Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj stávajících nástrojů strategického řízení obce – opakované řízení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11831

Název zakázky: Rozvoj stávajících nástrojů strategického řízení obce – opakované řízení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 11. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Valašské Klobouky

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Eliška Olšáková
 • Telefon: +420577311112
 • E-mail: olsakova@mu-vk.cz

IČ zadavatele: 00284611

DIČ zadavatele: CZ00284611

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Robert Hromada
 • Telefon: +420602344671
 • E-mail: robert.hromada@expirit.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 11. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) je služba zajišťující rozvoj stávajících nástrojů strategického řízení.

Cílem veřejné zakázky je účinné zlepšení fungování dílčích částí, které jsou součásti vnitřního řídícího a kontrolního systému (dále jen „VŘKS“), čímž dojde k posílení celého VŘKS, odstranění případných neshod s legislativou, lepší a efektivnější využívání kontrolních mechanismů v procesech, odstranění duplicity v procesech a snížení administrativní náročnosti a zvýšení účinnosti celého VŘKS, profesionalizace zaměstnanců v této oblasti.

V rámci plnění předmětu zakázky budou provedeny následující klíčové aktivity:

 1. Sjednocení metodik a doplnění chybějících metodik
 2. Nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému na městském úřadě
 3. Monitoring

Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 564000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění předmětu zakázky bude zahájena nabytím účinnosti smlouvy a bude trvat do 2/2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedeném kritériu:

 • Nabídková cena (váha 100 %)

Způsob hodnocení nabídek podle kritéria nabídková cena.

 • Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.
 • Nabídková cena bude stanovena jako cena celková za realizaci celého předmětu plnění v Kč bez DPH a bude uvedena v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 ZD.
 • Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku – obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti)
 2. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této výzvy).
 3. Seznam 3 realizovaných významných služeb obdobného charakteru v oblasti tvorby strategického plánování, které povahou korespondují s předmětem zakázky, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele. Každá z těchto významných služeb musí být v rozsahu min. 200 tis. Kč bez DPH.
 4. Realizační tým – dodavatel předloží jmenný seznam členů realizačního týmu, jehož přílohou budou strukturované profesní životopisy jednotlivých členů týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky. Z každého životopisu musí být zřejmé dosažené vzdělání a délka praxe v oboru. Součástí životopisu bude přehled profesní praxe s uvedením konkrétních realizovaných zakázek obdobného charakteru (zakázkou obdobného charakteru se zde rozumí zkušenosti se zakázkami z oblasti strategického řízení vnitřního řídícího a kontrolního systému) a popisem činností, které daný člen týmu při realizaci těchto zakázek vykonával. Ze seznamu členů realizačního týmu musí být zřejmé, v jakém vztahu je každý člen k dodavateli, tedy zda se jedná o zaměstnance, poddodavatele atp.

      Minimální požadavky na členy realizačního týmu:

 • realizační tým bude tvořen alespoň čtyřmi členy;
 • zadavatel požaduje, aby minimálně 1 člen týmu byl interním auditorem (bude doloženo např. certifikátem ze splnění auditorské zkoušky, či obdobným dokumentem);
 • zadavatel požaduje minimálně u tří členů týmu zkušenost alespoň s jednou zakázkou (plněním) obdobného charakteru (nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému).

Doklady prokazující kvalifikaci mohou být v nabídce předloženy v prosté kopii.

Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 2 nesmějí být ke dni uveřejnění této Výzvy k podání nabídek starší 3 měsíců.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude předložena v originále v listinné a v elektronické podobě na CD/DVD (na digitálním datovém nosiči ve formátu *.doc, *.pdf nebo *.xls a kompletní scan nabídky). Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude podána v českém nebo slovenském jazyce.
 • Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
 • Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Požadovaná struktura předložené nabídky:

 • Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (příloha č. 1 této výzvy) obsahující identifikační údaje účastníka a podpis oprávněné osoby (osob) dodavatele.
 • Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy – součástí nabídky musí být i návrh smlouvy koncipovaný dle vzoru, který je přílohou č. 3 této výzvy, podepsaný oprávněnou osobou a opatřený razítkem účastníka.
 • Profesní životopisy všech členů realizačního týmu, (viz bod Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele).
 • Cenovou nabídku obsahující rekapitulaci ceny za celkový předmět plnění zakázky (viz bod Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny).
 • Doklady a informace prokazující splnění požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele (viz bod Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele).
 • Časový harmonogram plnění.
 • Vyplněnou přílohu č. 5, která je součástí této zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Součástí nabídky bude dokument Cenová nabídka, který bude obsahovat kalkulaci za jednotlivé klíčové aktivity.
 • Cena bude uvedena vždy v českých korunách.
 • Celková nabídková cena bude uvedena v členění – nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatná DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.
 • Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Obchodní a platební podmínky jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 3 této výzvy. Účastník do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.
 • Nabídkovou cenu je možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
 • Požadavky na formu nabídky: Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení. Dodavatel předloží nabídku také v elektronické podobě včetně všech příloh (na digitálním datovém nosiči ve formátu *.doc, *.pdf nebo *.xls a kompletní scan nabídky). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou nabídky je rozhodující písemná podoba nabídky.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 • Zadavatel připouští plnění prostřednictvím poddodavatelů.
 • V případě, že dodavatel využije poddodavatele, vyplní Přílohu č. 4 – Seznam poddodavatelů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 11. 2017
 
Aktualizováno: 14. 2. 2018