Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nákup strojů pro výrobu čerstvých těstovin

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12663

Název zakázky: Nákup strojů pro výrobu čerstvých těstovin

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 2. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Pasta Artigianale Fresca s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dvořákova 381/21, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Pavel Bartoň
 • Telefon: +420722929270
 • E-mail: pavel.barton@artigianale.cz

IČ zadavatele: 07281501

DIČ zadavatele: CZ07281501

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Pavel Bartoň
 • Telefon: +420722929270
 • E-mail: pavel.barton@artigianale.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 3. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Dvořákova 381/21, 370 01 České Budějovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je pořízení, dodání a montáž strojů pro výrobu čerstvých těstovin.

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 dílčí části, a to následujícím způsobem:

Dílčí část I - stroj na výrobu těstovin (1 kus),
Dílčí část II - stroj na balení těstovin (1 kus),
Dílčí část III - stroj na pasterizaci těstovin (1 kus).

 

Bližší popis (specifikace) předmětu zakázky dle jednotlivých dílčích částí je uveden v příloze č. 4  této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1275000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zakázka bude dodána nejpozději do 3 měsíců po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Dvořákova 381/21, 370 01 České Budějovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat vždy za každou dílčí část zakázky odděleně a dle následujícího kritéria hodnocení: Bude vybrána vítězná nabídka od účastníka, jehož nabídková cena v Kč bez DPH bude nejnižší.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH vzestupně. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.

Účastník výběrového řízení uvede údaj, který je předmětem hodnocení do Krycího listu nabídky (vzor Krycího listu nabídky je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek) a do návrhu Kupní smlouvy (závazný vzor návrhu Kupní smlouvy je přílohou č. 5 této Výzvy k podání nabídek). V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje uvedené v návrhu Kupní smlouvy účastníka v jím podané nabídce ve lhůtě pro podání nabídek.

Případná mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována ve vztahu k předmětu zakázky. Při posuzování nabídkové ceny (mimořádně nízké ceny) jednotlivých účastníků výběrového řízení se jako podpůrný pomocný ukazatel reálnosti cen vezme v úvahu rovněž průměrná hodnota všech nabídkových cen ostatních účastníků a předpokládaná hodnota zakázky. Dále bude považována za mimořádně nízkou cenu taková nabídková cena, která bude vzbuzovat oprávněné obavy, zda bude účastník schopen za nabídnutou cenu plnit předmět zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  - základní způsobilost,

  - profesní způsobilost.

   

  1) Základní způsobilost

  1.I) Základní způsobilost splňuje účastník:

  a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e) který není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  1.II) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1.I) písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1.I) písm. a) splňovat:

  a) tato právnická osoba,

  b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

  c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

   

  1.III) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

  a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1.I) písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

  b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1.I) písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 1.II) a vedoucí pobočky závodu.

   

  Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník použije vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

   

  2) Profesní způsobilost

  Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (tj. např. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců před zahájením výběrového řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v tištěné podobě v českém jazyce.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky k dané dílčí části, které se potencionální dodavatel chce účastnit, uvedené v této výzvě k podání nabídek.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

·         1) vyplněný Krycí list nabídky k příslušné dílčí části zakázky dle přílohy č. 2 této výzvy s identifikačními údaji účastníka a uvedením nabídkové ceny za předmět plnění;

·         2) dokumenty prokazující splnění kvalifikace účastníka, které jsou popsány v předchozí kapitole:

a) základní způsobilost - čestné prohlášení,

b) profesní způsobilost,

·         3) vyplněné technické parametry nabízeného zařízení účastníkem k dané dílčí části zakázky dle přílohy č. 4 této výzvy. Technické parametry nabízeného zařízení musí být v souladu s požadavky zadavatele, v opačném případě bude nabídka zadavatele vyřazena z výběrového řízení.

4) vyplněný návrh Kupní smlouvy k příslušné dílčí části zakázky dle přílohy č. 5 této výzvy včetně příloh. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele - v případě zmocnění bude plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii součástí nabídky).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady a zisk účastníka nezbytné ke včasné a kompletní realizaci předmětu plnění včetně všech souvisejících vedlejších nákladů (tj. náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění, jeho seřízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, náklady na sestavení / sešroubování v místě dodání, pokud je některé zařízení dodáváno složené a rozmontované) a jakékoliv další náklady spojené s realizací předmětu plnění, které jsou definovány zpracovanou specifikací předmětu plnění (viz příloha č. 4 této výzvy). Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro celou realizaci předmětu plnění.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

Nabídkovou cenu uvede účastník do Krycího listu nabídky pro danou dílčí část, který je přílohou č. 2 této výzvy, a do návrhu Kupní smlouvy, který je přílohou č. 5 této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, názvem dílčí části a nápisem „ Výběrové řízení - Neotevírat“. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa a IČ účastníka. Nabídky musí být podepsány účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Vzor nadepsané obálky je přílohou č. 1 této výzvy.Nabídky podané v neuzavřených nebo neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, že je možná manipulace s obsahem nabídky, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.Neoznačená obálka nebude zadavatelem považována za řádně podanou nabídku účastníkem a jako taková bude účastníkovi bez dalšího vrácena.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu do závazného návrhu Kupní smlouvy (viz příloha č. 5 této výzvy) a dalších relevantních částí nabídky.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku v rámci každé dílčí části zakázky. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Účastníci jsou oprávněni podat nabídku do jedné nebo více dílčích částí (v tom případě podává účastník do každé dílčí části samostatnou nabídku).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci výběrového řízení svými nabídkami vázáni, činí 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v kap. 20.10. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce OPZ.  

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 2. 2019
 
Aktualizováno: 28. 3. 2019