Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Poskytnutí odborných poradenských služeb a školení pro projekt MěÚ Blansko v rámci projektu výzvy 033

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12219

Název zakázky: Poskytnutí odborných poradenských služeb a školení pro projekt MěÚ Blansko v rámci projektu výzvy 033

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: město Blansko

Sídlo zadavatele: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Ivo Polák, starosta
  • Telefon: +420516775181
  • E-mail: sekr@blansko.cz

IČ zadavatele: 00279943

DIČ zadavatele: CZ00279943

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Jiří Kučera
  • Telefon: +420725112483
  • E-mail: kucera@blansko.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 4. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je:

1. Poskytnout zaměstnancům žadatele dále uvedené vzdělávací aktivity

2. Ověřit získané znalosti zúčastněných zaměstnanců zadavatele

Podrobná specifikace předmětu zakázky -  Popis vzdělávacích aktivit, vč. počtu hodin jednotlivých vzdělávacích aktivit, a předpokládaného počtu skupin je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 619210,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2018 – listopad 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

  • Hodnotí se celková cena v Kč bez DPH. Hodnocení bude provedeno pouze na základě ekonomické výhodnosti, tj. nejnižší nabídkové ceny za celý předmět plnění. Nabídky budou seřazeny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou a to vzestupně, přičemž nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní zapsán.

2. Prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu předmětu veřejné zakázky

(např. výpis ze živnostenského rejstříku).

3. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném

či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku

na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Uchazeč může podat nabídku jen v plném rozsahu poptávaných vzdělávacích aktivit.
Nabídka musí být v listinné podobě, elektronické podání nabídky se nepřipouští.
Nabídka uchazeče musí obsahovat požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek.
Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů, podepsaná statutárním orgánem uchazeče, nebo oprávněnou osobou (v tomto případě bude přiložena také příslušná plná moc nebo jiný dokument, dokládající oprávněnost).
Strany nabídky a příloh musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka musí být zajištěna proti možnosti neoprávněné manipulace s jednotlivými listy.
Součástí nabídky musí být doplněný a podepsaný vzor smlouvy.
Nabídka musí být zadavateli doručena ve stanovené lhůtě, v řádně uzavřené obálce, která bude výrazně označena „NABÍDKA ŠKOLENÍ – Město Blansko připravuje svoji buducnost - NEOTEVÍRAT“
Uchazeč uvede na obálce své identifikační údaje obsahující název, sídlo, identifikační číslo, a kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy sídla.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

Dokumenty prokazující splnění kvalifikace dodavatele.
Prohlášení o vázanosti uchazeče touto výzvou k předložení nabídek.
Popis předmětu plnění v rozsahu umožňujícím vyhodnocení nabídek dle kritérií.
Cena předmětu plnění ve struktuře dle této výzvy k předložení nabídek.
Ostatní údaje a dokumenty dle uvážení uchazeče.
Návrh smlouvy (příloha č.2) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zastupování uchazeč přiloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenová nabídka musí obsahovat cenu za 1 den výuky pro 1 skupinu pro každou dílčí vzdělávací aktivitu (může být i stejná pro všechny aktivity) a také celkovou cenu, za kterou je nabídka podávána.

Cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
Ceny budou zpracovány jako smluvní, pevné a nejvýše přípustné.
Nabídková cena bude uvedena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Všechny ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.
Uchazeč je povinen zapracovat nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené NABÍDKA ŠKOLENÍ – Město Blansko připravuje svoji buducnost - NEOTEVÍRAT“., na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
• Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. • Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty do 2 pracovních dní po doručení žádosti dle předchozího odstavce• Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (včetně e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky
Žadatel v nabídce specifikuje případné poddodavatele (identifikační údaje poddodavatele či poddodavatelů a vymezení jejich podílu na plnění veřejné zakázky)
Uchazeč je vázán svoji nabídkou po celou dobu plnění předmětu nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízení (v Kč bez DPH).
Platba za dodané služby bude prováděna na měsíčním základě fakturou za výuku, realizovanou v předchozím měsíci, při splnění podmínek stanovených ve smlouvě (doložení a akceptace objednatelem úplné dokumentace o plnění fakturované části zakázky - evidence, dokumentace a vyhodnocení realizované aktivity).
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 465500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO 27244784, Ing. Radovan Hauk

    Datum podpisu smlouvy: 27. 4. 2018

Datum ukončení: 27. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 3. 2018
 
Aktualizováno: 30. 4. 2018