Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12201

Název zakázky: Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 3. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Městská část Praha 12

Sídlo zadavatele: Písková 830/25, 143 00 Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Milan Maruštík
 • Telefon: +420241760188
 • E-mail: marustik.milan@praha12.cz

IČ zadavatele: 00231151

DIČ zadavatele: CZ00231151

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Jiří Gorčík
 • Telefon: +420244028222
 • E-mail: gorcik.jiri@praha12.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 4. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Adresa sídla zadavatele: Písková 830/25, 143 00 Praha 4

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 je nastavení jednotného systému řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12, vytvoření strategického dokumentu pro zefektivnění personální práce a řízení zaměstnanců úřadu, implementace moderních prvků personalistiky do praxe úřadu a realizace vzdělávacích akcí pro zaměstnance. Výsledkem bude zavedení systémových opatření v oblasti řízení, rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů úřadu a prohloubení znalostí a dovedností stávajících zaměstnanců.

Záměrem zadavatele je zvýšit efektivitu výkonu vybraných činností zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 12 (dále také "ÚMČ Praha 12") prostřednictvím zavedení a rozvoje moderních nástrojů řízení lidských zdrojů.

Výzva k podání nabídek zahrnuje kromě komplexního zpracování této strategie také zavedení moderních prvků personální práce na ÚMČ Praha 12, které budou zaměstnanci odboru lidských zdrojů a platů ÚMČ Praha 12 jako personálního útvaru a vedoucí zaměstnanci ÚMČ Praha 12 využívat i po ukončení projektu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Do 5 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30. 11. 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Adresa sídla zadavatele: Písková 830/25, 143 00 Praha 4

Pravidla pro hodnocení nabídek:

A. Celková nabídková cena i s případnou DPH (je-li účastník jejím plátcem) ………… 50 %

B. Kvalita návrhu věcného řešení zakázky .........................................................………... 50 %

 

Ad A. Celková nabídková cena

Při hodnocení dílčího kritéria „Celková nabídková cena“ získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu určenou násobkem 100 a poměru nejnižší nabídkové ceny včetně  DPH k hodnocené nabídkové ceně včetně DPH. Nejnižší nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek.

 

Ad B. Kvalita návrhu věcného řešení zakázky

V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 budou nabídky hodnoceny dle hodnotících parametrů, v rámci kterých hodnotící komise posoudí odborné kvality nabídek jednotlivých uchazečů. Lépe bude hodnocena ta nabídka, která dosáhne vyšší odborné kvality. Odbornou kvalitou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí nabídnutí takového řešení, které dosáhne nejvyšší hodnoty v součtu hodnocených subkritérií.

 

Subkritérium pro hodnocení kvality nabízeného řešení:

Vzorový popis procesu - váha 40 %

Komplexnost a srozumitelnost návrhu řešení - váha 40 %

Organizace a řízení práce - váha 20 %

 

Pro účely hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 dodavatel v nabídce předloží pro každé hodnocené subkritérium samostatný dokument.

Subkritérium Vzorový popis procesu

Dodavatelé předloží zpracovaný vzorový popis procesu "Hodnocení zaměstnance". Rozsah vzorového popisu procesu je stanoven na maximálně 10 normostran (18 000 znaků vč. mezer) souvislého textu pro část zahrnující popis odborné a technické kvality nabídky. V případě překročení rozsahu nebude účastníkovi k této dílčí části hodnocení přiděleno zadavatelem žádné bodové ohodnocení.

Lépe bude hodnocena nabídka, která navrhne vhodnější rozsah a obsah vzorového procesu "Hodnocení zaměstnance", tedy detailněji popíše jednotlivé kroky procesu se zohledněním legislativních povinností ÚMČ Praha 12, bude úplněji identifikovat role účastnící se procesu vč. jejich rolí a odpovědností, detailněji a úplněji bude identifikovat dokumenty (vstupy i výstupy) zapojené do procesu a nabídne v praxi lépe využitelný doprovodný materiál (např. šablony apod.). Zadavatel zohlední zejména praktickou využitelnost předloženého vzorového procesu, tedy zda tento proces odpovídá potřebám a požadavkům ÚMČ Praha 12 jako organizace místní samosprávy při zohlednění kapacitních možností zaměstnanců ÚMČ Praha 12 zodpovědných za řízení a organizaci lidských zdrojů.

Subkritérium Komplexnost a srozumitelnost návrhu řešení

Dodavatelé předloží popis návrhu přístupu k řešení předmětu veřejné zakázky. Rozsah popisu návrhu přístupu k řešení je stanoven na maximálně 20 normostran (36 000 znaků vč. mezer) souvislého textu pro část zahrnující popis odborné a technické kvality nabídky. V případě překročení rozsahu nebude účastníkovi k této dílčí části hodnocení přiděleno zadavatelem žádné bodové ohodnocení.

Lépe bude hodnocena nabídka, která navrhne úplnější popis prací plánovaných dodavatelem za použití vhodnějších metod (či kombinaci metod) analýzy a tvorby návrhu doporučení vč. návrhu výstupů, jejich struktury a obsahu. Jako vhodnější bude hodnocena nabídka, jejíž text bude plně a komplexně popisovat nabízené řešení – bude se vyjadřovat ke všem specifickým bodům zadání veřejné zakázky, text nebude obsahovat věcně či fakticky nerealizovatelná tvrzení či předpoklady a bude z něj patrné hluboké seznámení s problematikou oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů s přesahem do řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizacích veřejné správy, resp. místní samosprávy. Dodavatel předloží jako součást návrhu řešení také návrh harmonogramu obsahující návaznosti a provázanosti jednotlivých kroků řešení a jejich časový harmonogram. Součástí hodnocení bude i praktická realizovatelnost navrženého harmonogramu, logická návaznost a provázanost navrhovaných kroků dodavatele napříč všemi 4 aktivitami.

Subkritérium Organizace a řízení práce

Dodavatelé předloží popis návrhu přístupu k organizaci a řízení prací dodavatele při řešení předmětu veřejné zakázky. Rozsah popisu návrhu přístupu k organizaci a řízení prací je stanoven na maximálně 10 normostran (18 000 znaků vč. mezer) souvislého textu pro část zahrnující popis odborné a technické kvality nabídky. V případě překročení rozsahu nebude účastníkovi k této dílčí části hodnocení přiděleno zadavatelem žádné bodové ohodnocení.

Lépe bude hodnocena nabídka, která nabídne způsob řízení a koordinace dodávky, který:

 • jednoznačně popíše způsob organizace a koordinace dodávky,
 • nabídne nejvyšší míru flexibility vztahu zadavatele a dodavatele a zároveň
 • umožní zadavateli provádět průběžnou kontrolu postupu plnění.

Zadavatel bude dále lépe hodnotit takovou nabídku, která uvede popis rizik plynoucích z realizace veřejné zakázky ve vazbě na uchazečem navržený způsob realizace dodávky, který:

 • detailněji identifikuje a popíše rizika plynoucí z realizace veřejné zakázky,
 • nabídne funkční systém řízení rizik veřejné zakázky a
 • nabídne vhodné (realizovatelné) způsoby a postupy jak rizikům předejít, případně na ně reagovat v případě jejich vzniku.

 

Pro hodnocení v rámci hodnotících kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci každého hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium A, pro které má nejvhodnější nabídka nejvyšší hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Bodová hodnota „k“ = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky

 

Pro kritérium B, které nelze vyjádřit přímo číselně, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné v každém hodnoceném subkritériu a poměrně přiřadí každé z nabídek bodovou hodnotu tak, že nejvhodnější nabídka obdrží 100 bodů, následující nabídky počet bodů, vyjadřujících míru splnění tohoto dílčího hodnotícího kritéria ve srovnání s nabídkou v tomto kritériu nejvhodnější.

Body obou dílčích kritérií u jednotlivých nabídek jsou násobeny hodnotou příslušné váhy dílčího hodnotícího kritéria, resp. subkritéria. Tím je specifikováno celkové bodové ohodnocení jednotlivých hodnocených nabídek, na základě kterého je možné stanovit pořadí nabídek. Na základě součtu přepočtených bodových hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude nabídka, která dosáhla nejvyšší celkové bodové hodnoty.

Celkové bodové ohodnocení nabídky = kA* vA + kB * vB,

kde „k“ je bodová hodnota (počet bodů) dosažené u příslušného dílčího kritéria

„v“ je váha příslušného kritéria (v tomto případě vA = 0,50; vB = 0,50)

„A“ a „B“ je označení dílčích hodnotících kritérií

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnotících kritérií se sečtou. Zvítězí nabídka s nejvyšším obdrženým součtem bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Účastník musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

a)       splnění základní způsobilosti analogicky k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona prokáže účastník formou čestného prohlášení podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka, které je přílohou č. 2 této výzvy.

     Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje na pravidla stanovená v § 74 odst. 2 písm. a) až c) zákona a v § 74 odst. 3 písm. a) a b) zákona, která jsou ve vztahu k této veřejné zakázky zadavatelem analogicky uplatňována.

b)       splnění profesní způsobilosti analogicky k ustanovení

 • § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 • § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, nebo výpisu z registru kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm účastník zapsán;

c)       splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením:

 • Seznamu alespoň 4 významných služeb obdobného charakteru a rozsahu poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech ve formě čestného prohlášení v následující struktuře:
 • název, IČO a sídlo objednatele služby, kontaktní osoba objednatele s uvedením telefonu nebo e-mailu,
 • název a popis služby,
 • celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH),
 • doba a místo poskytování služby.

Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 služby obdobného charakteru. Za obdobnou významnou službu jsou považovány služby, jejichž předmětem bylo zpracování analýz a/nebo auditů personálních procesů, tvorby strategií řízení a/nebo rozvoje lidských zdrojů, tvorby kompetenčních modelů a/nebo analýzy vzdělávacích potřeb o minimální finanční hodnotě 200.000,- Kč bez DPH za každou takovou službu, přičemž nejméně jedna taková služba byla poskytnuta organizaci obdobné jako je organizace zadavatele, tedy obecní / městský úřad nebo úřad městské části srovnatelné velikosti nebo větší (organizace musí zahrnovat nejméně 150 úředníků).

Uchazeč dále splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 další služby obdobného charakteru. Za obdobnou významnou službu jsou považovány služby, jejichž předmětem bylo zpracování systému a/nebo metodiky hodnocení zaměstnanců o minimální finanční hodnotě 100.000,- Kč bez DPH za každou takovou službu, přičemž nejméně jedna taková služba byla poskytnuta organizaci obdobné jako je organizace zadavatele, tedy obecní / městský úřad nebo úřad městské části.

Seznam významných služeb obdobného charakteru a rozsahu musí mít formu čestného prohlášení uchazeče.

 • Seznamu osob, které se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky – realizační tým.

Uchazeč splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici realizační tým skládající se minimálně ze 3 osob ve složení:

 • Vedoucí realizačního týmu – VŠ vzdělání, prokazatelná praxe min. 5 let v oblasti zpracování auditů a analýz personálních procesů, tvorby strategií řízení lidských zdrojů a tvorby kompetenčních modelů, plynná komunikace v českém jazyce slovem i písmem, prokázání účasti nejméně na 4 zakázkách s obdobným předmětem plnění (viz požadavky na významné služby) ve kterých vystupoval v pozici vedoucího realizačního týmu.
 • Specialista ŘLZ – VŠ vzdělání a prokazatelná poradenská praxe min. 4 roky v oblasti řízení a/nebo rozvoje lidských zdrojů NEBO SŠ vzdělání a praxe min. 6 let v oblasti řízení a/nebo rozvoje lidských zdrojů, plynná komunikace v českém jazyce slovem i písmem, prokázání účasti nejméně na 4 zakázkách s obdobným předmětem plnění (viz požadavky na významné služby) ve kterých vystupoval v pozici specialisty řízení lidských zdrojů.
 • Analytik – VŠ vzdělání a prokazatelná poradenská praxe min. 4 roky v oblasti řízení a/nebo rozvoje lidských zdrojů NEBO SŠ vzdělání a praxe min. 6 let v oblasti řízení a/nebo rozvoje lidských zdrojů, plynná komunikace v českém jazyce slovem i písmem, prokázání účasti nejméně na 4 zakázkách s obdobným předmětem plnění (viz požadavky na významné služby) ve kterých vystupoval v pozici specialisty řízení lidských zdrojů.

K prokázání splnění toho technického kvalifikačního předpokladu uchazeč předloží profesní životopisy členů realizačního týmu podepsané příslušnými členy realizačního týmu, z nichž bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele.

Profesní životopis musí obsahovat minimálně následující:

 • jméno a příjmení člena/členky týmu (pracovníka/pracovnice),
 • role při plnění zakázky,
 • přehled profesní praxe vztahující se k plnění této zakázky,
 • nejdůležitější referenční zakázky odpovídající požadavkům zadavatele realizované daným členem v uplynulých 3 letech; z uvedených údajů musí být patrná role člena realizačního týmu v referenční zakázce a dále objednatel zakázky, finanční objem plnění, doba plnění a rozpis vykonaných činností v rámci dané zakázky,
 • pracovně-právní vztah k dodavateli,
 • prohlášení, že příslušný člen týmu plynně komunikuje slovem i písmem v českém jazyce.

Z předložených životopisů musí vyplývat, že Vedoucí realizačního týmu a nejméně 1 další člen realizačního týmu musí mít v době podání nabídky s dodavatelem uzavřený pracovní poměr na základě platné smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1. Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

2. Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce.

3. Účastník předloží v nabídce podepsaný návrh smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných než výslovně označených místech.

4. Zadavatel dále doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:

a) krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této výzvy,

b) dokumenty prokazující splnění kvalifikace,

c) doplněný a podepsaný návrh smlouvy – viz příloha č. 3 této výzvy.

5. Nabídka včetně příloh (pokud jsou předkládány) by měla být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku.

6. Statutární zástupce účastníka nebo osoba oprávněná účastníka zastupovat podepíše v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku, je-li v něm účastník zapsán,

a) krycí list nabídky,

b) poslední stranu návrhu smlouvy,

c) poslední stranu nabídky.

(V případě podpisu osobou oprávněnou zastupovat účastníka na základě plné moci předloží účastník v nabídce i originál či úředně ověřenou kopii dané plné moci).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.         Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy za činnosti uvedené v popisu předmětu zakázky této výzvy i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

Cena bez DPH                                    ……………….. Kč

DPH 21 %                                           ……………….. Kč

Celková cena vč. DPH                        ……………….. Kč

 

2.         Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 výzvy). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Obálka s nabídkou bude na spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního orgánu účastníka nebo osoby oprávněné účastníka zastupovat.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Připomínky poskytovatele dotace k zadávací dokumentaci.

Datum ukončení: 22. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 3. 2018
 
Aktualizováno: 22. 3. 2018