Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V NÁRODNÍ ASOCIACI DOBROVOLNICTVÍ Z.S.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13709

Název zakázky: PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V NÁRODNÍ ASOCIACI DOBROVOLNICTVÍ Z.S.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 11. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Sídlo zadavatele: Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Lenka Vonka Černá
 • Telefon: +420606512905
 • E-mail: info@nadobrovolnictvi.cz

IČ zadavatele: 26537664

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jakub Kubíček, DiS.
 • Telefon: +420734734512
 • E-mail: jakub.kubicek@otidea.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 12. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
www.e-zakazky.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění školících kurzů, u kterých vybraný dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit požadovaných zadavatelem.

Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části:

část: Obecné IT
část: Měkké a manažerské dovednosti
část: Specializované IT
část: Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Účastník může podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky i do všech částí veřejné zakázky.

 

Počet osob ve skupině v každém školícím kurzu a bližší specifikace ohledně této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1. Každý školící kurz je rozdělen do několika témat, které budou předmětem školení. Cíle školení kurzů, obsah kurzů, požadavky na školení a místa školení je taktéž podrobně rozepsáno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

 

Cílovými účastníky jsou pracovníci/zaměstnanci členských organizací zastřešující organizace Národní asociace dobrovolnictví z.s. Jedná se zejména o koordinátory dobrovolnictví, manažery dobrovolnických center, ale i další pracovníky. Zaměření vzdělávání by mělo reflektovat potřeby této cílové skupiny a být přizpůsobeno požadavkům a potřebám na výkon jejich pozic. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Cílem je také zvýšit odbornost pracovníků managementu, koordinátorů dobrovolnictví a dalších pracovníků a zvýšit tak odborné kompetence stávajících i nových členů v síti (respektive jejich zaměstnanců), podpořit adaptabilitu starších pracovníků (nad 54 let) na trhu a odborně podpořit vedoucí, koordinující a řídící pracovníky. Celkový počet osob zapojených do vzdělávání: 75

 

Vzhledem k současné situaci a pokud to v souvislosti s vládními nařízeními pandemie COVID-19 bude možné, mohou být některé kurzy přednášeny formou online výuky. Případná samotná realizace online výuky bude řešena mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.

Zajištěním školících aktivit se rozumí především:

Příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora
Odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem
 Zajištění vhodných prostor. Součinnost se zadavatelem-některá školení mohou proběhnout v členských organizacích.
Tisk a distribuce materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace), sylaby a prezentace lze tisknout černobíle
Zajištění prezenční listiny z každého kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň třemi fotografiemi z každého kurzu
Zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě požádaného kurzu
Zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v osobu případech půjde o originál)
Veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.)
Zajištění počítačů pro účastníky školení IT kurzů, zajištění dalšího technického vybavení potřebného pro kvalitní vzdělávání
Zajištění drobného občerstvení pro účastníky (káva, čaj, sušenky, ovoce apod.)

 

Místem plnění je: Česká republika, vyjma kraje hl.m.Prahy,  

Při skutečnosti, kdy zákonodárci vyhlásí opatření, kdy nebude možné zajistit formu prezenčního školení si zadavatel vyhrazuje právo zajistit realizaci školení formou online výuky, která podrobně rozepsána v bodě 5 této zadávací dokumentace.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky       

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 1.317.500,- bez DPH.

Část: Obecné IT                                                              334.500,- bez DPH
Část: Měkké a manažerské dovednosti                           350.000,- bez DPH
Část: specializované IT                                                   183.000,- bez DPH
Část: účetní, ekonomické a právní kurzy                        450.000,- bez DPH

Předpokládaná hodnota pro všechny části veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

 

Pokud to povaha plnění Smlouvy dle přílohy č.  4 umožňuje a Zadavatel vůči tomu nemá výhrady, je vybraný účastník oprávněn poskytovat Služby také ve svých vlastních prostorách a výstupy Služeb zasílat Zadavateli některou z forem elektronické komunikace nebo předávat na datovém médiu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1317500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2021 - leden 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika, vyjma kraje hl.m.Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria pro všechny části

Zadavatel stanovil hodnotící kritéria, na základě kterých bude zadavatel realizovat hodnocení podaných nabídek.

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 60 %
Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 40 %

 

Kritérium kvality – organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob

 

Nabídková cena se nedělí na subkritéria

Kritérium kvality – organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob bylo rozděleno na následující kritéria.

 

D002/001 Kvalita zpracování tématu a osnov kurzu       váha 50,00%

D002/002 Organizační zajištění zakázky                         váha 25,00%

D002/003 Komunikace s cílovou skupinou a evaluace     váha 25.00%

 

Nabídková cena v Kč bez DPH:

Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita nabídková cena za 1 den školení (8 hodin a 60minut) bez DPH, přičemž nejvýhodnější nabídce (s nejnižší cenou) bude přiřazen počet bodů 100 a ostatním nabídkám podle následujícího vzorce: 100*(nejvýhodnější nabídka/hodnocená nabídka).

 

Získané bodové hodnocení bude následně redukováno vahou daného kritéria, tedy x 0,60. Hodnocena bude nabídková cena s DPH.

 

 Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů:

 

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace kurzů. Dodavatel v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující dokument s níže specifikovanými obsahovými náležitostmi. Předložený dokument (navržený způsob realizace kurzů) bude rozdělen na tři části dle následujícího popisu:

 

1)  Kvalita zpracování tématu a osnov kurzů (váha 50 %)

2)  Organizační zajištění zakázky (váha 25 %)

3)  Komunikace s cílovou skupinou a evaluace (25 %)

 

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. navrženého způsobu realizace kurzů klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce a v navrženém způsobu realizace.

 

Pro účel hodnocení stanovuje zadavatel pro kvalitativní subkritéria následující kritéria kvality:

 

Plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání zadávací dokumentace a aktivním proklientským přítupem, který bude ohodnocen 50 body:

dodavatel zcela správně identifikoval veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení zcela pokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
dodavatel splňuje požadavky zadavatele, co do předmětu veřejné zakázky, struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
dodavatel podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití;
jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný;
způsob nastavení komunikace se zadavatelem a posluchači je vysoce profesionální a zaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je maximálně efektivní, plynulý a flexibilní, bez zbytečných průtahů a přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele a používá moderní metody komunikace a různé styly komunikace za účelem maximálního zajištění potřeb zadavatele a posluchačů;
propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání zpětné vazby, nadstandardní výstupy ze školení;
dodané školící materiály k vybraným kurzům jsou vysoce profesionálně zpracované, komplexní a originální, obsah odpovídá navržené struktuře daného kurzu, obsah materiálů na sebe logicky navazuje a tvoří celek, jsou přehledné a profesionálně graficky zpracované;
navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že dodavatel bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu srozumitelnosti, nejasností atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

Každá další nabídka pak obdrží takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce, přičemž vodítka pro hodnotící komisi pro přidělení subjektivních bodů jsou následující:

Vyhovující a profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání, který bude ohodnocen 40 body:

navržený způsob řešení zcela splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do Struktury a osnovy, Metodologie, Přístupu a komunikace, avšak mírou zpracování jde o mírně rutinní nabídku a/nebo nabídku bez aktivního proklientského přístupu, která zcela splňuje požadavky zadavatele;
dodané školící materiály k vybraným kurzům jsou profesionálně zpracované, obsah odpovídá navržené struktuře daného kurzu, obsah materiálů na sebe logicky navazuje a tvoří celek, avšak obsah materiálů je rutinní, ne příliš originální, grafické zpracování je přehledné;
navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnoticí komise je v obecné rovině schopna posoudit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje méně významné nedostatky, nesrovnalosti, které však nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

Návrh realizace kurzů vyhovující, avšak s výhradami, který bude ohodnocen 30 body:

navržený způsob řešení obecně splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do Struktury a osnovy, Metodologie, Přístupu a komunikace;
dodané školící materiály k vybraným kurzům jsou zpracované tak, že sice naplňují navrženou strukturu kurzu, avšak obsah materiálů na sebe příliš logicky nenavazuje a jako celek působí méně srozumitelně, obsah materiálů je příliš obecný a schematický, grafické zpracování je méně přehledné;
navržený způsob řešení je méně srozumitelný, ale lze z něj obecně dovodit, že bude předmět zakázky plněn řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností a schematičností.

Návrh realizace kurzů nevyhovující, který bude ohodnocen 20 body:

dodavatel neporozuměl hlavní problematice zadání a neidentifikoval minimum nutných kroků, postupů a procesů, které bude třeba v rámci dodavatele nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení nepokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky nebude plněn řádně a včas;
dodavatel nepodává výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, neodůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné;
dodané školící materiály k vybraným kurzům nenaplňují navrženou strukturu kurzu, obsah materiálů na sebe logicky nenavazuje a netvoří celek, jsou nesrozumitelné nebo zmatečné, nesplňují cíl daného kurzu, nejsou přizpůsobeny potřebám posluchačů a zadavatele, grafické zpracování je nepřehledné;
způsob nastavení komunikace se zadavatelem a dodavatelem je zmatečný, nezaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je neefektivní, neflexibilní, není přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele;
navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a nesplňuje formální požadavky zadavatele, co do Struktury a osnovy, Metodologie, Přístupu a komunikace, jak jsou vyžadovány výše, popř. je s nimi v rozporu a/nebo hodnotící komise není schopna dovodit, že dodavatel bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas.

Hodnocení subkritéria kvalita zpracování tématu a osnov kurzů (D002/001):

Hodnocení nabídek bude probíhat následujícím způsobem: Dodavatel navrhne a popíše strukturu a osnovu u následujícího typového kurzu: Office 365 online, délka kurzu 1 školící den (8 hodin, á 60 min.). Tento typový kurz by měl odpovídat typizované cílové skupině: obchodníci, manažeři, technici, kteří jsou často na cestách.

Vzhledem ke skutečnosti, že kvalitativní dílčí kritérium, ani jednotlivá subkritéria nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek v každém z uvedených subkritérií od nejvhodnější k nejméně vhodné vč. podrobného slovního hodnocení míry naplnění každého subkritéria a přidělí body tak, že nejvhodnější nabídce přidělí plný počet bodů, uvedený u subkritérií a ostatním tolik bodů, kolik odpovídá poměru kvality této nabídky v daném subkritériu vůči nejlepší v daném subkritériu.
Pro subkritérium Kvalita zpracování tématu a osnov kurzů platí, že lze získat maximálně 50 bodů.

Hodnocení subkritéria organizační zajištění zakázky (D002/002):

Hodnocení nabídek bude probíhat následujícím způsobem: Dodavatel navrhne a popíše návrh organizační zajištění realizace zakázky. Zadavatel bude hodnotit zejména organizační zajištění realizace jednotlivých kurzů, tedy navržený způsob systematického zabezpečení všech požadovaných podmínek plnění, řešení zastupitelnosti, řešení problémů při realizaci a zajištění potřebné dokumentace v souvislosti s realizací vzdělávacích aktivit projektu. Lépe budou hodnoceny nabídky, kde budou procesy při realizaci všech požadovaných podmínek plnění jasně definovány a strukturovány, budou komplexně a systematicky uchopeny, budou jasně definované odpovědnosti členů realizačního týmu, řešení zastupitelnosti, či jiných rizik při realizaci zakázky.

Vzhledem ke skutečnosti, že kvalitativní dílčí kritérium, ani jednotlivá subkritéria nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek v každém z uvedených subkritérií od nejvhodnější k nejméně vhodné vč. podrobného slovního hodnocení míry naplnění každého subkritéria a přidělí body tak, že nejvhodnější nabídce přidělí plný počet bodů, uvedený u subkritérií a ostatním tolik bodů, kolik odpovídá poměru kvality této nabídky v daném subkritériu vůči nejlepší v daném subkritériu. Pro subkritérium Organizační zajištění zakázky platí, že lze získat maximálně 25 bodů.

Hodnocení subkritéria komunikace s cílovou skupinou a evaulace (D002/003):

Hodnocení nabídek bude probíhat následujícím způsobem: Dodavatel popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků cílové skupiny, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, uvede potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků cílové skupiny nebo zadavatele, dodavatel dále popíše použité přístupy k posluchačům, způsob komunikace s posluchači a zadavatelem při školení a mezi jednotlivými dny školení, způsob organizačního a technického zajištění školení, způsob koordinace se zadavatelem při zajištění školících prostor a jejich technického vybavení, dodavatel dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli.

Vzhledem ke skutečnosti, že kvalitativní dílčí kritérium, ani jednotlivá subkritéria nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek v každém z uvedených subkritérií od nejvhodnější k nejméně vhodné vč. podrobného slovního hodnocení míry naplnění každého subkritéria a přidělí body tak, že nejvhodnější nabídce přidělí plný počet bodů, uvedený u subkritérií a ostatním tolik bodů, kolik odpovídá poměru kvality této nabídky v daném subkritériu vůči nejlepší v daném subkritériu.
Pro subkritérium Komunikace s cílovou skupinou a evaluace platí, že lze získat maximálně 25 bodů.

 

Další pravidla pro hodnocení nabídek

V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné pořadí, stanoví zadavatel konečné pořadí nabídek následovně:

 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu „Nabídková cena“

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikace účastníků pro všechny části

 

Kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:                                  

základní způsobilosti dle § 74 zákona
profesní způsobilosti dle § 77 zákona
technická kvalifikace dle § 79 zákona

 

Základní způsobilost

Způsobilý není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 4.2 písm. a) zadávací dokumentace,
potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 4.2 písm. b) zadávací dokumentace,
písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 4.2 písm. b) zadávací dokumentace,
písemným čestným prohlášením ve vztahu k bodu 4.2 písm. c) zadávací dokumentace,
potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 4.2 písm. d) zadávací dokumentace,
výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k bodu 4.2 písm. e) zadávací dokumentace.

 

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

dle ust. § 77 odst. 1 zákona

ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

 

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

 

dle ust. 79 odst. 2 písm. b) zákona:

 

Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele.

 

Seznam služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Účastník je povinen doložit, že disponuje minimálně jednou referenční zakázkou na služby, která spočívala v zajištění školících kurzů v minimální hodnotě 100.000,- Kč bez DPH, přičemž z povahy poskytnuté služby musí být patrné, že se jedná o služby v oblasti zajištění školících kurzů.

               

Forma dokladů

Dodavatel předloží čestné prohlášení nebo prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením kupní smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka; technický popis a specifikace pro jednotlivé výrobky (technické listy a katalogové listy) s technickými parametry výrobků mohou být předloženy i v anglickém jazyce. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

 

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

 

Společná nabídka

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky pro všechny části

Lhůta pro podání elektronických nabídek trvá do 15. 12. 2020 do 10:00 hodin. Zadavatel nepřipouští listinnou formu.

 

Náležitosti podání

Zadavatel přijme pouze elektronicky podané nabídky. Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští. 

 

Elektronické podání nabídky

Nabídka v elektronické podobě se může podat pro každou část této veřejné zakázky samostatně nebo bude jako celek podána prostřednictvím www.e-zakazky.cz, dostupného na internetové adrese: www.e-zakazky.cz. Účastník musí být řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje účastníka, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jež má 3 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.

 

Elektronická nabídka se sama zašifruje certifikátem pro zašifrování nabídky, který zadavatel vložil do systému. Upozorňujeme účastníky, aby nabídky sami nešifrovali. Nabídka účastníka zašifrovaná nesprávným certifikátem bude považována za nabídku, která nebyla podána a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží dle § 28 odst. 2 zákona.

Nabídka musí být zpracována v jednom ze zadavatelem akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF. Je možné použít kompresi v ZIP archivu.

 

Identifikační údaje

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: Obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení.

 

Jazyk a návrh smlouvy

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak, a nemusí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Povinnost zpracování nabídky v českém jazyce se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

 

Společná nabídka

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

 

Struktura nabídky

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:

 

Všeobecné údaje o účastníkovi

Název účastníka, právní forma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, ID datové schránky, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a kontaktního emailu, který bude sloužit ke komunikaci se zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení, a profil společnosti. 

 

Krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka. Účastník může použít přílohu č. 2 zadávací dokumentace. 

 

Kvalifikace

Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 4 zadávací dokumentace. 
 

Nabídková cena

 Nabídková cena v členění dle bodu 6 zadávací dokumentace. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Způsob zpracování nabídkové ceny

 

Forma uvedení nabídkové ceny

Dodavatel ve své nabídce stanoví jednotkovou cenu za 1 školící den (8 hodin, 60 min), která bude platná po celou dobu realizace této veřejné zakázky.

Nabídková cena za 1 den školení bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (náklady na lektora, školící materiály, poplatky, vedlejší náklady, plán organizace, likvidace odpadů, vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.)

 

Rozsah nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel nepřipouští listinnou formu.Náležitosti podáníZadavatel přijme pouze elektronicky podané nabídky. Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští. Elektronické podání nabídkyNabídka v elektronické podobě se může podat pro každou část této veřejné zakázky samostatně nebo bude jako celek podána prostřednictvím www.e-zakazky.cz, dostupného na internetové adrese: www.e-zakazky.cz. Účastník musí být řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje účastníka, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jež má 3 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje. Elektronická nabídka se sama zašifruje certifikátem pro zašifrování nabídky, který zadavatel vložil do systému. Upozorňujeme účastníky, aby nabídky sami nešifrovali. Nabídka účastníka zašifrovaná nesprávným certifikátem bude považována za nabídku, která nebyla podána a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží dle § 28 odst. 2 zákona. Nabídka musí být zpracována v jednom ze zadavatelem akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF. Je možné použít kompresi v ZIP archivu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: Obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky i do všech částí veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě analogicky dle § 98 zákona. Elektronická písemná forma dotazu musí být doručena prostřednictvím elektronické komunikace v rámci profilu zadavatele nebo prostřednictvím kontaktního mailu, email: jakub.kubicek@otidea.cz, případně datovou schránkou společnosti OTIDEA avz s.r.o., ID datové schránky: jsfw2t

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 863850.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta s.r.o, Mimoňská 3223, Česká Lípa 470 01, IČ 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 1. 2. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ICT Pro s.r.o., Sochorova 3209/38, Brno 61600, IČ 46971441

  Datum podpisu smlouvy: 1. 2. 2021

Datum ukončení: 1. 2. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 11. 2020
 
Aktualizováno: 2. 2. 2021