Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska – druhé kolo

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13815

Název zakázky: Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska – druhé kolo

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 5. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Sídlo zadavatele: Havlíčkova 1398/49a, 697 01 Kyjov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Vlasta Mokrá
  • Telefon: +420602522805
  • E-mail: starostka@obecnasedlovice.cz

IČ zadavatele: 46937005

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Pavel Jurečka
  • Telefon: +420518324830
  • E-mail: ak.jurecka@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 7. 6. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Mgr. Pavel Jurečka, advokát, Sadová 1688/1, 695 01 Hodonín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zakázka je rozdělena na 2 části:

Část 1 - zpracování Strategie rozvoje turistického ruchu pro obce Vacenovice, Karlín a Vřesovice, pro Město Kyjov a pro Mikroregion Nový dvůr

Část 2 - zpracování Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro obce Vacenovice, Karlín a Vřesovice a pro Město Kyjov

Rozsah a struktura jednotlivých koncepčních dokumentů je dále podrobně specifikována v přílohách č. 1 a 2 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 508265,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.4.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, Havlíčkova 1398/49a, 697 01 Kyjov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit analogicky dle § 114 odst. 2 zákona o ZVZ na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková nabídková cena bez DPH uvedená ve formuláři nabídky pro příslušnou část veřejné zakázky. Údaje potřebné pro provedení hodnocení nabídek z hlediska kritéria kvality uvedou účastníci ve formuláři nabídky pro příslušnou část veřejné zakázky, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace, vždy pro příslušnou část veřejné zakázky.

Hodnotící kritéria:

Kritérium č. 1     nabídková cena                váha 80%.

Kritérium č. 2     kvalita                              váha 20%

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci příslušné části veřejné zakázky v Kč bez DPH. Bodové hodnocení se stanoví na základě vzorce:

Počet bodů hodnocené nabídky =            Hodnota nejnižší nabídkové ceny   x 100 bodů  /  Hodnota hodnocené nabídky.

Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení (80 %). Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla dle matematických pravidel zaokrouhlování.

Ad kritérium č. 2 - Kvalita

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti jednotlivých účastníků, nad rámec kvalifikace vymezený v kvalifikačních předpokladech. Jedná se o hodnocení zkušeností účastníka s realizací zakázek na provedení služeb, spočívajících ve zpracování koncepčních dokumentů pro obce s realizačními náklady každé z nejvýznamnějších služeb ve výši alespoň 50.000,- Kč bez DPH v posledních pěti letech. Pro posouzení rozhodného období provádění nejvýznamnějších služeb je podstatný termín dokončení služby. V případě, že termín dokončení nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že služba nebyla provedena v posledních 5 letech.

Bodovaná kritéria: počet zakázek na provedení služeb, spočívajících ve zpracování koncepčních dokumentů pro obce nebo kraje s realizačními náklady každé z nejvýznamnějších služeb ve výši alespoň 50.000,- Kč bez DPH v posledních pěti letech nad rámec kvalifikačního kritéria.

Počet bodů: 10 bodů za každou zakázku na provedení služeb, spočívajících ve zpracování koncepčních dokumentů pro obce nebo kraje s realizačními náklady každé z nejvýznamnějších služeb ve výši alespoň 50.000,- Kč bez DPH v posledních pěti letech nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

Bodové hodnocení se stanoví na základě vzorce:

Počet bodů hodnocené nabídky =            Hodnocená nabídky  x 100 bodů  /  Hodnota nabídky s nejvyšším bodovým hodnocením

Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení (20 %). Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla dle matematických pravidel zaokrouhlování.

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti nejvýhodnějších nabídek rozhodne o pořadí nabídek losování, které bude provedeno v souladu se zásadami uvedenými v § 6 Zákona.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadavky na kvalifikaci společné pro všechny části veřejné zakázky:

Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti, a to ve formě čestného prohlášení, jehož nezávazný vzor je součástí formuláře nabídky pro příslušnou část zakázky – příloha č. 3 a 4 této zadávací dokumentace.

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti předložením:

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“,

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace přeložením seznamu dokončených nejvýznamnějších služeb poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Za nejvýznamnější ze služeb provedených účastníkem se s ohledem na předmět veřejné zakázky dle zadávacích podmínek považuje provedení služeb spočívajících ve zpracování koncepčních dokumentů pro obce nebo kraje s realizačními náklady každé ze služeb ve výši alespoň 50.000,- Kč bez DPH. Kvalifikaci splní účastník, který realizoval nejméně 3 zakázky na provedení služeb, spočívajících ve zpracování koncepčních dokumentů pro obce nebo kraje s realizačními náklady každé z nejvýznamnějších služeb ve výši alespoň 50.000,- Kč bez DPH. Pro posouzení rozhodného období provádění nejvýznamnějších služeb je podstatný termín dokončení služby. V případě, že termín dokončení nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že služba nebyla provedena v posledních 5 letech.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat:

formulář nabídky obsahující veškeré informace požadované v zadávacích podmínkách,
informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za účastníka, pokud nabídku podává více osob společně,
uvedení kontaktní osoby dodavatele do nabídky, a to včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a bude neveřejné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Každý účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH a včetně DPH. Povinností všech účastníků je dodržet strukturu a členění nabídkové ceny uvedenou v příloze této zadávací dokumentace vždy pro příslušnou část veřejné zakázky. Celkovou nabídkovou cenu pak účastník uvede ve formuláři nabídky, jehož vzor tvoří přílohu této zadávací dokumentace vždy pro příslušnou část veřejné zakázky a vybraný dodavatel pak takovou nabídkovou cenu uvede v návrhu smlouvy o dílo na realizaci příslušné části veřejné zakázky.

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace vždy pro příslušnou část veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Elektronické podání nabídky není možné. Nabídka v listinné podobě musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Rozhodující pro včasné doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).Nabídky lze podat poštou nebo osobně na adresu sídla zástupce veřejného zadavatele:Mgr. Pavel Jurečka, advokát, Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod. a dne 7.6.2021 od 9:00 do 12:00.Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.Nabídka v listinné podobě bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, slovem NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník uvede informace o kontaktní osobě dodavatele ve formuláři nabídky pro příslušnou část veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 a 4 této zadávací dokumentace vždy pro příslušnou část veřejné zakázky.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může podat pouze jednu nabídku, a to pro všechny části zakázky, nebo jen pro některou část zakázky s tím, že pro každou část zakázky podává účastník samostatnou nabídku. Pokud účastník podá pro všechny části zakázky, nebo jen pro některou část zakázky více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomto výběrovým řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel tohoto účastníka vyloučí ze výběrového řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky mohou být uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentaci v tomto případě zadavatel zařadí jako přílohu výzvy a uveřejní ji vždy spolu s výzvou na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby rozdělenou na dvě části, zadávanou v otevřené výzvě dle zásad stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) a v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek v rámci Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ verze č. 13

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 5. 2021
 
Aktualizováno: 24. 5. 2021