Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti JLV, a. s. – management a THP

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13288

Název zakázky: Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti JLV, a. s. – management a THP

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: JLV, a.s.

Sídlo zadavatele: Chodovská 228/3, Michle, 141 00 Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jaromír Bogiš
 • Telefon: +420724133048
 • E-mail: jaromir.bogis@jlv.cz

IČ zadavatele: 45272298

DIČ zadavatele: CZ45272298

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Helena Kordová
 • Telefon: +420734654404
 • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 2. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 - Krč mezi 9.00-15.00hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance zadavatele, přičemž cílovou skupinou jsou manažeři v první linii řízení, THP, střední management a TOP management.  

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na provedení kurzů s jedním vítězným dodavatelem.   

 

Zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele na internetové adrese:  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/jlv-a-s

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 540000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.1.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
okolí Prahy viz ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 50%
 • Praxe lektorů 50%

blíže viz ZD

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • blíže viz ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky mohou být podávány pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje X - EN ver. 4 (dále jen „elektronický nástroj X-EN“) https://www.vhodne-uverejneni.cz/blíže viz ZD

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.blíže viz ZD

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.blíže viz ZD

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). blíže viz ZD

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost č. vydání 11

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 540000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum Informační Společnosti, s.r.o.Blažkova 186, Hájek, 104 00 Praha 10IČ: 01876139

  Datum podpisu smlouvy: 20. 5. 2020

Datum ukončení: 20. 5. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 2. 2020
 
Aktualizováno: 24. 5. 2020