Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Koncepce SMART City města Mělník

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12856

Název zakázky: Koncepce SMART City města Mělník

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 7. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mělník

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MVDr. Ctirad Mikeš
 • Telefon: +420315635101
 • E-mail: c.mikes@melnik.cz

IČ zadavatele: 00237051

DIČ zadavatele: CZ00237051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Zdeněk Studený
 • Telefon: +420315635103
 • E-mail: z.studeny@melnik.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

AKTUALIZACE 23-8-2019; doplněno oznámení o výsledku hodnocení.

 

AKT 10/07/2019 - doplněny dokumenty z profilu zadavatele, https://www.tenderarena.cz/evidence/zakazka/specifikace/zakladniudaje/detail.jsf?id=259166.

 

Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“).

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.

Od dodavatelů se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny vyplývající ze zadávací dokumentace. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí ZZVZ. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu „Smart City Mělník“ je zavedení konceptu Smart City v nejširším slova smyslu do praxe města Mělník a městského úřadu města Mělník. Půjde o propojení dosud realizovaných aktivit, záměrů, projektů, strategií a koncepcí v oblasti strategického rozvoje města a úřadu a aktuálně potřebných a plánovaných v jeden celek. Celá idea je uvažována za využití moderních informačních a komunikačních nástrojů, bez kterých již není možné města a veřejnou správu dále rozvíjet a posouvat k efektivnějšímu poskytování veřejných služeb. V době, kdy jsou občané zvyklí využívat moderní technologie, sdílet informace, služby a zdroje, není pro veřejnou správu již reálné poskytovat své služby tradičním způsobem, ale hledat cesty pro jejich sdílení, zefektivnění, zkvalitnění a zatraktivnění pomocí soudobých informačních a komunikačních technologií, a to za podmínky udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

Základem projektu je zpracování koncepce Smart City Mělník, která definuje možnosti efektivního uplatnění a využití konceptu a principů „Smart City“ při naplňování vize dalšího smysluplného rozvoje, která propojí dosud zpracované strategie a koncepce města a úřadu v oblasti strategického plánování, rozvoje a řízení a rozšíří je o prvek informačních a komunikačních technologií. Půjde o úvodní klíčovou aktivitu projektu. Díky tomuto rozměru bude město umět lépe hledat řešení pro rozvoj, lépe rozhodovat o různých aspektech života ve městě a efektivněji využívat zdroje (lidské, finanční či materiální) vedoucí ke zvýšení kvality života ve městě a jeho udržitelnosti.

Předmětem VZ je vytvoření Koncepce Smart City Mělník (dále také „Koncepce“) na základě analýzy podmínek a doporučení k přístupu města k rozvoji svého území s využitím konceptu Smart City v jeho nejširším vymezení, tj. maximálně využít koncepčních přístupů s podporou moderních informačních technologií a navrhnout řešení pro management města takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, kultura, sport a cestovní ruch aj.), s ohledem na energetickou náročnost, kvalitu života a životní prostředí občanů  Mělníka.

Koncepce Smart City Mělník bude vycházet ze stávajícího Strategického plánu města, Strategie úřadu, Informační strategie MÚ Mělník a Strategie interní a externí komunikace Městského úřadu Mělník a bude dále rozvíjet vybraná opatření v nich obsažená. Koncepce Smart City Mělník musí být zároveň zpracována v souladu s Metodikou konceptu inteligentních měst Ministerstva pro místní rozvoj (výše uvedené dokumenty jsou přílohami této ZD).

Pokud se jedná o obsahovou náplň Koncepce, musí být zpracována pro různé aspekty života města a zvýšení kvality života jeho občanů, v rámci kterých dává smysl koncept Smart City uplatnit. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje zpracování detailní analýzy pro identifikaci a popis oblastí vhodných k řešení. Závěry analýzy budou obsahovat rovněž popis uvedených oblastí. Zároveň musí být kladen akcent na téma finančních úspor a optimálního získávání, sběru a vytěžování dat města pro řízení rozvoje, financování a správu organizací a majetku města a využití ICT v této oblasti. Důvodem je skutečnost, že město Mělník má v tomto směru velké rezervy, což potvrzují výše zmíněné strategické dokumenty města.

Na analytickou část, jejíž součást bude SWOT analýza a SLEPT analýza prostředí, naváže návrhová část Koncepce. Návrhová část bude obsahovat vize, cíle uplatnění konceptu a principů „SmartCity“ ve vybraných oblastech v souvislosti s napňováním cílů rozvoje města a městského úřadu a opatření vedoucí k jejich naplnění, kvantifikace a metriky naplňování cílů a bude provedena prioritizace těchto opatření.

Návrhová část bude dále rozpracována do podoby akčního plánu a doplněna o návrh systému implementace opatření v praxi.

Detailní popis předmětu plnění:

Struktura Koncepce Smart City Mělník:

 • Analytická část (identifikace oblastí k řešení, jejich popis, SWOT a SLEPT analýza)
 • Návrhová část (vize, cíle, opatření a jejich prioritizace)
 • Akční plán realizace opatření
 • Návrh systému implementace v praxi města

Součástí realizace veřejné zakázky bude také zajištění organizace realizace zakázky včetně oslovení cílových skupin, místních aktérů a aktivit s těmito skupinami, včetně projednávání obsahu vznikajícího dokumentu se všemi zainteresovanými stranami města Mělník (odborná a široká veřejnost, podnikatelské subjekty apod.). S ohledem na zásadnost dokumentu pro občany města Mělník, bude pro zpracování Koncepce ustanovena řídící struktura odpovídající požadavkům na principy zapojování veřejnosti do tvorby strategických dokumentů v souladu s myšlenkami MA 21. Zadavatel požaduje, aby se dodavatel účastnil setkání řídící skupiny.

Zadavatel požaduje, aby poptávaná koncepce zahrnovala komplexní uplatnění PRINCIPŮ SMART CITY, které zadavatel považuje ze svého hlediska za základní a významné, k nimž patří zejména:

 • Koncepční, systematický přístup na základě dlouhodobých cílů a vize (opora v existujících strategických dokumentech města).
 • Zajištění podmínek a předpokladů udržitelnosti rozvoje města – ekonomická, sociální a environmentální rovina.
 • Zapojení obyvatel, komunity města, místních aktérů a dalších zainteresovaných (cílových) skupin.
 • Integrace „chytrých“ (SMART) funkcí ve městě, a to na úrovni korporace (organizací zajišťujících nebo podporujících „provoz“ města) i města jako takového (antiresortismus, využívání vzájemných synergií, sdílení zdrojů apod.).
 • Uplatnění moderních technologií využití dat v řízení města i řešení jednotlivých problémů či otázek, obecně inovativní přístup při řešení identifikovaných věcných problémů, otázek a záměrů rozvoje města, efektivního řízení.

Tedy uplatnění konceptu SMART CITY (PRINCIPŮ SMART CITY) jako nástroje k naplnění věcných cílů rozvoje města vymezených strategickými dokumenty města a městského úřadu. Uplatnění konceptu SMART CITY jako metody a nástroje naplňování poslání města, to je „města udržitelného“ a „města spokojeného“.  Tedy koncept orientující se na širokou škálu možností chytrých řešení nejen v oblasti technologické, ale i strategické prozíravosti a přístupu k rozvoji města, komplexních přístupů k řešení kvality života, zajištění kvalitních a udržitelných veřejných služeb.

Zadavatel požaduje realizaci předmětu veřejné zakázky projektovým způsobem. Členové řídící skupiny zadavatele mohou být zařazení do organizační struktury projektu. Dodavatel v nabídce navrhne organizaci projektu jako „dvoustranný projekt“, tj. s organizační strukturou, v níž bude projektová část dodavatele a projektová část zadavatele (města) vždy se svými vedoucími projektu zastřešená řídícím výborem a sponzorem projektu.    

Dodavatel v nabídce uvede konkrétní projektovou metodiku, podle níž bude zakázka realizována. Uvede mj. popis akceptace v projektu (akceptační kritéria, Plán akceptace, postup akceptačního řízení) a komunikace v projektu. Nad rámec požadovaného popisu postupu realizace přiloží vzory formulářů pro jednotlivé projektové rutiny. V rámci komunikace na projektu dodavatel mj. uvede návrh projektové knihovny, uvede zásady práce s dokumenty a další (z pohledu dodavatele podstatné) náležitosti.

Požadavky zadavatele na minimální objem prací:

 • Definice předmětných oblastí koncepce jako průnik jednotlivých oblastí života města s jednotlivými cílovými skupinami (aktéry) a průnikem s již formulovanými strategickými směry a cíli města a úřadu 
 • Organizace projektu (plnění veřejné zakázky) na základě výše definovaných předmětných oblastí, určení pracovních skupin, zapojení subjektů
 • Provedení dotazníkového šetření na téma Smart City mezi obyvateli města/regionu včetně kompletního návrhu podoby dotazníků pro jednotlivé cílové skupiny, návrhu znění otázek a samotného sběru vyplněných dotazníků[1]

            Cílové skupiny minimálně:

 1.             Podnikatelé — návratnost min. 30 respondentů
 2.             Obyvatelé města — návratnost min. 250 respondentů
 3.             Turisté a návštěvníci — návratnost min. 150 respondentů
 4.             Subjekty neziskového sektoru (včetně kultury a sportu) — návratnost min. 15 respondentů (povinně musí být zastoupeny všechny sektory, tj. neziskový, kulturní i sportovní)
 5.             Organizace města včetně Městské policie a Služeb prevence města Mělníka – všechny příspěvkové organizace.
 • Zajištění provázání na strategické a rozvojové dokumenty města (Smart City jako nástroj realizace rozvojové strategie)
 • Komplexní pohled na práci s daty a jejich využití (tzv. „big data") — jaká data zadavatel sbírá, jak je využívá, jaká data nemá a chtěl by je mít a využívat, jak je bude sdílet s veřejností, o která data půjde atp.
 • Zpracování vlastní Koncepce Smart City s uplatněním výše uvedených základních principů SMART CITY.
 • Představení výstupů VZ vedení města
 • Dodavatel provede minimálně 12 workshopů v minimálním rozsahu tří hodin (180 minut) za každý z workshopů.
 • rovnoměrně rozložených pro každou klíčovou oblast Smart City,
 • s rovnoměrným zapojením členů realizačního týmu dodavatele do vedení workshopů.

 

 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kódy)

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza                  71241000-9

 

[1] Výstupy z dotazníkové šetření budou součástí dokumentace (výstupů plnění) předané zadavateli.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 700000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
08/2019 - 02/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele a na území města Mělník

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

 

Nabídky budou hodnoceny ve smyslu ust. § 114 ZZVZ dle ekonomické výhodnosti.

Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti níže uvedení kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení

 • Nabídková cena bez DPH                       40,00 %
 • Popis postupu realizace                          30,00 %
 • Kvalita realizačního týmu                         20,00 %
 • Kvalita referenčního vzorku                     10,00 %

 

 

Nabídková cena bez DPH

Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. Lépe bude hodnocena nabídka s nižší nabídkovou cenou.

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení dle následujícího vzorce: 

(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (40 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(nabídka s nejnižší nabídkovou cenou / hodnocená nabídka) * 100] * 0,40

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

 

Popis postupu realizace

Dodavatel popíše přístup k plnění zakázky v maximálním rozsahu 25 stran textu vč. schémat a obrázků – v případě překročení maximálního rozsahu nebude zadavatel k rozsahu nabídky nad povolený počet stran při hodnocení přihlížet. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, které nejlépe splní představu Zadavatele o realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Popis musí obsahovat minimálně:

1.Návrh (Popis) předmětných oblastí strategie jako průnik jednotlivých oblastí života města s jednotlivými cílovými skupinami (aktéry) a průnikem s již formulovanými strategickými směry a cíli města a úřadu tak, jak je dodavatel zvolil a bude na základě zadání naplňovat

2.Organizace projektu na základě výše definovaných předmětných oblastí, určení pracovních skupin, zapojení subjektů a spolupráce s nimi včetně počtu workshopů (min. rozsah 3 hodiny)

3.Využité metody a jejich aplikace v průběhu projektu včetně vhodnosti vč. přístupu k řízení dodávky jako projektu

4.Průběh řešení projektu

5.Návrh sběru a vyhodnocení dat z dotazníkového šetření v kontextu s dodavatelem navrženými předmětnými oblastmi

6.Oblasti a obsah součinnosti ze strany zadavatele

7.Návrh harmonogramu

 

Předložený dokument musí obsahovat takové informace, aby bylo možné provést hodnocení nabídek podle následujících podkritérií:

 • Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji nabídne uplatnění všech (zadavatelem výše uvedených) principů SMART CITY jako celostního přístupu k řešení předmětu VZ (nebude obsahovat pouze výčet výše uvedených principů, ale principy rozpracuje do celkového přístupu dodavatele k řešení VZ a nabízený výstup se nebude omezovat pouze např. na oblast „SMART technologických řešení“, tj. „chytré osvětlení“, měření kvality ovzduší apod.), tj. nabídka popíše přístup dodavatele k zahrnutí všech principů SMART CITY a jejich zohlednění a zahrnutí do tvorby cílových výstupů v průběhu analytické i návrhové části vč. promítnutí těchto principů do dokumentových výstupů plnění veřejné zakázky.
 • Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká technickou úrovní kompletní a detailní specifikace nabízených služeb s nejlogičtějším rozdělením jednotlivých fází a dílčích aktivit, u které jednotlivé práce představují ucelený systém na sebe navazujících fází.
 • Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká organizační úrovní kompletní a detailní specifikace způsobu organizace projektu vč. reportingu postupu prací zadavateli, u které způsob organizace a reportingu zajistí průběžnou plnou informovanost zadavatele a stavu a postupu realizace veřejné zakázky vč. možností korigovat postup dodavatele, resp. připomínkovat dílčí výstupy apod. dodavatele postup v rozsahu potřebném pro úspěšné naplnění předmětu veřejné zakázky.
 • Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká metodickou úrovní kompletní a detailní specifikace metod plánovaných pro realizaci veřejné zakázky a jejich konkrétní aplikace v průběhu plnění veřejné zakázky, u které navržená metodika bude vycházet z národního metodického konceptu a bude jej dále rozvíjet na základě best practice z oblasti Smart City. Zadavatel předpokládá detailní úroveň popisu přístupu dodavatele zahrnující např. popis náročnosti plánovaných metod, rozsah prováděných zjišťování / analýz). V případě dotazníkových šetření jde také o plánovaný rozsah dotazníků, cesty oslovení, počty oslovených / návratnost atd.

 

Každý člen hodnotící komise přidělí dodavateli hodnocení v každém z výše uvedených podkritérií od nejvhodnějšího po nejméně vhodné podle dále uvedené pětistupňové bodovací stupnice, která vyjadřuje míru splnění podkritéria v nabídce ve vztahu k požadovanému cíli zadavatele a příslušnému návrhu přidělí body v odpovídající míře splnění daného podkritéria:

Počet bodůSlovní hodnocení
5

Kvalita je splněna na nejvyšší úrovni bez připomínek

 
4Kvalita je splněna velmi dobře, má však drobné nedostatky vůči lépe hodnoceným nabídkám
3Kvalita je splněna jen s výhradami
2Kvalita je nedostatečná
1Kvalita je zcela nevyhovující

 

Nejlépe hodnocený dodavatel poté získá 100 bodů, ostatním nabídkám bude udělen takový počet bodů, který odpovídá míře naplnění těchto požadavků v porovnání s nejlépe hodnocenou nabídkou.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (30 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100] * 0,30

 

Kvalita realizačního tým

Předmětem hodnocení budou zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních kritériích. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

 • Vedoucí realizačního týmu
 • Odborník na Smart City – senior konzultant pro analytické práce
 • Odborník na Smart City – senior konzultant pro strategie a koncepce

Pozn. zadavatele: Další členové týmu navíc nebudou hodnoceni.

Bodovaná kritériaPočet bodů za každou započítanou zkušenost (započítávají se pouze zkušenosti nad rámec kvalifikace*)Max. bodové hodnocení (nad jehož rámec již nejsou další zkušenosti zohledňovány)

Délka praxe

 
1 b za jeden rok praxe10 b

Počet zrealizovaných projektů

 
1 b za jeden projekt10 b

 

*Započteny budou roky praxe nad rámec praxe požadovaný v požadavcích na technickou kvalifikaci a pouze zkušenosti odpovídající požadavkům na významné služby, tj. služby spočívající ve zpracování koncepčních a/nebo strategických dokumentů v oblasti Smart City pro územní samosprávné celky (zadavatel nebude dále zohledňovat např. cenu plnění nebo termín zpracování příslušné strategie nebo koncepce).

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodová hodnocení dle výše uvedené tabulky.

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce: 

(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (20 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100] * 0,20

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

 

Kvalita referenčního vzorku

Předmětem hodnocení bude dodavatelem předložený referenční vzorek nabízeného plnění – vzorová strategie SMART CITY.

Cílem zadavatele je ověření, že plnění dodavatele bude zahrnovat uplatnění základních principů Smart City, za něž zadavatel považuje:

 • Koncepční, systematický přístup na základě dlouhodobých cílů a vize (opora v existujících strategických dokumentech města).
 • Zajištění podmínek a předpokladů udržitelnosti rozvoje města – ekonomická, sociální a environmentální rovina.
 • Zapojení obyvatel, komunity města, místních aktérů a dalších zainteresovaných (cílových) skupin.
 • Integrace „chytrých“ (SMART) funkcí ve městě, a to na úrovni korporace (organizací zajišťujících nebo podporujících „provoz“ města) i města jako takového (antiresortismus, využívání vzájemných synergií, sdílení zdrojů apod.).
 • Uplatnění moderních technologií využití dat v řízení města i řešení jednotlivých problémů či otázek, obecně inovativní přístup při řešení identifikovaných věcných problémů, otázek a záměrů rozvoje města, efektivního řízení.

 

Zadavatel na základě předloženého dokumentu (vzorové Strategie Smart City) bude hodnotit následující parametry prezentovaného vzorku:

Požadavek zadavatele

ANO / NE

 

Dokument má charakter strategie, tj. zahrnuje:

 

 
1.Analytickou částDodavatel uvede odkaz na konkrétní část vzorové Strategie SC
a.Obsahuje vazbu na strategické dokumenty objednateleDodavatel uvede odkaz na konkrétní část vzorové Strategie SC
b.Je vytvořena na základě průzkumu mezi cílovými skupinamiDodavatel uvede odkaz na konkrétní část vzorové Strategie SC

2.Návrhovou část
 
a. Zajištění podmínek a předpokladů udržitelnosti rozvoje města.Dodavatel uvede odkaz na konkrétní část vzorové Strategie SC
b. Zapojení obyvatel, komunity města, místních aktérů a dalších zainteresovaných (cílových) skupinDodavatel uvede odkaz na konkrétní část vzorové Strategie SC
c. Integrace „chytrých“ (SMART) funkcí ve městě, a to na úrovni korporace i města jako takového.Dodavatel uvede odkaz na konkrétní část vzorové Strategie SC
d. Uplatnění moderních technologií využití dat v řízení města i řešení jednotlivých problémů či otázek / inovativní přístup při řešení identifikovaných věcných problémů, otázek a záměrů rozvoje města.Dodavatel uvede odkaz na konkrétní část vzorové Strategie SC

e. Akční / implementační plán (obsahující pro každou řešenou oblast nejméně popis obsahu / postupu, návrh harmonogramu a potřebné zdroje a/nebo náklady implementace opatření)

 
Dodavatel uvede odkaz na konkrétní část vzorové Strategie SC
f. Způsob financování jednotlivých oblastíDodavatel uvede odkaz na konkrétní část vzorové Strategie SC

 

 

Zadavatel umožní předložení vzorového dokumentu – Strategie Smart City – vytvořeného pro potřeby této veřejné zakázky, tj. pokud dodavatelé nedisponují strategií obsahují všechny výše zmíněné principy Smart City, mohou zpracovat dokument nový, jehož cílem bude prokázání schopnosti zpracovat požadovanou Strategii v souladu s požadavky zadavatele. Zadavatel však nepřipouští předložení pouhé „kostry“ dokumentu, tj. dokumentu obsahujícího pouze názvy kapitol nebo kapitoly naplněné pouze krátkým popisem v budoucnu předpokládaného obsahu.

V případě, že předložený referenční vzorek nebude splňovat požadavky zadavatele, tj. nebude obsahovat některou z výše uvedených oblastí nebo nedodrží požadavek na obsažnost (viz výše v textu), může být nabídka dodavatele z další účasti ve veřejné zakázce vyloučena.

 

Každé nabídce, která splní všechny výše uvedené požadavky na referenční vzorek přidělí hodnotící komise 100 bodů. Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (10 %).

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
1.     Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

 • základní způsobilosti (dle § 74 ZZVZ);
 • profesní způsobilosti (dle § 77 ZZVZ);
 • technické kvalifikace (dle § 79 ZZVZ).

 

2.     Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost postupem dle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně (viz požadavky uvedené dále).

3.     Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může (ve smyslu ust. § 83 ZZVZ) prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

 

Účastník musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

1.     splnění základní způsobilosti

          Způsobilým je dodavatel, který:

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením písemného čestného prohlášení podle vzoru uvedeného v příloze č. 2

 

2.     splnění profesní způsobilosti podle ustanovení

 • § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne staršího než 3 měsíce přede dnem podání nabídky, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 • § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky;
 • účastník může rovněž prokázat splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy[1] nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu (ve smyslu § 6 odst. 3 ZZVZ). Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu, kde jsou informace o dodavateli dostupné neomezeným dálkovým přístupem, a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné;
 • výpis z obchodního rejstříku je tedy možné nahradit odkazem na konkrétní internetovou adresu „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik), na kterém jsou informace o dodavateli dostupné. Obdobně je možné nahradit výpis ze živnostenského rejstříku odkazem na konkrétní internetovou adresu „Registru živnostenského podnikání“ (http://www.rzp.cz/).

Nebo účastník předloží výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kdy tento doklad nahrazuje doklad prokazující jak základní, tak profesní způsobilost. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni ke, kterému má být základní a profesní způsobilost prokázána.

3.     splnění technických kvalifikačních předpokladů
 

Seznam významných služeb dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Dodavatel je povinen předložit seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktní osoby objednatele, u níž bude možné výše uvedené údaje ověřit.

Za poskytnutí významné služby Zadavatel považuje řádně ukončené plnění spočívající ve zpracování min. 4 koncepčních a/nebo strategických dokumentů v oblasti Smart City pro klienta z územní samosprávy

 • Každá zakázka za min. 150 tis. bez DPH,
 • Alespoň jedna zakázka nad 400 tis. bez DPH,
 • Alespoň jedna zakázka byla pro město nad 20 tis. obyvatel.

Seznam významných služeb bude předložen formou čestného prohlášení, které bude obsahovat:

 • Název projektu
 • Roky realizace
 • Popis projektu
 • Celková hodnota projektu v Kč bez DPH
 • Popis projektu
 • Kontaktní osoba (jméno a příjmení, email, telefon), u které bude možné ověřit pravost referencí.

Zadavatele si vyhrazuje v případě potřeby vyžádat od Dodavatele referenční list k realizovaným projektům.

Seznam členů realizačního týmu (dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Dodavatel splňuje požadavky na technickou kvalifikaci, pokud disponuje realizačním týmem splňujícím následující podmínky:

 

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

 • Jméno, příjmení
 • Dosažené nejvyšší vzdělání
 • Profesní zkušenosti, z jejich popisu musí být zcela zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě:
 • délky praxe,
 • popis realizovaných zakázek v oblasti strategického plánování, který bude obsahovat (jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, rok/y plnění, kontaktní údaje v podobě jména, emailu a telefonu kontaktní osoby, u které lze informace ověřit.
 • Vztah k dodavateli.

Seznam členů projektového týmu dodavatele bude dodavatelem předložen ve formě čestného prohlášení, které bude podepsané členem realizačního týmu a osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele. Realizační tým se bude skládat min. ze 3 osob:

Vedoucí realizačního týmu:

·            VŠ vzdělání

·            Platný certifikát v oblasti projektového řízení

·            Účast na nejméně 10 projektech pro orgány veřejné správy

·            Délka působení v oboru strategické plánování a řízení minimálně 5 let

·            Účast na min. 3 projektech splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě, tj. plnění dodavatele přesáhlo 150 tis. Kč bez DPH

Odborník na Smart City — senior konzultant pro analytické práce

·            VŠ vzdělání

·            Délka působení v oboru strategické plánování a řízení minimálně 5 let

·            Účast na realizaci min. 3 projektů splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě, tj. plnění dodavatele přesáhlo 150 tis. Kč bez DPH

Odborník na Smart City — senior konzultant pro strategie a koncepce

·            VŠ vzdělání

·            Délka působení v oboru strategické plánování a řízení minimálně 5 let

·            Účast na realizaci min. 3 projektů splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě, tj. plnění dodavatele přesáhlo 150 tis. Kč bez DPH

Pokud nebudou bezezbytku splněny minimální požadavky stanovené na členy realizačního týmu, tak Dodavatel nesplní požadovanou minimální kvalifikaci a bude ze zadávacího řízení vyloučen.

 

Jiné podmínky zadavatele

Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část a v jakém finančním rozsahu veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plni

Účastník je oprávněn zajišťovat plnění veřejné zakázky i prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů. Zadavatel účast poddodavatelů žádným způsobem neomezuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce:

určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a v jakém finančním objemu.

 

[1]  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na formu a obsah zpracování nabídek

Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adrese profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik.

Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (identifikátor DS zadavatele: hqjb2kg).

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) v souladu s § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě. Zadavatel upozorňuje, že podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje je samo o sobě považováno za úkon jednoznačně ztotožněný s registrovaným subjektem podávajícím nabídku v elektronickém nástroji. Zadavatel tedy nepožaduje podepisování předkládaných dokumentů jak fyzicky s následným skenováním, tak podepisováním prostřednictvím elektronického podpisu.

 

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

 

Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně, uvedou též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí být v českém jazyce. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Doklady o odborné certifikaci v anglickém jazyce mohou být předloženy v originále.

Požadavky na sestavení nabídky – členění a pořadí obsahu nabídky

1.Účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 3 této ZD.

2.Zadavatel dále doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:

a)krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této ZD,

b)dokumenty prokazující splnění kvalifikace,

c)čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy,

d)seznam poddodavatelů dodavatele,

e)popis postupu realizace veřejné zakázky,

f)referenční vzorek nabízeného plnění – vzorovou Strategii Smart City,

g)prohlášení o počtu stran nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

Cena bez DPH                                    ………………. Kč

DPH 21 %                                           ………………. Kč

Celková cena vč. DPH                        ………………. Kč

2.         Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 ZD). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) v souladu s § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.Podrobněji Zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její jméno, příjmení, funkci, telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě elektronicky zaslané písemné žádosti dle ust. § 98 ZZVZ. Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje – prostřednictvím profilu zadavatele.Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (viz věta první tohoto odstavce), tj. 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (viz věta první tohoto odstavce). Zadavatel doporučuje označit dotaz směřovaný k jednotlivým částem zadávací dokumentace takovým způsobem, aby bylo zřejmé, které části VZ se dotaz týká.Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/městoMelník.V žádosti o vysvětlení vždy přesně identifikujte konkrétní dotaz a případně číslo části VZ, ke které de dotaz vztahuje.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli, a otevírání nabídek tedy bude v souladu s § 109 a 110 ZZVZ neveřejné.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena. V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení zadávacího řízení stejným způsobem, jakým zadávací řízení zahájil.
Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.
Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na účastníka. Účastník se proto zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna v registru smluv.
Zadavatel si vyhrazuje právo

v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky stanovené v ZD,
ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
na úpravu konečného znění smlouvy v mezích ZZVZ,
při nesplnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci účastníka v odůvodněných případech vyloučit s odůvodněním z další účasti ve zadávacím řízení,
zveřejnit výsledek, resp. zrušení zadávacího řízení a informovat o příp. vyloučení účastníka prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele,
zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v ZZVZ.

Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

 

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 7. 2019
 
Aktualizováno: 23. 8. 2019