Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nastavení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů MěÚ Orlová.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11100

Název zakázky: Nastavení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů MěÚ Orlová.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Orlová

Sídlo zadavatele: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kuča
  • Telefon: +420596581249
  • E-mail: tomas.kuca@muor.cz

IČ zadavatele: 00297577

DIČ zadavatele: CZ00297577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Dagmar Vaňková
  • Telefon: +420596581225
  • E-mail: dagmar.vankova@muor.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 5. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
MěÚ - podatelna, Osvobození 796, 73514 Orlová-Lutyně

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zpracování komplexního strategického dokumentu pro personální oblast a nastavení optimálního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů, prostřednictvím zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů, které budou pracovníci personálního útvaru a vedoucí pracovníci MěÚ Orlová využívat i po ukončení projektu. V rámci plnění zakázky budou realizovány tyto klíčové aktivity:

1. Analýza personálních procesů MěÚ, v rámci které bude detailně zmapován, posouzen a popsán současný stav stěžejních personálních procesů vykonávaných v rámci úřadu.

2. Identifikace nedostatků současně nastaveného systému řízení a rozvoje lidských zdrojů MěÚ Orlová a návrh konkrétních doporučení k jeho optimalizaci.

3.Zpracování komplexního strategického dokumentu v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, jenž bude obsahovat především personální procesy, opatření a programy, které se týkají oblastí získávání, adaptace, vzdělávání, hodnocení a motivace zaměstnance. Implementace navržených doporučení vedoucích k optimalizaci systému řízení a rozvoje lidských zdrojů MěÚ Orlová.

4. Proškolení pracovníků personálního útvaru a vedení MěÚ v oblasti práce s kompetenční maticí a nastaveným systémem náboru a adaptace, vzdělávání a rozvoje, hodnocení a motivace zaměstnanců, ukončení pracovního poměru, a to formou praktického workshopu.

Bližčí specifikace viz zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1302066,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení: od podpisu smlouvy; Ukončení: 30.9.2017

Místo dodání / převzetí plnění:
MěÚ Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Blížší informace viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.Bližší požadavky viz zadávací dokumentace.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Bližší podmínky viz zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
viz zadávací dokumentace

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 4. 2017
 
Aktualizováno: 2. 5. 2017