Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12466

Název zakázky: Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 8. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
  • Telefon: +420603756441
  • E-mail: kolar@veseli-nad-moravou.cz

IČ zadavatele: 70926140

DIČ zadavatele: CZ70926140

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Lucie Cíchová
  • Telefon: +420777345558
  • E-mail: mikroregion@ostrozsko.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 9. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů výhradně pro úředníky a volené zástupce členů obcí a měst v rámci Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko v prostorách určených zadavatelem, a to v oblasti:

KA1 - Finanční a účetní agenda 

Daňové a účetní předpisy

Mzdové předpisy

Majetek a odpisy, nejčastější chyby při odpisování

Nákup a prodej obecního majetku, přijímání darů

Finanční řízení obce

Finanční plánování a rozpočtování

Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. a Vnitřní kontrolní systém (VKS)

KA2 - Investiční a stavební agenda 

Veřejné zakázky, výběrová řízení, zákon o veřejných zakázkách

Projektové řízení

Dotační management

Rozpočty a kalkulace investic, Finanční plánování investic

Stavební legislativa, Správní procesy ve stavebnictví

Zákon o pozemních komunikacích, správa inženýrských sítí a komunikací

Zákonná úprava katastru nemovitostí/GIS

Územní plánování (územní a regulační plány, územní studie)

Smlouva o dílo, stavba jako předmět díla

Průběh výstavby, kontrola stavby, ukončení výstavby

 

KA3 - Životní prostředí 

Předpisy v oblasti životního prostředí

Identifikace, hodnocení a prevence rizik v oblasti ŽP

 

KA4 - Správní agenda, provoz úřadu 

Správní právo, správní řád

Úředník obce – jeho pracovní poměr, jeho práva a povinnosti a jeho odpovědnost

Archivace a zákon o archivnictví

Spisová služba

eGovernment

 

KA5 - Občanskoprávní vztahy v obcích; správa majetku obce 

Zákonná povinnost péče řádného hospodáře

Smlouva kupní, směnná, darovací, smlouva o výpůjčce a výprose

 

KA6 - Vzdělávání volených zástupců obcí / měst v mikroregionu 

Zákonná úprava obecního zřízení – působnost a pravomoc orgánů obcí

Zákonné povinnosti starosty obce členů a rad a zastupitelstev

Zákonné vymezení pravomoci výborů zastupitelstva výbor kontrolní a finanční

Zákonná odpovědnost obce a členů jejich orgánů

Krizové řízení obce (povodně a jiné kalamity)

 

KA7 - Výjezdní kurzy

Finanční řízení obce

Finanční kontrolling a reporting

 

Rozsah předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu zakázky.

Realizace kurzů bude probíhat v prostorách určených zadavatelem na území Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko s výjimkou výjezdních kurzů, které se mohou uskutečnit na území ČR a SR.

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

 - Realizace kurzů budou splňovat podmínku zákona č. 312 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů akreditované od MV ČR
 - Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

 - U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.
 - Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu pro jednotlivé účastníky dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost
 - Výukové hodiny jsou myšleny v délce 45 minut u všech plánovaných kurzů.
 - Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných, specializovaných a akreditovaných osob, při čemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci, specializaci či akreditaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci, specializaci či akreditaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
 - Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

 

Součástí realizace každého kurzu vedle samotné realizace výuky jako takové dále převážně jsou:

 - kompletní příprava všech kurzů,
 - zajištění veškerých potřebných školících materiálů individuálně připravovaných pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ,
 - zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek,
 - příprava a předání certifikátu o absolvování kurzu každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity OPZ

Není přípustné nabídnout školení pouze pro některou vzdělávací oblast této výzvy. Nabídka dodavatele musí vždy obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu v rámci daných vzdělávacích oblastí.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 944628,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
9/2018-3/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Veselí nad Moravou a další obce v rámci Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 - Nabídková cena bez DPH (70%) – číselné kritérium

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková bez DPH.

 - Metodika organizace kurzů (30%) – nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 15 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

a)Metodiky výuky

b)Efektivity výukových metod

c)Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby

d)Systematičnost nabízených služeb

e)Efektivní způsob realizace zakázky

f)Zkušenosti lektorského týmu podílejícího se přímo na zakázce a délka jejich praxe

Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

Materiál Metodika organizace kurzůbude přílohou uzavřené smlouvy.

Pro hodnocení budou využity následující metody:

1) Číselná kritéria budou hodnocena:

Za nejvhodnější nabídku pro účely hodnocení dle číselného kritéria bude považována nabídka s nejnižší hodnotou (nabídkovou cenou bez DPH)         

Vzorec:

               hodnota nejvhodnější nabídky

100 x                            /                                x 70% (váha kritéria vyjádřená v %) = počet bodů

                hodnota hodnocené nabídky

 

2) Nečíselná kritéria budou hodnocena:

Pro hodnocení subjektivních nečíselných kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

Vzorec:

Počet bodů, které hodnocená nabídka získala x 30% (váha kritéria vyjádřena v %) = počet bodů

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnocení se sečtou. Vítěznou se stane ta nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů.

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsah:

1)Základní způsobilost

2)Profesní způsobilost

 

Ad 1) Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

a)      nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

         Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

b)      nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c)       nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)      nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)      není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 4 výzvy. 

Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

Ad 2) profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje dodavatel:

a)   který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b)   který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost dodavatel prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;

c)   který disponuje potřebnou akreditací pro realizaci kurzů a rovněž akreditací pro další vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb. O úřednících územních samosprávních celků a udělování relevantních osvědčení absolventům kurzů. Toto dodavatel prokáže kopií osvědčení o akreditaci dodavatele. Popřípadě si může akreditaci doplnit před začátkem vzdělávání viz níže.

Prokázání profesní způsobilosti Ad 2), písm. c)

Podkladem pro splnění rozsahu požadované způsobilosti je Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky.

Zadavatel požaduje prokázání způsobilosti na celý předmět plnění (každý samostatný kurz), který podrobně specifikuje Příloha č. 1, popř. předložení čestného prohlášení viz níže.

1.     Osvědčení o akreditaci dodavatele, kterými dodavatel disponuje a které jsou relevantní vůči rozsahu požadovaného plnění dle Přílohy č. 1 dodavatel předloží v nabídce. 

2.     Osvědčení o akreditaci dodavatele, kterými dodavatel nedisponujea které jsou relevantní vůči rozsahu požadovaného plnění dle Přílohy č. 1 a dodavatel tuto část způsobilosti prokazuje prostřednictvím jiné osoby, dodavatel předloží v nabídce.

3.     V případě akreditací, kterými dodavatel nedisponujea které jsou relevantní vůči rozsahu požadovaného plnění dle Přílohy č. 1 a dodavatel má v úmyslu si příslušnou akreditaci pro účely předmětné zakázky doplnit, dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, 
o kterou část předmětu plnění se jedná (konkrétní kurz) společně s prohlášením, že si příslušnou akreditaci doplní a na požádání dle podmínek uzavřené smlouvy ji zadavateli předloží. 

Výjimka!! Možnost předložení čestného prohlášení dle bodu 3. se nevztahujena kurzy aktivity KA 7 Výjezdní kurzy (Finanční řízení obce, Finanční controlling a reporting). Dodavatel je povinen způsobilost této části předmětu plnění prokázat způsobem dle bodu 1. nebo 2.

Více informací se nachází v přiložené Výzvě k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech Výzvy k podání nabídek a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Dodavatel je povinen tyto požadavky plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Pro účely stanovení nabídkové ceny dodavatel zpracuje a v nabídce předloží Přílohu č. 2 - Specifikace kalkulace

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Dodavatel je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v Příloze č. 2 - Specifikace kalkulace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky. Celá nabídka bude poskytnuta zadavateli rovněž v elektronické podobě (formát pdf.) na CD/DVD/Flash Disc, jako příloha zpracované nabídky v listinné podobě.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.Dodavatelem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou), a to ve dvou vyhotoveních. Zadavatel, jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz Příloha č. 3 - Návrh smlouvy, která je pro dodavatele závazná. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele oprávněným jednat za dodavatele dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud bude dodavatele zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou 
(vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací Ihůta (lhůta, pro kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané dodavateli ve Ihůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v jeho průběhu zrušit bez dalšího, či si nevybrat žádnou z obdržených nabídek.

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou dodavateli bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.  

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 8. 2018
 
Aktualizováno: 17. 9. 2018