Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro JP Spedition & Transport s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12824

Název zakázky: Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro JP Spedition & Transport s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: JP Spedition & Transport s.r.o.

Sídlo zadavatele: Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Pavlíček
 • Telefon: +420737246660
 • E-mail: jan.pavlicek@jpspedition.cz

IČ zadavatele: 27178099

DIČ zadavatele: CZ27178099

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lenka Šťastná
 • Telefon: +420733342357
 • E-mail: lenka.stastna@jpspedition.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
JP Spedition & Transport s.r.o., Lenka Šťastná Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou (Pracovní dny, tj. pondělí až pátek: 08:00 – 12:00 hodin)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zadávacího řízení je zakázka na zajištění akreditovaného tréninku v oblasti systemického koučinku/rozvojových aktivit v oblasti Age managementu/poradenství konzultační firmy a zajištění zpracování e-learningových programů a vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti pro zaměstnance JP Spedition & Transport s.r.o. „Využití age managementu pro podporu pracovních schopností zaměstnanců“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009455 financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Školení/tréninky/poradenství proběhnou v místě dle požadavků zadavatele uvedených v jednotlivých typech školení.

 

Zadavatel umožnuje zhotoviteli plnění předmětu zakázky i formou poddodávek.

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti JP Spedition & Transport s.r.o., kteří zastávají pozice napříč vyšším, středním či nižším managementem. U každé aktivity je poté cílová skupina upřesněna, včetně plánovaného počtu účastníků.

 

Předmět zakázky bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky,
tj. zejména:

 

-konzultace s JP Spedition & Transport s.r.o.;

-zpracování dokumentace k obsahu kurzů;

-cestovné školitelů;

-školení/poradenství;

-přípravu a tisk školících materiálů;

-zpětnou vazbu;

-vedení prezenčních listin;

-vystavení osvědčení o absolvování kurzu v souladu s podmínkami OPZ.

 

 

Specifikace zakázky

 

Části zakázky

A – Akreditovaný trénink v oblasti systemického koučinku

B – Koučink, mentoring a další školení z oblasti HR se zaměřením na Age management

C – neobsazeno (tato část zakázky není součástí tohoto zadávacího řízení)

D – Poradenství konzultační firmy v oblasti Age managementu

E – E-learningové programy a vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti

(Podrobná specifikace částí zadávacího řízení viz níže)

 

Část A: Akreditovaný trénink v oblasti systemického koučinku

 

 1. AKREDITOVANÝ TRÉNINK V OBLASTI SYSTEMICKÉHO KOUČINKU – otevřený kurz
  pro 2 osoby (interní kouči)

Rozsah: minimálně 100 hodin (1 hodina = 60 minut) /1 osoba, realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy

Obsahová náplň: Posílení kompetencí interních koučů v oblasti systemického koučinku.

 

Část B: Koučink, mentoring a další školení z oblasti HR se zaměřením na Age management

 

 1. MENTORING –kurz pro skupinu 8 osob (interní lektoři/mentoři)

Rozsah: Jednodenní školení – 8 osob á 8 hod (1 hod = 60 min), realizace ve školícím středisku
JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň školení: Posílení mentorských kompetencí, aplikace nových prvků do vzdělávání cílové skupiny.

 • Vysvětlení základních pojmů.
 • Role mentora, klíčové mentorské dovednosti, principy personální politiky.
 • Zásady účinné komunikace mentora, efektivní komunikace. 
 • Zásady vedení mentorského rozhovoru, používání zpětné vazby aj.
 • Zásady typologie osob, odhadování lidí, sdělování kritiky/pochvaly, výhody věkově diverzifikovaných pracovních týmů, WorkAbility Index.
 • Význam mentoringu, jeho uplatňování a přínosy, příklady dobré praxe.

 

 1. MEZIGENERAČNÍ KOMUNIKACE – skupinový kurz pro 4 osoby (manažeři/interní mentoři)

Rozsah: 2 dny á 4 osoby á 8 hodin (1 hodina = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy

Obsahová náplň kurzu: Posílení mentorských kompetencí manažerů/mentorů v oblasti
Age managementu.

 • Komunikace s ohledem na věkovou diverzitu v týmu, komunikace pravidel, která mají být dodržována.
 • Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby.
 • Zacílení společného jednání (např. porady, plánování)
 • Rozhodování konfliktů mezi podřízenými
 • Udržení kontroly nad rozhovorem při moderaci aj.

 

 1. PROFESNÍ SENIORITA – skupinový kurz pro 8 osob (manažeři)

Rozsah: 2 dny á 8 osob á 8 hodin (1 hod = 60 min), realizace ve školícím středisku
JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň kurzu: Posílení kompetencí manažerů v oblasti profesního a osobního rozvoje.

 • Podporovat účastníky v motivaci k úspěšném vykonávání práce, cílevědomosti a vyšší výkonnosti.
 • Podporovat účastníky při plánování pracovní kariéry a profesních cílů v rámci firmy.
 • Podporovat duševní pohodu a zdravotní kondici.
 • Předcházet syndromu vyhoření a depresi.
 • Zaměřovat se na prevenci předčasného odchodu do důchodu.
 • Posilovat kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání a osobnímu rozvoji.
 • Rozvíjet schopnost zvládat změny.
 • Rozvíjet komunikační dovednosti.

 

 1. OTEVŘENÝ KURZ ŘÍZENÍ ZMĚN/PROCESNÍ ŘÍZENÍ – kurz pro 1 osobu (TOP manažer)

Rozsah: 2 dny á 8 hodin (1 hod = 60 min) pro TOP manažera (1 osoba), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy

Obsahová náplň kurzu: Posílení kompetencí TOP manažera v oblasti procesního řízení.

 • Příprava komunikačního plánu pro zaměstnance i management.
 • Řízení týmu a správná aplikace nástrojů, zajišťujících úspěšný průběh.
 • Kombinace projektové techniky s řízením změn.
 • Iniciace a implementace změn v organizaci tak, aby při jejich zavádění byla zajištěna maximální míra podpory.
 • Řízení strategické úrovně Change Managementu v organizaci.
 • Osvojení si nových procesů a postupů práce s ohledem na principy Age managementu.

 

 1. MANAŽERSKÉ KOMPETENCE – workshopy pro 20–24 osob (osoby ze středního managementu společnosti)

Rozsah: 6 workshopů x 2 skupiny (20–24 osob), 1 workshop = 8 hodin (1 hodina = 60 minut), realizace ve školícím středisku JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň skupinového kurzu: Posílení manažerských kompetencí pro zaměstnance „středního managementu“.

 • Myšlení manažera.
 • Nastavování a vyhodnocování cílů.
 • Poznat klíč k rozvíjení potenciálu sebe samých i svého diverzifikovaného týmu.
 • Osvojit si řešení modelových konfliktních situací.
 • Zásady asertivní komunikace a manažerského rozhodování a využití nejen komunikaci,
  ale i schopnosti delegovat.
 • Age Management.

 

 1. ADAPTABILITA „STARŠÍ“ GENERACE PRACOVNÍKŮ– workshopy pro celkem 20–24 osob

Rozsah: 2 workshopy v běhu x 2 skupiny (1 skupina = 10–12 osob), 1 workshop = 8 hodin (1 hodina = 60 minut), realizace ve školícím středisku JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň skupinového kurzu: Vzdělávací program na podporu adaptability „starší“ generace pracovníků se zaměřením na další aktivní zapojení ve společnosti i po ukončení HPP (např. jako mentoři, aby mohli své dosavadní zkušenosti předávat mladším kolegům). Zajištění prevence (zdravotní problémy, syndrom vyhoření, úbytek pracovních schopností aj.), přípravu na aktivní senioritu a posílení gramotnosti v digitálním věku aj.

 1. Antistresový program jako prevence syndromu vyhoření, umění relaxovat, zdravotní problémy, prevence
 2. Příprava na aktivní stáří

 

 1. TALENT MANAGEMENT – workshopy pro celkem 8–10 osob (talenti)

Rozsah: 4 workshopy á 8 hodin (1hod = 60 min)

              2 skupiny (1 skupina = 4–5 osob)

Realizace ve školícím středisku JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň workshopů: Posílení kompetencí talentů v oblasti osobního a profesního rozvoje.

 • Používané nástroje personálního řízení.
 • Základy projektového řízení.
 • Moderní trendy do personálních procesů, slaďování pracovního a rodinného života.
 • Umění implementace silné stránky spolupráce různých věkových kategorií.

 

Tyto 4 workshopy jsou určeny pro jednu skupinu, tj 8–10 osob, tzv. „talenti“.

 

 1. DEVELOPMENT CENTRUM – skupinově pro celkem 8–10 osob (talenti)

Rozsah: 2 dny á 8 hodin (1 hod = 60 min) á 2 skupiny (1 skupina = 4–5 osob), realizace ve školícím středisku JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň DC: Posílení kompetencí talentů v oblasti osobního a profesního rozvoje.

 • Přinést spolehlivé a relevantní informace o silných stránkách zaměstnanců a jejich oblastí
  k rozvoji.
 • Na základě DC dále vhodně zaměřit další rozvojové aktivity (tréninky, koučování, mentoring) na ty oblasti, které zaměstnanci skutečně potřebují rozvíjet.
 • Diagnostika koncepčního myšlení, kreativity, sebereflexe, organizačních schopností, týmové práce apod.
 • Zvýšit kompetence interních hodnotitelů
 • Nastavení individuálních rozvojových programů aj..

 

 1. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ – skupinový kurz pro celkem 8–10 osob

Rozsah: 5 dní á 8 hodin (1 hod = 60 min) á 2 skupiny (1 skupiny = 4–5 lidí), realizace ve školícím středisku JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň kurzu: Posílení kompetencí talentů v oblasti projektového řízení.

 • Úvod do projektového řízení.
 • Úspěšné řízení projektu.
 • Management projektu.
 • Životní cyklus projektu.
 • Rizika, příležitosti, kvalita a problémy.
 • Změny, kontrola a řízení zpráv.
 • Nástroje projektového řízení.
 • SWOT analýza.
 • Logický rámec.
 • Studie proveditelnosti.
 • Finanční plán.

 

 1. MANAŽERSKÉ STYLY ŘÍZENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT – skupinový kurz celkem pro 8–10 osob (talenti)

Rozsah: 2 dny á 8 hodin (1 hod = 60 min) á 2 skupiny (1 skupina = 4–5 osob), realizace ve školícím středisku JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň skupinového kurzu: Posílení kompetencí talentů v oblasti manažerských stylů řízení se zaměřením na Age management.

 • Manažerské styly řízení s ohledem na věkovou diverzitu (age management).
 • Řízení lidí a týmů (psychologické aspekty).
 • Podstata řízení lidí a leadershipu v praktické aplikaci.
 • Posílení přirozené autority u svých podřízených, principy budování autority.
 • Efektivní delegování jako nástroj pro vedení lidí a podpora aktivizace.

 

Část D: Poradenství konzultační firmy v oblasti Age managementu

 

 1. KONZULTACE A PORADENSTVÍ PŘI ZAVÁDĚNÍ KONCEPTU AGE MANAGEMENTU

Rozsah: 60 hodin, realizace ve školícím středisku JP Spedition & Transport s.r.o.,
Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň: Zapojení poradenské firmy na konzultace a návrhy/oponentury řešení v rámci           tvorby strategie Age managementu.

 • Vstupní konzultace se zadavatelem o doporučeních auditu Age managementu do řídících procesů společnosti JP Spedition & Transport s.r.o. - 4 hodiny
 • Kontrola, doplnění Kodexu, směrnic, vize a cílů – 10 hodin
 • Kontrola zpracování strategie Age managementu ve společnosti zadavatele – 20 hodin
 • Zpracování Age managementu jako součást aktivit CSR (Corporate Social Responsibility)
  v oblasti sociální odpovědnosti zaměstnavatele – 10 hodin
 • Konzultace při tvorbě a realizaci podnikových vzdělávacích programů zaměřených na Age management aj. – 10 hodin
 • Projednání finálních verzí dokumentů Age managementu ve společnosti JP Spedition
  & Transport s.r.o. – 6 hodin

 

Část E: E-learningové programy a vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti

 

 1. E – LEARNINGOVÉ PROGRAMY

Rozsah: 7 programů (cca 25 slide na 1 program + test)

Obsahová náplň:

Zpracování podkladů od objednatele (cca 25 slide na 1 program plus návrh testu), návrhy grafiky, ozvučení, technická podpora,aj. – programová náplň dle podkladů JP Spedition & Transport s.r.o.

E-learningové programy jsou určeny pro nově nastupující zaměstnance informující
o zaměstnavateli a o práci v oborech:

 • Mezinárodní přeprava
 • Vnitrostátní přeprava
 • Spediční služby
 • Finanční gramotnost
 • Obchod
 • IT
 • Servis a jeho služby.

 

 1. DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST – kurz pro 25–30 osob („starší generace pracovníků“)

Rozsah: 2 workshopy á 8 hodin (1 hod = 60 min) á 2 skupiny (1 skupina = 12 – 15 osob  ), realizace
ve školícím středisku JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň workshopů:

 • Digitální gramotnost (Microsoft Office Excel) – pokročilí
 • Microsoft Office Outlook – pokročilí
 • Microsoft Office Word – pokročilí

 

 1. DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST pro dělnickou CS napříč generacemi pro cca 30 osob

Rozsah: 4 workshopů á 6 hodin (1 hod = 60 min) á 5 skupin (1 skupina = cca 6 osob), realizace
ve školícím středisku JP Spedition & Transport s.r.o., Kralupy nad Vltavou

Obsahová náplň kurzu: nastavení systému vzdělávání v IT, aby zaměstnanci byli připraveni na další pracovní život.

 

1.  Digitální gramotnost – základy, pojmy, postupy, úvod do problematiky.

2.  Microsoft Office Excel – pokročilí

3.  Microsoft Office Outlook – pokročilí

4.  Microsoft Office Word – pokročilí

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1718000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2019 - 31.12.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Veškerá plnění předmětu zakázky musí být realizována mimo území hl. m. Prahy (podrobněji rozepsáno ve Výzvě k podání nabídek).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 Nabídky pro část A, B, D a E budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

- Celková nabídková cena za plnění předmětu zakázky bez DPH (váha 50 %)

- Kvalita nabízených služeb za plnění předmětu zakázky (váha 50 %)

 

Hodnotící kritérium Celková nabídková cena za plnění předmětu zakázky bez DPH pro část A, B, D a E:

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

 

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

 

Hodnotící kritérium Kvalita nabízených služeb pro část A:

 

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit:

 1. Zaměření koučovacích/školících technik na práci s manažery, působícími v oblasti Age managementu)
 2. ukázka studijních materiálů (aplikace metody SMART), doporučený rozsah cca 1–10

 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, která bude v rámci tohoto hodnotícího kritéria obsahovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) a b) tohoto hodnotícího kritéria.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. a) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • náplň nabízených koučovacích/školících aktivit s ohledem na cílové skupiny zadavatele (1 až 40 bodů)
 • způsob hodnocení výsledků školení, přičemž nejníže bude hodnoceno písemné testování, nejvýše pak předvedení koučovacího rozhovoru před komisí (1 až 10 bodů),
 • návrh zpětné vazby (1 až 10 bodů),

kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 60 pomocných bodů.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. b) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • interaktivní zapojení účastníka (1 až 10 bodů),
 • shrnutí látky – bude hodnocena forma shrnutí probíraného tématu pro účastníka – e-mail, web aj. (1 až 10 bodů),
 •  praktická použitelnost pro cílovou skupinu zadavatele (1 až 10 bodů),
 • odkazy na další zdroje, rozhodující je počet zdrojů (1 až 10 bodů).

 

Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 40 pomocných bodů.

 

Způsob hodnocení:

 

Nabídce, která získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto hodnotícím kritériem, bude přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

 

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech.

 

Hodnotící kritérium Kvalita nabízených služeb pro části B, D, E:

 

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit:

 1. detailnost rozpracování náplně nabízených vzdělávacích aktivit (včetně e-learningových programů)
 2. ukázka studijních materiálů, doporučený rozsah cca 1–10 stran.

 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, která bude v rámci tohoto hodnotícího kritéria obsahovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) a b) tohoto hodnotícího kritéria.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. a) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • náplň nabízených vzdělávacích (školících) aktivit s ohledem na cílové skupiny zadavatele (1 až 40 bodů)
 • způsob hodnocení výsledků školení, přičemž nejníže bude hodnocen ústní pohovor s účastníkem, nejvýše pak písemný test a jeho vyhodnocení (1 až 10 bodů),
 • návrh zpětné vazby (1 až 10 bodů),

kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 60 pomocných bodů.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. b) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • interaktivní zapojení účastníka (1 až 10 bodů),
 • shrnutí látky – bude hodnocena forma shrnutí probíraného tématu pro účastníka – e-mail, web aj. (1 až 10 bodů),
 • praktická použitelnost – pro cílovou skupinu zadavatele (1 až 10 bodů),
 • odkazy na další zdroje, rozhodující je počet zdrojů (1 až 10 bodů).

 

Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 40 pomocných bodů.

 

 Způsob hodnocení:

 

Nabídce, která získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto hodnotícím kritériem, bude přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

 

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech.

 

Sestavení celkového pořadí pro část A, B, D a E:

 

Na základě součtu výsledných hodnot stanoví hodnotící komise výsledné pořadí. Vítěznou
se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů v obou hodnotících kritériích.

 

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním hodnotícím kritériu – nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Základní kvalifikační předpoklady

Účastník podepíše Čestné prohlášení o tom, že nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení je Přílohou č. 2. Výzvy. Prohlášení bude opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele.

 

 1.  Profesní kvalifikační předpoklady:

Účastník prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením následujících dokladů:

Kopie výpisu z Obchodního rejstříku ne starší 90-ti dní přede dnem zahájení výběrového řízení (internetový výpis) nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

V případě zahraničních účastníků výpisem z evidence, která toto nahrazuje v dané zemi (možný i internetový výpis).

Pro část A – AKREDITOVANÝ TRÉNINK V OBLASTI SYSTEMICKÉHO KOUČINKU je nutné doložit kopii platné akreditace v minimálním rozsahu 100 hodin.

 

 1. Technické kvalifikační předpoklady

Prokázání dostatečné kvalifikace v oblasti vzdělávání dospělých a firemních zaměstnanců:

 1. Předložení seznamu min. 3 významných služeb (ve formě čestného prohlášení) poskytnutým za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny bez DPH, doby jejich poskytnutí a v oblasti, která je podobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky. V návaznosti na výšeuvedené dodavatel doloží, že pro:
 2. část A – má platnou akreditaci v minimálním rozsahu 100 hodin,
 3. část B – ve stanoveném období realizoval školení obdobného charakteru v minimální hodnotě 500 000 Kč bez DPH,
 4. část D – poskytl obdobné služby v minimálním rozsahu 20 hodin,
 5. část E – poskytl obdobné služby v minimální hodnotě 100 000 Kč bez DPH,

Čestné prohlášení nesmí být starší více než 90 dnů ke dni podání nabídky. Prohlášení bude opatřeno podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele.

 1. Dodavatel doloží pro část A a E profesní CV minimálně 1 lektora, pro část B profesní
  CV minimálně 2 lektorů. Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oblasti, v níž budou školit. Postačující jsou prosté kopie CV lektorů.

 

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník předloží tyto doklady:

1) Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1 Výzvy)

2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – podepsané Čestné prohlášení (viz Příloha č. 2 Výzvy)

3) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

4) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

5) Doplněný a podepsaný Návrh smlouvy/smluv o dílo (viz Přílohy č. 3, 4, 5, 6 Výzvy)

6) Ostatní dokumenty účastníka vztahující se k plnění hodnotících kritérií kvality a) – b)

 

Každý účastník zadávacího řízení ponese veškeré náklady související s účastí a podáním nabídky, bez ohledu na výsledek VŘ. Nabídky nebudou vráceny – zůstávají v majetku zadavatele jako dokumentaci projektu.

Výše uvedené dokumenty 1) 2) 4) 5) musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobou k tomu statutárním zástupcem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování účastníka. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována na Krycím listu
(Příloha č. 1) ve struktuře:

 

- Cena celkem bez DPH

- DPH

- Cena celkem včetně DPH

 

Nabídková cena bude zpracována v CZK a bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky., tj. zejména:

- konzultace s JP Spedition & Transport s.r.o.

- zpracování dokumentace k obsahu kurzů

- cestovné školitelů

- školení/poradenství

- přípravu a tisk školících materiálů

- zpětnou vazbu

- vedení prezenčních listin

- vystavení osvědčení o absolvování kurzu v souladu s podmínkami OPZ

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v 2 vyhotoveních a 1x elektronická kopie (scan) originálu nabídky včetně podpisů na USB flash disku.Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky včetně uvedení označení nabízené části/částí zakázky, tj. A, B, D, E.Název zakázky: „Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro JP Spedition & Transport s.r.o.“Na obálce bude uvedena adresa: JP Spedition & Transport s.r.o., Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou.Dále bude na obálce označení NEOTVÍRAT a adresa dodavatele.Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.Nabídková cena za poskytované služby dle části A, jakož i části B, D a E tohoto zadávacího řízení bude rozepsána do dní/hodin/osoby.Nabídka musí být na Krycím listě podepsána účastníkem či osobou oprávněnou účastníka zastupovat.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na jednu nebo více částí zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Účastník doplní do návrhu smlouvy/smluv Identifikační údaje zhotovitele, dále bod 2.1 Cena a bod 5.1 Kontaktní osoby za zhotovitele.
 • Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálními pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
 • Otevírání obálek bude neveřejné, zadavatel nebude vracet přijaté nabídky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až po uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení par. 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Byly zjištěny vážné nesrovnalosti v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu je nutné nesrovnalosti odstranit a výzvu přepracovat.

Datum ukončení: 27. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2019
 
Aktualizováno: 27. 9. 2019