Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Ozvučovací technika

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12829

Název zakázky: Ozvučovací technika

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 6. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o.

Sídlo zadavatele: Boženy Němcové 1651/7, Přerov, 750 02

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Maxmilián Reichel
  • Telefon: +420777672911
  • E-mail: mreichel123@gmail.com

IČ zadavatele: 07291591

DIČ zadavatele: CZ07291591

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Aleš Baran
  • Telefon: +420733185688
  • E-mail: abaran@medialine.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 7. 2019 08:30

Místo pro podání nabídek:
Boženy Němcové 1652/9, 750 02 Přerov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět plnění veřejné zakázky tvoří dodávka ozvučovací techniky, osvětlovací techniky, pódia a dodávkového automobilu nezbytná pro realizaci projektu reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010442 pod názvem Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o.

Předmět výběrového řízení je blíže specifikován v příloze č. 3 této výzvy ve Specifikaci plnění:

Příloha 3-1 Specifikace plnění k dílčí části 1
Příloha 3-2 Specifikace plnění k dílčí části 2
Příloha 3-3 Specifikace plnění k dílčí části 3
Příloha 3-4 Specifikace plnění k dílčí části 4

Součástí této přílohy jsou i maximální jednotkové ceny požadovaného zboží. V příloze specifikace plnění jsou stanoveny minimální technické požadavky. Účastník splní zadání, nabídne-li požadované technické parametry nebo lepší.

Veřejná zakázka je dělena na 4 dílčí části. Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny či několik i jednu část veřejné zakázky. Zadavatel tak účastníkům umožňuje, aby podali nabídky na více částí veřejné zakázky. Pokud uchazeči chtějí podat nabídku pro více dílčích částí, musí podat nabídku pro každou dílčí část zvlášť v samostatné obálce a každá z nabídek musí splňovat podmínky této zadávací dokumentace. Na každou část bude uzavřena samostatná smlouva (i v případě, stane-li se vítězným uchazečem všech či více částí veřejné zakázky jeden subjekt).

Veřejná zakázka se dělí na tyto 4 části:

Ozvučovací technika
Osvětlovací technika
Pódium
Dodávkový automobil

Nabídky ke každé z částí této veřejné zakázky budou zadavatelem otevírány, posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky samostatně zadána.

Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky uvádí, že pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách objeví odkaz na konkrétní plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití jiných kvalitativně a/nebo technicky obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný standard požadovaného zboží.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1305000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.9.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Boženy Němcové 1651/7, 750 02 Přerov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Hodnocení bude provedeno v souladu s principy transparentnosti, rovnosti a nediskriminace.

Nabídky budou ve všech částech hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně.

Zadavatel stanovuje tato hodnotící kritéria:

Kritérium                           Váha kritéria                Druh kritéria                         

Nabídková cena                         70 %                     minimalizační

Generální záruční doba              10 %                     maximalizační

Doba reklamace                         20 %                     minimalizační

Předmětem hodnocení hodnotících kritérií pro části 1 až 4 jsou následující údaje:

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena“ bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za příslušnou část plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH a to dle následujícího vzorce:

   100 x (nejvýhodnější tzn. nejnižší cenová nabídka u tohoto kritéria / cena z hodnocené nabídky) x 70% váha kritéria

Za nejvýhodnější nabídku bude považována taková nabídka, kde účastník nabídne celkovou nejnižší cenu bez DPH.

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „generální záruční doba“ bude hodnocena délka generální záruční doby na příslušnou část plnění předmětu veřejné zakázky v měsících. Hodnocení použije následující vzorec:

   100 x (hodnota z hodnocené generální záruční doby v měsících  / nejvyšší hodnota generální záruční doby  z nabídky v měsících, která je u tohoto kritéria nejvýhodnější) x 10% váha kritéria

Za nejvýhodnější nabídku bude považována taková nabídka, kde účastník nabídne nejvyšší délku generální záruční doby v měsících. Minimální přijatelná hodnota kritéria je 24 měsíců. K hodnotám kritéria záruční doba vyšším než 120 měsíců nebude přihlíženo (pro hodnocení bude vzata v úvahu mezní hodnota 120).

Selektivní záruční dobu určitých částí výrobků (např. u automobilu) dílčích částí veřejné zakázky zadavatel nebude brát při hodnocení tohoto kritéria v potas, rozhodující je požadovaná  generální záruční doba v měsících.

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Doba reklamace“ bude hodnocena délka doby od okamžiku předání reklamovaného zboží zadavatelem účastníkovi do doby kladného vyřízení reklamace účastníkem a to dle následujícího vzorce:

100 x (hodnota z hodnocené nabídky délky doby od okamžiku předání reklamovaného zboží do doby kladného vyřízení reklamace ve dnech  / nejnižší tzn. nejvýhodnější hodnota délky doby od okamžiku předání reklamovaného zboží do doby kladného vyřízení reklamace ve dnech u tohoto kritéria) x 20% váha kritéria

Za nejvýhodnější nabídku bude považována taková nabídka, kde účastník nabídne nejnižší délku doby od okamžiku předání reklamovaného zboží do doby kladného vyřízení reklamace ve dnech. Maximální přijatelná hodnota kritéria je 30 dní. K hodnotám kritéria nižším než 5 dnů nebude přihlíženo (pro hodnocení bude vzata v úvahu hodnota minimálně 5).

Zadavatel přistoupil k volbě tohoto dílčího hodnotícího kritéria z důvodu zajištění co nejrychlejší fyzické návratnosti reklamovaného zboží za účelem dosažení minimálních časových prostojů v podnikatelské činnosti zadavatele.

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnotících kritérií jednotlivých nabídek se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

V případě, že dvě a více nabídek dosáhne stejného počtu bodů, výběr vítězné dílčí části veřejné zakázky zadavatel provede losem za účasti dotčených stran.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu :

1) základní způsobilost

2) profesní způsobilost

Nabídka uchazeče nesplňujícího způsobilost bude vyloučena.

Ad1) Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč který  :

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné(ných) osoby(b) odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
který není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;
který nemá v evidencí daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
 který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti Čestným prohlášením uchazeče viz. Příloha č. 2 (závazný vzor) této výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou k podpisu.

Ad2) Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti  prokáže uchazeč předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či prosté kopie výpisu z jiné odborné evidence, pokud je v ní zapsán, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (tj. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Tento doklad nesmí být ke dni vyhlášení zakázky starší jak 90 kalendářních dnů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů:

1. Krycí list nabídky k příslušné části zakázky dle Přílohy č. 1 této výzvy s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za dodávku.

2. Čestné prohlášení dle vzoru Přílohy č. 2 a výpis z OR či jiné odborné evidence uchazeče,

3. Specifikace plnění k příslušné části zakázky dle Přílohy č. 3.

4. Vyplněný návrh kupní smlouvy zadavatele k příslušné části zakázky dle Přílohy č. 4 této výzvy včetně nabídkové ceny a platebních podmínek - podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Nabídka bude zpracována v tištěné podobě v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky k dané části, které se potencionální dodavatel chce účastnit, uvedené v této výzvě k podání nabídek.

Předložení nabídky v této veřejné zakázce berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení veřejné zakázky, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v této veřejné zakázce a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na tuto veřejnou zakázku neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadavatel požaduje u všech částí veřejné zakázky uvést pouze jednu společnou (shodnou) hodnotu generální záruční doby (shodně pro všechny položky zboží dílčích částí veřejné zakázky) v rozmezí od minimálně 24 měsíců až do maximálně 120 měsíců.  

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatelé stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění zakázky pro každou jednotlivou část v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách, v krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná. Ceny musí být uvedeny bez DPH.

Nabídkovou cenu dodavatel uvede do krycího listu nabídky pro danou část, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka: Ozvučovací technika“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče, dále kontaktní adresou uchazeče, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu libovolnou část, na více libovolně zvolených částí i na všechny části zakázky. Podává-li dodavatel nabídku pro více částí zakázky, předkládá požadované doklady k prokázání způsobilosti pouze jednou a k příslušnému návrhu kupní smlouvy (taktéž jednomu) doloží vyplněný dokument specifikace plnění dodávek pouze té části zakázky, do které podává svou nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné formě, podepsána statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly k sobě svázány tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list nabídky volně vyjmout.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit deklarované informace v nabídce, případně požádat o objasnění či doplnění nabídky. Všechny požadavky i odpovědi musejí být písemné.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10 s datem účinnosti 17.6.2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1299290.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): David Klimša Production s.r.o., Frýdecká 700/475, Ostrava, 719 00, IČ : 01817043

    Datum podpisu smlouvy: 19. 7. 2019

Datum ukončení: 19. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 6. 2019
 
Aktualizováno: 19. 8. 2019