Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Průzkumné šetření k identifikaci motivátorů a bariér v účasti ve stávajících screeningových programech a provedení pre-testu navržených vzorů adresného zvaní

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12418

Název zakázky: Průzkumné šetření k identifikaci motivátorů a bariér v účasti ve stávajících screeningových programech a provedení pre-testu navržených vzorů adresného zvaní

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Sídlo zadavatele: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • Telefon: +420224972712
 • E-mail: ladislav.dusek@uzis.cz

IČ zadavatele: 00023833

DIČ zadavatele: CZ00023833

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Richard Galuška
 • Telefon: +420224972112
 • E-mail: pravnivz@uzis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 8. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronicky podaná nabídka na profilu zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) je výběr dodavatele (výzkumné agentury), který navrhne, provede a vyhodnotí dvě na sebe navazující průzkumná šetření:

průzkumné šetření k identifikaci motivátorů a bariér v účasti ve stávajících onkologických screeningových programech

Dodavatel pomocí kvalitativních metod výzkumu v rámci zakázky a za případného využití osmi verzí současných zvacích dopisů identifikuje motivátory a bariéry v účasti ve stávajících onkologických screeningových programech (viz příloha č. 1. této Výzvy). Tyto dopisy jsou identické pro všechny Pojišťovny.

 

Parametry tohoto průzkumného šetření:

šetření bude provedeno v  cílové skupině ve věkovém rozmezí 45-70 let  s poměrem  ženy:muži  3:1.
 Počet respondentů v cílové skupině – min. 75 osob bez ohledu na techniku výzkumu
šetření bude mít parametry kvalitativního výzkumu, jehož základním rámcem je kombinace hloubkových rozhovorů polostrukturovaných (IDI - in-depth interview) a skupinových diskusí (FGD – focus groups discussion).
Dodavatel je tímto vyzván, aby případně využil vlastní návrh výzkumných metod a nástrojů, který by dle jeho názoru nejlépe splnil cíle šetření.
Zadavatel si vyhrazuje právo být přítomen jako pozorovatel kterékoli části tohoto šetření.

 

Výstupem tohoto šetření bude:

dodavatelem zformulovaná definice výzkumného problému, cíl šetření

a vhled do chování a rozhodování cílové skupiny,

konkrétní úplný výčet témat pokrytých jednotlivými výzkumnými metodami

a nástroji a scénáře/dotazníky všech navrhovaných výzkumných metod a nástrojů (hloubkového rozhovoru, skupinové diskuse,

digitální záznam hloubkových rozhovorů a skupinových diskusí,
závěrečná hodnotící zpráva.

 

Na základě dodaných výstupů šetření zadavatel připraví nové verze zvacích dopisů, které budou předmětem pre-testu vzorů adresného zvaní v části b) této zakázky (viz níže)

 

b) průzkumné šetření v podobě provedení pre-testu vzorů adresného zvaní, které navrhl zadavatel.

Dodavatel pomocí kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu v praxi otestuje verze zvacích dopisů, které vytvořil zadavatel, a zjistí jejich potenciál, pozitivně ovlivní chování a rozhodování cílových skupin ve vztahu k zapojení do screeningových programů.

 

Parametry průzkumného šetření:

šetření bude provedeno v cílové skupině, jejíž konkrétní parametry budou upraveny dle výsledku šetření dle bodu a) této zadávací dokumentace.
Počet respondentů v  cílové skupině  bude minimálně 320
šetření bude obsahovat kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu a bude kombinací skupinových diskusí (FGD) a osobního dotazování (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing).
Dodavatel je tímto vyzván, aby případně využil vlastní návrh výzkumných metod a nástrojů, který by dle jeho názoru nejlépe splnil cíle šetření.
Zadavatel si vyhrazuje právo být přítomen jako pozorovatel kterékoli části tohoto šetření.

 

Výstupem tohoto šetření bude:

dodavatelem zformulovaná definice výzkumného problému, cíl šetření a vhled do chování a rozhodování cílové skupiny,
konkrétní úplný výčet témat pokrytých jednotlivými výzkumnými metodami a nástroji a scénáře/dotazníky všech navrhovaných výzkumných metod a nástrojů (skupinové diskuse, osobního dotazování),
digitální záznam skupinových diskusí, osobního dotazování,
přehled designů jednotlivých zvacích dopisů,
 závěrečná hodnotící zpráva.

K plnění této VZMR může dodavatel využívat poznatky behaviorální vědy a obdobných projektů uskutečněných v zahraničí (příklad je uveden v příloze č. 2. této Výzvy).

Veškeré výstupy plnění veřejné zakázky (materiály, produkty, zprávy apod.) musí být označeny v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020 a s dalšími podmínkami a pravidly souvisejícími s realizací Projektu. Finální výstupy plnění veřejné zakázky budou realizovány vždy až po schválení ze strany zadavatele

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 826446,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: ihned od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky Termíny kroků plnění: Nejzazší termín odevzdání výstupů z šetření dle části a) této veřejné zakázky je do 40 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Předpokládaný termín zahájení pre-testu části b) této veřejné zakázky 1-3/2019 Nejzazší termín odevzdání výstupů z části b) této veřejné zakázky je 4/2019. Ukončení celého plnění: Nejpozději do 5/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Zadavatel nestanoví konkrétní místo plnění veřejné zakázky, účastník je oprávněn provádět vyhodnocování informací, formulování závěrů a navrhování doporučení i v rámci svého sídla či na jiném místě. Účastník je však povinen prezentovat a dodat veškeré definované výstupy ve výše stanovených termínech do sídla zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky:

  Kritérium č. 1: Nejnižší nabídková cena – váha 60%

  Kritérium č. 2. Kvalita nabídnutého šetření – váha 40%

   

  Způsob hodnocení:

  Kritérium č. 1 – nejnižší nabídková cena

  Nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako nejvýhodnější.

   

  Kritérium č. 2   - kvalita nabídnutého šetření               

  V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit především:

   

  i) schopnost vhledu do cílové skupiny a pochopení behaviorálního pohledu na lidské chování a rozhodování ve vztahu ke screeningovým programům  ………..(váha subkritéria 7,5%)

  Zadavatel ohodnotí především míru znalosti procesů, které probíhají při rozhodování cílové skupiny, dále co toto rozhodování ovlivňuje.  Dále ohodnotí rozbor stávajících formátů dopisů adresného zvaní a jejich zhodnocení, přičemž si uvědomujeme, že se v tomto případě bude jednat jen o expertní pohled uchazeče bez testování dopisů na cílové skupině.

   

  ii) kvalita návrhu šetření, návrhu konkrétních výzkumných metod a nástrojů a jejich obsahu (kupř. pokrytá témata, scénáře, dotazníky…) s ohledem na behaviorální pohled na lidské chování a rozhodování ve vztahu ke screeningovým programům ……………(váha subkritéria 25%)

  Zadavatel ohodnotí především:

  pokrytí jednotlivých témat a oblastí, které mohou hrát roli při rozhodování cílové skupiny
  vynalézavost a sofistikovanost nástrojů a metod, které budou použity ke zkoumání motivátorů a bariér (v případě šetření dle části a) této veřejné zakázky) a také v případě testování navržených nových designů dopisů (v případě  pre-testu  dle části b) této veřejné zakázky).
  míra detailního rozpracování předložených návrhů šetření.

   

  iii) kvalita, expertíza a zkušenosti týmu s ohledem na obdobné projekty nebo projekty, ve kterých byl použit behaviorální pohled na lidské chování či rozhodování……….(váha subkritéria 7,5 %)

  Zadavatel ohodnotí:

  počet a velikost projektů, které členové týmu obdobně zkoumali v jiných projektech,
  délku jejich praxe v oboru
  konkrétní zkušenosti s obdobnými pre-testy.

   

  Hodnotící komise přiřadí u každého  subkritéria (pro kritérium č. 2) body podle následujícího klíče:

   

  100 bodů        

  Předložená nabídka zcela splňuje požadavky zadavatele. Návrhy řešení, včetně návrhu výzkumných metod a nástrojů a jejich obsahu a složení týmu plně vystihuje podstatu a cíle projektu.

   

  75 bodů          

  Předložená nabídka je v souladu s požadavky zadavatele. Návrhy řešení, včetně návrhu výzkumných metod a nástrojů a jejich obsahu a složení týmu vyhovují podstatě a cílům projektu.

   

  50 bodů          

  Předložená nabídka vyhovuje s výhradami. Návrhy řešení, včetně návrhu výzkumných metod a nástrojů a jejich obsahu, a složení týmu lze vyhodnotit jako průměrné.

   

  25 bodů          

  Nabízené řešení je ještě akceptovatelné, ale návrhy řešení, včetně návrhu výzkumných metod a nástrojů a jejich obsahu a složení týmu v tomto stavu nejsou přímo použitelné a bylo by potřeba jejich dopracování.

   

  0 bodů

  Nabízené řešení je zcela nevyhovující vzhledem k podstatě a cílům projektu.

   

  Hodnocení nabídek bude provedeno podle vzorce:

  (K1 * 0,6) + (K2i * 0,075 + K2ii * 0,25 + K2iii * 0,075) = počet bodů.

  Nabídka z nejvyšším počtem bodů bude hodnocena jako nejlepší. Ostatní nabídky budou seřazeny sestupně podle počtu dosažených bodů)     

  V případě, shodného výsledného bodového ohodnocení zadavatel uvádí, že kritériem, dle kterého vybere výhodnější nabídku je nižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel musí pro prokázání kvalifikace povinně dodat následující dokumenty:

  Čestné prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  Čestné prohlášení, že účastník v uplynulých třech kalendářních létech realizoval min.  3 zakázky obdobného rozsahu (provedení průzkumných šetření), přičemž každá zakázka musela obsahovat  min. CAPI  metodu na minimálně 200 respondentů nebo musela mít min. 5 fokusovaných skupin a min. 50 respondentů). Čestné prohlášení bude v následující struktuře:

  název, IČO a sídlo objednatele služby, kontaktní osoba objednatele s uvedením telefonu nebo e-mailu.
  název a popis služby.
  celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH),
  doba a místo poskytování služby.

  Čestné prohlášení, že účastník zadávacího řízení má vybavené prostory pro provedení šetření (místnost vybavenou potřebnou audiovizuální technikou)
  Čestné prohlášení o schopnosti účastníka zadávacího řízení rekrutovat v termínu respondenty (Prokázání připravenosti databáze klientů/respondentů), atd..

   

  Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení.

   

  Složení realizačního týmu: min. 3 členný tým, vedoucí týmu je VŠ. Každý člen týmu do nabídky vloží profesní životopis, ze kterého budou mj. patrné zkušenosti s prováděním obdobných šetření, kterých se za poslední 3 roky.

  Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem ověřit reference o počtu provedených šetření (písemnou referencí objednatele nebo smlouvou). V případě, že toto nebude doloženo, nebude smlouva uzavřena a zadavatel se může obrátit na druhého v pořadí.

   

  Zadavatel bude akceptovat doklady z jiných členských států (zejména členských států EU či EHP) prokazující rovnocennou kvalifikaci, jejíž splnění v rámci výběrového řízení požaduje. Zadavatel zároveň neomezuje účast v soutěži těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě EU. Zadavatel nicméně upozorňuje na povinnost předložit veškeré doklady v českém jazyce, tedy v případě cizojazyčných dokladů anebo podkladů v úředně ověřeném překladu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce
Nabídka bude obsahovat vlastní popis způsobu realizace zakázky, minimálně uvádějící následující informace:

i) definice výzkumného problému a cíl šetření

ii) vhled do behaviorální vědy a využití jejích poznatků pro ovlivňování chování a rozhodování cílové skupiny

iii) detailní popis návrhu struktury průzkumného šetření včetně použitých výzkumných metod a nástrojů a velikosti dotazovaných vzorků

iv) konkrétní výčet zkoumaných témat pokrytých jednotlivými výzkumnými metodami a nástroji, popř. scénáře/dotazníky všech navrhovaných výzkumných metod a nástrojů

v) harmonogram plnění zakázky

Součástí nabídky bude účastníkem podepsaný návrh smlouvy (podle vzoru uvedeného v příloze této Výzvy). Návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat za účastníka.
Realizační tým musí tvořit přímo pracovníci účastníka zadávacího řízení nebo musí být do nabídky doložen doklad o smluvním vztahu člena týmu a  účastníka zadávacího řízení.
Nabídková cena bude sestavena podle pokynů zadavatele (viz způsob zpracování nabídkové ceny)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou na celé Kč za celý předmět plnění veřejné zakázky a dále pak za jednotlivé části nabídky, tedy pro šetření dle bodu a) této zadávací dokumentace a pre-testu dle bodu b) této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 3 této Výzvy – Krycí list nabídky (vzor).

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu tak, že povinně nacení:

 

pro šetření dle bodu a)  variantu 33 IDI a 6 FGD
pro šetření dle bodu b) variantu 2 FGD a 310 CAPI

Přesnou kalkulaci ceny v jednotlivých částech doplní do tabulky která tvoří Přílohu č. 4 této Výzvy – Kalkulace ceny (vzor).

 

Dodavatel může navrhnout i jiný, tzn. vlastní, způsob výzkumného řešení než je zadavatelem stanovený způsob. I v takovém případě je však nabídková cena vázaná naceněním podle zadavatelem určeného postupu, který je pro stanovení nabídkové ceny povinný, aby byly nabídky porovnatelné. Nabídková cena za vlastní způsob výzkumného řešení nesmí překročit nabídkovou cenu, kterou dodavatel musí nacenit povinně (viz předchozí odstavec).  V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

 

 Pozn. Užití sofistikovanějších výzkumných metod  je zvýhodněno v hodnocení (v kritériu č. 2)

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.Elektronicky podaná nabídka: Účastník podává nabídku v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil. Nabídka musí být elektronicky podepsána. Listinnou podobu podání nabídek zadavatel neumožňuje.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky

 Platba za zhotovení díla bude realizována 2 fakturami ve dvou etapách:

Po převzetí výstupů šetření dle části a) této veřejné zakázky vystaví dodavatel první fakturu.  Splatnost faktury je 30 dní od dne doručení faktury zadavateli. Fakturovaná částka nepřesáhne částku stanovenou pro tuto část zakázky dle bodu - Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

 

Po převzetí výstupů pre-testu dle části b) této veřejné zakázky vystaví dodavatel druhou fakturu. Splatnost faktury je 30 dní od dne doručení faktury zadavateli. Fakturovaná částka nepřesáhne částku stanovenou pro tuto část zakázky -  Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

 

Sankční ujednání

Zadavatel ve smlouvě stanovuje následující sankční ujednání pro případ neplnění předmětu veřejné zakázky a neplnění stanoveného harmonogramu:

prodlení v plnění stanoveného harmonogramu - dodání výstupů:  5.000,- Kč za každý den prodlení,
nedodržení postupu šetření dle navržené nabídky: 50. 000,- Kč za každý zjištěný případ (zadavatel si vyhrazuje právo být přítomen kterékoliv části šetření),
nedodržení povinnosti odstraňovat reklamované vady plnění: 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Zrušení výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli do doby uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Pokud zadavatel uplatní právo na zrušení výběrového řízení, nevzniká účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Dodavatelé budou vyrozumívání o zrušení výběrového řízení prostřednictvím uveřejnění informace na portálu https://www.esfcr.cz.

Vyřazení nabídky

Při nesplnění zadávacích podmínek si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče vyřadit a nezahrnout ji do hodnocení nabídek.

Zadavatel bude informovat písemně uchazeče o tom, že jeho nabídka byla vyřazena. Účastníci budou vyrozumívání o vyloučení nabídky také prostřednictvím uveřejnění informace na portálu https://www.esfcr.cz.

Ostatní

Zadavatel nebude vracet nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti deklarované v nabídkách před dokončením hodnocení nabídek a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník a nemá nárok na náhradu nákladů a výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (v aktuálním znění), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 507300.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MindBridge Consulting a.s.,Geologická 575/2,152 00 Praha 5,IČ: 28211308

  Datum podpisu smlouvy: 24. 10. 2018

Datum ukončení: 24. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 7. 2018
 
Aktualizováno: 31. 3. 2020