Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení a mentoring Age managementu – opakovaná výzva

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12880

Název zakázky: Školení a mentoring Age managementu – opakovaná výzva

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Alucast, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Tupesy č.p. 100, 687 07 Tupesy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. František Šmatelka
  • Telefon: +420605260953
  • E-mail: frantisek.smatelka@alucast.cz

IČ zadavatele: 26232111

DIČ zadavatele: CZ26232111

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Martin Holman
  • Telefon: +420777197119
  • E-mail: martin.holman@centrum.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 8. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Tupesy č.p. 100, 687 07 Tupesy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti
Alucast s.r.o., které jsou klíčové pro zavedení Age managementu a související systémové práce s lidskými zdroji pro udržení konkurenceschopnosti společnosti.

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen do následujících 5 aktivit, které se navzájem doplňují:

Nastavení personální strategie
Standardizace personálních procesů
Oblast řízení a reorganizace práce
Školení zaměřená na předávání znalostí a dovedností
Školení pro zvládání mezigeneračních vztahů

Konkrétní specifikace a obsah aktivit je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy.

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

Dodavatel zajistí na všech vzdělávacích aktivitách, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezentace, prezenční listiny, evaluační dotazníky, atd.) dodržení pravidel pro informování a komunikaci a vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost kap. 19.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné, stravné a ubytování nebo školící pomůcky, materiály či prezentační technika. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Všichni účastníci mentoringu a školení budou po skončení podpory od vybraného dodavatele skládat test k probíraným tématům. Všem účastníkům, kteří splní test minimálně na 85 %, bude potvrzeno certifikátem, že získali kvalifikaci po ukončení své účasti na projektu. Test bude sestaven tak, aby prověřil získané znalosti v rámci školení, se zaměřením na klíčové poznatky k dané pozici zaměstnance.

Nabídka účastníka výběrového řízení musí obsahovat všechna uvedená témata školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá témata nebo pouze části.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
09/2019-01/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Tupesy č.p. 100, 687 07 Tupesy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedeném hodnotícím kritériu:

Celková nabídková cena (váha 100 %)

Způsob hodnocení kritériem Celková nabídková cena (váha 100 %)

Bude hodnocena celková nabídková cena veřejné zakázky. Hodnocena bude cena bez DPH.

Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Pro hodnocení celkové nabídkové ceny je rozhodná částka bez DPH, kterou účastník uvede v návrhu smlouvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení dokladů prokazujících základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci. Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené zakázky je účastník, který splní:

1.Základní způsobilost,

2.Profesní způsobilost a

3.Technickou kvalifikaci.

v rozsahu stanoveném zadavatelem níže:

Ad 1. Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti prokáže účastník předložením čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna zastupovat účastníka a nesmí být starší 3 měsíců před zahájením výběrového řízení.

Ad 2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením:

a)výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců před zahájením výběrového řízení.

b)dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. (např. výpis ze živnostenského rejstříku, obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; Poradenská a Konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků).

Ad 3. Technická kvalifikace

Požadavky na technickou kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny v příloze č. 3 této výzvy, která je zároveň vzorem pro splnění technické kvalifikace. Účastník musí splnit všechny požadavky na technickou kvalifikaci, které jsou uvedeny v příloze č. 3.

Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prostých kopiích.

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti (bod 1 a 2) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kvalifikačních kritérií může být účastník vyloučen z výběrového řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Celá nabídka bude předložena v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Součástí nabídky bude na digitálním datovém nosiči, který bude obsahovat celou nabídku také v elektronické podobě. Listinná i elektronická verze nabídky musí být totožná.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat a podepisovat za dodavatele podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla zajištěna způsobem znemožňujícím neoprávněnou manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Vybraný dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu realizace předmětu plnění.

 

Celá nabídka bude předložena v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.
Součástí nabídky bude na digitálním datovém nosiči, který bude obsahovat celou nabídku také v elektronické podobě. Listinná i elektronická verze nabídky musí být totožná.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat a podepisovat za dodavatele podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla zajištěna způsobem znemožňujícím neoprávněnou manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Vybraný dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu realizace předmětu plnění.

Požadovaná struktura předložené nabídky:

Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (příloha č. 4 této výzvy) obsahující identifikační údaje účastníka a podpis oprávněné osoby (osob) dodavatele.

Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy – součástí nabídky musí být i návrh smlouvy dle vzoru, který je přílohou č. 5 této výzvy, podepsaný oprávněnou osobou. V návrhu smlouvy účastník vyplní pouze k tomu vyznačená pole, do ostatního textu účastník nesmí zasahovat.

Cenovou nabídku strukturovanou dle tabulky, která je uvedena v Příloze č. 1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za předmět plnění části absolutní částkou v českých korunách (CZK).

Doklady a informace prokazující splnění požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele (viz bod Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenová nabídka bude zpracována dle Přílohy č. 1 této výzvy, která obsahuje cenovou kalkulaci za plnění VZ.

-Do krycího listu dodavatel vyplní celkovou cenu za plnění zakázky.

Cena bude uvedena vždy v českých korunách.

Celková nabídková cena bude uvedena v členění – nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatná DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.

-V ceně budou zahrnuty studijní, výukové materiály, osvědčení účastníků vzdělávacích aktivit o jeho splnění a další podklady související s výukou; odměna lektora včetně nákladů na dopravu lektora na místo výuky; organizační zabezpečení vzdělávacích kurzů.

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 5 této výzvy. Účastník do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Účastník podáním nabídky souhlasí se zněním návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tento návrh je podáván jako příloha nabídky.

Nabídkovou cenu ve smlouvě s vybraným dodavatelem je možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení v listinné podobě a v 1 kopii v elektronické podobě na digitálním datovém nosiči (kompletní naskenovaná nabídka i s podpisy ve formátu .pdf). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou nabídky je rozhodující listinná podoba nabídky.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že se při posouzení a hodnocení nabídky účastníka vyskytnou nějaké nejasnosti, vyhrazuje si zadavatel právo požádat účastníka o objasnění/doplnění této nabídky obdobně s § 46 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 864000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Paul Advisory s.r.o.Brno-Černovice, Černovice, Klíčova 1261/2dIČ 05266521

    Datum podpisu smlouvy: 18. 9. 2019

Datum ukončení: 18. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 7. 2019
 
Aktualizováno: 9. 12. 2019