Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení SW pro řízení kvality - MMR

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13609

Název zakázky: Pořízení SW pro řízení kvality - MMR

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Sídlo zadavatele: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA, ředitelka Odboru projektového řízení
  • Telefon: +420224861819
  • E-mail: Radmila.Outla@mmr.cz

IČ zadavatele: 66002222

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lucie Zimmermannová, MPA
  • Telefon: +420224861857
  • E-mail: lucie.zimmermannova@mmr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 9. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je pořízení systému pro řízení kvality, včetně licencí a implementace SW pro řízení systému kvality a jeho podpora na dobu neurčitou, vč. dalšího rozvoje. Účelem této veřejné zakázky je zajištění systému řízení kvality a strategického řízení na MMR také v digitální podobě a provázání se stávajícími IT systémy

Podrobný technický popis parametrů poptávaného plnění v podobě vzorových konfigurací (determinovaných již používanými produkty a produkty, s nimiž musí být poptávané plnění plně kompatibilní) je uveden v příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění.

Veškeré poptávané plnění musí být implementovatelné do stávající  IS Zadavatele. Dodavatelé tak musí při přípravě svých nabídek tuto skutečnost respektovat. Implementace zahrnuje zaškolení 3 administrátorů a cca 45 uživatelů (zejména náměstci, ředitelé odborů a vedoucí přímo řízených oddělení; číslo bude upřesněno na základě aktuálních počtů příslušných představených; přibližně 2 hodiny prezenčního školení ve školících prostorách zadavatele ve skupinkách o cca 15 osobách) zadavatele a zpracování administrativní příručky a uživatelské příručky. Dále v rámci implementace proběhne synchronizace s personálním sw OK Base – automatizovaný přenos údajů o zaměstnancích (jméno, příjmení, os. číslo, pracovní místo, organizační útvar) a synchronizace s Active Directory.

Dále má zadavatel možnost objednat si další rozvoj sw, a to až do výše 500 člověko-hodin.

Podrobněji viz příloha.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 995000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Podrobněji viz příloha.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Podrobněji viz příloha.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobněji viz příloha.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobněji viz příloha.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Podrobněji viz příloha.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Podrobněji viz příloha.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Podrobněji viz příloha.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.Podrobněji viz příloha.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 9. 2020
 
Aktualizováno: 7. 9. 2020