Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

PVZ firmy Masarykova Nemocnice Rakovník

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13601

Název zakázky: PVZ firmy Masarykova Nemocnice Rakovník

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

Sídlo zadavatele: Kotíkovská 927/19, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Tomáš Jedlička, MHA, jednatel
 • Telefon: +420313525270
 • E-mail: jedlicka@nemorako.cz

IČ zadavatele: 05212146

DIČ zadavatele: CZ699002873

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Filip Kolář
 • Telefon: +420608377035
 • E-mail: info@iora.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 9. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
iora legal, advokátní kancelář s.r.o., Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v realizaci vzdělávacích kurzů podrobně specifikovaných v čl. 2.2 zadávací dokumentace a v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
28.2.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR vyjma hl. m. Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Základním (a jediným) hodnotícím kritériem pro zadání každé části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky analogicky dle § 114 ZZVZ. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – nejnižší nabídkové jednotkové ceny v Kč bez DPH za 1 osobohodinu.

  Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková jednotková cena v Kč bez DPH za osobohodinu, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.

  Jednou osobohodinou se rozumí účast jedné osoby na kurzu v délce 60 min.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel zpracuje pro příslušnou část veřejné zakázky nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v listinné podobě v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci.

Požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy.

Další informace viz výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky jako Jednotkovou cenu za osobohodinu, v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Do nabídkové ceny na každou část veřejné zakázky musí být zahrnuty veškeré náklady na realizaci předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky (cestovné a stravné školitele, příprava materiálů apod.).

Nabídková cena za provedení příslušné části veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy.

Dodavatel uvede nabídkovou cenu do krycího listu nabídky na každou část veřejné zakázky (viz vzor uvedený v příloze této zadávací dokumentace) a rovněž i do návrhu smlouvy na příslušnou část veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, částí zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz výzva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 9. 2020
 
Aktualizováno: 1. 10. 2020