Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení na informační systém Helios Orange

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12803

Název zakázky: Školení na informační systém Helios Orange

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 6. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Slévárna HEUNISCH, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Krásná 253, 352 01 Krásná

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Rückl
 • Telefon: +420605224924
 • E-mail: tomas.ruckl@heunisch-guss.cz

IČ zadavatele: 45357374

DIČ zadavatele: CZ45357374

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Miloš Střecha
 • Telefon: +420733643475
 • E-mail: milos.strecha@heunisch-guss.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 6. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je dodávka vzdělávacích školení v rozsahu:

Část I. Školení na informační systém Helios Orange – finanční analýzy, řízení HR, místo plnění je sídlo společnosti zadavatele.

Cílem je vzdělání zaměstnanců controllingu a personálního oddělení ve využívání nástrojů softwaru, pro možnost detailního sledování nákladů průřezem firmy, podle středisek, typů výroby a jejich výkonů, zaznamenávání a analýzy všech personálních ukazatelů, které jsou vyžadovány od evropských i státních institucí. Využití mechanismů pro mzdové účetnictví (variabilní i fixní složky).

Předpokládaný rozsah služeb poskytovaných na základě Části I., je zajištění školení v následujícím rozsahu:

V termínu od 6/2019 do 9/2019 pro 7 zaměstnanců v celkovém objemu 45 hodin, které budou rozděleny do 30 hodin teorie, 12 hodin praxe a 3h zkoušky.

 

Část II. Školení na informační systém Helios Orange – systémy řízení kvality OŘJ, údržba, místo plnění je sídlo společnosti zadavatele.

Cílem je vzdělávání zaměstnanců v úseku kvality a údržby ve využívání nástrojů tohoto softwaru. Ten má umožnit, ve vztahu ke kvalitě, zefektivnění a zkrátit reakční doby, které vyžaduje zákazník. Jedná se např. o dokumenty jako 8D report vzorkování, zaznamenání krátkodobých i dlouhodobých opatření. Proškolení na sdílení informací z Helios Orange, se zákaznickými portály.

Údržba musí zaznamenávat, periodicky kontrolovat a sledovat procesy dle zákonných i zákaznických (např. IATF) požadavků, každý zásah do procesů strojů a dalšího movitého majetku firmy. Musí být proškoleni na využití softwaru, k urychlení těchto procesů, jejich optimalizaci, sdílení informací on-line s ostatními týmy. Využití systému k vytváření varování ohledně pravidelných kontrol výrobních procesů a servisu strojů a zařízení.

Předpokládaný rozsah služeb poskytovaných na základě Části II., je zajištění školení v následujícím rozsahu:

V termínu od 6/2019 do 3/2020 pro 8 zaměstnanců v celkovém objemu 64 hodin, které budou rozděleny do 45 hodin teorie, 15 hodin praxe a 4h zkoušky.

Část III. Školení na informační systém Helios Orange – kapacitní plánování

Cílem je vzdělávání zaměstnanců v úseku výroby, ve využívání nástrojů tohoto softwaru. Výpočet kapacit výroby a detailní plánování pracovišť s ohledem na termíny dodávek, naučit se ovládat a aplikovat vstupy do tohoto procesu – lidské zdroje, materiál, dodavatelské požadavky, rozdílné časové náročnosti výroby komponentů.

Předpokládaný rozsah služeb poskytovaných na základě Části III., je zajištění školení v následujícím rozsahu:

V termínu od 9/2019 do 3/2020 pro 8 zaměstnanců v celkovém objemu 30 hodin, které budou rozděleny do 20 hodin teorie, 7 hodin praxe a 3h zkoušky.

Část IV. Školení na informační systém Helios Orange – plánování, řízení a evidence výroby

Cílem je vzdělávání zaměstnanců napříč úseky podniku, ve využívání nástrojů tohoto softwaru. Jedná se o systém online booking, automatické naskladňování materiálu, ovládáním načítání požadavků skladů, inovačních výrobních příkazů. Proškolení na online výstupy o plnění výkonů operátorů, které jsou navázány na zmetkovitost, prostoje a další ukazatele nutné k zajištění plynulosti a řízení výroby.

Předpokládaný rozsah služeb poskytovaných na základě Části III., je zajištění školení v následujícím rozsahu:

V termínu od 8/2019 do 2/2020 pro 10 zaměstnanců v celkovém objemu 90 hodin, které budou rozděleny do 70 hodin teorie, 16 hodin praxe a 4h zkoušky.

Část V. Školení na informační systém Helios Orange – technická příprava výroby

Cílem je vzdělávání zaměstnanců úseku výroby, ve využívání nástrojů tohoto softwaru. Ovládání systému ERP, co se týká technické dokumentace. Naučit se aplikovat konkrétní moduly spojené s kalkulacemi, předběžným kapacitním plánováním, plánování kalendáře strojů, odhalování neefektivních výrobních časů s vazbou na výrobní postupy.

Předpokládaný rozsah služeb poskytovaných na základě Části III., je zajištění školení v následujícím rozsahu:

V termínu od 7/2019 do 3/2020 pro 8 zaměstnanců v celkovém objemu 150 hodin, které budou rozděleny do 116 hodin teorie, 30 hodin praxe a 4h zkoušky.

 

Část VI. Školení na informační systém Helios Orange – řízení oddělení obchodu

Cílem je vzdělávání zaměstnanců úseku obchodu, ve využívání nástrojů tohoto softwaru. Ovládání programu, který umožňuje přenos informací z B2C a B2B přes zákaznické portál, aplikací nabídek/poptávek v tomto systému a sledování stavu výrobků, jak rozpracované tak ukončené výroby online.

Předpokládaný rozsah služeb poskytovaných na základě Části III., je zajištění školení v následujícím rozsahu:

V termínu od 6/2019 do 6/2020 pro 8 zaměstnanců v celkovém objemu 112,5 hodin, které budou rozděleny do 86 hodin teorie, 22,5 hodin praxe a 4h zkoušky.

Část VII. Školení na informační systém Helios Orange – sklady, nákup, WMS

Cílem je vzdělávání zaměstnanců úseku logistiky a nákupu, ve využívání nástrojů tohoto softwaru. Seznámení s aplikací WMS (Warehouse Management Systém) pro schopnost implementace automatizace skladovacích procesů od objednávání materiálu a zboží až po jeho expedici. Proškolení na kontrolní mechanismy a jejich používání ve vztahu k dokumentaci, fakturaci a dalším navazujícím procesům.

Předpokládaný rozsah služeb poskytovaných na základě Části III., je zajištění školení v následujícím rozsahu:

V termínu od 8/2019 do 1/2020 pro 7 zaměstnanců v celkovém objemu 75 hodin, které budou rozděleny do 56 hodin teorie, 15 hodin praxe a 4h zkoušky.

Součástí poskytovaných služeb jsou zejména tyto služby: 

• Příprava a zpracování veškerých výukových materiálů dle dokumentace k vzdělávacím kurzům v tištěné podobě pro všechny účastníky a v elektronické podobě pro zadavatele.

• Realizace vzdělávacích kurzů, které jsou předmětem této zakázky v požadovaném místě realizace, a to pod vedením kvalifikovaných lektorů uchazeče.

• Provádění evidence poskytovaných služeb v souladu s Pravidly OPZ (evidence výuky a účasti do prezenčních listin jednotlivých vzdělávacích kurzů, příprava. Zpracování závěrečného vyhodnocení kurzu. Zpracování a vyhodnocení závěrečných testů pro ověření znalostí účastníků vzdělávání.

• Respektování pravidel publicity – označení učebny dle Pravidel OPZ.

Místem realizace zakázky je sídlo objednatele vzdělávací aktivity. V případě potřeby bude tímto místem sídlo zadavatele, tj. Slévárna HEUNISCH, s.r.o., Krásná 253, 352 01 Krásná.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1405250,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín plnění zakázky: od 17. 6. 2019 do 30. 6. 2020. Podrobný předpokládaný časový harmonogram plnění zakázky je součástí přílohy této ZD – vzor smlouvy o školení.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem realizace zakázky je sídlo zadavatele vzdělávací aktivity, tj. Slévárna HEUNISCH, s.r.o., Krásná 253, 352 01 Krásná.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1. Nabídková cena 60%

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

 

Pro hodnocení budou využity následující metody:

nejvýhodnější nabídka = hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH)

počet bodů z části 1. = 100 x (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) x 0,6

 

2. Metodika a kvalita nabízených školení 40%

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 6 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše. Hodnocena bude kvalita školení dle metodiky:

a) Navrhované teoretické formy metody výuky 1-35 bodů
b) Navrhované praktické formy výuky 1-35 bodů
c) Navrhovaný způsob ověření kvality výuky a získávání zpětné vazby 1-30 bodů

Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace školení. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby cílových skupin. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

Toto kritérium se bude hodnotit dle bodové škály, přiřazené pro každou část zvlášť. Maximální možný bodový zisk je 100 bodů po sečtení všech tří částí  a) +b) +c).

 

počet bodů z části 2.  = (součet bodů a+b+c) x 0,4

 

Celkové hodnocení nabídky:

Takto získané vážené body z obou hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v

součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Základní způsobilost:

i.  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanost.
ii. Doklad o opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání za úplatu (např. výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku)

2. Profesní a technická způsobilost:

Způsobilý je uchazeč, který prokáže:

i.   Znalost výrobního procesu ve slévárenském nebo strojním průmyslu a implementace řízení slévárenské nebo strojní výroby a kapacitního plánování v systému Helios Orange. Pro prokázání je nutné doložit reference minimálně na dva realizované projekty za čtyři roky před vyhlášením výběrového řízení.
ii.  Znalost řešení WMS GATEMA. Doloží zákaznickou referencí.
iii. Znalost řešení Helios Orange v oblastech řízení obchodu, HR a finanční analýzy. Doloží zákaznickou referencí.

 

V případě poddodavatele/poddodavatelů dodavatel přikládá:

 • doklady od poddodavatele/ů uvedené v bodě 1. a 2. uvedené výše v tomto oddílu.
 • smlouvu/smlouvy s poddodavatelem/i

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

 Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu. Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

• Identifikační údaje smluvních stran včetně lČ a DIČ, pokud jsou přiděleny

• Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)

• Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH

• Platební podmínky

• Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění

• Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)

• Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu

• Zapracováni údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Nabídková cena bude současně doplněna v návrhu smlouvy o poskytování služeb dle Přílohy č. 1 této ZD včetně jejích příloh.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

 • Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH):

 

Další obchodní podmínky:

 • Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

 • Zadavatel požaduje předložení nabídky v I originálním vyhotovení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 27985903

  Datum podpisu smlouvy: 20. 6. 2019

Datum ukončení: 20. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 6. 2019
 
Aktualizováno: 20. 6. 2019