Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Externí vzdělávání pro COOP družstvo Velké Meziříčí

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11323

Název zakázky: Externí vzdělávání pro COOP družstvo Velké Meziříčí

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: COOP družstvo Velké Meziříčí

Sídlo zadavatele: Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Pavlíček, předseda představenstva
  • Telefon: +420777778200
  • E-mail: pavlicek@coopvelmez.cz

IČ zadavatele: 00032344

DIČ zadavatele: CZ00032344

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Zdeňka Stupková
  • Telefon: +420608949273
  • E-mail: stupkova@coopvelmez.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 7. 2017 13:00

Místo pro podání nabídek:
Výhradně doporučeně do sídla Zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Je uveden v Příloze 3 Výzvy – Soupis kurzů s obsahy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 432000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 8. 2017 až 30. 11. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory v sídle zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %).

Dílčí plnění se nepřipouští.

Další informace viz strana 3 výzvy

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Uchazeč prokáže základní a profesní způsobilost (viz strana 2 Výzvy)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz strana 3 Výzvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH za jeden školicí den dle podmínek uvedených v této výzvě, za kompletní realizaci včetně všech svých rizik a interních nákladů. Celková nabídková cena bez DPH je násobek této jednotkové ceny a 36 školicích dní, na které vítězný uchazeč uzavře smlouvu o realizaci školení. Celková nabídková cena je konečná a nelze ji v průběhu realizace navyšovat. Uchazeč ji předloží zapsáním do Nabídkového listu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložená v listinné podobě v českém jazyce v jednom originále

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může předložit nebo se může podílet pouze na jediné nabídce

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz strana 3 Výzvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 356400.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): LIONS CZ s.r.o.Příkop 843/4, 602 00 BrnoIČ: 26865190

    Datum podpisu smlouvy: 1. 8. 2017

Zrušené části zakázky: Nejsou

Datum ukončení: 1. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 7. 2017
 
Aktualizováno: 2. 8. 2017