Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozšiřujeme obzory

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11349

Název zakázky: Rozšiřujeme obzory

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: HD GEO s. r. o.

Sídlo zadavatele: Nevšová 4, 763 21 Slavičín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Daniel Majc
 • Telefon: +420777603606
 • E-mail: majc@hdgeo.cz

IČ zadavatele: 26941031

DIČ zadavatele: CZ26941031

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Daniel Majc
 • Telefon: +420777603606
 • E-mail: majc@hdgeo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 8. 2017 18:00

Místo pro podání nabídek:
HD GEO s. r. o., Osvobození 288, 763 21 Slavičín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 1. Zajištění vzdělávacích kurzů pracovníků společnosti HD GEO s. r. o. dle specifikace a závěrečné prozkoušení

 

 1. Popis vzdělávacích aktivit, počet hodin vzdělávací aktivity, maximální jednotková cena pro jednoho účastníka a počet účastníků je uveden v Příloze č. 1 této výzvy.

 

 1. Zakázka je rozdělena na níže uvedené 4 samostatné části, tzv. dílčí zakázky, přičemž každá dílčí zakázka obsahuje přesně vymezený rozsah kurzů. Uchazeč může podat nabídku na 1 i více těchto dílčích zakázek. Rozsah vzdělávacích aktivit v níže uvedených oblastech (dílčích zakázkách č. 1 až 4) je uveden v Příloze 1:
 • „Obecné IT“ – kurz s pořadovými číslem 1 (Dílčí plnění č. 1)
 • „Měkké a manažerské dovednosti“ – kurz s pořadovými číslem 2 (Dílčí plnění č. 2)
 •  „Specializované IT“ – kurz s pořadovým číslem 3 (Dílčí plnění č. 3)
 • „Účetní, ekonomické a právní kurz“ – kurz s pořadovým číslem 4 (Dílčí plnění č. 4)

 

Zpracování dokumentace plnění zakázky v rozsahu:

 • Evidence docházky školených zaměstnanců
 • Dokumentace průběhu vzdělávací aktivity
 • Vyhodnocení vzdělávací aktivity
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Rozšiřujeme obzory“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003766, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1185258,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od účinnosti smlouvy nejpozději do 31. 3. 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Na celém území ČR dostupném hromadnou dopravou v prostorách vhodných na školení.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritérium hodnocení: nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity v rámci relevantní dílčí oblasti dle přílohy č. 1, přičemž za cenu bez DPH se považuje cena konečná, u plátců DPH cena od DPH osvobozená. „Nabídková cena v Kč bez DPH“ musí obsahovat všechny náklady spojené se splněním zakázky.

Platí, že cena relevantního celkového/dílčího plnění bez DPH je cena přípustná. Uchazeč, který v nabídce jako cenu za plnění zakázky bez DPH uvede částku vyšší než uvedený limit, bude z hodnocení vyloučen.

Cena bude zpracována za jednotlivé dílčí oblasti zakázky podle nabídkového rozpočtu (viz příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb).

Metoda vyhodnocení nabídek: nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro každou dílčí část zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Dodavatel předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii výpisu ze živnostenského rejstříku) a rovněž prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku (nesmí být starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky), pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění k podnikání či jiného dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
 2. Dodavatel předloží analogicky dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Vzor čestného prohlášení je přílohou této výzvy – čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky (viz příloha č. 3 ZD).
 3. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatel výše je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).
 4. Společná nabídka. Pokud nabídku do příslušné části zakázky podá více dodavatelů společně, základní a profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 1) a 2) této výzvy musí splnit hlavní dodavatel.
 5. Poddodavatel. Dodavatel je oprávněn kvalifikaci (či část kvalifikace) prokázat prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě je povinen v rámci nabídky předložit písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku poddodavatele je společná a nerozdílná odpovědnost poddodavatele za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci a předkládá doklady podle bodu 3) vztahující se k takovému poddodavateli, musí z písemného závazku poddodavatele plynout, že se zavázal vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dodavatel, který podal samostatnou či společnou nabídku do určité části zakázky, nesmí v téže části zakázky vystupovat jako poddodavatel, jehož prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje část kvalifikace. Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoli kvalifikačního kritéria bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo vysvětlení zadávací dokumentace a dokladů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku musí uchazeč podat na celý rozsah plnění dílčí zakázky, tedy všechny uvedené kurzy dané samostatné části nebo částí.

Nabídka musí obsahovat:

 1. Krycí list podle přílohy č. 4 – s označením, které dílčí části se nabídka týká
 2. Nabídka – vlastní text podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče včetně:

a) Obsahu/osnovy/náplně jednotlivých kurzů

b) Návrhu harmonogramu kurzů

3. Nabídku ceny za dílčí plnění zakázky v požadované struktuře viz příloha č. 2 návrhu Smlouvy o poskytování služeb (podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče)

4. Kontaktní osoby, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu
5. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz příloha č. 3 ZD)
6. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a rovněž kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ne starší 90-ti dnů (viz. Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele)
7. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče ve dvou vyhotoveních (viz příloha č. 5 Smlouva o poskytování služeb). Návrh smlouvy bude doplněn pouze v bodech:

a) Smluvní strany – identifikační údaje dodavatele (s. 1)
b) Bod III. Předmět smlouvy – uchazeč zvolí relevantní dílčí plnění a uvede všechny nabízené kurzy v rámci tohoto dílčího plnění (s. 1)
c) IV. Cena za služby – výběr varianty (s. 2)
d) Podpis smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, že je smlouva podepsána osobou pověřenou, musí být součástí nabídky i plná moc v originále či ověřené kopii. (s. 5)
e) Příloha č. 1 – Specifikace poskytovaných služeb

i. V části I. doplnit počet kurzů viz Odborná úroveň (s. 6)

ii. V části II. Specifikace vzdělávacích aktivit ponechat pouze relevantní dílčí plnění zakázky (s. 7 - 15)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zpracovatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Nabídková cena za dílčí plnění zakázky (musí být řádně označeno číslo dílčího plnění) bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně bez DPH i s DPH, a to v členění uvedeném ve Smlouvy o poskytování služeb v č. IV. odst. 1 a v příloze č. 2 smlouvy.

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky, tedy:

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Školící materiály pro účastníky
 • Osvědčení pro absolventy kurzu
 • Podklady pro monitorování (fotodokumentace, prezenční listina, monitorovací list)
 • Náklady na lektora (mzda, doprava, strava apod.)
 • Výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele
 • Náklady na prostory

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Doporučená struktura nabídky:I.Krycí list nabídky (Příloha č. 4)II.Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče (vč. přílohy č. 3)III.Nabídkový rozpočet (Příloha č. 2)IV.Návrh smlouvy (Příloha č. 5)V.Vlastní nabídka (viz Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, bod a-g)VI.Případné přílohyNabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.Uchazeč má povinnost do zapečetěné obálky přiložit naskenovanou kopii nabídky i s podpisy na datovém nosiči (CD apod.) a to ve formátu.pdf (dokumenty, které nejsou k dispozici v elektronické podobě, budou naskenované včetně podpisů).Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídku je možné doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou na adresu:HD GEO s. r. o., Osvobození 288, 763 21 SlavičínNebo osobně v pracovních dnech v době od 9:00 do 18:00 (vždy však po tel. domluvě s kontaktní osobou).Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nevztahuje se na podání nabídky na více dílčích částí.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost (e-mail) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební a obchodní podmínky jsou stanoveny návrhem Smlouvy o poskytování služeb, které je přílohou této výzvy.
 • Zadavatele nepřipouští variantní řešení.
 • Zadavatele požaduje, aby dodavatel plně respektoval pravidla publicity OPZ v aktuální verzi a zakázku realizoval v souladu s pravidly OPZ.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a odstoupit od smlouvy v odůvodněných případech. Zadavatel má možnost zrušit výběrové řízení a odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace a z ostatních zákonných důvodů.
 • Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předané nabídky nebudou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. Nabídky předložené jednotlivými uchazeči se nevracejí.
 • Uchazeči o zakázku nevzniká žádné právo na úhradu nákladů spojených s touto účastí.
 • Otevírání obálek bude zahájen neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo otevřít obálky s nabídkami. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V souladu s ust. čl. 20. odst. 20.10.1 písm. c) obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámciOperačního programu zaměstnanost, číslo vydání 6 s datem účinnosti od 1. 5. 2017, se zadavatelrozhodl zrušit výběrové řízení, neboť byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávacídokumentaci.

Datum ukončení: 20. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2017
 
Aktualizováno: 23. 10. 2017