Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro SCHENKER spol s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12715

Název zakázky: Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro SCHENKER spol s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: SCHENKER spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: K Vypichu 731, 252 16 Nučice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Holomoucký
 • Telefon: +420602439210
 • E-mail: tomas.holomoucky@schenker.cz

IČ zadavatele: 61500780

DIČ zadavatele: CZ61500780

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Markéta Vodičková
 • Telefon: +420731636671
 • E-mail: marketa.vodickova@schenker.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 4. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
SCHENKER spol. s r.o. K Vypichu 731, 252 16 Nučice (pracovní dny, tj. pondělí až pátek: 8:00 – 16:00 hodin)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem zadávacího řízení je zakázka na zajištění rozvojových aktivit v oblasti Age managementu v rámci projektu SCHENKER spol. s r.o. „Age management – podpora a rozvoj našich zkušených kolegů“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009512 financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Školení proběhnou v místě dle požadavků zadavatele uvedených v jednotlivých typech školení.

 

 

Předmět zakázky bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky., tj. zejména:

 

-konzultace s SCHENKER spol. s r.o.;

-zpracování dokumentace k obsahu kurzů;

-cestovné školitelů;

-školení/poradenství;

-přípravu a tisk školících materiálů;

-zpětnou vazbu;

-vedení prezenčních listin;

-vystavení osvědčení o absolvování kurzu.

 

Specifikace zakázky

 

Části zakázky

A – Koučink, mentoring a další školení z oblasti HR se zaměřením na Age management

B – Digitální gramotnost

(Podrobná specifikace částí zadávacího řízení viz níže)

 

 

Část A: Koučink, mentoring a další školení z oblasti HR se zaměřením na Age management

 

 1. AKREDITOVANÝ TRÉNINK V OBLASTI SYSTEMICKÉHO KOUČINKU – otevřený kurz
  pro 2 osoby (interní kouči)

Rozsah: minimálně 100 hodin (1 hodina = 60 minut) /1 osoba, realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy

Obsahová náplň: Posílení kompetencí interních koučů v oblasti systemického koučinku.

Účastník je u tohoto kurzu povinen doložit platnou akreditaci. Je možné plnění prostřednictvím poddodavatele.

 

 1. MENTORING – kurz pro skupinu 8 osob (interní mentoři)

Rozsah: Jednodenní školení (8 hodin, 1 hodina = 60 minut), realizace na centrále Schenker
spol. s r.o. v Nučicích

Obsahová náplň školení: Posílení mentorských kompetencí

 1. Vysvětlení základních pojmů.
 2. Role mentora, klíčové mentorské dovednosti.
 3. Zásady účinné komunikace mentora, efektivní komunikace. 
 4. Zásady vedení mentorského rozhovoru, používání zpětné vazby aj.
 5. Zásady typologie osob, odhadování lidí, sdělování kritiky/pochvaly.
 6. Význam mentoringu, jeho uplatňování a přínosy aj.

 

 1. AGE MANAGEMENT – kurz pro skupinu 8 osob (interní lektoři/mentoři)

Rozsah: 2 dny á 6 hodin (1 hodina = 60 minut), realizace na centrále Schenker spol. s r.o. v Nučicích

Obsahová náplň školení: Posílení kompetencí interních lektorů/mentorů v oblasti Age managementu

 

 1. Vysvětlení základních pojmů, úrovně, historický a demografický vývoj.
 2. Principy personální politiky s ohledem na věk zaměstnanců, výhody věkově diverzifikovaných pracovních týmů apod.
 3. Model Finského institutu pracovního zdraví.
 4. WorkAbility Index – metoda měření pracovní schopnosti.
 5. Možnosti uplatnění Age managementu v organizacích, příklady dobré praxe aj.

 

 1. SEBE/ŘÍZENÍ A SUPERVIZE – otevřený kurz pro 1 osobu (interní lektor/mentor)

Rozsah: 2 dny á 6 hodin, realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy

Obsahová náplň kurzu: Osvojit si práci se supervizí interního lektorského týmu jako metodou pro analýzu a definici potřeb v oblasti Age managementu.

 1. Orientace ve vztazích a mezilidských hodnotách, osvojení pracovní role.
 2. Komunikační nástroje, podpora pracovních vztahů, různé formy spolupráce, aj.
 3. Nástroje pro řízení lidských zdrojů, supervize.
 4. Plán profesního a osobního rozvoje, hodnocení aj.

 

 1. KOMUNIKACE/RÉTORIKA – kurz pro 4 osoby (interní lektoři/mentoři)

Rozsah: 2 dny á 8 hodin, realizace na centrále Schenker spol. s r.o. v Nučicích

Obsahová náplň kurzu: Rozvoj komunikačních dovedností a posílení schopností v oblasti rétoriky.

 1. Verbální i neverbální komunikace.
 2. Obsah a forma komunikace, řečnické styly a dovednosti.
 3. Technika řeči, práce s hlasem, zvládání trémy
 4. Mimika, gesta, pohyb, osobnost řečníka, jeho vystupování aj.
 5. Jak zajmout a přesvědčit publikum, rozvoj argumentačních a prezentačních dovedností.
 6. Tvůrčí a pohotová komunikace, improvizační projev.

 

 1. AGE MANAGEMENT – 4 workshopy pro min. 40 osob (interní lektoři/mentoři)

Rozsah: 4 workshopy x 8 hodin x 4 skupiny

(1 skupina: 10–15 osob)

(1 workshop: 8 hodin)

Realizace: 2 skupiny na centrále SCHENKER spol. s r.o. v Nučicích a 2 skupiny na pobočce SCHENKER spol. s.r.o. ve Strančicích

Obsahová náplň workshopů: Připravit pracovníky na další aktivní zapojení na trhu práce včetně zajištění prevence (zdravotní problémy, úbytek pracovních schopností, syndrom vyhoření aj.)

 1. Antistresový program jako prevence syndromu vyhoření. Diagnostický přístup a nácvik praktického řešení aj.
 2. Umění relaxovat.
 3. Možnost osobního a kariérního rozvoje, kvalifikační růst v každém věku, přizpůsobené další vzdělávání starších pracovníků.
 4. Kolektiv napříč generacemi, věkově diverzifikované pracovní týmy generují pozitivní atmosféru na pracovišti aj.

 

 1. WORK-LIFE BALANCE (ŽIVOT V ROVNOVÁZE) – kurz pro 2 skupiny (rodiče s dětmi
  a rodiče/matky na MD/RD), (1 skupina = 8–13 osob)

Rozsah: 2 dny á 8 hodin/1 skupina, realizace na centrále SCHENKER spol. s r.o. v Nučicích

Obsahová náplň kurzu:

 1. Získat pocit smysluplnosti, osobní energii a motivaci.
 2. Získat vlastní zdroje energie, osvojit si základy zacházení s bdělou pozorností (mindfulness).
 3. Získat základy sebekoučování – umět zmapovat vlastní hodnoty.
 4. Stanovování vlastních priorit, SMART cílů a cílů na základě vlastních klíčových hodnot.
 5. Harmonizovat aspekty pracovního a osobního života,
 6. Základní principy, jak efektivně zacházet se stresem a předcházet vyhoření aj.

 

 1. PROGRAM TALENT MANAGEMENT – školení 10–15 osob (talenti)

Rozsah: 6 workshopů á 8 hodin

              2 workshopy á 4 hodiny

Realizace na centrále SCHENKER spol. s r.o. v Nučicích.

Těchto 8 workshopů je určeno pro jednu skupinu, tj 10–15 osob, tzv. „talenti“.

 

Obsahová náplň workshopů:

 1. Znalosti o věkovém složení zaměstnanců zadavatele, členění dle poboček, zapojení interních lektorů.
 2. Používané nástroje personálního řízení.
 3. Základy projektového řízení.
 4. Identifikace a rozvoj potenciálu.
 5. Moderní trendy do personálních procesů.
 6. Motivace zaměstnanců.
 7. Příprava vlastního projektu v oblasti LZ.
 8. Umění implementace silné stránky spolupráce různých věkových kategorií.
 9. Struktura hodnotících pohovorů aj.

 

Část B: Digitální gramotnost

 

 1. DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST – kurz pro 2 skupiny (1 skupina = 8–13 osob)

Rozsah: 2 dny á 8 hodin/1 skupina, realizace na centrále SCHENKER spol. s r.o. v Nučicích

Obsahová náplň kurzu:

 1. Základní vymezení pojmu „Digitální gramotnost“.
 2. Operační dovednosti – např. obsluha hardware/software, znalost klávesových zkratek
  a jejich funkcí, základy spuštění příkazů v software, základní dovednosti v programech (Microsoft Office aj.).
 3. Orientace v digitálním rozhraní, navigace v digitální struktuře (menu, hypertext aj.).
 4. Vyhledávání, výběr a vyhodnocení digitálně zprostředkovaných informací.
 5. Komunikace a interakce prostřednictvím digitální technologie, její přínosy i úskalí.
 6. Zodpovědné sdílení informací a dat.
 7. Základy vytváření multimediálního obsahu – tvorba textu aj.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1047000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červen 2019 - 30. 06. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Veškerá plnění předmětu zakázky musí být realizována mimo území hl. m. Prahy (místa realizace jednotlivých aktivit jsou detailně uvedena ve Výzvě viz příloha).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

Nabídky pro část A a B budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

- Celková nabídková cena za plnění předmětu zakázky bez DPH (váha 50 %)

- Kvalita nabízených služeb za plnění předmětu zakázky (váha 50 %)

 

Hodnotící kritérium Celková nabídková cena za plnění předmětu zakázky bez DPH pro část A a B:

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

 

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

Hodnotící kritérium Kvalita nabízených služeb pro část A:

 

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit:

 1. detailnost rozpracování náplně nabízených vzdělávacích aktivit
 2. metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe zadavatele v oblasti age managementu
 3. ukázky studijních materiálů (ke dvěma vzdělávacím kurzům), doporučený rozsah cca 1 – 10 stran pro jeden kurz.

 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, která bude v rámci tohoto hodnotícího kritéria obsahovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) až c) tohoto hodnotícího kritéria.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. a) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • náplň nabízených vzdělávacích (školících) aktivit s ohledem na cílové skupiny zadavatele (1 až 20 bodů)
 • způsob hodnocení výsledků školení (1 až 10 bodů),
 • návrh zpětné vazby (1 až 10 bodů),

kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 40 pomocných bodů.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. b) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • návrh metod výuky (školení) s ohledem na cílové skupiny zadavatele (1 až 20 bodů),
 • návrh forem výuky (školení), a to s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe (1 až 20 bodů),

kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 40 pomocných bodů.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. c) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • interaktivní zapojení účastníka (1 až 5 bodů),
 • shrnutí látky (1 až 5 bodů),
 •  praktická použitelnost (1 až 5 bodů),
 • odkazy na další zdroje (1 až 5 bodů).

Studijní materiály mají znaky vycházející z didaktických doporučení při práci s cílovou skupinou.  Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 20 pomocných bodů.

 

 Způsob hodnocení:

 

Nabídce, která získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto hodnotícím kritériem, bude přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

 

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech.

 

Hodnotící kritérium Kvalita nabízených služeb pro část B:

 

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit:

 1. detailnost rozpracování náplně nabízených vzdělávacích aktivit
 2. ukázka studijních materiálů, doporučený rozsah cca 1–10 stran.

 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, která bude v rámci tohoto hodnotícího kritéria obsahovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) a b) tohoto hodnotícího kritéria.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. a) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • náplň nabízených vzdělávacích (školících) aktivit s ohledem na cílové skupiny zadavatele (1 až 40 bodů)
 • způsob hodnocení výsledků školení (1 až 10 bodů),
 • návrh zpětné vazby (1 až 10 bodů),

kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 60 pomocných bodů.

 

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. b) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • interaktivní zapojení účastníka (1 až 10 bodů),
 • shrnutí látky (1 až 10 bodů),
 •  praktická použitelnost (1 až 10 bodů),
 • odkazy na další zdroje (1 až 10 bodů).

Studijní materiály mají znaky vycházející z didaktických doporučení při práci s cílovou skupinou.  Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 40 pomocných bodů.

 

 Způsob hodnocení:

 

Nabídce, která získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto hodnotícím kritériem, bude přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

 

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech.

 

Sestavení celkového pořadí pro část A i B

 

Na základě součtu výsledných hodnot stanoví hodnotící komise výsledné pořadí. Vítěznou
se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů v obou hodnotících kritériích.

 

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním hodnotícím kritériu – nabídková cena.

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

 1. Základní kvalifikační předpoklady

 

Účastník podepíše Čestné prohlášení o tom, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení je Přílohou č. 2. Výzvy. Prohlášení bude opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele.

 

 1.  Profesní kvalifikační předpoklady:

Účastník prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením následujících dokladů:

Kopie výpisu z Obchodního rejstříku (internetový výpis) nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

V případě zahraničních účastníků výpisem z evidence, která toto nahrazuje v dané zemi (internetový výpis)

Pro část A, bod 1. AKREDITOVANÝ TRÉNINK V OBLASTI SYSTEMICKÉHO KOUČINKU je nutné doložit kopii platné akreditace v minimálním rozsahu 100 hodin.

 

 

 1. Technické kvalifikační předpoklady

Prokázání dostatečné kvalifikace v oblasti vzdělávání dospělých a firemních zaměstnanců:

 1. Předložení seznamu min. 3 významných služeb (ve formě čestného prohlášení) poskytnutým za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny bez DPH, doby jejich poskytnutí a v oblasti, která je podobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky. Dodavatel doloží, že ve stanoveném období realizoval školení obdobného charakteru v minimální hodnotě v části A - 500 000 Kč bez DPH, v části B 30 000 Kč bez DPH, Čestné prohlášení nesmí být starší více než 90 dnů ke dni podání nabídky. Prohlášení bude opatřeno podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele.
 2. Dodavatel doloží pro část A profesní CV minimálně 2 lektorů, pro část B minimálně 1 lektora. Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oblasti, v níž budou školit. Postačující jsou prosté kopie CV lektorů.

 

Společná ustanovení ke kvalifikaci

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník předloží tyto doklady:

1) Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1 Výzvy)

2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – podepsané Čestné prohlášení (viz Příloha č. 2 Výzvy)

3) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

4) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

5) Doplněný a podepsaný Návrh smlouvy/smluv (viz Přílohy č. 3 a 4 Výzvy)

6) Ostatní dokumenty účastníka vztahující se k plnění hodnotících kritérií kvality a) – c)

 

Každý účastník zadávacího řízení ponese veškeré náklady související s účastí a podáním nabídky, bez ohledu na výsledek VŘ. Nabídky nebudou vráceny – zůstávají v majetku zadavatele jako dokumentaci projektu.

Výše uvedené dokumenty 1) 2) 4) 5) musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobou k tomu statutárním zástupcem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování účastníka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována na Krycím listu
(Příloha č. 1) ve struktuře:

- Cena celkem bez DPH

- DPH

- Cena celkem včetně DPH

 

Nabídková cena bude zpracována v CZK a bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky., tj. zejména:

- konzultace s SCHENKER spol. s r.o.

- zpracování dokumentace k obsahu kurzů

- cestovné školitelů

- školení/poradenství

- přípravu a tisk školících materiálů

- zpětnou vazbu

- vedení prezenčních listin

- vystavení osvědčení o absolvování kurzu

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v 2 vyhotoveních a 1x elektronická kopie (scan) originálu nabídky včetně podpisů na USB flash disku. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky včetně uvedení označení nabízené části/částí zakázky, tj. A, B..Název zakázky: „Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro SCHENKER spol. s r.o.“ Na obálce bude uvedena adresa: SCHENKER spol. s r.o. K Vypichu 731, 252 16 Nučice. Dále bude na obálce označení NEOTVÍRAT.Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.Nabídková cena za poskytované služby dle části A, jakož i části B tohoto zadávacího řízení bude rozepsána do dní/hodin/osoby. Nabídka musí být na Krycím listě podepsána účastníkem či osobou oprávněnou účastníka zastupovat.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Účastník doplní do návrhu smlouvy Identifikační údaje dodavatele, dále bod 3.1 Cena
  a bod 7.2 Kontaktní osoby za objednatele.
 • Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálními pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
 • Otevírání obálek bude neveřejné, zadavatel nebude vracet přijaté nabídky.
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až po uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení par. 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 4. 2019
 
Aktualizováno: 19. 6. 2019