Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Firemní vzdělávání - etapa III.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12779

Název zakázky: Firemní vzdělávání - etapa III.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 5. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Farmet a. s.

Sídlo zadavatele: Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Podaná Dana
 • Telefon: +420491450146
 • E-mail: d.podana@farmet.cz

IČ zadavatele: 46504931

DIČ zadavatele: CZ46504931

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Dana Podaná
 • Telefon: +420491450146
 • E-mail: d.podana@farmet.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 5. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky na služby je v rámci realizace projektu „Farmet – firemní vzdělávání“ zajištění realizace firemního vzdělávání pro zaměstnance společnosti Farmet a. s., s důrazem na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce uvedených zaměstnanců.

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit, zajištění lektorů, zajištění výukových materiálů a didaktických pomůcek (potřebný školící materiál, zajištění prezentační techniky, odměny, stravné, ubytování a cestovné lektorů, zajištění školících pomůcek, materiálů, vydání osvědčení pro účastníky, apod.). Podrobná specifikace předmětu zakázky je obsažena v Příloze č. 4a „Podrobná specifikace předmětu zakázky“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Vzdělávání bude poskytováno formou externích vzdělávacích kurzů na míru dle potřeb zadavatele v sídle zadavatele. Projekt „Farmet – firemní vzdělávání“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že se seznámil s celým rozsahem zadávací dokumentace a že všechny informace v ní uvedené byly dostatečných podkladem pro zpracování nabídky.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Farmet a. s. Počet účastníků jednotlivých kurzů je uveden v podrobné specifikaci předmětu zakázky – Příloha č. 4b.

Předmět projektu "Farmet - firemní vzdělávání" je poměrně rozsáhlý, a to jak věcně, tak časově. Proto bude jeho realizace rozdělena do více etap. V rámci realizace každé etapy bude proveden výběr dodavatele/ů zadáním zvláštní zakázky. Dle provedeného průzkumu trhu překročí celková hodnota všech etap 400 000,- Kč bez DPH, ale nedosáhne hodnoty 2 000 000,- Kč bez DPH, tomu také odpovídá zvolený postup při zadávání zakázky. 

Tato zakázka je zadávána v rámci etapy III.

 

Zadavatel rozdělil tuto zakázku do samostatných části a umožňuje dílčí plnění:

Část a) IT

Část b) Technické a odborné kurzy

Část c) Účetní a ekonomické kurzy

 

Uchazeč může podat nabídku na všechny části zakázky nebo na jednotlivé části, dle vlastního uvážení. Nabídky na všechny části budou posuzovány odděleně a mohou být vybrání různí dodavatelé.

 

Zadavatel nevylučuje možnost plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele. Uchazeč v takovém případě musí ve své nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou uchazeči známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

 

Zadavatel výslovně určuje, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky, které musí být plněny přímo vybraným uchazečem (nikoliv poddodavatelem), jsou:

- organizační a koordinační činnost spojená s realizací kurzů, tedy činnost garanta a koordinátora školení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 298000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Květen 2019 až srpen 2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení (dle jejich důležitosti ve vztahu k charakteru, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky):

  1) Kvalita poskytovaného plnění 30%

  2) Způsob provedení účinnosti 30%

  3) Celková nabídková cena 40%

   

  Pro hodnocení nabídek použije zadavatel/hodnotící komise v každém dílčím hodnotícím kritériu bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. Podrobný způsob hodnocení je uveden níže u jednotlivých kritérií.

   

  1.      Kvalita poskytovaného plnění (30%)

  Uchazeč předloží v nabídce svůj návrh osnov, metod výuky a organizačního zajištění zakázky.

  Hodnotit se bude kvalita navržených osnov, metod výuky a způsob organizace vzdělávacích aktivit, dle níže uvedeného. Vzhledem ke skutečnosti, že toto dílčí kritérium nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek v každém níže uvedeném podkritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné vč. podrobného slovního hodnocení míry naplnění u tohoto kritéria, a přidělí body tak, že nejvhodnější nabídce přidělí plný počet bodů a ostatním tolik bodů, kolik odpovídá poměru kvality této nabídky vůči nejlepší nabídce.

  Kvalita zpracování tématu a osnov kurzů na základě odborných znalostí v dané oblasti.

  vzhledem k časové dotaci kurzu, cílové skupině a plánovanému cíli kurzu (lépe budou hodnoceny osnovy kurzů, které budou akceptovat odborné poznatky a současné trendy s ohledem na zaměření kurzu a cílovou skupinu, jednotlivé části osnov kurzů budou v logické obsahové posloupnosti, budou vhodně strukturovány, aby nejvíce odpovídaly plánovaným cílům výuky a zároveň byly adekvátní z hlediska potřeb a schopností cílové skupiny v celkové časové dotaci určené pro daný kurz – 50 bodů.

  Efektivnost navrhovaných metod výuky, využitelnost a uplatnitelnost vzdělávání při výkonu práce u zaměstnavatele a rozvoji profesních kompetencí cílové skupiny (lépe budou hodnoceny takové nabídky, kde budou při realizaci jasně definované metody vzdělávání, tyto metody budou zajišťovat co největší efekt nabytých znalostí či osvojení nových dovedností, osnovy kurzů i metody vzdělávání budou směřovány na praktické využití pro účastníky při výkonu jejich práce – 25 bodů.

  Organizační zajištění zakázky – hodnotit se bude organizace zakázky, tedy navržený způsob systematického zabezpečení všech požadovaných podmínek plnění, řešení zastupitelnosti, řešení problémů při realizaci a zajištění potřebné dokumentace v souvislosti s realizací vzdělávacích aktivit projektu (lépe budou hodnoceny nabídky, kde budou procesy při realizaci všech požadovaných podmínek plnění jasně definovány a strukturovány, budou komplexně a systematicky uchopeny, budou jasně definované odpovědnosti členů realizačního týmu, řešení zastupitelnosti či jiných rizik při realizaci zakázky a konkrétní popis způsobu dokumentace zakázky – 25 bodů.

  Zadavatel při hodnocení sečte body získané uchazeči v rámci všech shora uvedených pomocných podkritérií. Nabídce, která získá nejvyšší počet bodů (nejvýhodnější nabídka), přidělí bodovou hodnotu v rámci kritéria 100, ostatní nabídky získají body dle vzorce:

  bodové hodnocení daného kritéria = 100 x  (Hodnocená nabídka / Nejvýhodnější nabídka)

  Získané bodové hodnocení bude následně redukováno vahou daného kritéria, tedy x 0,30.

   

  2.      Způsob provedení účinnosti (30%)

  Uchazeč předloží návrh způsobu provedení účinnosti školení, vázanost na vzdělávací aktivity a způsob zpracování výsledků.

  Lépe bude hodnocen takový způsob, kde způsoby dotazování a sledované parametry budou nejlépe odpovídat:

  a) charakteru vzdělávacích aktivit – 25 bodů

  b) potřebám a kompetencím cílových skupin – 25 bodů

  c) zpracování výsledků bude jasné, přehledné, objektivně měřitelné, využitelné – 25 bodů

  d) existence zpětné vazby, shrnutí a doporučení výstupů účastníkům kurzů – 25 bodů.

  Zadavatel při hodnocení sečte body získané uchazeči v rámci všech shora uvedených pomocných podkritérií. Nabídce, která získá nejvyšší počet bodů (nejvýhodnější nabídka), přidělí bodovou hodnotu v rámci kritéria 100, ostatní nabídky získají body dle vzorce:

  bodové hodnocení daného kritéria = 100 x  (Hodnocená nabídka / Nejvýhodnější nabídka)

  Získané bodové hodnocení bude následně redukováno vahou daného kritéria, tedy x 0,30.

   

  3.      Celková nabídková cena (40%)

  Hodnocena bude celková nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky. Cena je počítána jako násobek ceny za 1 den školení a počtu dnů.

  Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena bez DPH, přičemž nejvýhodnější nabídce (s nejnižší cenou) bude přiřazen počet bodů 100 a ostatním nabídkám body podle následujícího vzorce:

  bodové hodnocení daného kritéria = 100 x  (Nejvýhodnější nabídka / Hodnocená nabídka)

  Získané bodové hodnocení bude následně redukováno vahou daného kritéria, tedy x 0,40.

   

  4.      Celkové hodnocení

  Součet redukovaných bodových hodnot z uvedených dílčích hodnotících kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno výslednou bodovou hodnotou nabídky tak, že nejvýhodnější je ta nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu “Kvalita poskytovaného plnění“.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje splnění:

  - základní způsobilosti (dokládá se čestným prohlášením – Příloha č. 2),

  - profesní způsobilosti předložením dokladu o oprávnění podnikání o oprávněnosti podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku/živnostenský list, který dokládá oprávnění ke školící, výukové a výcvikové činnosti, potvrzení o podnikání v oboru nejméně 3 roky),

  - technické způsobilosti předložením:

  a) seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem, kdy předmět poskytovaných služeb odpovídá svým rozsahem a povahou předmětu zakázky za dobu posledních 3 let ve výši minimálně Kč 100000,- u minimálně 3 odlišných subjektů, kterým byly poskytnuty služby školení.

  b) realizačního týmu dodavatele. Účastník v nabídce předloží seznam členů realizačního týmu v rozsahu minimálně jednoho koordinátora (garanta zakázky) a pro každou školící aktivitu 1 lektora, u kterého předloží doklad o vzdělání s minimálně ukončeným VŠ vzděláním, stručným profilem a minimálně 3 roční praxí v oblasti firemního školení a vzdělávání dospělých nebo lektora s ukončeným SŠ vzděláním, stručným profilem a minimálně 5 letou praxí v oblasti firemního školení a vzdělávání dospělých. Zadavatel stanovuje, že doklady předkládané k prokázání kvalifikace mohou být doloženy v prosté kopii. Zadavatel vylučuje možnost nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného uchazeče vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Zadavatel požaduje, aby školení byla zajištěna pouze lektory uvedenými v nabídce účastníka zadávacího řízení, tzn. aby zaměstnance zadavatele školili lektoři, kterými účastník řízení prokázal svou kvalifikaci pro veřejnou zakázku a kteří byli definováni jako členové realizačního týmu, pokud nastane změna v realizačním týmu, musí být projednána a odsouhlasena oběmi stranami.

   

  Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob se řídí v plném rozsahu § 83 ZZVZ.Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Musí být čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost. Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 

Krycí list nabídky – Příloha č. 1 s identifikací uchazeče
Prokázání kvalifikačních a jiných požadavků
Cenová nabídka zpracovaná do formuláře „Krycí list nabídky“, viz. Příloha č. 1 této zadávací dokumentace. (Pro každou část zakázky je tato příloha vypracována samostatně)
Návrh smlouvy o veřejné zakázce respektující tyto zadávací podmínky v českém jazyce – Příloha č. 3.
Návrh osnov, metod výuky a způsobu ověření účinnosti školení
Popis organizačního zajištění dodávky
Ostatní případné dokumenty vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky

 

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny v jiných případech je nepřípustné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenová nabídka zpracovaná do formuláře „Krycí list nabídky“, viz. Příloha č. 1 této zadávací dokumentace. (Pro každou část zakázky je tato příloha vypracována samostatně).

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, samostatně DPH v příslušné sazbě a nabídková cena včetně DPH.

Pro účely hodnocení bude použita cena bez DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady uchazeče, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena zahrnuje kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy vzdělávání dle specifikace kurzů; zajištění didaktické techniky; zajištění školicích materiálů; organizační a koordinační činnost spojenou s realizací kurzů dle podrobné specifikace předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně v jednom originále v listinné podobě a v jedné kopii v elektronického podobě na CD nebo flash disku.Zadavatel požaduje, aby uchazeč podal nabídku v uzavřené obálce, zabezpečené proti rozlepení a opatřené bezpečnostními prvky proti jejímu předčasnému rozlepení. Nabídky se předkládají v českém jazyce. Obálka musí být označena názvem Farmet – firemní vzdělávání – „NEOTVÍRAT“ a dále bude zvýrazněno, na které části výběrového řízení podává uchazeč nabídku. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit, razítko a podpis uchazeče.Místo podání nabídek – nabídku doručte na adresu: Farmet a.s., Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice. V případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení, nikoliv odeslání. Osobní předání nabídek je možné od 8-16h na recepci nebo vrátnici rámci adresy zadavatele. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli, za včasné doručení odpovídá uchazeč. Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena a nebude k ní přihlédnuto.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka uchazeče musí vždy obsahovat dokumenty požadované touto Výzvou.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel nebude uchazečům, kteří se zúčastní zadávacího řízení, vracet nabídky ani jednotlivé součásti nabídek.

Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů uvedených v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že uchazeč uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti, a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Tvoří-li jakákoli část nabídky uchazeče jeho obchodní tajemství, musí ji tak uchazeč výslovně a označit. Uchazeč nemůže jako obchodní tajemství označit náležitosti budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouvu). Uchazeč podáním nabídky souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně příloh, všech jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Dodavatel je povinen dodržovat zásady a pravidla vztahující se na projekty realizované v rámci OPZ dostupné na www.esfcr.cz. Tyto zásady a pravidla jsou průběžně aktualizovány nadřízeným orgánem, povinností dodavatele bude sledovat příslušné aktualizace a postupovat vždy v souladu s aktuálně platnými předpisy.

Zvláštní důraz zadavatel klade na povinnost dodržovat zásady publicity. Dodavatel je povinen po celou dobu realizace zakázky dodržovat informační povinnost pro publicitu OPZ, zejména zajistit v místě realizace aktivit zakázky umístění loga ESF, EU, OPZ, na veškerých materiálech a dokladech uvádět povinné informace a loga (označit povinnými informacemi a logy např. skripta, poznámkové bloky pro účastníky projektu a všechny další dokumenty vzniklé v souvislosti s realizací projektu).

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování projektu, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány. Dokumentaci, kterou má předat zadavateli, je povinen uchovávat formou stejnopisu, příp. kopie předané dokumentace. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení, vyžadují dokumenty OPZ.

Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněný k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je dodavatel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své poddodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 297990.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o, Mimoňská 3223, Česká Lípa, 470 01, IČ 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 24. 6. 2019

Datum ukončení: 31. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 5. 2019
 
Aktualizováno: 31. 10. 2019