Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozšíření znalostí v oblasti ERP systémů pro výrobní společnost

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11338

Název zakázky: Rozšíření znalostí v oblasti ERP systémů pro výrobní společnost

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Karel Kaňák, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Tovární 1237/35, 696 01 Rohatec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Vladislav Polášek, prokurista
  • Telefon: +420518399727
  • E-mail: darina.merkova@kanakcz.com

IČ zadavatele: 43441947

DIČ zadavatele: CZ43441947

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Darina Měrková
  • Telefon: +420518399727
  • E-mail: darina.merkova@kanakcz.com

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 13:00

Místo pro podání nabídek:
Tovární 1237/35, 696 01 Rohatec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Ucelené odborné vzdělávání v oblasti SW HELIOS ERP systému Helios Orange.

 

Kurz ERP HELIOS bude mít v součtu 18 dnů - 144 hodin. Z toho 120 hodin teoretická část / 20 hodin praktická část / 4 hodiny závěrečný test.

Specifikace předmětu plnění je podrobně popsána v Příloze č.1 –specifikace předmětu plnění.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
8/2017-2/2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Tovární 1237/35, 696 01 Rohatec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena bez DPD, ......%DPH a včetně DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka bude podána v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 7. 2017
 
Aktualizováno: 12. 7. 2017