Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Poradenské služby pro společnost BAROQUE při realizaci projektu.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12730

Název zakázky: Poradenské služby pro společnost BAROQUE při realizaci projektu.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Baroque - place with taste s.r.o.

Sídlo zadavatele: 160 00 Praha 6, Bubeneč, Terronská 871/74

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Lukáš Schůrek, Bc.
 • Telefon: +420733165301
 • E-mail: projekty.baroque@gmail.com

IČ zadavatele: 03691152

DIČ zadavatele: CZ03691152

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lukáš Schůrek, Bc.
 • Telefon: +420733165301
 • E-mail: projekty.baroque@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 3. 5. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Baroque - place with taste s.r.o., Kuks 57, Kuks, PSČ: 544 43

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět plnění zakázky vychází z popisu schválených aktivit výše uvedeného projektu a podmínky splnění účelu poskytnutí dotace stanovené Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.3/079/0009548, tj. zavádění opatření souvisejících s age managementem do řízení organizace.

V rámci schválených aktivit se jedná o nákup služeb, rozdělených do tří oblastí činnosti. Na každou část zakázky je možné podat samostatnou nabídku.

Po ukončení výběrového řízení bude podepsána rámcová smlouva s vybraným dodavatelem (nebo také účastníkem) na tu část zakázky, která byla vyhodnocena jako vítězná. Jednotlivé aktivity budou realizovány v průběhu projektu na základě dílčích objednávek podle následně sjednaného harmonogramu a podle potřeb zadavatele na základě vzájemné dohody s vybraným dodavatelem. Závazný návrh rámcové smlouvy je přílohou č. 7 této výzvy.
Smlouva v návrhu obsahuje popis plnění všech částí zakázky. V konečné verzi smlouvy s vítězným dodavatelem bude smlouva upravena jen na předmět plnění, který se vztahuje na části nabídky, na níž bude smlouva uzavírána.

Jedná se o tyto části předmětu plnění zakázky blíže specifikované v příloze č. 1 této výzvy:

část č. 1.Výcvik a vzdělávání (dále také jako Výcvik), spočívá v provedení výcvikových a vzdělávacích programů zaměřených na implementaci age managementu.

část č. 2.Odborné poradenství při implementaci age managementu (dále také jen Poradenství), spočívá v provádění odborné poradenské činnosti pro Zadavatele zaměřené na problematiku age managementu a zavádění této strategie ve firmě Zadavatele v souladu s příklady dobré praxe, zásadami, strategiemi, postupy a procesy dle mezinárodně uznávaných praktik popsaných v odborné literatuře, zejména v zemích EU.

část č. 3.Měření indexu pracovní schopnosti (dále také jen Měření) zaměstnanců firmy Zadavatele na základě mezinárodně uznávaných a validovaných metodik používaných v zemích EU.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je připojena v přílohách této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 704000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy do 20. 4. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Baroque - place with taste s.r.o., Kuks 57, Kuks, PSČ: 544 43

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Pro hodnocení nabídky je jediným kritériem celková cena bez DPH za plnění předmětu zakázky v té části, na níž účastník podává nabídku. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka a nejnižší nabídkovou cenou, za podmínky, že nabídka současně splní kritéria a podmínky stanovené zadávacími podmínkami uvedenými v této výzvě a jejich přílohách č. 1 až 10.
 • Dodavatel je povinen podat nabídky na všechny položky v té části plnění zakázky, na níž podává nabídku. To znamená, že musí být schopen zajistit plnění všech dílčích plnění v části zakázky, na níž podává nabídku v rozsahu a za podmínek stanovených v této výzvě a jejich přílohách.
 • Plnění musí být v souladu s podmínkami a specifikací pro jednotlivé části zakázky tak, jak jsou uvedené v Příloze č. 1.
 • Nabídka bude hodnocena jen za předpokladu, že uchazeč doloží řádně veškerou požadovanou dokumentaci k prokázání kvalifikace.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je připojena v přílohách této výzv

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje:

 • prokázání základní způsobilosti;
 • prokázání profesní způsobilosti;
 • prokázání technické kvalifikace.

Podrobně jsou požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele specifikované v Příloze č. 5 - Požadavky na splnění kvalifikaci.

Seznam kvalifikovaných osob pro plnění zakázky uvede dodavatel do Přílohy č. 4 - Seznam lektorů a odborných garantů.

Seznam lektorů a odborných garantů vyplněný dodavatelem v rámci jeho nabídky bude použit pro vítěznou nabídku, jako příloha Rámcové smlouvy - příloha č. 2 Seznam lektorů a čestné prohlášení k odborným garantům.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u třetích osob a tento účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti je důvodem k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je připojena v přílohách této výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel musí být schopen zajistit realizaci všech dílčích plnění uvedených v každé jednotlivé části zakázky na níž podává nabídku a to v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě a Příloze č. 1.  Dodavatel je povinen vyplnit vždy všechny položky nabídky v části, na kterou podává nabídku. Pokud nebudou vyplněny všechny položky nabídky v části, na kterou dodavatel podává nabídku, bude tato část nabídky vyhodnocena jako neúplná a bude vyřazena z dalšího hodnocení.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je připojena v přílohách této výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být doplněna u všech položek v každé části zakázky. Tuto položkovou nabídku vyplní dodavatel do všech části nabídky v Příloze č. 1 této výzvy následujícím způsobem:

 • cena za jednotku (MJ) bez DPH,
 • cena celkem za položku bez DPH (cena za MJ x počet MJ)
 • cena celkem za položku s DPH.

Takto vyplněná Příloha č. 1, doplněná o podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele je nezbytnou součástí nabídky. Příloha č. 1, doplněná o cenovou nabídku dodavatele, bude následně použita pro vybraného dodavatele, jako příloha č. 1 Rámcové smlouvy s názvem „Kalkulace ceny poradenské činnosti a specifikace předmětu zakázky“.
Cenová nabídka musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele s plněním zakázky. Další navyšování ceny bez DPH je nepřípustné.

Celková (souhrnná) cena za každou část zakázky bude doplněna do krycího listu nabídky, který je Přílohou č. 3 této výzvy.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je připojena v přílohách této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je připojena v přílohách této výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V krycím listu nabídky musí být uvedena kontaktní osoba dodavatele pro každou část plnění, na kterou dodavatel podává nabídku a to včetně uvedení kontaktních údajů, její číslo telefonu (nejlépe mobilního) a e-mailová adresa.Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je připojena v přílohách této výzvy.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat jen jednu nabídku, variantní nabídky se nepřipouští.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek elektronickou formou na adresu: projekty.baroque@gmail.com . Zadavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na dotazy po této lhůtě. Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na www.esfcr.cz . Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Současně dotaz a vysvětlení uveřejní na portálu www.esfcz.czPodrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je připojena v přílohách této výzvy.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Další podmínky pro zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je připojena v přílohách této výzvy.

Údej v tomto formuláři jsou jen orientační - stručné. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách této výzvy který mi jsou

 • Výzva k podání nabídky,
 • Přílohy vývzvy č. 1 až 10

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 693740.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DONASY s.r.o. - Část zakázky č. 1787 01 Šumperk, Nezvalova 20IČ: 25929496

  Datum podpisu smlouvy: 15. 10. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DONASY s.r.o. - Část zakázky č. 2787 01 Šumperk, Nezvalova 20IČ: 25929496

  Datum podpisu smlouvy: 15. 10. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Age Management z.s. - Část zakázky č. 3Orlí 542/27, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 013 18 063.

  Datum podpisu smlouvy: 16. 10. 2019

Datum ukončení: 16. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 4. 2019
 
Aktualizováno: 21. 10. 2019