Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

POVEZ II – PRINCE2® Foundation + Practitioner + certifikační zkouška – ŠKODA ICT s.r.o. PM

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11309

Název zakázky: POVEZ II – PRINCE2® Foundation + Practitioner + certifikační zkouška – ŠKODA ICT s.r.o. PM

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ŠKODA ICT s.r.o.

Sídlo zadavatele: Tylova 1/57, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Iveta Réblová, DiS.
 • Telefon: +420739609769
 • E-mail: iveta.reblova@skoda.cz

IČ zadavatele: 27994902

DIČ zadavatele: CZ27994902

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Iveta Réblová, DiS.
 • Telefon: +420739609769
 • E-mail: iveta.reblova@skoda.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2017 23:30

Místo pro podání nabídek:
ŠKODA ICT s.r.o., Tylova 1/57, 301 00 Plzeň

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti ŠKODA ICT s.r.o. v oblasti obecného IT.

Název vzdělávací aktivity: PRINCE2® Foundation + Practitioner + certifikační zkouška

Celkový rozsah: 44 hodin (1 hodina á 60 min.), z toho

                          Výuka: 40 hodin

                          Ověření znalostí: 4 hodiny

Počet účastníků: 4

Cíl: Cílem kurzu je seznámení se s metodikou projektového řízení PRINCE2® a získání certifikací PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitoner.

Náplň kurzu:

Osvojení si znalostí:

 • Identifikace faktorů podmiňujících úspěšnou realizaci projektu.
 • Aplikace hlavních zásad, témat, procesů a technik metodiky PRINCE2®.
 • Využívání klíčových manažerských nástrojů metodiky PRINCE2®.

Získání certifikací PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitoner.

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami.

Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na dílčí profesní vzdělávání: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 137228,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Září 2017 – březen 2018. Vzdělávací aktivita musí být zahájena nejpozději do 15.11.2017.

Místo dodání / převzetí plnění:
Dle možností dodavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky úplné dle zadávací dokumentace a přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií:

 • Nabídková cena bez DPH s váhou 100%

       Jako vítězná bude vybrána úplná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Způsobilým, dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením (dokumenty nesmí být starší než 3 měsíce):

 • Výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona.
 • Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b zákona.
 • Písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b zákona.
 • Písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona.
 • Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona.
 • Výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením (dokumenty nesmí být starší než 3 měsíce):

 • Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
 • Dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel se v nabídce zaváže:

 • Nabídnout minimálně tři garantované termíny školení v období od září 2017 do března 2018 (zastupitelnost zaměstnanců zadavatele), z toho musí být minimálně jeden termín, kdy bude školení zahájeno nejpozději do 15.11.2017.
 • Poskytnout zadavateli doklad o nejvyšším ukončeném odborném vzdělání školitele/školitelů relevantním k nabízené vzdělávací aktivitě (např. osvědčení o certifikaci školitele).
 • Doložit seznam referenčních zakázek za poslední 2 roky v minimální výši 1.000.000 Kč.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Dodavatel navrhne nabídkovou jednotkovou cenu pro jednoho účastníka a dále pak cenu celkem pro stanovený maximální počet účastníků.
 • Nabídková cena bude uvedena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Všechny ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých, pevné a nepřekročitelné.
 • Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.
 • Dodavatel je povinen zapracovat nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené: „NABÍDKA POVEZ II – PRINCE2® Foundation + Practitioner + certifikační zkouška – ŠKODA ICT s.r.o. PM – NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Strany nabídky a příloh budou očíslovány. Součástí nabídky bude doplněný a oprávněnou osobou dodavatele podepsaný návrh smlouvy. Elektronické podání nabídky se nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Dodavatel předloží zadavateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě a čestné prohlášení, ve kterém se zaváže, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy.
 • Zadavatel stanoví počet účastníků vzdělávacích aktivit jako maximální.
 • Platba bude provedena na základě předložené faktury vystavené po skončení jednotlivých kurzů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem.

Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla předložena v následující struktuře:

 • Dokumenty prokazující splnění kvalifikace dodavatele.
 • Prohlášení o vázanosti dodavatele touto výzvou k předložení nabídek.
 • Popis předmětu plnění a postupu plnění zakázky.
 • Cena předmětu plnění ve struktuře dle této výzvy k předložení nabídek.
 • Ostatní údaje a dokumenty dle uvážení dodavatele.
 • Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 119600.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PM CONSULTING s.r.o., Husova 86, 565 01 Choceň, IČ: 25117491

  Datum podpisu smlouvy: 29. 8. 2017

Datum ukončení: 29. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 7. 2017
 
Aktualizováno: 1. 9. 2017