Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Komunikační strategie, Manuál jednotného vizuálního stylu a Analýza a strategie komunikace města Orlová na sociálních sítích

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13862

Název zakázky: Komunikační strategie, Manuál jednotného vizuálního stylu a Analýza a strategie komunikace města Orlová na sociálních sítích

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 8. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Orlová

Sídlo zadavatele: Osvobození 796, 735 14 Orlová

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Miroslav Chlubna
 • Telefon: +420596581249
 • E-mail: miroslav.chlubna@muor.cz

IČ zadavatele: 00297577

DIČ zadavatele: CZ00297577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Marian Razima
 • Telefon: +420731187976
 • E-mail: marian.razima@hrat.org

Lhůta pro podání nabídek: 18. 8. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
HRAT, s.r.o., Nádražní 348, 739 61 Třinec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby je rozdělena na 3 části ve smyslu § 35 a § 101 zákona. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky.

Tato veřejná zakázka na služby je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejné zakázky zadávána formou zakázky malého rozsahu.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Konkrétně se jedná o zpracování Komunikační strategie města Orlová (část A), zpracování Manuálu jednotného vizuálního stylu (část B) a zpracování Analýzy a strategie komunikace města Orlová na sociálních sítích (část C).

Část A Komunikační strategie města Orlová

Město Orlová v současné době nemá zpracovanou žádnou komunikační strategii.

Komunikační strategie je jedním z moderních nástrojů řízení obce, vymezující principy a postupy přenosu informací směrem od města k občanovi, ale také naopak od občana směrem k městu (tzv. feedback). Naplňováním profesionálně zpracované komunikační strategie město posílí svoji pozici důvěryhodné instituce, která aktivně komunikuje s veřejností a bude všeobecně vnímáno jako město otevřené, vstřícné, transparentní a komunikující, jehož představitelé se aktivně starají o zájmy svých občanů a přispívají tak k všeobecnému rozvoji města a zvyšování jeho atraktivity.

Smyslem komunikační strategie je, aby široká veřejnost porozuměla důvodům a činnostem souvisejícím se správou města a seznámila se s výsledky, kterých bylo dosaženo. Efektivně naplňovaná komunikační strategie výrazně posílí kredit města jak ve vztahu k občanům, tak i ve vztahu k ostatním aktérům v regionu.

Analýza komunikace města od roku 2019 bude zaměřena minimálně na tyto komunikační kanály:

 • Webové stránky města Orlová (www.mesto-orlova.cz)
 • Webové stránky Lepší Orlová (www.lepsi-orlova.cz)
 • Orlovské noviny
 • Facebook města
 • Facebook iTVO (internetová televize Orlová)
 • Youtube iTVO
 • Instragram iTVO
 • Aplikace Mobilní rozhlas
 • Internetová televize orlová
 • Případně jiné relevantní zdroje (ročenky, plakáty,…)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 349.500,00 Kč bez DPH (422.895,00 Kč včetně DPH).

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Část B Manuál jednotného vizuálního stylu

Jednotný vizuální styl jakožto soubor vizuálních prvků symbolizující identitu Orlové usnadní interní i externí komunikaci města a vytvoří jeho novou, moderní a nezaměnitelnou image. V rámci externí komunikace by měl být jednotný vizuální styl důležitým nástrojem k posílení důvěryhodnosti města u občanské veřejnosti i u smluvních partnerů. Z pohledu městského úřadu by měl být jednotný vizuální styl nástrojem, který zefektivní interní komunikaci a posílí pocit vzájemné sounáležitosti mezi zaměstnanci.

Město Orlová doposud pro svou vizuální prezentaci používalo pouze městský znak. V posledních letech je ovšem modernější a žádoucí používání loga a logotypu. Bez jednotného vizuálního stylu by město nemohlo začít s modernizací komunikace.

Jednotný vizuální styl znamená užívání vizuálně sjednocených prvků komunikace a prezentace (logo, písmo, barevnost a další grafické prvky), které pomůžou ke zviditelnění města jako celku. Vizuální identita pomůže nejen zlepšit identifikaci a propagaci města, ale zároveň se stane moderním nástrojem pro jeho prezentaci a poslouží i k lepší orientaci návštěvníkům.

Zavedení jednotného vizuálního stylu výrazně přispěje ke sjednocení komunikace uvnitř úřadu, mezi organizacemi zřizovanými městem navzájem i směrem k široké veřejnosti.

Město Orlová má k vizuální identitě zpracovaný manuál z roku 2004, který zpracovávali zaměstnanci MěÚ. Manuál je zastaralý a neodpovídá současným moderním trendům a požadavkům. Navíc, uvedený manuál obsahuje pouze znak města, který se nehodí pro použití na propagačních materiálech. Moderním trendem je pro tento propagační účel využívat logo. Město Orlová proto vyhlásilo soutěž na vytvoření loga, které by bylo součástí nového manuálu jednotného vizuálního stylu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 137.691,74 Kč bez DPH (166.607,00 Kč včetně DPH).  

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Část C Analýza a strategie komunikace města Orlová na sociálních sítích

Odborně zpracovaná analýza zhodnotí dosavadní působení města Orlové na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Youtube) a upozorní pověřené správce stránek na nejzávažnější nedostatky. Dále by měla městu odhalit, kde a jak o něm uživatelé mluví, jaké jsou silné a slabé stránky jeho aktivity na jednotlivých sociálních sítích a měla by srovnat aktivity města Orlové na sítích s aktivitami okolních měst v regionu.

Od zpracování strategie komunikace na sociálních sítích si město slibuje praktický a ihned použitelný návod na nastartování, udržování a posilování dialogu s občany, kteří jsou na sítích aktivní. Mimo to bychom chtěli získat rady, tipy a doporučení k tomu, aby městské stránky a profily vyhlížely na jednotlivých sítích profesionálním dojmem. Pověření správci stránek by se měli naučit používat volně dostupné nástroje pro spravování jednotlivých stránek a profilů, pracovat s přehledy i ukazateli, vyhodnocovat data a využívat všechny možnosti placené reklamy ve prospěch města.

Naplňováním odborně zpracované komunikační strategie na sociálních sítích by mělo město opět posílit svoji pozici důvěryhodné instituce, která aktivně komunikuje s veřejností a která chce být všeobecně vnímána jako otevřená, vstřícná, transparentní a držící krok s moderními komunikačními trendy.

Město Orlová nespoléhá pouze na webovou prezentaci města, prostřednictvím které předává informace o městě občanům, ale má vytvořený také vlastní facebook. Na facebookový profil města přidává denně kompetentní odbor (kancelář starosty) informace o životě a dění ve městě. Tento komunikační prostředek slouží také jako vzájemná interakce mezi městem a občany. Informace sdělované občanům nemusí být podány profesionálním způsobem se správným načasováním a přesnou formulací.

V roce 2016 vzniklo internetové televizní vysílání Orlová. Jelikož byl tento název zbytečně dlouhý, došlo ke změně na iTVO. Tento název zůstal zachován do současnosti.  ITVO je interní součástí kanceláře starosty. Má vytvořen vlastní facebook, instragram, youtube kanál.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 246.694,21 Kč bez DPH (298.500,00 Kč včetně DPH).

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 733885,95 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • ekonomická výhodnost nabídky, podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
podrobnosti viz Zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Písemné nabídky v listinné podobě budou přijímány v zalepené obálce pro každou část zvlášť (doručení nabídek osobně nebo poštou) označené „NEOTEVÍRAT NABÍDKA – Komunikační strategie, Manuál jednotného vizuálního stylu a Analýza a strategie komunikace města Orlová na sociálních sítích“, část A nebo část B nebo část C, názvem a adresou dodavatele a pověřené společnosti. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu, v Krycím listu nabídky ve formátu přílohy č. 2.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky. V rámci jedné části však pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (ZZVZ). Případná ustanovení ZZVZ jsou použita pouze podpůrně.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 8. 2021
 
Aktualizováno: 29. 8. 2021