Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Poradenské činnosti pro Pardubický kraj 2016 - 2019

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10673

Název zakázky: Poradenské činnosti pro Pardubický kraj 2016 - 2019

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 10. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Klimpl, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích +420 950 144 301 petr.klimpl@pa.mpsv.cz

IČ zadavatele: 72496991

DIČ zadavatele: 00000000

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lenka Šafránková
  • Telefon: +420 950 144 712
  • E-mail: lenka.safrankova@pa.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 12. 2015 09:00

Místo pro podání nabídek:
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace v letech 2016 – 2019. Poradenské činnosti budou realizovány na základě rámcových smluv uzavřených pouze s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 31008263,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Pardubický kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel je povinen prokázat základní kvalifikační předpoklady v souladu s podmínkami pro nadlimitní veřejnou zakázku. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který 1)splní základní kvalifikační předpoklady (podle § 53 zákona), 2)splní profesní kvalifikační předpoklady (podle § 54 zákona), 3)předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, 4)splní technické kvalifikační předpoklady (podle § 56 zákona).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ D9 ve verzi 2.0.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Viz písemná zpráva zadavatele ke stažení.

Datum ukončení: 24. 11. 2016

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 10. 2015
 
Aktualizováno: 25. 11. 2016