Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec - jablonec nad Nisou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13480

Název zakázky: Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec - jablonec nad Nisou

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 7. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Liberec

Sídlo zadavatele: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radka Loučková Kotasová
 • Telefon: +420485243167
 • E-mail: louckova.radka@magistrat.liberec.cz

IČ zadavatele: 00262978

DIČ zadavatele: CZ00262978

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Kolomazníková
 • Telefon: +420485243497
 • E-mail: kolomaznikova.jana@magistrat.liberec.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 7. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese https://zakazky.liberec.cz/

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zadavatel požaduje zpracování přípravy integrované strategie ITI Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+. Předmětem je zpracování vybraných dílčích částí koncepčního dokumentu, nikoliv kompletní integrované strategie ITI.

Integrovaná strategie bude následně sloužit jako podklad pro tvorbu Programového rámce (neboli Akčního plánu dle vymezení Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020).

Předmětem činností dodavatele bude zpracování:

Popis území

Bude vymezena základní charakteristika území a jeho popis.

Analytická část

Pro jednotlivé problémové oblasti bude zpracována situační analýza, SWOT analýza a Odhad budoucích trendů a předpokladů do roku 2030. Dále bude vypracována analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu a analýza stakeholderů.

Strategická část

Bude provedena rešerše existujících strategických dokumentů ve vymezeném území ITI a jejich vazba a využitelnost pro ITI. Dále budou zpracovány doporučení pro nastavení opatření ITI.

Statistická data budou zajištěna objednatelem. Jejich získávání není tedy součástí kalkulované ceny ze strany zpracovatele.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v příloze č. 7 Zadávací dokumentace.

Účelem zpracování přípravy integrované strategie je získat stěžejní podklady pro vypracování a dokončení kompletní integrované strategie aglomerace. Integrovaná strategie vymezí problémy a potřeby vymezeného území, navrhne cílové stavy a nastaví řešení problémů a příležitostí prostřednictvím konkrétních opatření a aktivit v souladu s cíli a investičními prioritami EU.

Rozsah území pro zpracování všech částí předmětu plnění jsou obce aglomerace ITI Liberec – Jablonec nad Nisou: Liberec, Jablonec nad Nisou, Bílá, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Proseč pod Ještědem, Nová Ves, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pěnčín, Skuhrov, Český Dub, Křížany, Oldřichov v Hájích, Osečná, Rynoltice, Světlá pod Ještědem, Janov nad Nisou, Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Maršovice, Bílý Kostel nad Nisou, Mníšek, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Šimonovice, Bedřichov, Dalešice, Hamr na Jezeře, Heřmanice, Černousy, Jiřetín pod Bukovou, Dětřichov, Janův Důl, Janovice v Podještědí, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl, Smržovka, Tanvald, Frýdlant, Chotyně, Kryštofovo Údolí, Višňová, Zdislava.

Realizace akce bude financována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu v rámci projektu „ Strategické dokumenty města Liberec“, evidovaným pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0./0.0./17_080/0010106.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 700000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31. 12. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost nabídky.

Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle kritérií uvedených níže, stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření:

Číslo kritériaVáha kritériaPopis kritéria
1.50 %Celková nabídková cena v Kč bez DPH
2.30 %Metodika provádění díla
3.20 %Zkušenosti dodavatele

 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých dílčích kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování.

Údaje, které účastník nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro účastníka závazné.

V případě rovného počtu bodů rozhodne výše celkové nabídkové ceny, a to ve prospěch nižší celkové nabídkové ceny.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH, viz kapitola VII. Způsob zpracování nabídkové ceny.

Za nejvhodnější nabídku v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, které bude přiřazeno 100 bodů.

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude vypočítána dle následujícího vzorce:

Metodika provádění díla

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen účastníkem zpracovaný a v nabídce předložený dokument „Metodika provádění díla“, který musí být zpracován v souladu s požadavky zadavatele obsaženými v příloze č. 7 zadávací dokumentace Podrobný popis plnění.

Za nejvhodnější nabídku v rámci tohoto dílčího kritéria bude považována nabídka, ve které bude návrh Metodiky provádění díla nejlépe popisovat metodiku řešení jednotlivých etap díla stanovených v předmětu plnění veřejné zakázky.

Hodnocena bude komplexnost předloženého řešení zakázky, logická provázanost jednotlivých částí řešení a exaktnost celkového zpracování, stejně tak jako míra součinnosti se zadavatelem a technicko-odborná úroveň navrhované metody dokumentující schopnost účastníka řešit jednotlivé odborné oblasti. Z popisu zakázky musí vyplynout, že účastník má jasnou představu o řešení jednotlivých aktivit a úkolů i dostatečné zkušenosti pro řešení zakázky. Zadavatel doporučuje předložit metodiku v rozsahu cca 10 normostran.

Metodika předložená účastníkem bude obsahovat následující části:

 • harmonogram provádění díla;
 • metodika provádění analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu;
 • metodika zpracování doporučení pro nastavení opatření ITI;
 • metodika uplatňování integrovaného územního přístupu.

Hodnocení nabídek v tomto dílčím hodnotícím kritériu bude provedeno dle bodovací stupnice:

100 bodů:

Z navrženého pracovního postupu vyplývá velmi zřetelně vysoká odborná znalost účastníka řešit dané odborné téma. Navržený postup dokládá vynikající schopnosti řešitelského týmu účastníka vyřešit veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. Lze konstatovat, že pracovní postupy navrhnul účastník velmi dobře a s cílem dosáhnout optimálního výsledku řešení, technicko-odborná úroveň navrhované metody dokumentuje vynikající schopnosti účastníka řešit jednotlivé odborné oblasti. Úroveň shody předloženého řešení zakázky s požadovanými okruhy problémů je zcela a v plném rozsahu stanoveném v zadání.

90 bodů:

Z navrženého pracovního postupu lze předpokládat odborné znalosti účastníka řešit dané odborné téma. Navržený postup nedokládá ve všech ohledech schopnosti řešitelského týmu účastníka vyřešit veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. Lze konstatovat, že pracovní postupy navrhnul účastník dobře a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku řešení, Technicko-odborná úroveň navrhované metody dokumentuje velmi dobře schopnosti účastníka řešit jednotlivé odborné oblasti. Úroveň shody předloženého řešení zakázky s požadovanými okruhy problémů se mírně odchyluje od rozsahu stanoveného v zadání.

75 bodů:

Z navrženého pracovního postupu nelze předpokládat odborné znalosti účastníka řešit všechna odborná témata. Navržený postup nedokládá ve všech ohledech schopnost řešitelského týmu účastníka vypracovat veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. Celkově lze konstatovat, že pracovní postupy nenavrhnul účastník zcela správně a díky tomu nebude dosaženo optimálního výsledku řešení. Technicko-odborná úroveň navrhované metody dokumentuje schopnosti účastníka řešit převážnou většinu odborných oblastí. Úroveň shody předloženého řešení zakázky s požadovanými okruhy problémů není v rozsahu stanoveném v zadání, vykazuje zjevné odchylky a drobné chyby.

50 bodů:

Z navrženého pracovního postupu nelze odvodit odborné znalosti a schopnosti účastníka řešit všechna odborná témata. Navržený postup nedokládá ve všech ohledech schopnost řešitelského týmu účastníka vypracovat veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. Celkově lze konstatovat, že pracovní postupy navrhnul účastník větší měrou nesprávně a díky tomu bude dosaženo jen částečných výsledků řešení. Technicko-odborná úroveň navrhované metody dokumentuje schopnosti účastníka řešit pouze některé odborné oblasti typologie. Úroveň shody předloženého řešení zakázky s požadovanými okruhy problémů zejména pak splnění požadavku komplexnosti je nízká a vykazuje u převážné většiny navrhovaných odborných oblastí zjevné odchylky od stanoveného zadání.

25 bodů:

Z navrženého pracovního postupu lze odvodit, že účastník nemá požadované odborné znalosti a schopnosti řešit všechna odborná témata. Navržený postup tedy nedokládá schopnost řešitelského týmu účastníka vypracovat veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. Celkově lze konstatovat, že pracovní postupy navrhnul účastník nesprávně a díky tomu bude dosaženo nekvalitních výsledků řešení. Technicko-odborná úroveň navrhovaného řešení nedokumentuje schopnosti účastníka řešit zakázku. Úroveň shody předloženého řešení zakázky s požadovanými okruhy problémů je nízká, u některých odborných oblastí neplní zcela jednoznačně zadání stanovené zadavatelem.

O bodovém hodnocení bude rozhodnuto, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů hodnotící komise.

Zkušenosti dodavatele

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit počet referenčních zakázek dodavatele předložených nad rámec povinných zakázek nutných pro splnění technické kvalifikace (viz kapitola V.3. Technická kvalifikace). Tedy za 2 požadované referenční zakázky prokazující splnění technické kvalifikace účastník neobdrží žádný bod, za každou další referenční zakázku obdrží body dle níže uvedené tabulky. Referenční zakázkou pro účely hodnocení se považuje zakázka spočívající ve zpracování a dokončení komplexního strategického dokumentu (na úrovni obce/města/aglomerace/kraje/regionu/státu, strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD, integrované strategie pro nástroj IPRÚ nebo ITI) sestávající z analytické a návrhové (strategické) části pro území s min. 40 tis. obyvateli. Oproti technické kvalifikaci, zadavatel uzná pro účely hodnocení i takové referenční zakázky, které byly realizovány za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení (tedy v době podání nabídky byly ukončeny).

Hodnocená nabídka získá bodové ohodnocení dle následujících pravidel:

3 referenční zakázky – 20 bodů

4 referenční zakázky – 40 bodů

5 referenčních zakázek – 60 bodů

6 referenčních zakázek – 80 bodů

7 a více referenčních zakázek – 100 bodů

K předložení referenčních zakázek pro účely hodnocení účastník použije přílohu č. 5 ZD Seznam referenčních zakázek pro účely hodnocení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení splňovali základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona. Splnění základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení.

Způsobilým není dodavatel, který:

 • byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
 • penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
 • penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
 • nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

I. 1.Profesní způsobilost

Účastník prokáže profesní způsobilost analogicky dle § 77 zákona v následujícím rozsahu:

Účastník předloží ve smyslu § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

I. 2.Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu:

Účastník předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých 3 roky před zahájením výběrového řízení. V seznamu  budou uvedeny alespoň následující údaje:

 • název a předmět obdobné zakázky
 • finanční objem zakázky
 • doba plnění významné zakázky
 • název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit

Tento kvalifikační předpoklad splní účastník, který doloží výše uvedeným způsobem:

 • 1 dokončenou obdobnou zakázku spočívající ve zpracování a dokončení komplexního strategického dokumentu (na úrovni obce/města/aglomerace/kraje/ regionu/státu, strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD, integrované strategie pro nástroj IPRÚ nebo ITI) sestávající z analytické a návrhové (strategické) části pro území s minimálně 80 tisíci obyvatel, a
 • 1 dokončenou obdobnou zakázku spočívající ve zpracování a dokončení komplexního strategického dokumentu (na úrovni obce/města/aglomerace/kraje/ regionu, státu, strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD, integrované strategie pro nástroj IPRÚ nebo ITI) sestávající z analytické a návrhové (strategické) části pro území s minimálně 40 tisíci obyvatel.

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým skládající se z minimálně 3 osob splňujících následující požadavky zadavatele:

 • ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně.
 • zkušenost se strategickým plánováním a řízením, s komunitním plánováním, udržitelným rozvojem, regionálním rozvojem a investicemi kohezní politiky v délce min. 3 roky.

Jedna osoba z realizačního týmu představuje vedoucího týmu, tato osoba bude odpovědná za plnění předmětu veřejné zakázky a musí splňovat:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně;
 • praxe min. 8 let v regionálním rozvoji;
 • zkušenost na min. dvou zakázkách

Účastník doloží, kromě jmenovitého přehledu osob realizačního týmu, rovněž soubor strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů týmu, včetně jejich čestného prohlášení o pravdivosti údajů v životopise obsažených, podepsaných těmito členy týmu.

V životopisu všech osob v týmu budou uvedeny minimálně následující údaje:

 • jméno a příjmení člena týmu,
 • funkce při plnění veřejné zakázky s uvedením právního vztahu k dodavateli (tj. zda se jedná o zaměstnance, poddodavatele apod.),
 • dosažené vzdělání - vystudovaná škola, obor, období studia a dosažený stupeň vzdělání,
 • délka odborné praxe relevantní k funkci v týmu a k vykonávaným činnostem,
 • relevantní referenční projekty, na kterých se člen týmu podílel včetně popisu jeho role a vykonávaných aktivit v rámci tohoto referenčního projektu,
 • čestné prohlášení o pravdivosti údajů v životopise obsažených,
 • vlastnoruční podpis člena týmu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení podávali nabídky POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese  https://zakazky.liberec.cz/, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutná dokončená registrace dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK. Podrobné informace k registraci naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele https://zakazky.liberec.cz/manual.html. Registrace dodavatele je bezplatná. V manuálu dále naleznete veškeré informace týkající se softwarových požadavků nezbytných k úspěšnému podání nabídky.

Velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (maximální velikost souboru si dodavatel může ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). V jedné nabídce je však možné odeslat více souborů. Nahrávání elektronické nabídky může trvat i několik minut v závislosti na velikosti vkládaných souborů, proto zadavatel doporučuje dodavatelům odeslat nabídku s dostatečným předstihem před koncem lhůty pro podání nabídek.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v tomto jednotném členění:

 • Titulní list nabídky – obsahující identifikační údaje o účastníkovi a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1 ZD)
 • Obsah nabídky – s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce
 • Doklad prokazující způsob podepisování za účastníka
 • Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení (viz příloha č. 2 ZD)
 • Jmenný seznam členů týmu
 • Seznam významných obdobných zakázek (viz příloha č. 5 ZD)
 • Návrh smlouvy (viz příloha č. 3 ZD)
 • Rámcový harmonogram (viz příloha č. 4 ZD)
 • Podrobný popis plnění
 • Seznam poddodavatelů – jsou-li dodavateli známi (viz příloha č. 6 ZD)
 • Přílohy (nepovinné)

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána účastníkem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží účastník v nabídce kopii plné moci. Účastník podpisem „titulního listu“ vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s veškerým obsahem (veškerými částmi) nabídky.

Veškeré dokumenty předkládané v rámci nabídky je účastník oprávněn předložit jako prosté skeny podepsaných dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související náklady musí účastník zahrnout do ceny zakázky.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení podávali nabídky POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese https://zakazky.liberec.cz/, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719. Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutná dokončená registrace dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK. Podrobné informace k registraci naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele https://zakazky.liberec.cz/manual.html. Registrace dodavatele je bezplatná. V manuálu dále naleznete veškeré informace týkající se softwarových požadavků nezbytných k úspěšnému podání nabídky. Velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (maximální velikost souboru si dodavatel může ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). V jedné nabídce je však možné odeslat více souborů. Nahrávání elektronické nabídky může trvat i několik minut v závislosti na velikosti vkládaných souborů, proto zadavatel doporučuje dodavatelům odeslat nabídku s dostatečným předstihem před koncem lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Ing. Jana Kolomazníková, tel.. +420 485 243 497, email: kolomaznikova.jana@magistrat.liberec.cz

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné dotazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů budou zaslány vždy všem známým dodavatelům a zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace budou vždy zaslány všem známým dodavatelům a zároveň budou uveřejněny na portálu www.esfcr.cz a současně i na profilu zadavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 300000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GaREP, spol. s r.o., náměstí 28. října 1896/3, 602 00 Brno, IČ: 60702672

  Datum podpisu smlouvy: 15. 12. 2020

Datum ukončení: 15. 12. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 7. 2020
 
Aktualizováno: 16. 12. 2020