Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Evaluace projektu Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP – reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13858

Název zakázky: Evaluace projektu Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP – reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 8. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Hlavní město Praha

Sídlo zadavatele: Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Alice Mezková, MPA
 • Telefon: +420236002340
 • E-mail: alice.mezkova@praha.eu

IČ zadavatele: 00064581

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Monika Dolejšová
 • Telefon: +420236004302
 • E-mail: monika.dolejsova@praha.eu

Lhůta pro podání nabídek: 4. 10. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
Hlavní podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, pracoviště Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zhodnocení projektu „Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP“ z hlediska implementace, nastavení procesů, výsledků, krátkodobých dopadů za účelem zvýšení efektivity navazujících projektů a zhodnocení naplnění hlavního cíle projektu. Dále dodavatel identifikuje faktory, které ovlivnily dosažení cílů projektu a zhodnotí, zda se podařilo zajistit stabilní fungování služeb zapojených do projektu.

 

Cílem evaluace bude ověření naplnění plánovaných cílů a zajištění poskytování efektivních a kvalitních sociálních služeb. Evaluační proces bude sledovat stav při zahájení projektu, monitorování a hodnocení průběhu realizace projektu. Výstupem bude vstupní, průběžná a závěrečná zpráva.

 

Další informace viz výzva k podánín abídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 731250,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od nabytí účinnosti smlouvy do31.1.2023.

Místo dodání / převzetí plnění:
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Všechna číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria uvede účastník výběrového řízení ve všech místech nabídky shodně.

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:

 1. Nabídková cena bez DPH – váha: 100% - číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídnutou cenu za předmět plnění zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.

   

  Popis způsobu hodnocení:

  Hodnotící komise seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

  V případě, že zadavatel obdrží nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, bude výběr proveden losem.

  Losování proběhne v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Losování se mají právo účastnit ti dodavatelé, kterých se bude losování týkat a kteří budou zadavatelem písemně vyrozuměni a vyzvání k účasti na losování, a to nejméně 2 pracovní dny před termínem konání losování. V případě, že se hodnocené skutečnosti budou v rámci jedné nabídky rozcházet, bude rozhodný pro hodnocení údaj uvedený v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 této výzvy).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který:

 1. splní základní způsobilost

 2. splní profesní způsobilost

 3. splní technickou kvalifikaci

 

1. Základní způsobilost

Způsobilým je dodavatel, který:

a) neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

b) neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,

c) neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Způsob prokázání plnění: Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 2 této výzvy.

 

2. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

Doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Způsob prokázání splnění: Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence.

 

3. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje:

1. seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Způsob prokázání splnění: Předložení seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje:

 • název objednatele
 • předmět významné služby a její rozsah (cena)
 • doba realizace významné služby
 • kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit.

Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval: Alespoň 2 služby, spočívající v realizaci evaluace zaměřené na sběr, analýzu, interpretaci dat a definici doporučení s cílem získání „důkazů“ o fungování programů, politik či projektů a navržení vhodných opatření. A to v minimálním finančním objemu 250.000,- Kč bez DPH celkem za 1 službu za požadované tříleté období.

Pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, považují se doby podle odstavce a) za splněné, pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

Nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle odstavce a) použít služby, které poskytl

Společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo  jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

 

2. realizační tým, který se bude na realizaci služby podílet:

Základní požadavky na realizační tým, který se bude na realizaci služby podílet.

Splnění tohoto požadavku dodavatel prokáže předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Složení realizačního týmu, minimální počet členů musí být 2 (z toho jeden odborník na sociální služby a jeden vedoucí týmu - odborný garant). Všichni členové týmu musí mít vysokoškolské vzdělání. Dodavatel u každého člena týmu uvede popis způsobu jeho zapojení do realizace předmětu plnění.

Tým dodavatele musí obsahovat následující pozice:

Požadavky na vedoucího týmu (odborného garanta):

 • expert s praxí minimálně 3 let v provádění evaluací,
 • prokazatelná zkušenost s prováděním evaluace na pozici vedoucího evaluačního týmu, a to v posledních 3 letech. Tzn. Účast na minimálně dvou zakázkách obdobného charakteru.

Požadavky na odborníka na sociální služby:

 • expert s praxí minimálně 2 roky v provádění evaluací,
 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména znalost druhů sociálních služeb a praktická zkušenost s procesy hodnocení efektivity sociálních služeb nebo s řízením sociálních služeb nebo plánováním sociálních služeb vč. metodické a analytické činnosti.

Tuto zkušenost doloží životopisem. Zadavatel požaduje nejméně 2 zkušenosti pro každého z uvedených členů realizačního týmu v hodnocení efektivity, řízení nebo plánování sociálních služeb včetně metodické či analytické činnosti.

Zadavatel žádá dodavatele, aby přílohou seznamu byly vlastnoručně podepsané strukturované profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu v minimálním rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • nejvyšší dosažené vzdělání (vč. prosté kopie dokladu o dosažení vzdělání),
 • doložení zkušeností dle výše uvedených požadavků,
 • přehled profesní praxe se zaměřením na předmět zakázky.

V případě změny složení realizačního týmu bude dodavatel povinen doložit splnění požadavků na jednotlivé pozice této výzvy. Změna složení týmu podléhá schválení kontaktní osobou zadavatele.

K prokázání splnění technické kvalifikace je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 3 této výzvy – Seznam významných služeb

 

Další informace viz výzva k podánín abídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

V nabídce požadujeme:

 • Uvést způsob realizace evaluace včetně využitých evaluačních metod, který bude vést ke splnění předmětu zakázky a bude v souladu s Metodikou pro sebe-evaluaci nesoutěžních projektů IP 2.1 a 2.2 a ostatními relevantními materiály OPZ.

 • Harmonogram plnění zakázky zahrnující popis a termíny zpracování vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy.

 • Předložit doplněný návrh vzorové smlouvy na realizaci zakázky (uvedené v příloze č. 1 této výzvy). Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu zakázky v členění cena bez DPH (a cena bez DPH za měsíc), samostatně DPH a cena včetně DPH ve vztahu k plnění zakázky.

 

Nabídková cena musí být v souladu s uznatelností nákladů Obecné části pravidel pro žadatele o příjemce v rámci OPZ (verze 14) a Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 11) a musí zahrnovat strukturovaný popis činností vedoucích k naplnění předmětu zakázky.   

 

Struktura nabídkové ceny bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude podána v 1 (jednom) zabezpečeném originálu (přelep s razítkem, sešití v kroužkovém pořadači apod.)Rovněž bude úplná nabídka podána v elektronické podobě na CD nebo USB v rámci jednoho dokumentu formátu PDF. Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:•Krycí list s identifikačními údaji dodavatele a uvedením celkové nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč, podpis dodavatele či osoby oprávněné jednat za dodavatele (vzor přílohou č. 5)•Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele přiložené formou prosté kopie•Specifikace předmětu nabídky (dle podmínek výzvy a požadavků na zpracování nabídky).•Návrh smlouvy obsahující požadované údaje z výzvy.•Zpracovaná nabídková cena dle požadavku na způsob zpracování nabídkové ceny.•Případné přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky:

Viz návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 301 ze dne 22. 2. 2021.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost zadavatel uvádí, že v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze ve výběrovém řízení pokračovat.

Datum ukončení: 10. 8. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 8. 2021
 
Aktualizováno: 10. 8. 2022