Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11248

Název zakázky: Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: městská část Praha 12

Sídlo zadavatele: Písková 830/25, 143 00 Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Milan Maruštík
 • Telefon: +420241760188
 • E-mail: marustik.milan@praha12.cz

IČ zadavatele: 00231151

DIČ zadavatele: CZ00231151

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Jiří Gorčík, vedoucí odboru lidských zdrojů a platů
 • Telefon: +420244028222
 • E-mail: gorcik.jiri@praha12.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2017 15:30

Místo pro podání nabídek:
Účastníci mohou nabídku zaslat na adresu zadavatele nebo ji podat osobně do podatelny v sídle zadavatele v úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 - 18:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 15:30 hod., pátek 8:00 - 13:00 hod. Nabídka musí být doručena nejpozději ve lhůtě uvedené výše.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 je nastavení jednotného systému řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12, vytvoření strategického dokumentu pro zefektivnění personální práce a řízení zaměstnanců úřadu, implementace moderních prvků personalistiky do praxe úřadu a realizace vzdělávacích akcí pro zaměstnance. Výsledkem bude zavedení systémových opatření v oblasti řízení, rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů úřadu a prohloubení znalostí a dovedností stávajících zaměstnanců.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku „Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12“ na dvě části (A a B), přičemž připouští podání nabídky i pouze pro jednu část veřejné zakázky.

 

Výzva k podání nabídek k části A - Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12 zahrnuje kromě komplexního zpracování této strategie také zavedení moderních prvků personální práce na ÚMČ Praha 12, které budou zaměstnanci odboru lidských zdrojů a platů ÚMČ Praha 12 jako personálního útvaru a vedoucí zaměstnanci ÚMČ Praha 12 využívat i po ukončení projektu.

Výzva k podání nabídek k části B – Realizace vzdělávacích akcí zaměstnanců ÚMČ Praha 12 bude řešena samostatnou výzvou k podání nabídek v rámci veřejné zakázky projektu. Předmětem této části veřejné zakázky bude realizace odborného vzdělávání vedoucích a ostatních vybraných zaměstnanců úřadu.

 

Předmět veřejné zakázky (část A) zahrnuje:

1) Detailní analýzu personálních procesů úřadu, v rámci které bude zmapován, posouzen a popsán současný stav stěžejních personálních procesů vykonávaných v rámci úřadu: Nábor / výběr nového zaměstnance, adaptace nového zaměstnance, plánování lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, motivace zaměstnanců, ukončení pracovního poměru a příp. další personální procesy / činnosti.

2) Analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců ÚMČ Praha 12 a jejich posouzení s Plány vzdělávání jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou zařazení jako úředníci dle zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Identifikaci nedostatků v současnosti nastaveného systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Praha 12 a návrh konkrétních doporučení k jeho optimalizaci včetně zohlednění Metodického doporučení ministerstva vnitra k řízení kvality v územních samosprávných celcích.[1]

4) Implementaci navržených doporučení, a to v dostatečné míře detailu tak, aby vystihovala podstatu věci, avšak bez přílišného zjednodušení, zejména:

- Zpracování dokumentu Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Praha 12.

- Vytvoření Kompetenčního modelu ÚMČ Praha 12.

- Rozvoj / implementace nástrojů řízení lidských zdrojů

- Aktualizace popisu pracovních náplní s ohledem na zpracovaný Kompetenční model ÚMČ Praha 12

- Nastavení systému náboru a adaptace nových zaměstnanců vč. zpracování metodiky a příslušných šablon

- Revize systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, včetně Plánů vzdělávání úředníka.

- Nastavení systému hodnocení a motivace zaměstnanců vč. zpracování metodiky a šablony protokolu hodnocení a stanovení vhodných motivačních faktorů.

- Revize a nové vytvoření interních aktů vztahujících se ke strategii řízení a rozvoje lidských zdrojů na ÚMČ Praha 12.

- Prezentace výstupů v rozsahu alespoň 2 hodin vybraným zaměstnancům MČ Praha 12 zařazeným do ÚMČ Praha 12 (v počtu do 20 osob) v sídle zadavatele.

 

[1] ke stažení z www.mvcr.cz - Metodické doporučení ministerstva vnitra k řízení kvality v územních samosprávných celcích

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání: do 5 měsíců od účinnosti smlouvy. Předpokládaný termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky: červenec 2017. Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky: podpisem smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“), jejíž závazný návrh je přílohou č. 3 této výzvy. Předpokládaný termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky: řádným splněním závazků vyplývajících ze smlouvy (příloha č. 3 této výzvy). Zadavatel si vyhrazuje právo výše uvedený časový průběh týkající se výběrového řízení pozměnit, zejména pak prodloužit, a to s ohledem na nepředvídatelný průběh výběrového řízení.

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • A. Celková nabídková cena i s případnou DPH (je-li účastník jejím plátcem) ……………… 65%

  B. Návrh věcného řešení zakázky ……………35%

  ad A. Celková nabídková cena i s případnou DPH (je-li účastník jejím plátcem)

  Při hodnocení dílčího kritéria „Celková nabídková cena i s případnou DPH“ získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu určenou násobkem 100 a poměru nejnižší nabídkové ceny včetně případné DPH k hodnocené nabídkové ceně včetně případné DPH. Nejnižší nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena nejnižší v rámci všech hodnocených nabídek.

  ad B. Návrh věcného řešení zakázky

  Při hodnocení dílčího kritéria subjektivního charakteru „Návrh věcného řešení zakázky“ bude hodnocena kvalita účastníkem předloženého zpracovaného návrhu jednotlivých úkonů řešení předmětné veřejné zakázky. Hodnocena bude logická provázanost, detailnější popisy navrhovaného řešení i nejaplikovatelnější harmonogram.

  Účastník předloží zpracovaný dokument, ve kterém podrobně popíše návrh plnění zakázky z věcného a časového hlediska s ohledem na dosažení účelu realizace předmětné části veřejné zakázky. Návrh by měl být jednoznačný, předpokládané postupy a procesy budou popsány výstižně a dostatečně detailně, aby nevznikaly nejasnosti ohledně budoucího plnění s tím, že návrh by neměl být rutinním přepisem požadavků. Účastník navrhne i postup součinnosti zadavatele. Návrh bude rovněž definovat návaznosti a provázanosti jednotlivých kroků řešení a jejich časový harmonogram.

  Zpracovaný návrh bude předložen v maximálním rozsahu 10 normostran textu A4. V případě překročení rozsahu nebude účastníkovi k této dílčí části hodnocení přiděleno zadavatelem žádné bodové ohodnocení.

   

  Pro hodnocení v rámci hodnotících kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci každého hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria.

  Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium A, pro které má nejvhodnější nabídka nejvyšší hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

  Bodová hodnota „k“ = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky

   

  Pro kritérium B, které nelze vyjádřit přímo číselně, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a poměrně přiřadí každé z nabídek bodovou hodnotu tak, že nejvhodnější nabídka obdrží 100 bodů, následující nabídky počet bodů, vyjadřujících míru splnění tohoto dílčího hodnotícího kritéria ve srovnání s nabídkou v tomto kritériu nejvhodnější.

  Body obou dílčích kritérií u jednotlivých nabídek jsou násobeny hodnotou příslušné váhy hodnotícího kritéria. Tím je specifikováno celkové bodové ohodnocení jednotlivých hodnocených nabídek, na základě kterého je možné stanovit pořadí nabídek. Na základě součtu přepočtených bodových hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude nabídka, která dosáhla nejvyšší celkové bodové hodnoty.

  Celkové bodové ohodnocení nabídky = kA* vA + kB * vB,

  kde „k“ je bodová hodnota (počet bodů) dosažené u příslušného dílčího kritéria

  „v“ je váha příslušného kritéria (v tomto případě vA = 0,65; vB = 0,35)

  „A“ a „B“ je označení dílčích hodnotících kritérií

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnotících kritérií se sečtou. Zvítězí nabídka s nejvyšším obdrženým součtem bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

a)    splnění základní způsobilosti analogicky k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona prokáže účastník formou čestného prohlášení podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka, které je přílohou č. 2 této výzvy.

     Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje na pravidla stanovená v § 74 odst. 2 písm. a) až c) zákona a v § 74 odst. 3 písm. a) a b) zákona, která jsou ve vztahu k této veřejné zakázky zadavatelem analogicky uplatňována.

b)    splnění profesní způsobilosti analogicky k ustanovení

 • § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 • § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, nebo výpisu z registru kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm účastník zapsán;

c)     splnění technických kvalifikačních předpokladů formou předložení:

 • seznamu členů realizačního týmu, příp. jejich náhradníků (dále jen „členů“), kteří se budou přímo podílet na plnění předmětu veřejné zakázky (seznam bude mít formu čestného prohlášení, u jednotlivých členů bude doplněno jejich vymezení a zodpovědnost na plnění předmětu veřejné zakázky); strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu (všichni členové musí mít prokazatelnou kvalifikaci a min. 1 zkušenost s obdobným plněním předmětu veřejné zakázky za min. poslední 2 roky); realizační tým budou tvořit min. 3 osoby
 • prezentace min. 2 veřejných zakázek obdobného předmětu plnění veřejné zakázky realizovaných účastníkem za poslední 3 roky v hodnotě každé nejméně 200.000 Kč bez DPH; prezentace min. 2 veřejných zakázek z oblasti systému/metodiky hodnocení zaměstnanců realizovaných účastníkem v posledních 3 letech v hodnotě nejméně 100.000 Kč bez DPH (prezentace může mít formu čestného prohlášení, které bude obsahovat název zadavatele a zakázky, stručný popis plnění zakázky, finanční hodnotu zakázky, dobu a místo realizace zakázky a dále kontaktní údaje pro možnost ověření referencí)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1. Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

2. Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce.

3. Účastník předloží v nabídce podepsaný návrh smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných než výslovně označených místech.

4. Zadavatel dále doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:

a) krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této výzvy,

b) dokumenty prokazující splnění kvalifikace,

c) doplněný a podepsaný návrh smlouvy – viz příloha č. 3 této výzvy.

5. Nabídka včetně příloh (pokud jsou předkládány) musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku.

6. Statutární zástupce účastníka nebo osoba oprávněná účastníka zastupovat podepíše v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku, je-li v něm účastník zapsán,

a) krycí list nabídky,

b) poslední stranu návrhu smlouvy,

c) poslední stranu nabídky.

(V případě podpisu osobou oprávněnou zastupovat účastníka na základě plné moci předloží účastník v nabídce i originál či úředně ověřenou kopii dané plné moci).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1. Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy za činnosti uvedené v popisu předmětu zakázky této výzvy i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

 

Cena bez DPH          ………………..Kč

DPH 21 %           ………………..Kč

Celková cena vč. DPH          ………………..Kč

 

2. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 výzvy). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce, v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce, či jiném obalu označeném na přední straně následovně:v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa účastníka,uprostřed bude nápis: NABÍDKA – Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12 – NEOTEVÍRAT,v pravém dolním rohu obálky (obalu) bude adresa sídla zadavatele.Obálka s nabídkou bude na spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního orgánu účastníka nebo osoby oprávněné účastníka zastupovat.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastníci jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) této veřejné zakázky. Písemnou žádost o dodatečné informace mohou účastníci zasílat prostřednictvím emailové zprávy kontaktní osobě zadavatele, které budou zadavateli doručeny nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky i bez předchozí žádosti účastníka.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.
 • Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne v sídle zadavatele na adrese Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, v zasedací místnosti č. 504, 4. patro, dne 30.06.2017 v 8:15 hod., a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek
 • Otevírání obálek se mohou zúčastnit účastníci, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého účastníka maximálně 2 osoby k tomu oprávněné nebo pověřené na základě plné moci, není-li účastnící se osoba přímo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu účastníka oprávněným jednat přímo za účastníka.
 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti z výběrového řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v krycím listu jejich nabídky.
 • V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým výběrové řízení zahájil.
 • Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.
 • Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na účastníka. Účastník se proto zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník je povinen po dobu deseti let od finančního ukončení projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
 • Účastník je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 10 let po ukončení realizace projektu.
 • Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení § 31 zákona, tj. mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, a v souladu s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost.
 • Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna v registru smluv.

Zadavatel si vyhrazuje právo

a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy,

b) ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,

c) na úpravu konečného znění smlouvy v mezích bodu 20.9.1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6)

d) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě účastníka vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení,

e) zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v pravidlech Operačního programu Zaměstnanost.

 • Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
 • Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
 • Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Na základě doporučení řídícího orgánu v rámci ex-ante kontroly

Datum ukončení: 27. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 6. 2017
 
Aktualizováno: 29. 11. 2017