Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PILANA Wood s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11920

Název zakázky: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PILANA Wood s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: PILANA Wood s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nádražní 804, 768 24 Hulín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Kateřina Pilátová
 • Telefon: +420606727177
 • E-mail: pilatova@pilana.cz

IČ zadavatele: 25327933

DIČ zadavatele: CZ25327933

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Lucie Smolková, DiS.
 • Telefon: +420727967184
 • E-mail: smolkova@pilana.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 12. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nádražní 804, 768 24 Hulín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace školení zaměřených na zvyšování odborných dovedností a znalostí zaměstnanců společnosti PILANA Wood s.r.o.

Cílem vzdělávání je zvýšit kvalifikaci vybraným zaměstnancům v oblasti technického vzdělávání, měkkých manažerských dovedností, obecného IT, jazykových znalostí a ekonomických a účetních dovedností.

Do projektu jsou zapojeni administrativní, techničtí, vedoucí i výrobní zaměstnanci. Místo realizace praktických i teoretických aktivit projektu je na adrese sídla zadavatele, pokud neurčí jinak, tj. na adrese:

PILANA Wood s.r.o.

Nádražní 804, 768 24 Hulín

 

Tato Výzva k podání nabídek je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Předmět zakázky je rozdělen do sedmi dílčích plnění, které jsou specifikovány níže a v přílohách výzvy.

Všechny vzdělávací aktivity a školení budou probíhat formou uzavřených kurzů, připravených dle požadavků zadavatele na míru. Vzdělávací učebnu zajistí zadavatel školicích aktivit. Náklady na školicí místnost tedy nejsou součástí nabídkové ceny – zajistí zadavatel.

V případě realizace kurzů, které vyžadují práci na počítači zajistí tuto mobilní počítačovou učebnu uchazeč.

Nabídková cena, kterou předloží uchazeč, musí být konečná a obsahovat veškeré náklady spojené s realizací vzdělávání a zajištěním vzdělávacích aktivit.

Předmětem zakázky je poskytování odborného vzdělávání zaměstnanců zadavatele v těchto Dílčích plněních:

 

    Dílčí plnění 1 – Obecné IT: MS Office

    Dílčí plnění 2 – Obecné IT: Informační systém K2

    Dílčí plnění 3 – Měkké a manažerské dovednosti

    Dílčí plnění 4 - Jazykové vzdělávání

    Dílčí plnění 5 – Účetní, ekonomické a právní kurzy

    Dílčí plnění 6 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Obsluha CNC obráběcích strojů

    Dílčí plnění 7 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Opakovací školení Vazači a obsluha manipulačních vozíků

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1226996,67 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Prosinec 2017 – leden 2019 Doba dodání může být upravena v závislosti na lhůtách v tomto zadávacím řízení. Vzdělávací aktivity budou po celou dobu realizovány dle harmonogramu a možností zadavatele. Harmonogram bude vytvořen dle dohody mezi vítězným uchazečem a zadavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávání bude probíhat formou uzavřených kurzů v sídle společnosti na adrese Nádražní 804, 768 24 Hulín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

  Celková nabídková cena bez DPH – váha 100%

   

  V rámci hodnotícího kritéria Celková nabídková cena bez DPH budou nabídky hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu bez DPH obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodu odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny bez DPH a hodnocené nabídkové ceny bez DPH vynásobeného 100.

   

  (nejnižší nabídková cena bez DPH)

  Hodnocení ceny = 100 * ---------------------------------------------------- *       váha vyjádřená v %

  (nabídková cena hodnocené nabídky)

   

  V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu bez DPH za kurz a cenu s DPH za kurz stejnou, do pole DPH uvede 0.

   

  V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny. Zadavatel bude hodnotit každou dílčí část samostatně.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči: Firma, IČO, sídlo, kontaktní osoba ve věci nabídky a dílčí plnění, do kterého je nabídka podávána.
Krycí list nabídky (příloha č. 2) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci – vyplní uchazeč.
Příloha č. 3 - 9 Specifikace předmětu zakázky pro dílčí plnění (dle dílčího plnění, do kterého uchazeč podává nabídku) – vyplní uchazeč
Doklady o prokázání Základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 1 Čestné prohlášení)
Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů
Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů
Plná moc – Uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že bude Krycí list nabídky, Příloha č. 3-9 Specifikace předmětu zakázky nebo Doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci

Uchazeč může k nabídce předložit i další dokumenty jako je např. ukázka vzdělávacích materiálů atp.

 

Základní i profesní kvalifikační předpoklady jsou pro jednotlivé dílčí plnění zakázky stejné. V případě, že uchazeč podává nabídky do více dílčích plnění, musí základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady prokázat v každé nabídce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení uvedena v českých korunách za danou část zakázky.

 

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 k této zadávací dokumentaci) a v příloze Specifikace předmětu zakázky pro dílčí plnění.

 

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu bez DPH a cenu s DPH stejnou, do pole DPH uvede 0.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění vzdělávacích aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů o absolvování jednotlivých kurzů.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Certifikát prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů lze předložit také v cizím jazyce. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené:- názvem zakázky: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PILANA Wood s.r.o.-názvem dílčího plnění pro kterou je nabídka podána: Dílčí plnění 1 – Obecné IT: MS Office Dílčí plnění 2 – Obecné IT: Informační systém K2 Dílčí plnění 3 – Měkké a manažerské dovednosti Dílčí plnění 4 - Jazykové vzdělávání Dílčí plnění 5 – Účetní, ekonomické a právní kurzy Dílčí plnění 6 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Obsluha CNC obráběcích strojů Dílčí plnění 7 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Opakovací školení Vazači a obsluha manipulačních vozíků-a nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka do každého dílčího plnění bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Pokud uchazeč podává nabídky pro více dílčích plnění zakázky, může nabídky doručit v jedné společné obálce, vždy ale musí být na obálce označeno, pro jaké dílčí plnění jsou nabídky podávány.Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně. Podání nabídek e-mailem není možné.V případě doručení osobně, poštou, doporučenou poštou nebo kurýrem budou nabídky doručeny na adresu: PILANA Wood s.r.o.Nádražní 804,768 24 HulínNabídka bude zpracována v jednom tištěném originále.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Na každé dílčí plnění může uchazeč podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně (i emailem) dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Pokud není v této výzvě k podání nabídek uvedeno jinak, vztahují se příslušná ustanovení výzvy k podání nabídek, na všechna dílčí plnění.
Účastník může předložit nabídku na jedno dílčí plnění nebo na všechny dílčí plnění zakázky, přičemž každá z dílčích části bude mít stanovené samostatné hodnocení. Účastník předloží nabídku na každou dílčí část samostatně.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. Komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Společnost PILANA Wood s.r.o. není, s ohledem na lidské zdroje a pracovní síly, z kapacitních důvodů schopna pokračovat v projektu s názvem "Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PILANA Wood s.r.o.". Na základě této skutečnosti ukončuje výběrové řízení a zakázky nebude realizovat.

Datum ukončení: 15. 6. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 12. 2017
 
Aktualizováno: 15. 6. 2018