Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců AVE Kolín

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13636

Název zakázky: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců AVE Kolín

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: AVE Kolín s.r.o.

Sídlo zadavatele: Třídvorská 1501, 28002, Kolín V

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Věra Suchomelová
  • Telefon: +420321724011
  • E-mail: vera.suchomelova@ave.cz

IČ zadavatele: 25148117

DIČ zadavatele: CZ25148117

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Zuzana Dufková
  • Telefon: +420776261262
  • E-mail: zuzana.dufkova@ave.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 10. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Třídvorská 1501, 28002, Kolín V

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Klasifikace předmětu plnění zakázky odpovídá položce:

Kód CPV: 80400000-8 – Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy na plnění předmětu zakázky, a to s jedním nebo s více vybranými dodavateli dle příslušných Dílčích částí zakázky na základě provedeného hodnocení nabídek pro jednotlivé Dílčí části rozdělené zakázky. Smlouva tak může být s jedním dodavatelem uzavřena i na nižší počet Dílčích částí zakázky (školení), a to v závislosti na tom v kolika Dílčích částech zakázky bude jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější.

Rozdělení zakázky na části a pravidla pro účast:

Zakázka je v souladu s čl. 20.3 OPZ rozdělena na 14 samostatných Dílčích částí. Dodavatelé se mohou přihlásit na realizaci každé této Dílčí části samostatně, na realizaci více částí nebo na všechny části zakázky současně, a to za předpokladu splnění kvalifikace a dalších požadavků stanovených pro nabídky dle příslušných Dílčích částí zakázky. Zadavatel sděluje, že dodavatel podá pouze jednu souhrnnou nabídku s identifikací jednotlivých Dílčích částí zakázky, kterých se hodlá účastnit.

Předmět plnění zakázky:

Komplexní cílený vzdělávací program pro zaměstnance obchodní společnosti Zadavatele AVE Kolín s.r.o.

Předmětem plnění je realizace všech školení na základě Smlouvy na zajištění vzdělávacích aktivit (dále též jen „Smlouva“), jejichž náplň bude odpovídat 14 samostatným Dílčím částem předmětu plnění zakázky vymezeným v této Výzvě k podání nabídek (dále též jen „Výzva“) a blíže specifikovaným v příloze č. 6 k Výzvě, kterou tvoří Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání zaměstnanců; č. vydání 8 (dále též jen „Specifická pravidla“) a která je v příslušných pasážích pro uzavření Smlouvy závazná.

Školení budou realizována v rámci projektu z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Struktura školicích aktivit je vymezena sladěním potřeb zaměstnanců s potřebami společnosti – pro všechny zaměstnance jsou připraveny zdokonalovací kurzy rozšiřující jejich odbornou způsobilost. Obsahově nabízí rozvoj zaměstnanců v oboru jejich činnosti, zejména kvalitní a včasnou informovanost zaměstnanců o legislativních změnách v oblasti jejich působení a implementace do praxe (podrobný rozpis kurzů pro účely ocenění dodavateli je uveden v příloze č. 4).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 412558,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2020 – prosinec 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V – uzavřené kurzy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Každá Dílčí část zakázky bude hodnocena samostatně.

Vyplněná příloha č. 4 této Výzvy, pro ty Dílčí části zakázky, pro které bude nabídka dodavatele vybrána jako nejvýhodnější, bude tvořit přílohu č. 2 ke Smlouvě, přičemž ceny v ní uvedené jsou maximálními dílčími cenami, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Nabídková cena tak musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním jednotlivých Dílčích částí zakázky, a to včetně všech souvisejících služeb, poplatků (například za pronájem prostor pro konání otevřených kurzů) a nákladů dodavatele, které jsou nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění včetně přiměřeného zisku. Dodavatel si tak není oprávněn účtovat žádný jiný dodatečný poplatek.

Nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze hodnocení jednotlivých nabídek. Pokud byla z doručených nabídek pouze jedna úplná, hodnocení se neprovádí. V takovém případě zadavatel uzavře Smlouvu s tím dodavatelem, jehož nabídka byla úplná.

 

Hodnocení nabídek provede zadavatel. Zadavatel stanoví pořadí nabídek od nejvýhodnější (1. v pořadí) po nejméně výhodnou. Zadavatel vyzve k uzavření Smlouvy účastníka zadávacího řízení, který se na základě provedeného hodnocení umístil na 1. místě, pokud zároveň splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a podmínky stanovené pro příslušné Dílčí části zakázky, na něž se podaná nabídka vztahuje.

 

Hodnocení nabídek pro Dílčí části zakázky 1 – 2

Nabídky pro Dílčí části zakázky 1 – 2 (tzn. Obecné IT a Měkké a manažerské dovednosti) budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, kdy dílčími hodnotícími kritérii jsou:

Nabídková cena bez DPH                             -  váha 50 %

Kvalita realizačního týmu                             -  váha 50 %

Dílčí hodnotící kritérium a) – Nabídková cena bez DPH

Nabídková cena ke každé Dílčí části zakázky bude odpovídat nabídkové ceně uvedené v Krycím listu nabídky v Kč bez DPH pro příslušnou Dílčí část zakázky.

Nabídková cena vztahující se k dané Dílčí části zakázky bude určena následujícím způsobem:

Dodavatel v příloze č. 4 (rozpis kurzů) ocení každý kurz patřící pod danou Dílčí část zakázky jednotlivě, a to doplněním jednotkové ceny bez DPH do příslušné vyžlucené buňky určené v příslušném řádku k editaci; ve vztahu ke každému z kurzů spadajícímu do příslušné Dílčí části zakázky dle přílohy č. 4 bude dodavatelem vyplněna jen jedna hodnota – jednotková cena [buď jen jednotková cena za osobu (sloupec H) nebo jen jednotková cena za jednu skupinu (sloupec I), podle toho, která z uvedených buněk je v daném řádku u příslušného kurzu v rámci tabulky dle přílohy č. 4 zpřístupněná k editaci], zbylé buňky tabulky jsou uzamčeny před možností editací a úprav. Dodavatel, který má zájem o plnění příslušné Dílčí části zakázky, musí vyplnit jednotkové ceny pro všechny kurzy spadající pod příslušnou Dílčí část Zakázky; v opačném případě (nevyplnění jednotkové ceny pod některý z kurzů spadajících pod příslušnou Dílčí část zakázky) bude na jeho nabídku nahlíženo jako na neúplnou a tato bude zadavatelem z výběrového řízení vyřazena. Jednotlivé jednotkové ceny budou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a musí být stanoveny tak, aby pokrývaly všechny související služby, smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí těchto služeb podle Smlouvy. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

vyplněné Jednotkové ceny jednotlivých kurzů spadajících pod příslušnou Dílčí část zakázky budou následně v tabulce dle přílohy č. 4 přepočteny závazným předdefinovaným vzorcem, kterým bude stanovena výsledná nabídková cena (sloupec J, modrý řádek) za danou Dílčí část zakázky.

V rámci dílčího hodnotícího kritéria a) budou zadavatelem hodnoceny nabídky podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za každou Dílčí část zakázky jednotlivě, a to tím způsobem, že hodnocená nabídka za Dílčí část zakázky získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší podané cenové nabídky za danou Dílčí část zakázky k hodnotě hodnocené cenové nabídky za danou Dílčí část zakázky. Nejnižší cenová nabídka za Dílčí část zakázky tedy vždy obdrží 100 bodů.

Zadavatel tedy určí bodovou hodnotu dílčího hodnotícího kritéria a) podle následujícího vzorce:

100 * (nejnižší cenová nabídka  / hodnocená cenová nabídka) * váha (50 %) vyjádřená desetinným číslem

 

Dílčí hodnotící kritérium b) – Kvalita realizačního týmu

V rámci dílčího hodnotícího kritéria b) bude zadavatel hodnotit vzdělání a praxi školitelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Seznam školitelů bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu a jako takový bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem. Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou odpovědní za plnění Dílčí části plnění zakázky. Seznam musí být za dodavatele podepsán oprávněnou osobou. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré níže uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od přijetí takové změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této Výzvě.

Přílohu seznamu realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu.

Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

- jméno a příjmení;

- označení pozice v realizačním týmu;

- nejvyšší dosažené vzdělání;

- přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru;

- relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel;

- kontakty na ověření referencí.

 

Způsob hodnocení:

i) Vysokoškolské vzdělání v relevantním směru (pro danou Dílčí část předmětu plnění – např. jazykové vzdělávání – VŠ pedagogická, andragogika, apod., účetní, ekonomické a právní kurzy – VŠ ekonomická, právnická apod., technické a jiné odborné vzdělávání – VŠ ekonomická, strojní, elektrotechnická, apod.; vysokoškolský diplom může být nahrazen min. 5 letou praxí v daném oboru předmětu školení. Dodavatel bude povinen pro účely prokázání dosaženého vzdělání doložit kopii vysvědčení z vysokých škol; zadavatel má právo před podpisem Smlouvy s dodavatelem vyžádat originály (příp. ověřené kopie) těchto vysvědčení. U dodavatelů prokazujících min. 5ti letou praxi v oboru bude postačovat čestné prohlášení příslušného člena realizačního týmu a dodavatele.

Za splnění tohoto kritéria bude přiděleno 50 bodů za každého člena realizačního týmu splňujícího danou podmínku (maximálně tedy může dodavatel získat za vzdělání jim dokládaných členů realizačního týmu 150 bodů). Za nesplnění kritéria ve vztahu k příslušnému členovi realizačního týmu bude přiděleno 0 bodů.

ii) Délka praxe v daném oboru za každého člena realizačního týmu jednotlivě:

5 let praxe a méně

0 bodů

za každý rok praxe přesahující délku 5 let (až do 15 let praxe

5 bodů, maximum 50 bodů

15 let praxe a více

50 bodů

 

Body dodavatele získané za dílčí hodnotící kritérium b) – Kvalita realizačního týmu se sečtou.

Zadavatel určí bodovou hodnotu dílčího hodnotícího kritéria b) podle následujícího vzorce:

 

100 * (hodnocená nabídka s počtem bodů za dílčí hodnotící kritérium kvalita realizačního týmu / nabídka s nejvyšším počtem bodů za dílčí hodnotící kritérium kvalita realizačního týmu) * váha (50 %) vyjádřená desetinným číslem

Součet bodů za dílčí hodnotící kritérium a) a b):

Body za ohodnocená dílčí kritéria a) a b) se  sečtou (ke každé Dílčí části zakázky zvlášť). Nabídka, která získala nejvíce bodů v předmětné Dílčí části zakázky je nabídkou v této části vítěznou.

Zadavatel současně stanovuje pravidlo, že v případě shodných nabídkových cen v příslušné Dílčí části rozdělené zakázky, bude jako nejvýhodnější vyhodnocen ten účastník zadávacího řízení, který v rámci dané Dílčí části zakázky nabídne zadavateli realizaci otevřeného kurzu v místě bližším k adrese sídla zadavatele (počítáno v dojezdové vzdálenosti v celých km, zaokrouhleno směrem nahoru). Za situace, kdy bude počet km v případě některých nabídek shodný a rovněž v ostatních případech, kdy jsou na základě hodnocení identifikovány některé nabídky jako rovnocenné, využije zadavatel za účelem výběru jedné vítězné nabídky losování

Hodnocení nabídek pro Dílčí části zakázky 3 – 14

Nabídky pro Dílčí části zakázky 3 – 14 (účetní, ekonomické a právní kurzy a technické a jiné odborné vzdělávání) budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny (bez DPH).

Nabídková cena ke každé Dílčí části zakázky bude odpovídat nabídkové ceně uvedené v Krycím listu nabídky v Kč bez DPH pro příslušnou Dílčí část zakázky.

Nabídková cena vztahující se k dané Dílčí části zakázky bude určena následujícím způsobem:

Dodavatel v příloze č. 4 (rozpis kurzů) ocení každý kurz patřící pod danou Dílčí část zakázky jednotlivě, a to doplněním jednotkové ceny bez DPH do příslušné vyžlucené buňky určené v příslušném řádku k editaci; ve vztahu ke každému z kurzů spadajícímu do příslušné Dílčí části zakázky dle přílohy č. 4 bude dodavatelem vyplněna jen jedna hodnota – jednotková cena [buď jen jednotková cena za osobu (sloupec H) nebo jen jednotková cena za jednu skupinu (sloupec I), podle toho, která z uvedených buněk je v daném řádku u příslušného kurzu v rámci tabulky dle přílohy č. 4 zpřístupněná k editaci], zbylé buňky tabulky jsou uzamčeny před možností editací a úprav. Dodavatel, který má zájem o plnění příslušné Dílčí části zakázky musí vyplnit jednotkové ceny pro všechny kurzy spadající pod příslušnou Dílčí část Zakázky; v opačném případě (nevyplnění jednotkové ceny pod některý z kurzů spadajících pod příslušnou Dílčí část zakázky) bude na jeho nabídku nahlíženo jako na neúplnou a tato bude zadavatelem z výběrového řízení vyřazena. Jednotlivé jednotkové ceny budou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a musí být stanoveny tak, aby pokrývaly všechny související služby, smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí těchto služeb podle Smlouvy. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH

vyplněné Jednotkové ceny jednotlivých kurzů spadajících pod příslušnou Dílčí část zakázky budou následně v tabulce dle přílohy č. 4 přepočteny závazným předdefinovaným vzorcem, kterým bude stanovena výsledná nabídková cena (sloupec J, modrý řádek) za danou Dílčí část zakázky.

Nejvýhodnější nabídkou pak bude nabídka s celkovou nejnižší nabídkovou cenou za danou Dílčí část zakázky.

Zadavatel současně stanovuje pravidlo, že v případě shodných nabídkových cen v příslušné Dílčí části rozdělené zakázky, bude jako nejvýhodnější vyhodnocen ten účastník zadávacího řízení, který v rámci dané Dílčí části zakázky nabídne zadavateli realizaci otevřeného kurzu v místě bližším k adrese sídla zadavatele (počítáno v dojezdové vzdálenosti v celých km, zaokrouhleno směrem nahoru). Za situace, kdy bude počet km v případě některých nabídek shodný a rovněž v ostatních případech, kdy jsou na základě hodnocení identifikovány některé nabídky jako rovnocenné, využije zadavatel za účelem výběru jedné vítězné nabídky losování

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude Zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než Zadavatel požaduje.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikační požadavky jsou shodné pro všechny Dílčí části zakázky.

Zadavatel požaduje prokázání:

a) základní způsobilosti,

b) profesní způsobilosti,

c) technické kvalifikace.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií níže stanovují bližší rozsah prokázání kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:

Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin obchodování s lidmi, trestné činy proti majetku[1], trestné činy hospodářské, trestné činy obecně nebezpečné, trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1. písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1. písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, příp. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

Prokázání základní způsobilosti:

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené kritéria základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel použije vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této Výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti v prosté kopii:

ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění – ostatní vzdělávání,

předložením dokladu o odborné způsobilosti na zajištění povinných kvalifikací a zkoušek.

 

 

Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky  před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Účastník doloží kromě seznamu i min. 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek, kde bude uvedena doba realizace zakázky, hodnota zakázky, název, podpis a kontakt (tel., email) na objednatele. Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že poskytl v posledních 3 letech alespoň 3 služby obdobného charakteru, které svým zaměřením odpovídají zaměření předmětu plnění příslušné Dílčí části zakázky a jejichž finanční objem činil minimálně hodnotu:

Dílčí část zakázky 1 – Obecné IT

25.000,- Kč bez DPH

Dílčí část zakázky 2 – Měkké a manažerské dovednosti

180.000,- Kč bez DPH

U Dílčích částí zakázek 3 – 14 se dané kritérium technické kvalifikace neprokazuje.

Před uzavřením Smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Důsledek nesplnění kvalifikace:

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

 

[1] Například trestný čin podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti (byť z nedbalosti), atp.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel podá pouze jednu souhrnnou nabídku s identifikací jednotlivých Dílčích částí zakázky, kterých se hodlá účastnit. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto zadávacího řízení. Nedostatky v podání nabídek mohou mít v souladu s OPZ za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady v jiném cizím jazyce (certifikace, doklady o vzdělání v latinském jazyce, apod.) dodavatel předkládá s překladem do českého jazyka, přičemž není nutný ověřený překlad. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí obsahovat:

Identifikační údaje:

název účastníka,

právní forma,

sídlo,

IČO,

DIČ,

bankovní spojení,

jména členů statutárního orgánu společnosti,

pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování (kontaktní email, adresa).

 

Údaje pro hodnocení:

krycí list nabídky (příloha č. 1).; v případě podání společné nabídky více dodavatelů pak budou v krycím listu uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku; v rámci Krycího listu musí být dodavatelem identifikovány Dílčí části zakázky, pro které dodavatel podává svoji nabídku,

doklad prokazující společnou a nerozdílnou odpovědnost z plnění zakázky v případě podání společné nabídky více dodavateli,

doklady prokazující splnění kvalifikace dané Dílčí části zakázky požadované Zadavatelem; doklady k technické kvalifikaci postačí doložit případně pouze jednou pro všechny Dílčí části zakázky, pro které podává dodavatel svoji souhrnnou nabídku;

nabídková cena zpracovaná v souladu s touto Výzvou, včetně ocenění jednotlivých kurzů (příloha č. 4),

popis a specifikace nabízeného plnění, který bude tvořit přílohu č. 1 ke Smlouvě,

písemný návrh Smlouvy (příloha č. 3) podepsaný oprávněnou osobou (s případným současným doložením originálu či ověřené kopie plné moci); v případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku budou stranou Smlouvy se zadavatelem na straně dodavatele všichni dodavatelé podávající společnou nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel podá pouze jednu souhrnnou nabídku s identifikací jednotlivých Dílčích částí zakázky, kterých se hodlá účastnit. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto zadávacího řízení. Nedostatky v podání nabídek mohou mít v souladu s OPZ za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady v jiném cizím jazyce (certifikace, doklady o vzdělání v latinském jazyce, apod.) dodavatel předkládá s překladem do českého jazyka, přičemž není nutný ověřený překlad. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí obsahovat:

Identifikační údaje:

název účastníka,

právní forma,

sídlo,

IČO,

DIČ,

bankovní spojení,

jména členů statutárního orgánu společnosti,

pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování (kontaktní email, adresa).

 

Údaje pro hodnocení:

krycí list nabídky (příloha č. 1).; v případě podání společné nabídky více dodavatelů pak budou v krycím listu uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku; v rámci Krycího listu musí být dodavatelem identifikovány Dílčí části zakázky, pro které dodavatel podává svoji nabídku,

doklad prokazující společnou a nerozdílnou odpovědnost z plnění zakázky v případě podání společné nabídky více dodavateli,

doklady prokazující splnění kvalifikace dané Dílčí části zakázky požadované Zadavatelem; doklady k technické kvalifikaci postačí doložit případně pouze jednou pro všechny Dílčí části zakázky, pro které podává dodavatel svoji souhrnnou nabídku;

nabídková cena zpracovaná v souladu s touto Výzvou, včetně ocenění jednotlivých kurzů (příloha č. 4),

popis a specifikace nabízeného plnění, který bude tvořit přílohu č. 1 ke Smlouvě,

písemný návrh Smlouvy (příloha č. 3) podepsaný oprávněnou osobou (s případným současným doložením originálu či ověřené kopie plné moci); v případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku budou stranou Smlouvy se zadavatelem na straně dodavatele všichni dodavatelé podávající společnou nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena pro příslušnou Dílčí část zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

Nabídková cena (pro příslušnou Dílčí část zakázky) musí být zpracována po položkách (kurzích) dle předmětu plnění podle přílohy č. 4.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je povinen předložit v nabídce návrh Smlouvy, a to pro všechny Dílčí části zakázky, pro které podává svou nabídku. K tomuto účelu je povinen využít závazný vzor Smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 k Výzvě a který obsahuje závazné platební podmínky. Účastník jej musí přijmout bez výhrady. Účastníci jsou oprávněni doplnit pouze jasně označené údaje pro doplnění.

Dodavatel je dále povinen vytvořit v souladu se Specifickými pravidly (příloha č. 6) popis a specifikaci nabízeného plnění, tj. náplně jednotlivých kurzů v rámci Dílčích částí zakázky, a to pro každý kurz samostatně. Všechny kurzy musí být koncipovány za účelem dosažení cílů vytyčených v rámci Specifických pravidel. Tento dokument obsahující popis a specifikaci plnění, který bude tvořit přílohu č. 1 ke Smlouvě, lze v rámci jednání před uzavřením Smlouvy měnit.

Jednotlivé Dílčí části zakázky a jejich ocenění dle přílohy č. 4 k Výzvě pak budou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy.

Návrh Smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou v souladu se způsobem zastupování dodavatele. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu Smlouvy účastníka.

Identifikace Dílčích částí zakázky, pro které dodavatel podal nabídku, bude tedy tvořena přílohou č. 4 k Výzvě, vyplněným Krycím listem nabídky (příloha č. 1) a obsahem návrhu Smlouvy (příloha č. 3). Pro vyloučení pochybností zadavatel zdůrazňuje, že v případě, že účastník neuvede v některé buňce přílohy č. 4 k Výzvě nabídkovou cenu pro danou Dílčí část rozdělené zakázky, znamená to, že nemá zájem v této části podat nabídku. Dodavatel není povinen činit změny či doplnění Smlouvy.

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn měnit či doplnit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. Obdobně to platí v případě, že je dodavatel fyzickou osobou, kdy tuto skutečnost zohlední v relevantních částech návrhu Smlouvy.

Zadavatel doporučuje podat každou nabídku v jednom originále a v jedné kopii v listinné podobě v českém jazyce a v jedné kopii na datovém nosiči CD ve formátu PDF nebo DOC. Jednotlivé listy nabídky budou sešity dohromady, a to takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě nebo k manipulaci listů. Jednotlivé listy budou očíslovány vzestupnou řadou, počínaje číslem 1.

Nabídku může podat více dodavatelů společně. V nabídce bude uvedena osoba, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyřadí zadavatel tyto nabídky a vyloučí všechny účastníky.

Poddodavatelský systém:

Zadavatel neomezuje použití poddodavatelů.

V souladu s čl. 20.6 OPZ zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů, v němž uvede, kterou část Dílčí části zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Seznam poddodavatelů bude obsahovat identifikační údaje poddodavatelů s uvedením obchodní firmy nebo názvu, sídla, právní formy, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firmy nebo jména nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu a jejich kontaktní údaje. V případě, kdy nebude seznam poddodavatelů v nabídce uveden, má zadavatel za to, že se na plnění žádné z částí zakázky nebude poddodavatel účastnit.

V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatele, je dodavatel povinen zadavateli již v nabídce předložit doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost jeho poddodavatelů v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), a to zejména zásadami zadávání zakázek v OPZ (čl. 20.2 OPZ). Zadavatel dále postupuje také dle čl. 20.2.4 OPZ tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Zadavatel vyloučí kdykoli během zadávacího řízení dodavatele, o jehož nabídce zjistil nebo mu bude známo, že je podána v rozporu s požadavky podle čl. 20.2.4 OPZ – střet zájmů, tzn. za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které a) se podílejí na průběhu výběrového řízení, nebo b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením. Ve střetu zájmů se ocitají zejména (i) zaměstnanci zadavatele či členové statutárního orgánu zadavatele (resp. statutární orgán zadavatele), (ii) prokuristé zastupující zadavatele, nebo (iii) členové realizačního týmu projektu a dále také (IV) osoby, které se ve prospěch zadavatele podílely na přípravě nebo zadávání předmětné zakázky, nebo (v) osoby, které se podílely na zpracování žádosti o podporu na projekt, v němž je realizována předmětná zakázka. Zájmem daných osob se pro tyto účely rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. Dotčené osoby zejména nesmí: (i) se podílet na zpracování nabídky, (ii) nesmí podat nabídku a být dodavatelem plnění zakázky či dodavatelem ve sdružení ani působit jako poddodavatel, (iii) být statutárním orgánem dodavatele, resp. jeho členem či prokuristou zastupujícím dodavatele, (iv) být manželem/manželkou statutárního orgánu dodavatele, resp. jeho člena či prokuristy zastupujícího dodavatele. Zadavatel jednotlivým dodavatelům, kteří podali nabídku do příslušné Dílčí části zakázky, sdělí výsledek výběrového řízení o příslušnou Dílčí část zakázky do 30ti dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení ve vztahu k té které Dílčí části zakázky a o příp. vyloučení, a to zasláním příslušné informace e-mailem nebo poštou pod výše uvedeným číslem a názvem veřejné zakázky na kontaktní adresu dodavatele. Zrušení výběrového řízení Zadavatel je povinen, resp. oprávněn zrušit výběrové řízení za podmínek dále uvedených, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy na plnění příslušné Dílčí části zakázky. Za tímto účelem vydá zadavatel písemné rozhodnutí o zrušení s uvedením důvodu pro zrušení. Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky; b) byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavky podle výzvy k podání nabídek;c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek;d) smlouvu se zadavatelem odmítli uzavřít všichni dodavatelé, s nimiž bylo možné Smlouvu uzavřít, příp. neposkytli potřebnou součinnost k uzavření Smlouvy; e) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné. Možnost zrušení řízení: Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: a) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval; b) dodavatel vyzvaný k uzavření smlouvy odmítl uzavřít Smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost; c) zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 10. 2020
 
Aktualizováno: 1. 10. 2020