, jinou písemnou formou (dopisem). Přijetí této žádosti je dodavatel povinen zadavateli bezodkladně po jejím přijetí potvrdit. V případě, že do pěti (5) pracovních dní (nebude-li stanovena lhůta delší) od potvrzení přijetí žádosti vybraný dodavatel výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 5 ZZVZ a vyzve k uzavření smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí.

V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované kvalifikace předložením dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje doklady požadované zadavatelem k prokázání základní způsobilosti v plném rozsahu a doklady požadované zadavatelem k prokázání profesní způsobilosti pouze v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti požadované zadavatelem v této výzvě k předložení cenové nabídky.

Nabídka dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a touto výzvou k předložení cenové nabídky požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem vyřazena ze zadávacího řízení.

 

Požadavek na specifikaci poddodavatele

V případě, že část veřejné zakázky malého rozsahu bude plněna formou poddodávky, požaduje zadavatel v nabídce dodavatele uvést identifikační údaje poddodavatelů, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude zadána poddodavateli a procentuální vyjádření podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu vzhledem k objemu nákladů celého plnění veřejné zakázky. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele z poskytování řádného plnění.

K předložení seznamu poddodavatelů je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 4 této výzvy. V případě, že dodavatel poskytne plnění bez využití poddodavatelů, uvede tuto skutečnost v seznamu, případně podepsaným čestným prohlášením.

 

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilost požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ, prokázat prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případ povinen zadavateli podle ustanovení § 83 odst. 1 ZZVZ předložit

a)doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

b)doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)doklady o splnění základní způsobilosti podle ustanovení §74 ZZVZ jinou osobou,

d)písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písmeno a) b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.

 

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.

Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.

Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

 

Prokázání kvalifikace poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost jeho poddodavatelů podle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ.

Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle ustanovení § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle předchozího odstavce a zadávací řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

V nabídce požadujeme:

 • Uvést způsob realizace evaluace včetně využitých evaluačních metod, který bude vést ke splnění předmětu zakázky a bude v souladu s Metodikou pro sebe-evaluaci nesoutěžních projektů IP 2.1 a 2.2 a ostatními relevantními materiály OPZ.
 • Harmonogram plnění zakázky zahrnující popis a termíny zpracování vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy.
 • Předložit doplněný návrh vzorové smlouvy na realizaci zakázky (uvedené v příloze č. 1 této výzvy).

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).

Uvést výčet dalších souvisejících nákladů spojených s realizací služby (spotřební materiál, provozní náklady a režijní náklady).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu zakázky v členění cena bez DPH (a cena bez DPH za měsíc), samostatně DPH a cena včetně DPH ve vztahu k plnění zakázky.

Nabídková cena musí být v souladu s uznatelností nákladů Obecné části pravidel pro žadatele o příjemce v rámci OPZ (verze 13) a Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 11) a musí zahrnovat strukturovaný popis činností vedoucích k naplnění předmětu zakázky.   

Struktura nabídkové ceny bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 této výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude podána v 1 (jednom) zabezpečeném originálu (přelep s razítkem, sešití v kroužkovém pořadači apod.)Rovněž bude úplná nabídka podána v elektronické podobě na šifrovaném USB. Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:•Krycí list s identifikačními údaji dodavatele a uvedením celkové nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč, podpis dodavatele či osoby oprávněné jednat za dodavatele (vzor přílohou č. 5)•Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele přiložené formou prosté kopie•Specifikace předmětu nabídky (dle podmínek výzvy a požadavků na zpracování nabídky).•Návrh smlouvy obsahující požadované údaje z výzvy.•Zpracovaná nabídková cena dle požadavku na způsob zpracování nabídkové ceny.•Případné přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky: Viz návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 výzvy.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1155 ze dne 8.6.2020.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 1. 2021
 
Aktualizováno: 18. 1. 2021