Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení pro zaměstnance firmy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11661

Název zakázky: Školení pro zaměstnance firmy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: VN-Ú s.r.o.

Sídlo zadavatele: Vsetín, 4. května 857, PSČ 755 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ladislav Vaculka
 • Telefon: +420736472200
 • E-mail: vnu@vnu.cz

IČ zadavatele: 48392171

DIČ zadavatele: CZ48392171

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ladislav Vaculka
 • Telefon: +420736472200
 • E-mail: vnu@vnu.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 10. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
4. května 857 755 01 Vsetín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem projektu je proškolit zaměstnance naší firmy a společnosti partnera v sérii kurzů zaměřených především na technické kurzy (svařování), měkké dovednosti (obchodní a prezentační dovednosti), ekonomické kurzy a specializované IT kurzy (SQL). Celkem bude do projektu zapojeno 16 zaměstnanců, 12 z nich přesáhne limit bagatelní podpory. Čtyři osoby jsou ve věku nad 54 let, z toho 3 přesáhnou limit bagatelní podpory. Projekt bude realizován v okresu Vsetín a to po dobu 18 měsíců.

Celá zakázka je rozdělena na několik částí. Každý uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část zakázky nebo na všechny části.

Přesná specifikace kurzů je uvedena v příloze č.5

 

Část 1:   Soft skills

Část 2:   IT kurzy

Část 3:   Technické a jiné odborné vzdělání

Část 4:   Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Část 1: Soft skills

Cílem školení je zlepšení měkkých a manažerských dovedností řídících pracovníků a specialistů společnosti v následujících činnostem:

Účinné obchodní jednání (předpokládaný počet hodin 16)
Prezentační dovednosti (předpokládaný počet hodin 8)
Řízení pracovníků s limitovaným stupněm vzdělání (předpokládaný počet hodin 6,5)
Time + stress Management (předpokládaný počet hodin 16)
Mind Mapping (předpokládaný počet hodin 8)
Rétorika a charisma (předpokládaný počet hodin 16)
Win-win (předpokládaný počet hodin 8)
Projektové řízení (předpokládaný počet hodin 15)

V rámci kurzů bude kromě teoretické přípravy probíhat i tréning modelových situací, interaktivní výuka, a jiné.

 

Počet účastníků:   8

 

Část 2: IT kurzy

Cílem školení v oblasti IT je zvýšení uživatelských schopností zaměstnanců při využívání výpočetní techniky. V rámci školení budou probíhat následující kurzy:

SQL (předpokládaný počet hodin 24, počet účastníků 1)
Excel (předpokládaný počet hodin 16, počet účastníků 4)

 

Část 3 Technické a jiné odborné vzdělávání

Cílem školení je především teoretické a praktické vzdělání v oblasti svařování technických zaměstnanců společnosti. V rámci školení budou realizování následující kurzy:

Svařování základní kurz (předpokládaný počet hodin 160)
Svařování zaškolení (předpokládaný počet hodin 42,5)

 

Počet účastníků:   4

 

 

 

Část 4: Účetní, ekonomické a právní kurzy

Cílem školení je zvýšení odbornosti zaměstnanců společnosti. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci na pozici asistentky a účetní. V rámci školení budou probíhat následující kurzy:

Dovednosti pro moderní asistentku (předpokládaný počet hodin 16)
Firemní daňová optimalizace (předpokládaný počet hodin 6,5)
Etiketa pro asistentky (předpokládaný počet hodin 8)

 

Počet účastníků:   4

 

Obecné požadavky na prováděná školení:

Dodavatel je povinen zajistit veškeré školicí potřeby, výukové materiály v písemné podobě, a další podpůrné materiály pro všechny účastníky daného kurzu plus minimálně 1 dodatečnou sadu podkladů.
Veškeré výukové materiály budou zpracovány v českém jazyce.
Všechny výukové hodiny jsou v délce 60 minut. Počet proškolených hodin uvedených v této části se bere jako čistý počet hodin bez přestávek a jiných prostojů.
Výuka bude probíhat v pracovní dny v době v rozmezí 8:00 hod. nejpozději do 17:00 hod.
Z každého školení bude vyhotovena prezenční listina.
Každý účastník obdrží doklad o absolvování daného kurzu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 736228,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Všechny kurzy v rámci všech částí zakázky budou probíhat od října 2017 do října 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Kurzy budou probíhat podle typu buď v kancelářských prostorách VN-Ú v sídle společnosti (soft skills, It kurzy a kurzy účetní, ekonomické a právní) nebo v závodu VN-Ú (technické obory, kde jsou ke školení potřeba stroje). Z povahy kurzů a jejich variability je možné, že se některé kurzy budou konat současně ve stejný čas.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena (váha 100%)

  Jediným hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se nabídková cena bez DPH (v případě uchazeče, který není plátce DPH bude hodnocena konečná cena vč. DPH). Dle nabídkových cen bude pro každou část sestaveno pořadí nabídek. Jako vítězná nabídka bude pro každou část vyhlášena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

  Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. V případě rovnosti cen více uchazečů bude pro určení pořadí datum a čas doručení nabídek.

  Hodnocení nabídek pro jednotlivé části bude provedeno před jejich posouzením. V takovém případě bude posouzena pouze nabídka podána dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

   

 • Uchazeč, který nesplní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele, bude vyloučen z výběrového řízení.

 • Dodavatel musí splňovat pro každou část zakázky minimálně následující kvalifikační předpoklady:

  Základní způsobilost
  Profesní způsobilost
  Technická způsobilost

  Základní způsobilost

  Základní způsobilost prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení dle přílohy č. 2. Čestné prohlášení musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.[1]

  Profesní způsobilost

  Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti:

  předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
  oprávněním podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky formou výpisu z živnostenského rejstříku

   

  Technická způsobilost

  Pro prokázání technické způsobilosti předloží dodavatel:

  Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

  Seznam lektorů pro každou část plnění, na kterou předkládá nabídku.
  Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikace osob, které budou provádět školení.

   

  Za splnění technické způsobilosti se považuje:

  Předložení seznamu min. 3 obdobných služeb (za obdobnou službu se považuje školení ve stejné oblasti, jako je předmět zakázky nebo část zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku) za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení v členění dle přílohy č. 3.
  Předložením seznamu min. 2 lektorů (na každou část zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku), z nichž minimálně jeden má ukončené VŠ vzdělání v oboru odpovídajícímu charakteru jako je předmět této zakázky. Minimální praxe obou lektorů jsou 3 roky. Seznam lektorů bude předložen v rozsahu dle přílohy č. 3.

   

  Obecné požadavky na kvalifikaci

  Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).
  Veškeré doklady prokazující kvalifikace budou předloženy v prosté kopii.
  Kvalifikace bude předložena za každou část zakázky samostatně (v případě, že dodavatel podává nabídku na více částí).

   

  [1] Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.  

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel je povinen respektovat podmínky a požadavky tohoto výběrového řízení. Nesplnění kvalifikace nebo nerespektování podmínek může vést k vyloučení nabídky z výběrového řízení.

Každý účastník může podat pouze jednu nabídku do každé části výběrového řízení. Na každou část výběrového řízení bude podána samostatná nabídka v následujícím členění:

Krycí list nabídky dle přílohy č. 1.
Statistický výpis použitých materiálů (učebnice, dokumenty, odborné zařízení, příslušenství)
Doklady prokazující splnění kvalifikace.
Podepsaný návrh smlouvy o dílo statutárním zástupcem společnosti případně jiným zástupcem, který má zplnomocnění k podpisu. V takém případě bude přiložena plná moc či jiný dokument, který opravňuje tuto osobu k podpisu.
Seznam pomůcek, materiálů, technické příslušenství, literaturu a jiné podklady, které budou dodavatelem poskytnuty v rámci školení.
Ostatní doklady na základě uvážení uchazeče.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Uchazeč, který podal nabídku v rámci tohoto výběrového řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za část, na kterou podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena členění Kč bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky, především veškeré školicí pomůcky, náklady na dopravu a případné ubytování, náklady na odměnu lektora apod. Nabídková cena konečná a je maximální možná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky zvyšovat. Její překročení bude možné pouze v případě změny výše sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na každou část zakázky. Každá nabídka bude podána samostatně. Každá nabídka bude označena následujícím způsobem:„Část X – Neotvírat „Školení pro zaměstnance firmy“Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Všechny listy nabídky budou svázány v jeden nerozebíratelný celek a opatřeny proti manipulaci.Kromě písemné formy bude každá nabídka předána i v elektronické podobě na CD ve formátu PDF (elektronická verze bude přesná kopie originálu nabídky včetně všech podpisů).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky této výzvy. Takto provedená změna bude uveřejněna na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Veškeré obchodní podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace. Dodavatel stvrdí souhlas s těmito podmínkami podpisem Smlouvy o dílo. Dodavatel není oprávněn provádět žádné změny ve Smlouvě o dílo.
Veškerá komunikace mezi uchazečem a zadavatelem bude probíhat v písemné podobě v českém jazyce. Veškerá komunikace bude směřovat ke kontaktní osobě zadavatele uvedené na úvodní stránce. Na dotazy či jiné požadavky adresované jiné osobě nebude brán zřetel.
Zadavatel nebude hradit žádné náklady vzniklé s podáním nabídky.
Uchazeč je povinen se seznámit se všemi požadavky této Výzvy k podání nabídek a veškeré nejasnosti či doplňující dotazy vznést ve lhůtě pro podání nabídek respektive nejpozději do 4 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se seznámil se všemi požadavky této Výzvy k podání nabídky, všechny podmínky a požadavku jsou mu srozumitelné.
V případě nejasnosti nebo neúplnosti nabídky bude uchazeč vyzván k doplnění nebo objasnění nabídky. Žádost bude zaslána elektronicky na kontaktní osobu uvedenou v nabídce. Lhůta pro doplnění nebo objasnění nabídky bude 48 hodin a začíná plynout od okamžiku odeslání žádosti o doplnění na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené v nabídce. V rámci doplnění nebo objasnění nabídky nelze měnit či doplňovat nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro hodnocení. V případě takových změn bude nabídky uchazeče vyloučena z výběrového řízení.
Uchazeč, který nesplní požadavky této Výzvy k podání nabídek nebo je v řádném termínu nedoplní bude vyloučen z výběrového řízení.
Vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Oznamujeme vám, že rušíme výběrové řízení, a to vzhledem k nesrovnalostem, na které nás upozornili potencionální účastníci výběrového řízení. Tyto nesrovnalosti chceme napravit a poté výběrové řízení opět vypsat.

Datum ukončení: 9. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 9. 2017
 
Aktualizováno: 9. 10. 2017