Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Generel dopravy ve městě Bílovci

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11933

Název zakázky: Generel dopravy ve městě Bílovci

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Bílovec

Sídlo zadavatele: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Pavel Mrva, starosta
  • Telefon: +420556414203
  • E-mail: pavel.mrva@bilovec.cz

IČ zadavatele: 00297755

DIČ zadavatele: CZ00297755

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Roman Hlaváč
  • Telefon: +420545120289
  • E-mail: roman.hlavac@rts.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 1. 2018 10:30

Místo pro podání nabídek:
RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dokument „Generel dopravy ve městě Bílovci“ (dále jen „generel dopravy“) se stane jedním ze strategických dokumentů města Bílovce. Bude součástí plánování udržitelného rozvoje města, a proto musí být zpracován v souladu s dalšími záměry města a respektovat aktuálně platné celostátní i nadnárodní legislativní akty. Stávající záměry/aktivity/investiční akce města jsou zahrnuty v aktuálním Programu rozvoje města Bílovce, který je zveřejněn na internetových stránkách města:http://www.bilovec.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=442&id_ktg=1048&archiv=0.

Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny
v návrhu „Smlouvy o zhotovení díla“ (dále jen smlouva) a v její příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta pro dokončení a předání díla: nejpozději do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Bílovec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny, s vahou hodnotícího kritéria 100%.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva a její přílohy

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva a její přílohy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva a její přílohy

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva a její přílohy

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva a její přílohy

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva a její přílohy

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva a její přílohy

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva a její přílohy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 635000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KPM CONSULT, a.s., se sídlem:Kounicova 688/26, 602 00 BrnoIČ: 25312936jednající:Ing. Petr Augusta, předseda představenstva

    Datum podpisu smlouvy: 28. 3. 2018

Datum ukončení: 28. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 12. 2017
 
Aktualizováno: 9. 5. 2018